Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsförteckningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsförteckningen"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsförteckningen

2 Läkemedelsförteckningen når ni via en integrerad säker länk i TakeCare.

3 Vad är Läkemedelsförteckningen?
Förteckning över patientens läkemedel som hämtats ut på apotek. Uppgifterna sparas i 15 månader från uthämtningsdatum. Apotekens Service AB ansvarar för registrering och lagring av uppgifterna. Alla läkemedel som har förskrivits på recept och hämtats ut registreras. Uppgifter registreras för alla som hämtar ut läkemedel på apotek. Spelar ingen roll vilken apotekskedja patienten besökt (Hjärtat, Medstop, Cura, Kronans Droghandel…) alla uppgifter samlas i samma Läkemedelsförteckning. Patienten kan inte motsätta sig att uppgifter lagras, utan det är obligatoriskt. Däremot kan patienten styra vem de vill ska få ta del av uppgifterna, mer om det berättar vi strax. Läkemedelsförteckningen visar alla läkemedel som patienten hämtat ut på recept de senaste 15 månaderna. Datum är den dag patienten hämtat ut på apotek. Apotekens Service AB är en statligt bolag som ansvarar för centrala delar och infrastruktur för apotek i kommunikation med t ex vården. T ex hanterar de e-receptbrevlådan och Läkemedelsförteckningen.

4 När använda Läkemedelsförteckningen?
i dialogen kring läkemedel med patienten då patient inte minns t ex läkemedelsnamn eller styrka vid ny förskrivning vid läkemedelsavstämningar vid antibiotikaförskrivning för att undvika upprepade behandlingar upptäcka över- och dubbelförskrivning i akuta situationer Patienter berättar ofta inte om läkemedel som doseras i spray, inhalator och salva. Bra att ha ett underlag att utgå ifrån. Svårt att veta om patienten har berättat om allt eller om de har glömt/utelämnat något läkemedel som kan vara viktigt att veta. Har patienten fått ändrat styrka under behandlingstiden kan det vara svårt att minnas vilken styrka de har för närvarande. Mycket uppskattat att använda då patienten inte minns. För att se om de hämtat ut något läkemedel som interagerar eller att de fått samma läkemedel av någon annan. Ett tydligt och bra underlag som i kombination med andra dokument kan ge en bild över patientens läkemedelsanvändning. Nämn att Sthlm skriver mycket antibiotika per innevånare, behöver komma till rätta för att undvika resistenta bakterier. Bra att t ex titta på barns antibiotikaanvändning för att undvika upprepade behandlingar. Att kunna se hur många antibiotikakurer barnet har ätit det senaste 15 månaderna. Vissa vårdcentraler har beslutat att detta är rutin. Många patienter äter flera läkemedel av samma substans sedan de fått ett utbyte på apotek, utan att förstå och veta om. Bra att följa upp vid rapportering av biverkningar från patienten. I akuta situationer kan det vara mycket värdefullt att ha tillgång till LF och få veta vilka ev läkemedel patienten kan ha i kroppen som kan påverka tillståndet eller behandling. Om patienten inte kan lämna samtycke får nödåtkomst användas om det bedöms vara nödvändigt för framtida vård och behandling. Utvärdering gjord av Klinfarm Huddinge, Jämförde uppgifter fr läkemedelslista i TakeCare, LF och vad patienten sa. Stor misstämning. Kom fram till att patienten ofta utelämnar sprayer, inhalatorer och salvor. Även P-piller, B-vitamin och insulin glöms bort.

5 Lagen om läkemedelsförteckning (2005:258) Lagen trädde i kraft 1 juli 2005
Syfte: Åstadkomma en säker framtida förskrivning av läkemedel för patienten. Bättre överblick av patientens läkemedelsanvändning. Bättre underlag för information och rådgivning vid expedition av läkemedel på recept. Uppgifterna om patientens uthämtade läkemedel är sekretessbelagda med hänvisning till den personliga integriteten. Detta anledning till en särskild lagstiftning. Att möjliggöra för vården att kunna se en patients uthämtade läkemedel är ett led i utvecklingen kring delad information på läkemedelsområdet. Läkemedelsförteckningen ger vården möjlighet att få tillgång till uppgifter om patientens uthämtade läkemedel som är sekretesskyddade uppgifter. Det pågår diskussioner för att förbättra lagens utformning för att användningen av uppgifterna och utformningen av tjänsten bättre ska följa vårdens processer och arbetssätt. Vissa förändringar har gjorts men lagändringar tar tid..

6 Regelverk - Samtycke eller Nödåtkomst
Patienten måste lämna sitt uttryckliga samtycke till förskrivaren. Om patienten inte kan lämna samtycke kan förskrivare ta del av uppgifterna via nödåtkomst om det bedöms som nödvändigt för att patienten ska kunna få rätt vård eller behandling. Viktigt att alla användare vet om vilka regelverk som styr åtkomsten till LF. Samtycket styrs av lagen om Läkemedelsförteckningen. Punkt 1. Samtycket är personligt gäller mellan den förskrivare som har frågat efter det och patienten. Samtycket och gäller tills vidare. Arbete pågår med att anpassa för att även kunna använda engångssamtycke. Förälder kan lämna samtycke för sina minderåriga, små barn. Barn från 12 år bör själva lämna samtycke. För äldre barn bör även uppgifterna i LF hanteras så man inte skriver ut LF till föräldrar eller läser upp allt som står. Det finns ibland läkemedel som barn fått utan att föräldrarna vet om och kanske inte ska veta om. Punkt 2. Nödåkomst kan vara nödvändigt att använda om en patient t ex är medvetslös eller förvirrad. Om patienten inte kan lämna samtycke måste nödåtkomst användas. Då nödåtkomst har använts ska orsaken till detta dokumenteras i journalen. Man får INTE använda nödåtkomst för att man tror att en patient kommer svara nej på fråga om samtycke. Används nödåtkomst gäller detta bara en gång, d.v.s. vid nästa tillfälle måste man fråga efter samtycke eller använda nödåtkomst igen. Patient är den ende som kan återkalla samtycke och gör det via en blankett som skickas till Apotekens Service AB.

7 Vem kan se Läkemedelsförteckningen?
I nuläget, förskrivare med personlig förskrivarkod Farmaceuter på apotek i samband med expedition Patienten själv Idag identifieras förskrivare med hjälp av förskrivarkoden. Arbete pågår för att anpassa tjänsten så att AT-läkare och sjuksköterskor ska kunna identifiera sig på ett säkert sätt, genom HSA-id. Förhoppningsvis klart till hösten Dessutom finns krav att stark autentisering/e-tjänstekort ska användas för att få tillgång till uppgifterna i Läkemedelsförteckningen. Just nu har vi en dispens för att invänta vårdens införande av e-tjänstekort och stark autentisering. Farmaceuter som arbetar på apotek får också möjlighet att få behörighet till LF i samband med rådgivning och expedition av läkemedel. Patienten själv har såklart tillgång till Läkemedelsförteckningen. Alla slagningar mot en patients Läkemedelsförteckning loggas och patienten kan se vem som tittat i förteckningen och när. Information över vilka som har tittat i LF loggas och finns åtkomlig för patienten.

8 Vad syns i Läkemedelsförteckningen?
Patientens namn och personnummer Läkemedel förskrivna på recept Läkemedelsnamn, styrka, mängd, dosering, inköpsdatum Det läkemedel som syns är det som lämnades ut på apotek. Har ett utbyte skett på apoteket ser man inte vilket läkemedel som ursprungligen förskrevs på receptet. Genom utvärderingar i pilotdrifter vet vi att många även önskar se: vem som har förskrivit läkemedlet och var denne person arbetar (detta kommer att börja visas, förhoppningsvis till hösten 2011) om ett utbyte har skett och vilket läkemedel som ursprungligen förskrevs.

9 När behörig förskrivare är inloggad är knappen aktiv och grön
När behörig förskrivare är inloggad är knappen aktiv och grön. Klicka på knappen

10 Första gången en förskrivare går in för en patient måste uppgift om samtycke fyllas i. Klicka på grön cirkel resp gul triangel beroende på samtycke eller nödåtkomst. Om patienten nekar samtycke klickar man på röd cirkel, avbryt. Om förskrivaren fick samtycke kommer bilden inte att visas nästa gång behov finns att titta i LF för denna patient. På sidan går det även att skriva ut informationsskrift som vänder sig till vårdpersonal respektive patienter.

11 Såhär ser Läkemedelsförteckningen ut
Såhär ser Läkemedelsförteckningen ut. Listan är sorteringsbar i de första fyra kolumnerna (datum, läkemedel, substans och ATC-kod). Klicka på rubriken så sorteras listan. Om sortering görs på ATC-kod går det att fälla ut eller kollapsa alla läkemedel som ingår i samma grupp. Det som är senast uthämtat visas överst. Arbete pågår för att det även ska ingå uppgift om vem som förskrivit läkemedlen patienten har hämtat ut samt var förskrivaren arbetade vid förskrivningstillfället. Dessa uppgifter ingår i redan i patientversionen av Läkemedelsförteckningen, vilket innebär att listorna skiljer sig åt i dagsläget.

12 Patienter kan nå sin läkemedelsförteckning via Mina Vårdkontakter.
Patienten kan se vilka recept som finns lagrat hos apotek samt vilka läkemedel som har hämtats ut = läkemedelsförteckningen och logg över vilka som har läst deras Läkemedelsförteckning samt om de haft samtycke eller gått in med nödåtkomst. Bilden visar även ett ytterligare alternativ till samtycke – engångssamtycke. Detta är inte implementerat i den tjänsten man når från journalsystemet men kommer under hösten 2011.

13 Om en patient där man tidigare haft samtycke har återkallat det på apoteket syns den här texten. Om nytt samtycke har erhållits klickar man på grön cirkel.

14 Vanligt förekommande frågor
Patientens samtycke är personligt och gäller tillsvidare. Nödåtkomst och orsak ska dokumenteras i journalen. Föräldrar lämnar samtycke för barn. Från 12 år bör barn själva lämna samtycke. Receptfria läkemedel ingår om de förskrivs på recept. Dosförpackade läkemedel ingår i LF. Uppgifterna sparas i 15 månader från uthämtningsdatum och uppdateras för närvarande varje natt. Alla sökningar i LF loggas och är åtkomlig för patienten.

15 För behörighet eller vid problem
Känt problem – förskrivare som fått läkarlegitimation innan de fått ett svenskt personnummer. Support - Kontakta din lokala kontaktperson för journalsystemet. Driftstörningar – Titta på för mer information Det finns ett känt problem som medför att legitimerade förskrivare inte kan öppna LF och får ett märkligt felmeddelande. Orsaken är att de saknar de fyra sista siffrorna i sitt personnummer i Socialstyrelsens förskrivarkodsregister. Uppgifterna måste kompletteras innan LF kan användas. Om någon misstänker att de kanske inte har fullständigt personnummer registrerat kan de kontakta oss Finns ett dokument med rutin skrivet som skickar till berörda. Bara förskrivaren själv kan komplettera sina uppgifter. Vid problem med åtkomst från TakeCare ska man söka hjälp från samma person som vid övriga problem i journalen. Om de inte kan hjälpa till vidarebefordrar de ärendet i sin tur. LF-förvaltning i SLL kan alltid hjälpa till vid frågor eller utredningar där man misstänker att någonting är fel i LF eller med åtkomsten av LF. Rapportera hellre fel en gång för mycket än för lite. Tänk på att problemet kan vara ett systemfel som drabbar fler patienter och förskrivare.

16 Lycka till och hoppas du har stor nytta av Läkemedelsförteckningen.


Ladda ner ppt "Läkemedelsförteckningen"

Liknande presentationer


Google-annonser