Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leader – ett sätt att samarbeta Presentation från Svenska Nätverket för Leader+

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leader – ett sätt att samarbeta Presentation från Svenska Nätverket för Leader+"— Presentationens avskrift:

1 Leader – ett sätt att samarbeta Presentation från Svenska Nätverket för Leader+

2 Disposition över presentationen 1. Vad är landsbygd och vad är utveckling? 2. LEADER i tre bilder 3. Vad är trepartnerskap? 4. LEADER i Sverige 5. LEADER i framtiden 6. LEADER i Europa

3 Vad är glesbygd och landsbygd?  Många definitioner  Glesbygd är områden med mer än 45 minuters bilväg till tätort större än 3000 inv  Tätortsnära landsbygd har 5 till 45 minuters bilresa från tätort större än 3 000 inv  I Leader inkluderas tätorter upp till 20 000 inv  I Vallonien Områden med färre än 50 inv/km 2  OECD: Områden med färre än 150 inv/km 2  ”Glesbygd är en trist miljö ensam får man stå i kö” 1:1

4 Landsbygd är mycket mark  Skog och berg  Åker, betesmarker, hagar  Sjöar, bäckar, våtmarker  Randområden, biologisk mångfald  Ren luft och tystnad  Landsbygd är öppna landskap  Landsbygd är änglamark  Landsbygdens mark sköts av lantbrukare 1:2

5 Landsbygden är företag och arbetstillfällen  Tillverkning, mineralutvinning  Handel och transport  Byggverksamhet  Jord- och skogsbruk  Kreditinstitut och företagstjänster  Hotell och restaurang  Offentlig förvaltning, försvar  Utbildning forskning  Vård och omsorg  Privata näringslivet och offentliga sektorn ger arbetstillfällen 1:3

6 1:5

7 1:4

8 Landsbygd är samhällen  Byskolor  Hemtjänst  Landsvägsbussar  Luftledningar  Lantbrevbärare  Utlämning för Systemet och Apoteket  Politiker och tjänstemän ansvarar för samhällsservice 1:6

9 Landsbygden är ideella föreningar  Byalag  Vägföreningar  Vattenföreningar  Jaktlag  Idrottsföreningar  SNF  Röda Korset, IOGT  Folkets Hus  Kyrkor och församlingar  Ideella krafter driver föreningar 1:7

10 Landsbygdsutveckling  Vad är utveckling?  Positivt eller negativt?  Är det outvecklat nu?  Allt förändras med tiden, är det utveckling?  Påverka och försöka styra förändringen gör vi bäst tillsammans 1:9

11 Landsbygdsutveckling  Kan inte delas upp i sektorer  Lösningarna beror på varandra  Samarbete är det bästa sättet att driva framtidsarbete  Alla samhällets sektorer måste inkluderas 1:10

12 LEADER i tre bilder  LEADER betyder ”Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”  Ett EU-program för att hitta nya metoder  Leader har nu blivit en metod för lokalt utvecklingsarbete  Ett lokalt trepartnerskap kombinerar ”den offentliga sektorns ansvar, den privata sektorns effektivitet och den ideella sektorns engagemang.” 2:1

13 LEADER i tre bilder  Ett aktivt ansvarstagande, bemyndigat, trepartnerskap  Inte ett sätt att fördela projektmedel utan en metod för lokal utveckling  Inom ett avgränsat geografiskt område  Effektiv användning av resurserna  Gemensam utveckling, förvaltning och finansiering 2:2

14 LEADER i tre bilder  Utvecklingsstrategi i ett geografiskt område  Nätverkande  Samarbete  Nytänkande/Innovation  Underifrånperspektiv  Trepartnerskap  Integrerade och sektors- övergripande aktiviteter  Processorienterad  Gränsöverskridande  Invånarna förfogar över resurserna  Förstärkning av demokratin  Överförbarhet/Modellvärde 2:3

15 Vad är trepartnerskap i Leader?  Aktivt och jämbördigt trepartnerskap  Flyttar besluten närmare  Bemyndigar lokala grupper och människor  Överskrider geografiska och administrativa gränser 3:1

16 Vad är trepartnerskap?  Effektiv metod för landsbygdsutveckling  Drar med sig ytterligare resurser  Mobiliserar människors engagemang  Skapar hållbar tillväxt och livskvalitet  Ökar medskaparandan i samhället  Tar vid där de traditionella strukturerna inte längre fungerar fullt ut 3:2

17 Partnerskap byggs underifrån  En eldsjäl - inget partnerskap  Initiativ uppifrån är ibland bra men engagemang byggs underifrån  Underifrån möter uppifrån  Flera parter skall delta  Ingen långsiktighet om det bygger endast på få enskilda individer 3:3

18 LEADER+ i Sverige 12 Leaderområden 4:1

19 LEADER + i Sverige  En lokal aktionsgrupp, LAG, ett trepartnerskap  Utvecklingsplan för ett geografiskt avgränsat område  LAG tar emot och fördelar projektmedel  LAG har ett lokalt kansli  En myndighet fastställer besluten formellt Provar endast om stödet är lagligt  Trepartnerskap ofta även i projekten 4:2

20 Läs gärna mer på www.leaderplus.se 4:3

21 Resultat i Storsjöbygden LEADER II, 1995 - 2000 Storsjöbygden fick sammanlagt 20 miljoner kronor, där 10,3 miljoner kom från EU:s strukturfonder och resterande var offentlig finansiering. Den privata finansieringen uppgick till ca 14 miljoner kronor. Det genomfördes sammanlagt 72 projekt.

22 Det positiva med LEADER II i Storsjöbygden  Nära samarbete inom integrerad landsbygdsutveckling, inom LAG, mellan LAG och andra organisationer och mellan LAG och projektägarna.  Samarbete och samverkan över kommungränser, med Glesbygdsverket, med Svenska Leadernätverket och med övriga leaderområden  Internationella kontakter

23 AXEL 1AXEL 3AXEL 2 Centralt beslutade åtgärder, offentligt styrda stöd Leadergrupp Leader – utvecklingsmotorer i det nya landsbygdsprogrammet Slutliga stödmottagare Axel-3 grupp

24 Råd i uppstarten 1. Mobilisera aktörerna som kan forma en LAG-grupp, offentligt, organisationer, privat. 2. Skapa en gemensam vision för området gärna med ett tema 3. SWOT 4. Skriv ett program med budget och finansiering 5. Samarbeta med ”gamla” LAG 6. Ansök om att bli en Leadergrupp 7. Starta det konkreta arbetet, servicefunktion, blanketter etc… 7:2

25 LEADER+ i Europa 1. Europeiskt Observatorium 1.Nationella nätverksenheter motsvaras av det europeiska Observatoriet för LEADER+ 2.Contact Point för Observatoriet är mötesplatsen http://europa.eu.int/comm/leaderplushttp://europa.eu.int/comm/leaderplus 8:4

26 När, var, hur?  När? - Snart  I början av 2007 startar programmet men kanske inte redan i jan. Första halvåret.  Var? - Länsstyrelsen  Ansökningar om Leaderområde sker till Länsstyrelsen  Hur? - Underifrån  Viktigt att förankra med alla sektorer  Både privata näringslivet och ideella  Jordbruksverket ger ut riktlinjer 4:2

27 Vilka pengar handlar det om?  Totalt är det 5 miljarder per år  Till Leader är det 339 miljoner per år  40% är EU-medel  30% är statliga medel  30% är regionala/kommunala medel  Till varje län fördelas enligt invånarantal, arbetstillfällen och även gleshetsberoende  För Leaders del tillkommer den privata medfinansieringen 4:1

28 Obligatoriska kriterier för Leaderområde:  Minst 50 % av representanterna på beslutsfattande nivå i LAG ska komma från privat och ideell sektor.  Andelen kvinnor resp. män i LAG-gruppen ska vara minst 40%.  Endast en LAG-grupp inom varje Leaderområde. (dvs. ingen geografisk överlappning med annat LAG).  Antalet invånare i Leaderområdet ska vara mellan 10 000 och 100 000. I undantagsfall mindre än 10 000. Tätorter med <20 000 invånare får ingå i området.  LAG ska bilda en ideell förening eller motsvarande senast 2 månader efter att gruppen godkänts.  LAG ska tillsätta en verksamhetsledare inom 4 mån 5:1

29 Kvalitativa kriterier för Leaderområde Strategi:  Sektorsövergripande  Grunda sig på nationella mål och teman i resp. axel  Enklare SWOT  Motiv för geografisk avgränsning  Beskriva underifrånperspektivet  Partnerskapets kompetens  Beskriva genomförandet  Budget och medfinansiering  Avstämning gentemot RUP etc. 5:2

30 Avsikten med Leader  Avsikten med Leader inom landsbygdsprogrammet är att med hjälp av den särskilda metod som Leader utgör mobilisera landsbygdsområdenas egen utvecklingspotential. Genom att genomföra lokala utvecklingsstrategier skall Leader leda till att landsbygdsprogrammets övergripande mål, en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden och att målen för en eller flera av målen i axel 1, 2 och 3 kan uppnås. Från landsbygdsprogrammet

31 Axelövergripande  Även axelövergripande mål och prioriteringar formulerade i lokala strategier kan ingå i genomförandet. En stor fördel med Leadermetoden är att den kopplar samman lokal kunskap och samhällets målsättningar – underifrånperspektivet möter uppifrån perspektivet. Kraven på att utvecklingsstrategin tas fram ur ett underifrånperspektiv, genom lokalt deltagande och med lokalt inflytande leder till att lokal kunskap fångas upp och en helhetssyn på landsbygdsutvecklingen erhålls. Från landsbygdsprogrammet

32 LAG beslutar  Att LAG-gruppen själv fattar beslut om åtgärderna inom Leader gör att ansvaret för projektbeslut stannar kvar i området och att avståndet mellan beslut och genomförande blir kortare. Från landsbygdsprogrammet

33 Lokal medfinansiering  Ytterligare en aspekt som bidrar till att Leader blir en värdefull metod för genomförande av landsbygdsåtgärder är lokal och privat medfinansiering. Den lokala medfinansieringen medverkar också till ett större engagemang för att genomförandet av lokala strategier verkligen resulterar i en positiv utveckling för området. Från landsbygdsprogrammet


Ladda ner ppt "Leader – ett sätt att samarbeta Presentation från Svenska Nätverket för Leader+"

Liknande presentationer


Google-annonser