Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmågebedömning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmågebedömning"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmågebedömning
I förhållande till reguljär arbetsmarknad/ ett normalt förekommande arbete I förhållande till anpassat arbete Karlstad 18 april Jan Larsson God morgon finns FK ta fram nya metoder arbetsförmågebedömning Berätta två regeringsuppdrag: Ett hösten 2010 mot reguljär arb.marknad Ett anpassat arbete - individer söker aktivitetsstöd Poäng med att berätta om båda är att trots stora olikheter, hänger samman Det tycker viktig trend inne i – ambition att få saker att hänga samman Det gör man bla via samarbete I första projektet – AF, HoS, Socialstyrelsen centrala Aktivitetsersättning skolan, socialtjänsten Ambition att gemensamma bilder, definitioner, synsätt och hantera diskutera Värde om vi kan använda ett verktyg i olika sammanhang. Ett bra arbetsförmågebedömningsinstrument kan exvis ha ett intresse inom socialtjänstens område

2 Regeringsuppdragen Sjukskrivna 180 dagar.
Mer rättsäker o likformig bedömning Öka de försäkrades delaktighet och förståelse B) Personer som ansöker om aktivitetsersättning Eventuellt testa arbetsförmåga Kopplas till åtgärder Två ganska olika grupper men i grund och botten samma ambition – bryta en negativ situation A) sjukfall – 80 % har ett arbete 45 år gamla pusch tillbaka sitt gamla arbete el hjälp till omställning – sällan någon riktigt aktiv prövning – många flyter på Brits på bra trygga metoder – acceptens - Delaktighet – ärlighet - systematik – rätt tidigare B) Färre – – mycket yngre – flesta har aldrig haft något arbete – huvudfrågan inte ersättning/inte ersättning – vilka åtgärder kan och bör sättas in Metoden måste anpassas, bla undersöka behov av att testa arbete En poäng: Samma kärna – undvika dubbelarbete, gemensamt språk, gradvis utvecklad kvalitet, nyckeltal etc

3 Grund-idén Individers aktivitets- förmågeprofil Kravprofiler
yrkesområden Bedömning av arbetsförmåga består av två grundläggande moment: Att fånga el. beskriva en individs förmågor Att värdera om det man fångat innebär att individen har eller inte har arbetsförmåga Båda erbjuder bekymmer - Inte minst fråga två – var dra gränsen? finns en del varianter, exempelvis Storbritannien 15 Poäng – ganska fyrkantigt – hur poängen sätts – poängsätta tillstånd - Bedömaren som också fattar beslutet Lite grand försökt vända på det hela – parallellt med utveckla kategorier vad fånga hos individer - Ställt frågan hur kan man beskriva krav i olika arbeten? Växt fram tillsammans Resultatet beskriver individer kan eller inte kan sätt kongruent med beskrivningar av vad arbeten kräver. Innebär att det finns något som direkt korresponderar mot individens profil – något att förhålla sig till, att väga in vid bedömningar, att resonera med individen om, att ha som utgångspunkt vid samtal med arbetsgivare, att ha som en gemensam utgångspunkt i dialogen myndigheter emellan Ett viss mått av matchning – inte något fyrkantigt, matematiskt plan – utan mer som en rimlighetskontroll Tror att viktigt att se att bedömningar flera samtidiga syften: Beslut – Analys – Dialog - mellan Myndighet och individ och mellan myndigheter/arbetsgivare Aktivitetsersättning handlar det om vilka åtgärder kan vara lämpliga – vilka områden skulle man kunna sikta emot – hur ser hindren ut – hur skulle ett motivationsarbete kunna ta form

4 Aktivitetsförmågor relaterade till:
(1) fysisk styrka och rörlighet. (2) fysisk uthållighet. (3) balans, koordination, finmotorik och psykomotorisk kvalitet. (4) syn-, hörsel-, och tal. (5) minne, inlärning och koncentration (6) exekutiv funktion. (7) affektiv funktion. (8) psykisk uthållighet Inte tagna ur luften – Europeiskt samarbete – bygger stora delar ICF – core set 20 kategorier – att kunna gå etc 18 används idag i fördjupade utredningar – ger ingen samlad bild – kokar inte riktigt ner till något användbart. Buntat ihop till bredare kategorier – utifrån kravbilden i arbeten ser ut men också utifrån hur begränsningar faktiskt yttrar sig hos människor få fysiska – empiriska kluster Fler psykiska – spegla ohälsan ser ut och utvecklas och arbetslivets krav Deskriptorer bakom - Tex aktivitetsbegränsnigar relaterade till affektiv funktion – Stor begränsning: Den försäkrade bedöms att regelmässigt ha svårt att initiera eller vidmakthålla sociala kontakter och relationer. Har regelmässigt svårt att visa hänsyn, respekt och medkännande. Reagerar mycket ofta inte adekvat på andras känslor. Visar mycket ofta aggressivitet.

5 Referensmaterial - kravprofiler olika yrkesområden
Drygt 40 beskrivningar Tolerans mot begränsningar 0 – 4 Möjligheter till anpassning SCBs yrkesregister, Standard för svensk yrkesklassificering SSYK, 80 arbetskraften, värden för de åtta förmågekategorierna. ONET. Företagshälsovårdsläkare. Engagerar yrkes- miljömedicinska kliniker, arbetsmarknadens parter. Valideras utvecklas. Utmnaning. Ej exkluderande. Ej absolut. Peka på att det alltid finns en spännvidd alltid möjlighet att öka toleransen. Kommer till uttryck. Ta fram redovisa de möjligheter till anpassning som finns. Viktigt för alla försäkrade. Bidrag till att man verkligen gör det man kan. Också talar om en anpassad arbetsmarknad – vad är det? Vad ställer den för krav? Ett steg mot detta. Försöker förankra. Misstänksamhet=vad ska det användas till Människor som bedömer andra människor och ytterligare människor som fattar beslut på grundval av detta. Kommer aldrig att vara på annat sätt. Ska göra individuella bedömningar. Just därför är det så förtvivlat viktigt att jobbar systematiskt med ärligt visa vad vi grundar besluten på¨. OM man nu inte ska använda den fyrkantigt? JO: givet bra undersökning rätt information tydlig logik - alldeles för sällan – tror på materialet – tror på profilen – jag gör en samlad bedömning åt ett eller annat håll – hjälp och stöd bekräfta eller ifrågasätta min bedömning. Gjort den ska jag förhoppningsvis ha bättre förutsättningar motivera beslutet. Ett litet ensamt barn i mörkret, ensam hugrig övergiven laternor i mörkret.

6 Ett exempel: administratörer i offentlig förvaltning
Aktivitetsförmågor relaterade till Psykiska funktioner - liten till måttlig tolerans Syn, tal, hörsel – liten tolerans Balans, koordination, finmotorisk kvalitet – måttlig till stor tolerans Fysiska funktioner – stor till mycket stor tolerans Många här – bedöma om ni har arbetsförmåga – inte om kompetens etc medicinska förutsättningar – Psyk – kan normalt utföras vid ingen, lätt och i många fall måttlig begränsning. Kognitiva exekutiva funktioner högst krav – affektiva psykiska uthållighet med måttliga nedsättningar - höra vad det kan vara - Inte Rocket science – grova beskrivningar – spann – Bara en liten del 3 – 4 A med detaljerade beskrivningar och anpassning etc Levande material – utvecklas – förädlas -

7 Ett sammanhållet format
Självrapporterad förmåga Befintliga medicinska underlag Klargörande undersökning Kompletterande undersökning Försöker inte bara utveckla vad vi mäter utan också hur Delaktihet viktig Upplevda besvär Smärta, oro, kraftlöshet, rädsla för neg. progress etc. Vardagsaktiviteter Städa, tvätta sig laga mat, etc 13 aktivitetsförmågor Kopplade till fysisk styrka fysisk uthållighet Exekutiv funktion Kognitiv funktion Affektiv/social funk. Psykisk uthållighet Sensorisk funktion Psykomotorisk f. Syn på möjligheter att arbeta Nuvarande arbete Allmänna Tankar Självvärderad arbetsför- måga Ett exempel något som måste modifieras ordentligt för aktivitetsersättning Arbetsteurapeutiska, sjukgymnastiska och neuropsykologiska test

8 Konsistens och logik (DFA-kedjan)
Medicinska förutsättningar för arbete och den försäkrades syn på möjligheter till arbete Sjukdomsbild Förmågeprofil Konsistens och logik (DFA-kedjan) Den försäkrades syn på möjligheter till arbete diagnos, funktion, prognos, behandling, relation FMB, allvarlig sjukdom, aktiviteter i dagligt liv Mångdimensionalitet – individuell bedömning – många frustrerade – struntar jag i

9 Begränsat införande hösten 2011 - Beslut
86 fall – följt upp – beslut – inget uppseendeväckande – vanligtvis 10 % - bättre underlag Mesta talar för det – intervjuat bedömare och handläggare – mer begripligt mer användbart underlag – låtit FMR:are – skyhögt mycket bättre Självskattad förmåga bra sätt flesta – återspeglas i profilerna - bra bild av förmågorna – i blanketten 96 procent - allra mest nöjd själva undersökning – för första gången någon verkligen lyssnat. Genomgående informationen inte riktigt nått fram – har vi en lång resa – alla aktörer – dt här är reglerna – det här är förutsättningarna – det här är möjligheterna – innan vi etablerar en genuin ärlighet tydlighet

10 Tack!


Ladda ner ppt "Arbetsförmågebedömning"

Liknande presentationer


Google-annonser