Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Främjande för energieffektivt byggande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Främjande för energieffektivt byggande"— Presentationens avskrift:

1 Främjande för energieffektivt byggande
Energimyndigheten Tomas Berggren Avdelningen för främjande

2 Främjande insatser visar vägen
Energimyndigheten Energieffektiviserings-direktivet NNE Bebo och Belok Avsiktförklaring

3 Skapa goda förutsättningar för framtiden
Stödja forskning och teknikutveckling. Stimulera utveckling och kommersialisering av goda idéer på energiområdet. Analyser och utredningar om energisystemet utveckling. Information och stöd för energieffektivisering. Lokal, regional, nationell och internationell samverkan. Bevaka försörjningstryggheten.

4 Främjande för att driva utvecklingen framåt

5 Belysnings- programmet Sustainable Innovation AB
Forskning– Utveckling– Demo- Kommersialisering- Information Samarbetet med bransch/näringsliv är mycket viktigt och framgångsrikt CERBOF EFFSYS+ BeBo BELOK HYLOK SOLEL BELIVS Fjärrsyn LÅGAN U.F.O.S Energi Belysnings- programmet Sustainable Innovation AB EFFSYS- Effektivare KYL- och Värmepumpssystem LÅGAN- Program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning SUST- ett nationellt centrum för energieffektivisering som ska bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv på området genom kommersialisering av ny teknik. UTHÅLLIG KOMMUN- Forskningsprogram Uthållig kommun; Forskningsprogram Samordnad stadsutveckling (F,NV,TV RAÄ-Riksantikvarierämbetet) Fokus bygg; fysiska planeringsprocessen, kan markavtal och exploateringsavtal användas för att främja NNE-satsning AES- Allmänna energisystemstudier UFOS- Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektorn Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning (CERBOF) kopplar sin nästa utlysning till EU-kommissionens satsning Energy efficiency in Buildings (EeB). Ambitionen är renoveringsprojekt med skarpa energikrav i miljonprogramsområden - en uthållig minskning med 75 % av energianvändningen är målet Program Energisystem PES Kulturhistoriska byggnader UK ELAN Energi, IT & Design AES

6 Ramarna för svensk energi- och klimatpolitik sätts idag inom EU

7 Sveriges och EU:s mål för klimat- och energipolitiken till 2020
Sverige EU Förnybar energi % 20 % Förnybar energi i transportsektorn 10 % 10 % Energieffektivisering 20 % 1) 20 % 2) Växthusgaser (CO2) 40 % 20 % Nationella miljömål, t ex miljömål 15 God bebyggd miljö: Effektivare energianvändning i bebyggelsen År % År % 1) Minskad energiintensitet (primär energi per BNP-enhet i fasta priser) jfr 2008 2) Effektivare primär energianvändning Energistrategi EU från 2011Energieffektiv. Högst prioriterat! 20% mål ej bindande (kan bli bindande efter översyn)

8 Energieffektiviseringsdirektivet

9 EU 2020-strategin – 5 mätbara mål
Andelen personer i arbetsför ålder som arbetar ska vara minst 75 procent, jämfört med dagens 69 procent. Anslagen till FoU ska öka till 3 procent av BNP – siffran i dag är bara 2 procent. 20% minskade utsläpp av växthusgaser, 20% förnybar energi och 20% förbättrad energieffektivitet till 2020 Antalet personer som lever i fattigdom ska minska med 20 miljoner. På utbildningsområdet rekommenderar kommissionen att andelen ungdomar som hoppar av skolan minskar till under 10 procent (idag 15 procent). Andelen unga akademiker ska öka till 40 procent från dagens 31 procent. 9

10 Energi 2020 – 5 prioriterade områden
Uppnå ett energieffektivt Europa Skapa en helt integrerad pan-Europeisk energimarknad Stärka konsumenterna och garantera en trygg och säker energiförsörjning Vidareutveckla det europeiska ledarskapet inom teknik och utveckling på energiområdet Stärka den externa dimensionen av EU:s energimarknad (relation till tredje land) 10

11 Det finns redan mycket EU-lagstiftning kring energieffektivisering
Direktivet om byggnaders energiprestanda Eco-design Märkning av energirelaterade produkter Märkning av däck Energitjänstedirektivet Kraftvärmedirektivet 11

12 Varför behövs ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

13 20%-målet bedöms inte kunna nås med befintliga åtgärder

14 Vad omfattar det nya energieffektiviseringsdirektivet?

15 Viktigaste delarna i direktivet
Nationellt vägledande mål för energieffektivisering Offentliga sektorn föregångare Krav på årlig renovering av 3% av statliga myndigheters byggnader Hänsyn till energieffektivitet vid offentlig upphandling Kvotpliktssystem eller alternativt system som ger 1,5% årlig besparing i slutanvänd energi (Sveriges åtagande är 3,2 TWh/år mellan år Energimyndighetens förslag till sparbeting i Sverige ca 75 TWh Energibesiktningar, obligatoriskt för stora företag Individuell mätning av värme och varmvatten. Smarta mätare för el Certifiering av energitjänsteleverantörer Främjande av kraftvärme och fjärrvärme Information, utbildning samt finansiering och teknisk assistans

16 Hur ser den fortsatta processen ut?
Uppdrag till Energimyndigheten och Boverket att utreda och ta fram förslag, analyser, konsekvenserer för implementeringen av direktivet. Implementerat av direktivet våren 2014 Fokus kommer att vara på systemet som ska ge 1,5% årlig energibesparing.

17 Illustration av Energimyndigheten förslag till fastighetspaket.
Rapporten ”Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag”, ER 2013:04

18 Workshop med anledning av direktivet artikel 4 och 19
Upplever ni att det finns problem eller hinder i samband med att ni vill göra energieffektiva investeringar? Ja/nej + utveckla.

19 Vilka har nyckelfrågorna i förhandlingarna varit?
Ambitionsnivån i direktivet som helhet har varit en nyckelfrågan. Sverige stödjer ett ambitiöst direktiv så länge de åtgärder som föreslås är kostnadseffektiva och tillräcklig flexibilitet ges till MS i detaljutformningen.

20 Energimyndigheten förslag till Nationell strategi NNE
Demo 500 byggnader 170 miljoner

21 NNE- strategi för lågenergibyggnader
Hela Sverige Alla byggnadskategorier Uppskalning Eventuellt nya byggregler IDAG 2021 2014 2015 DEFINITION NNE 2015? HANDLINGSPLANE 2018 NNE är BBR KONTROLLSTATION 2014 & 2018 Uppföljning Utvärdering Etappmål Ev ny def.

22 Regeringens skrivelse och handlingsplan för vägen till nära-nollenergibyggnader
Främjandeåtgärder bör genomföras Syftet är tvåfaldigt: Minskade lärkostnader Ökad kunskap om lågenergibyggnader

23 Demonstrationsprogram
Aktivitetsmål: 100 nybyggda flerbostadshus 100 ombyggda flerbostadshus 100 nybyggda lokaler 100 ombyggda lokaler 100 nybyggda småhus Stöd i form av kunskap och resurser

24 Kriterier för Näranollenergibyggnader
Tekniska kriterier Bra klimatskal Energieffektiva installationer Förnybar energi Kriterier för utvärdering Uppföljning och mätning Ekonomiskt utfall Kriterier – Det ska vara riktigt bra hus vi bygger där man i sista läget tittar på dimensioneing av värmesystem och tillförsel Därtill krav för att både innan och efter kunna mäta för att få en fullgod utvärdering både kring energianvändning, ekonomi, byggnadstekniska egenskaper (t.ex. fukt). Kunskapsåterföring och mätningar under längre tid

25 Främjande av nära nollenergibyggnader
Demonstrationsprogram Utbildningspaket Resultat Storskalighet, uppskalning Ny teknik och metodutveckling Uppföljning, utvärdering Öka och sprida kunskap Utveckla marknadensaktörer Projekten ska ge svar på återkommande frågor och slå hål på myter Väl utvärderade projekt Uppföljning under längre tidsperiod God ekonomisk utvärdering Förbereda marknaden genom att etablera nya och ombyggda NNE-byggnader för att visa vägen och främja Ta fram underlag som ger svar och som kan användas för framtida översyn av byggregler Ge underlag för att kunna återrapportera Sveriges satsning på NNE enligt direktivet

26 Vad händer nu NNE Budgetproppen för 2013 kommer den 20 september
Vem som får uppdraget för NNE-satsningen kommer i regleringsbrevet i december


Ladda ner ppt "Främjande för energieffektivt byggande"

Liknande presentationer


Google-annonser