Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunförbundet Skåne Nätverksträff för upphandlare 25/ Daniel Moius

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunförbundet Skåne Nätverksträff för upphandlare 25/ Daniel Moius"— Presentationens avskrift:

1 Kommunförbundet Skåne Nätverksträff för upphandlare 25/1 -10 Daniel Moius

2 Agenda Uppdraget Arbetsplanen 2010
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Agenda Uppdraget Arbetsplanen 2010 Diskussion och frågor utifrån ”fokusområden” Avslutande – vilka åtgärder är mest angelägna?

3 Nationellt upphandlingsstöd
Uppdraget ”§ Myndigheten ska utveckla och förvalta ett upphandlingsstöd samt driva utvecklingen av den elektroniska upphandlingen och delta i standardiseringsarbetet på området. I detta ingår att utveckla och sprida hjälpmedel och metoder. Arbetet ska ske i samverkan med berörda intressenter.” Förordning om ändring i instruktion för Kammarkollegiet (2008:1260). Nationellt upphandlingsstöd upphandlingsstöd eUpphandlingsplattform + standardisering a) utveckla och b) sprida hjälpmedel och verktyg Intressenter Intressenter

4 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET
Mål Nationella upphandlingsstödet ska bidra till en mer förenklad, effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling, där konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet.” stärka upphandlingens strategiska betydelse involvera verksamhetsnära kompetens att upphandling prioriterar hög kvalitet innovationsfrämjande upphandling underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingarna långsiktigt hållbar utveckling

5 Tillvarata potentialen till goda offentliga affärer!
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Tillvarata potentialen till goda offentliga affärer! Medborgarnytta Tillväxt Offentliga finanser Näringslivs- utveckling kr Goda konkurrens-förutsättningar Effektiva processer Låga transaktionskostnader Främja kvalitet och innovationer Utveckla praktiska hjälpmedel i samverkan med intressenter !!

6 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET
Utgångspunkter Servicefunktion åt både leverantörer och offentliga köpare (partsneutral) Praktiska hjälpmedel Tät dialog med intressenter Efterfrågestyrt Prioritering av aktiviteter: kostnad/nytta win-win Hög kommunikationsnivå och öppenhet i arbetet Kombinera drivkraft och initiativ med lyhörd samverkan

7 Finansiering Budgetproposition för 2010:
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Finansiering Budgetproposition för 2010: Anslagsfinansering mkr  22 mkr årligen Tillkommer öronmärkta pengar för vägledning inom vård och omsorgssektorn 4 mkr årligen. 5 mkr

8 2009 - Etablering av funktionen
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Etablering av funktionen Organisera Rekrytering Organisation Arbetsformer, styrdokumentation m m Definiera Planera Genomföra Sammanställning dialogmöten m.m - 30/6 Utkast strategi och handlingsplan - 30/9 Leverans – (löpande) 2009 2010

9 Definiera Referensgrupp för Nationella upphandlingsstödet
Dialogmöten 15/5 – 11/6 Övriga kontakter och kontakt med intressenter Protokoll dialogmöten

10 Planera Genomförandeplanen för Nationella upphandlingsstödet
Dialogmöten 19/10 – 9/11 Beslut om planering 18/12 -09

11 Genomförandeplanen Fokusområden: Fokus på den goda affären
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Genomförandeplanen Fokusområden: Fokus på den goda affären Upphandlingens strategiska betydelse Underlätta för leverantörer att tävla om offentliga kontrakt Verksamhetens vardagsinköp Effektivare professionell upphandling Obruten elektronisk upphandlingsprocess

12 Fokus på den goda affären
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Fokus på den goda affären Mål för upphandlingslagstiftning: konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet – inre marknadsperspektiv. Problem: Ängslan för att göra fel och riskera att anbud förkastas eller upphandlingar överprövas till domstol riskerar att förskjuta fokus från den goda offentliga affären till att följa formregler. I alltför stor utsträckning att gå på vad man uppfattar som det hanteringsmässigt säkraste alternativet. Aktiviteter: - Vägledningar för att underlätta och förenkla inköp.

13 Upphandlingens strategiska betydelse
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Upphandlingens strategiska betydelse En allt större del av den offentliga produktionen genomförs i olika alternativa driftsformer efter konkurrensutsättning. Verksamhetsstyrning sker i ökad utsträckning genom kontrakt. Problem: Bristen på koppling mellan upphandlingsfunktion och ledning. Upphandling ses som en kostnad och inte som en möjlighet till innovation och förbättrad kvalitet till bättre ekonomiska villkor. Aktiviteter: - Nyckeltal och ekonomiska indikatorer för upphandling. - Goda exempel på verksamheter som lyckats – resurser för planering och uppföljning. - Seminarier kring strategisk upphandling.

14 Underlätta för leverantörer att tävla om offentliga kontrakt
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Underlätta för leverantörer att tävla om offentliga kontrakt Att företag vill tävla om offentliga kontrakt är en förutsättning för att potentialen till en väl fungerande offentlig upphandling kan utnyttjas. Problem: Företag upplever att offentlig upphandling är svårt och bökigt. Området har ”dåligt” rykte. Aktiviteter: Svar på frågor – telefon och e-post Vägledning för förfrågningsunderlag Partsöverenskomna krav och villkor Rimlig nivå och omfattning av krav och villkor

15 Verksamhetens löpande inköp
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Verksamhetens löpande inköp Den största delen av verksamhetens anskaffning sker inte från upphandlings- eller inköpsavdelningen. Direktupphandling och avrop från ramavtal. Problem: Kompetensproblem - svårigheter att göra lagligt och lämpligt. Aktiviteter: - Vägledning för avrop och direktupphandling. - E-upphandlingsplattform - Malldokument och goda exempel från andra som genomfört anskaffning.

16 Effektivare upphandling
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Effektivare upphandling Stor potential till effektivisering av upphandlingsprocessen finns. Besparingar i form a) bättre villkor pga ökad konkurrens (5%) och b) lägre kostnad pga effektivare process (50-80%). Problem: Systemstöd används inte fullt ut. Aktiviteter: - Elektronisk upphandlingsplattform (förstudie). Metod- och kompetensutbyte. Kartläggning av produkter på marknaden.

17 Obruten elektronisk upphandlingsprocess
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Obruten elektronisk upphandlingsprocess En sammanhängande kedje är en förutsättning för effektivisering. Problem: Komplex kedja med olika systemkomponter och informationsdatabaser. Avsaknad av standarder för informationsöverföring. Aktiviteter: Processmodellering. Standardiseringsarbete Kartläggning av produkter på marknaden.

18 Genomföra Redan initierade aktiviteter:
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Genomföra Redan initierade aktiviteter: Enhetlig struktur förfrågningsunderlag Vägledning hemtjänstupphandling LOV (pilot) Utvärdering LOV-databas Standardiseringsarbete elektronisk upphandling EU och nationellt Uppgifter direkt från Skattemyndighet, Kronofogdemyndigheten och Bolagsverket Sveriges ordförandeskap EU E-delegationen

19 Ytterligare kontakt: nu@kammarkollegiet.se
NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Ytterligare kontakt:


Ladda ner ppt "Kommunförbundet Skåne Nätverksträff för upphandlare 25/ Daniel Moius"

Liknande presentationer


Google-annonser