Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR"— Presentationens avskrift:

1 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR
SIR’s Årsrapport 2006 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR

2 Innehåll Medlemmar Målsättning Skillnader i vårdresultat
Kvalitetsindikatorer Livskvalitet Svensk Riskjusterad Mortalitet Nyckeltal VLAD Bakteriell multiresistens Ventilator Associerad Pneumoni, VAP CVK relaterad infektion Åter-In inom 72 timmar Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå/avbryta behandling på IVA Beläggning Ej riskjusterad mortalitet Bortfall APACHE registrering Komplikationer Vårdtyp i SIR Opererad status Vårdtider Vårdtyngd Ålder & Kön Diagnoser & intagningsorsaker - Flest förekommande - Längst vårdtid Länkning fungerar i bildvisningsläge Innehåll SIRs årsrapport 2006

3 SIR-medlemmar 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

4 Medlemmar Innehåll

5 Medlemmar 2006. Skickar data.
46 st Sollefteå sjukhus Östersunds sjukhus Umeå NUS IVA Sundsvalls sjukhus Eskilstuna Mälarsjukhuset Nyköpings lasarett Karlstad Centralsjukhuset Arvika lasarett Torsby sjukhus Örebro Universitetssjukhuset IVA Västerås Centrallasarett Falu lasarett Gävle länssjukhus Lindesberg lasarett Stockholm Karolinska Huddinge IVA Stockholm Karolinska Solna CIVA Stockholm Karolinska Solna TIVA Stockholm Karolinska Solna NIVA Stockholm Södersjukhuset Stockholm Danderyds sjukhus Stockholm St Görans sjukhus Södertälje sjukhus Göteborg SU-Sahlgrenska CIVA Göteborg SU-Sahlgrenska TIVA Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA Göteborg SU-Östra Göteborg SU-Mölndal Uddevalla NU-sjukvården Trollhättan NÄL NU-sjukvården Borås lasarett Skövde Kärnsjukhuset Lidköpings sjukhus Linköping Universitetssjukhuset IVA Linköping Universitetssjukhuset TIVA Norrköping Vrinnevisjukhuset Jönköping Länssjukhuset Ryhov Eksjö Höglandssjukhuset Värnamo sjukhus Västerviks sjukhus Oskarshamns sjukhus * Lund Universitetssjukhuset IVA Malmö Allmänna Universitetssjukhuset IVA Helsingborgs lasarett Kristianstad Centralsjukhuset Ystad lasarett Halmstad Länssjukhus * SIR-medlemskap upphör 2007 pga ändrad verksamhetsinriktning Innehåll SIRs årsrapport 2006

6 Medlemmar 2006. Skickar ej data.
13 st Luleå/Boden Sunderby sjukhus Uppsala Akademiska sjukhus CIVA Örebro Universitetssjukhus TIVA Lund Barn & Ungdomssjukhuset BUS Stockholm Astrid Lindgrens barnsjukhus Göteborg Drottning Silvias barnsjukhus Göteborg SU-Östra INFIVA Malmö allmänna universitetssjukhuset INFIVA Kungälvs sjukhus Växjö Centrallasarett Ljungby lasarett Karlskrona Blekingesjukhuset IVA Visby lasarett Innehåll SIRs årsrapport 2006

7 Ej medlemmar 2006. 27 st Umeå NUS TIVA Umeå NUS NIVA
Örnsköldsviks sjukhus Skellefteå sjukhus Lycksele lasarett Gällivare lasarett Kiruna lasarett Kalix lasarett Piteå Älvdalens sjukhus Mora sjukhus Hudiksvalls sjukhus Uppsala Akademiska sjukhus TIVA Uppsala Akademiska sjukhus NIVA Uppsala Akademiska sjukhus BRIVA Enköpings lasarett Karlskoga sjukhus Stockholm Södersjukhuset MIVA Norrtälje sjukhus Alingsås lasarett Varbergs sjukhus Linköping Universitetssjukhuset NIVA Linköping Universitetssjukhuset BRIVA Kalmar Länssjukhuset Karlskrona Blekingesjukhuset TIVA Karlshamn Blekingsejukhuset Lund Universitetssjukhuset TIVA Lund Universitetssjukhuset NIVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

8 Medlemsutveckling Innehåll SIRs årsrapport 2006

9 Täckningsgrad 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

10 Målsättning Innehåll

11 Intensivvård Verksamhetens målsättning Bästa till lägsta för samma
medicinska och omvårdnadsmässiga resultat till lägsta personella och materiella resurs för samma typ och grad av sjukdom med lägsta möjliga komplikation Innehåll SIRs årsrapport 2006

12 Definition Intensivvård
Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner Om detta kriterium inte är uppfyllt skall patienten ej klassas som intensivvårdspatient Postoperativ vård som pga platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ avdelning sker på intensivvårdsavdelning är inte intensivvård Däremot ska även vård på postoperativ avdelning som uppfyller kriterier för intensivvård klassas som intensivvård Innehåll SIRs årsrapport 2006

13 Skillnader i vårdresultat
”Voffor e’ det på dette viset”? Innehåll

14 Orsaker till skillnader
Viktigaste budskapet! Olika definitioner Olika kvalitet på indata Olika ”Case-mix” Slumpen Olika kvalitet i vårdkedjan Finns annan förklaring? Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Innehåll SIRs årsrapport 2006

15 Olika definitioner 1 Termer och begrepp
Finns redovisade på SIR’s hemsida Sedan starten 2000 årligen reviderats och förbättrats Ex: Definition av vårdtillfälle Sammanhållen vårdperiod på samma IVA-enhet som uppfyller kraven för intensivvård Bryts inte av administrativa rutiner, ex. byte av bak-/hemavdelning (klinik) eller vård över årsskifte Ej vara beroende av IT-systemets ev. begränsningar Risk för felaktig beskrivning av antalet vårdtillfällen, återin-läggning samt olika andelstal som bygger på antalet vård-tillfällen Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Innehåll SIRs årsrapport 2006

16 Olika kvalitet på indata
2 Olika kvalitet på indata Ledning, kultur och systematik på avdelningen God kvalitet på data är en grundbult, som ledningen utgår från God datakvalitet måste prioriteras – annars risk för fel i tolkningar / beslut Kvalitetsuppföljning är en naturlig del av arbetet Rådata vs aggregerade data Mer sanningsenlig beskrivning med faktiska, inmatade eller elektroniskt överförda värden än att bocka av olika fält med intervallgränser Är IT-systemet ”anpassat” till IVA’s önskemål om datafångst, definition av vårdtillfälle, utrapportbilder osv? Om ej  risk för felaktigheter och merarbete! Finns internkontroll av data på avdelningen? SIR’s valideringsprogram Nivå 1, 2 & 3 Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Innehåll SIRs årsrapport 2006

17 Olika patientkarakteristika
3 Olika patientkarakteristika Vi behöver beskriva våra patienters risk på ett objektivt sätt Innehåll SIRs årsrapport 2006

18 ”Case-mix” – Vad är det? 3 Patientkarakteristika = ”Case-mix”
Skillnader i patientkarakteristika (case-mix) kan leda till systematiska fel vid skattning av behandlingsresultat. Statistisk analys kan justera effekter av (kända) confounders. A means of classifying hospital patients to provide a common basis for comparing cost effectiveness and quality of care across hospitals. Building useful classifications of patient care episodes and making use of patient care classifications to manage health care - part of a scientific approach to producing good information about health care Innehåll SIRs årsrapport 2006

19 Vad menar SIR med ”case-mix”?
3 Vad menar SIR med ”case-mix”? Patientkarakteristika Ålder & Kön Vårdtyp: Intensivvård med Planerad vs oplanerad inläggning Opererad vs ej opererad Elektiv vs akut operation Typ av sjukdom Intagningsorsak Primär IVA-diagnos Sjukdomens svårighetsgrad Svensk APACHE el SAPS 3 Svensk riskjusterad mortalitet Innehåll SIRs årsrapport 2006

20 Slumpen 4 Vi har inga konfidensintervall i våra VLAD-diagram
Spridningsmått finns vid beräkning av medel-/median-värden Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Innehåll SIRs årsrapport 2006

21 Olika kvalitet i klinisk vård
5 Olika kvalitet i klinisk vård Om Definitioner av termer & begrepp och Kvalitet på inskickade data är av god kvalitet och jämförbara och Patientkarakteristika är jämförbara och Slumpens möjliga inverkan är redovisad, Så beror skillnader på Olika kvalitet i klinisk vård Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Innehåll SIRs årsrapport 2006

22 Intern granskning av data - IVA
Processindikator Intern granskning av data - IVA 3-5 % av alla vtf väljs slumpmässigt ut för granskning c:a 2 vårdtillfällen per månad Följande variabler kontrolleras Vårdtyp Opererad status APACHE/SAPS 3 Primär IVA-diagnos Komplikationer VTS eller NEMS Avstå/avbryta Avlidna IVA (DAL/DAS) IVA-enhetens egen internkontroll av data DAL Donationsansvarig läkare; DAS Donationsansvarig sjuksköterska Innehåll SIRs årsrapport 2006

23 Internkontroll av data till SIR
Processindikator Internkontroll av data till SIR Relaterat till grupper av patienter SIR’s valideringsprogram Nivå 1-kommentarer Rör den tekniska utformningen respektive identiteter Omöjliggör insändande Nivå 2-kommentarer Påpekande som strider mot SIR’s rekommendation Dessa kan ignoreras Nivå 3-kommentarer Innehåller kombinationer av data som uppfattas ologiska Innehåll SIRs årsrapport 2006

24 Internkontroll av data till SIR
Processindikator Internkontroll av data till SIR Relaterat till grupper av patienter SIR’s valideringsprogram En hjälp till att hitta felregistreringar eller okunskap hos användarna En hjälp att se ofullständiga rutiner för exempelvis vårdtyngdsregistreringar En hjälp till att hitta brister som förvanskar eller försvårar tolkningen i det lokala IT-stödet Innehåll SIRs årsrapport 2006

25 SIR’s kvalitetsindikatorer
Innehåll

26 Kvalitetsindikatorer SIR
Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Ej data ännu Svensk riskjusterad mortalitet Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1 Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2 Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5 Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10 Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning Innehåll SIRs årsrapport 2006

27 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård
Kvalitetsindikator 1 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Ej data ännu Innehåll

28 Svensk riskjusterad mortalitet
Kvalitetsindikator 2 Svensk riskjusterad mortalitet Nyckeltal VLAD Variable Life Adjusted Display Innehåll

29 Nyckeltal Innehåll

30  ”Nyckeltal” APACHE-poäng Bortfall i APACHE-registrering Medelvärde
Fel Intagningsorsak kontra Opererad-status Opererad-status saknas Okänd ålder Orealistisk poäng enl. ålder Rapp. "Ej fullständig” av IVA-enheten själv Mål: < 10% Innehåll SIRs årsrapport 2006

31 ”Nyckeltal” EMR (Estimerad Mortalitets Risk) Summa EMR enl APACHE / Antal vårdtillfällen OMR (Observerad Mortalitets Risk) Observerade mortaliteten < 31 dg vid SPAR-uppföljning dividerat med antal vårdtillfällen SMR (Standardiserad Mortalitets Ratio) SMR = OMR / EMR. Bedömning: <1: Bättre jämfört 1985 i USA =1: Samma som 1985 i USA >1: Sämre jämfört 1985 i USA Innehåll SIRs årsrapport 2006

32  ”Nyckeltal” NNT/NNH (Numbers Needed to Treat/Harm)
NNT = 1/ARR, där ARR = Absolute Risk Reduction = Sum.OMR - Sum.EMR Regressionskoefficient Anger lutningen på regressionslinjen Gjort på diagram 2 i VLAD-diagrammen, dvs konsekutiva vårdtillfällen Innehåll SIRs årsrapport 2006

33 ”Nyckeltal” Innehåll SIRs årsrapport 2006

34 ”Nyckeltal” Innehåll SIRs årsrapport 2006

35 ”Nyckeltal” Innehåll SIRs årsrapport 2006

36 ”Nyckeltal” Innehåll SIRs årsrapport 2006

37 ”Nyckeltal” Innehåll SIRs årsrapport 2006

38 ”Nyckeltal” Innehåll SIRs årsrapport 2006

39 Kön: ”Nyckeltal” Se VLAD-diagram Innehåll 2007-10-01
SIRs årsrapport 2006

40 Ålder: ”Nyckeltal” Se VLAD diagram Innehåll
Kommentar: De två högsta åldersgrupperna sjukare jämfört Defekt åldersjustering i högsta åldersintervallet? Innehåll SIRs årsrapport 2006

41 Nyckel & Viktig diagnos: ”Nyckeltal”
Se VLAD diagram Kommentar: Korrekt registrering? Endovaskulär teknik? Öppen kirurgi? Annan förklaring - defekt åldersjustering? Innehåll SIRs årsrapport 2006

42 Variable Life Adjusted Diagram
VLAD Variable Life Adjusted Diagram Innehåll

43 Variable Life Adjusted Display, VLAD
Förväntad risk att avlida under sjukhus-vistelsen, beräknas enl APACHE EMR30dgr Uttryck denna risk i antal liv Ex 5% förväntad risk är 0,05 ”liv” 65% förväntad risk är 0,65 ”liv” Innehåll SIRs årsrapport 2006

44 Variable Life Adjusted Display, VLAD
Om patienten överlever ≥ 30 dagar + 0,05 i ”vunna liv” + 0,65 i ”vunna liv” Om patienten avlider < 30 dagar 0,05-1 = - 0,95 i ”förlorade liv” 0,65-1 = - 0,35 i ”förlorade liv” Innehåll SIRs årsrapport 2006

45 VLAD tekniken Kumulativ kurva av konsekutiva vårdtillfällen Tolkning
Positivt kumulativt utfall Vunna liv jämfört riskjusteringen Negativt kumulativt utfall Förlorade liv jämfört riskjusteringen Innehåll SIRs årsrapport 2006

46 Regressionslinje Regressionslinje
y = a + b * x Regressionskoefficient (”regression coefficient”) b Anger lutningen på regressionslinjen (”slope of the line”) Då x ökar med 1 enhet förändras y med b enheter Intercept (=skärningspunkt) a Anger y-variabelns värde då x=0 Beroende variabel Y Kumulativt riskjusterat resultat (”vunna” el ”förlorade” liv) Oberoende variabel X Tid Antal kumulativa vårdtillfällen Innehåll SIRs årsrapport 2006

47 Korrelations- & determinationskoefficient
Korrelationskoefficienten ”correlation coefficient” r Beskriver graden av linjärt samband - 1 ≤ r ≤ + 1 Determinantens koefficient eller R-kvadratvärde ”coefficient of determination” r2 eller R2 Anger hur stor del av variationen i den beroende variabeln (y) som kan förklaras av den oberoende variabeln (x), under förutsättning att det finns ett linjärt samband. Innehåll SIRs årsrapport 2006

48 Urvalskriterier VLAD 2006 Intensivvård Korrekt APACHE registrering
vårdtillfällen Korrekt APACHE registrering vårdtillfällen Bortfall 17 % Uppföljningsbar i SPAR vårdtillfällen Bortfall 0,8 % Innehåll SIRs årsrapport 2006

49 VLAD – Hela Riket Innehåll

50 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

51 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
1 301 sparade liv jämfört riskjusteringssystemet! Innehåll SIRs årsrapport 2006

52 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

53 Kön - VLAD Innehåll SIRs årsrapport 2006

54 Ålder - VLAD Innehåll SIRs årsrapport 2006

55 Nyckel & Viktiga diagn. - VLAD
Innehåll SIRs årsrapport 2006

56 VLAD för egna enheten? Kön Åldersgrupper Nyckeldiagnoser
Viktiga diagnoser Gå till: och gör dina egna urval! Innehåll SIRs årsrapport 2006

57 42 VLAD-diagram i samma bild
Innehåll

58 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
42 IVA-enheter med vårdtillfällen Innehåll SIRs årsrapport 2006

59 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
OBS – Bruten serie! 42 IVA-enheter med vårdtillfällen Innehåll SIRs årsrapport 2006

60 Variable Life Adjusted Display, VLAD
37 IVA, SIR 2005 Variable Life Adjusted Display, VLAD 42 IVA, SIR 2006 Mindre spridning Färre under nollinjen SIRs årsrapport 2006 Innehåll

61 VLAD-diagram per IVA-enhet
Innehåll

62 Variable Life Adjusted Display, VLAD
Reg. Norra Variable Life Adjusted Display, VLAD Sollefteå IVA Östersund IVA Umeå IVA Sundsvall IVA Luleå/Boden IVA Örnsköldsvik IVA Umeå THIVA Umeå NIVA Skellefteå IVA Gällivare IVA Kiruna IVA Kalix IVA Piteå IVA Lycksele IVA Innehåll

63 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

64 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

65 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

66 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

67 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

68 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

69 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

70 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

71 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

72 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

73 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

74 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

75 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

76 Variable Life Adjusted Display, VLAD
Reg. Uppsala/Örebro Variable Life Adjusted Display, VLAD Eskilstuna IVA Nyköping IVA Karlstad IVA Arvika IVA Torsby IVA Örebro IVA Västerås IVA Falun IVA Gävle IVA Lindesberg IVA Örebro TIVA Uppsala CIVA Uppsala TIVA Uppsala NIVA Uppsala BRIVA Enköping IVA Karlskoga IVA Hudiksvall IVA Mora IVA Innehåll

77 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

78 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

79 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

80 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

81 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

82 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

83 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

84 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

85 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

86 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

87 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

88 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

89 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

90 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

91 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

92 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

93 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

94 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

95 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

96 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

97 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

98 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

99 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

100 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

101 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

102 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

103 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

104 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

105 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

106 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

107 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

108 Variable Life Adjusted Display, VLAD
Reg. Stockholm/ Gotland Variable Life Adjusted Display, VLAD KS Huddinge IVA KS Solna CIVA KS Solna NIVA Södersjukhuset IVA Danderyd IVA St Göran IVA Södertälje IVA KS Solna TIVA (ej VLAD) Visby IVA Astrid Lindgren BIVA Södersjukhuset MIVA Norrtälje IVA Innehåll

109 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

110 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

111 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

112 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

113 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

114 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

115 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

116 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

117 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

118 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

119 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

120 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

121 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

122 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

123 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

124 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

125 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

126 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

127 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

128 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

129 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

130 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

131 Variable Life Adjusted Display, VLAD
Reg. Västsvenska Variable Life Adjusted Display, VLAD SU Sahlgrenska CIVA SU Sahlgrenska TIVA (ej VLAD) SU Sahlgrenska NIVA SU Östra IVA SU Mölndal IVA Uddevalla IVA Trollhättan NÄL IVA Borås IVA Skövde IVA Lidköping IVA Kungälv Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA Varberg IVA Alingsås IVA Innehåll

132 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

133 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

134 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

135 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

136 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

137 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

138 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

139 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

140 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

141 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

142 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

143 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

144 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

145 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

146 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

147 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

148 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

149 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

150 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

151 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

152 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

153 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

154 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

155 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

156 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

157 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

158 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

159 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

160 Variable Life Adjusted Display, VLAD
Reg. Sydöstra Variable Life Adjusted Display, VLAD Linköping IVA Linköping TIVA (ej VLAD) Norrköping IVA Jönköping IVA Eksjö IVA Värnamo IVA Västervik IVA Oskarshamn IVA Kalmar IVA Linköping NIVA Linköping BRIVA Innehåll

161 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

162 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

163 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

164 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

165 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

166 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

167 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

168 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

169 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

170 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

171 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

172 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

173 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

174 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

175 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

176 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

177 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

178 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

179 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

180 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

181 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
SIRs årsrapport 2006

182 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

183 Variable Life Adjusted Display, VLAD
Reg. Södra Variable Life Adjusted Display, VLAD Lund IVA Malmö IVA Helsingborg IVA Kristianstad IVA Ystad IVA Halmstad IVA (ej VLAD) Växjö IVA Ljungby IVA Karlskrona IVA Lund BIVA Malmö Inf-IVA Lund TIVA Lund NIVA Karlskrona TIVA Karlshamn IVA Innehåll

184 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

185 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

186 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

187 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

188 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

189 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

190 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

191 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

192 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

193 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

194 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

195 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

196 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

197 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

198 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

199 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

200 VLAD TIVA Sammanställt av Wolfgang Freter, SIR Innehåll

201 Kommentarer TIVA För riskjusteringen av TIVA vårdtillfällen används IVA-Higgins istället för APACHE I Sverige används en modifierad version av IVA-Higgins Därför finns det ingen internationell referens att jämföra med SIR bygger upp en egen referens Hittills omfattar denna referens uppföljningsbara TIVA vårdtillfällen med fullständiga Higgins data Det är en aktuell referens som justeras automatiskt varje år därför varierar VLAD kurvorna för olika enheter kring nollinjen! IVA-Higgins är validerad för kranskärlopererade patienter Vi använder riskjusteringen för alla hjärtopererade patienter! Detta kan innebära en case-mix problematik, Detta ska granskas närmare och åtgärdas med SIRXML 5.0! Innehåll SIRs årsrapport 2006

202 Data till SIR vårdtyp TIVA
* Svenska Hjärtkirurgiregistret ** Vårdtillfällen *** Higgins-data ej kompatibla Innehåll SIRs årsrapport 2006

203 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

204 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

205 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

206 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

207 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

208 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

209 Avvikelser under året Innehåll SIRs årsrapport 2006

210 VLAD - Tidsserie Innehåll SIRs årsrapport 2006

211 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen
Innehåll SIRs årsrapport 2006

212 Kvalitetsindikatorer SIR
Uppföljning av livskvalitet och funktionell status efter intensivvård Ej data ännu Svensk riskjusterad mortalitet Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1 Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2 Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5 Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10 Avlidna på IVA uppföljning Nattlig utskrivning från IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Beläggning Innehåll SIRs årsrapport 2006

213 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA
Kvalitetsindikator 3 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

214 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA
Innehåll SIRs årsrapport 2006

215 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA
Innehåll SIRs årsrapport 2006

216 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA
Innehåll SIRs årsrapport 2006

217 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA
Innehåll SIRs årsrapport 2006

218 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA
Innehåll SIRs årsrapport 2006

219 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA
Innehåll SIRs årsrapport 2006

220 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA
Innehåll SIRs årsrapport 2006

221 Ventilator Associerad Pneumoni VAP
Kvalitetsindikator 4 Ventilator Associerad Pneumoni VAP K2 Innehåll

222 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP
K2 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

223 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP
K2 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

224 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP
K2 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

225 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP
K2 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

226 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP
K2 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

227 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP
K2 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

228 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP
K2 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

229 Central venkateter (CVK) relaterad infektion
Kvalitetsindikator 5 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll

230 Central venkateter (CVK) relaterad infektion
Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

231 Central venkateter (CVK) relaterad infektion
Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

232 Central venkateter (CVK) relaterad infektion
Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

233 Central venkateter (CVK) relaterad infektion
Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

234 Central venkateter (CVK) relaterad infektion
Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

235 Central venkateter (CVK) relaterad infektion
Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

236 Central venkateter (CVK) relaterad infektion
Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll SIRs årsrapport 2006

237 Oplanerad återinläggning till samma IVA-enhet inom 72 timmar
Kvalitetsindikator 6 Oplanerad återinläggning till samma IVA-enhet inom 72 timmar K10 Innehåll

238 Oplanerad återinläggning till samma IVA
Täljaren Återinläggning till samma IVA-enhet och Oplanerad inläggning och Tiden är ≤ 72 tim från föregående utskrivningstillfälle Nämnaren Utgå från totala antalet intensivvårdstillfällen och Utskriven levande från IVA Bortfall Patienter som inte kan mortalitetsuppföljas i SPAR Innehåll SIRs årsrapport 2006

239 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim.
K5 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

240 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim.
K5 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

241 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim.
K5 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

242 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim.
K5 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

243 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim.
K5 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

244 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim.
K5 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

245 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim.
K5 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

246 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim.
K5 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. Endast TIVA-vårdtillfällen Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

247 Missar vi någon möjlig organdonator?
Kvalitetsindikator 7 Avlidna på IVA Missar vi någon möjlig organdonator? Innehåll

248 Avlidna på IVA 2006 Rapporterande enheter (25 st, varav 2 st ej skickar SIR-data i övrigt)
Umeå NUS IVA Sundsvall sjukhus Karlstad Centralsjukhuset Arvika lasarett Örebro IVA Falu lasarett Stockholm Södersjukhuset Stockholm Danderyds sjukhus Uddevalla NU-sjukvården Trollhättan NÄL NU-sjukvården Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA Göteborg SU-Mölndal Borås lasarett Skövde Kärnsjukhuset Lidköpings sjukhus Varberg lasarett Eksjö Höglandssjukhuset Västerviks lasarett Ljungby lasarett Lund Universitetssjukhuset IVA Malmö Allmänna Universitetssjukhuset IVA Helsingborgs lasarett Kristianstad Centralsjukhuset Ystad lasarett Halmstad Länssjukhus Innehåll SIRs årsrapport 2006

249 Urval – Vårdtyp IVA, avlidna 2006
Ej respiratorbehandlade Ej Invasiv Ventilator Behandling (IVB) Respiratorbehandlade, men ej total hjärninfarkt IVB och Inga tecken på svår nytillkommen hjärnskada Total hjärninfarkt - Indirekta kriterier (hjärtstopp) Tecken på svår nytillkommen hjärnskada och Indirekta kriterier Total hjärninfarkt - Direkta kriterier Direkta kriterier Innehåll SIRs årsrapport 2006

250 Möjlig donator - Definition
Möjlig donator är Intensivvårdspatient med invasiv ventilatorbehandling och diagnostiserad total hjärninfarkt Synonyma begrepp Potentiell donator = Möjlig donator Innehåll SIRs årsrapport 2006

251 Täckningsgraden i SIR av avlidna på IVA uppföljning
Avlidna på IVA 2006 i SIR’s databas * 7,4 % av alla vårdtillfällen Täckningsgraden i SIR av avlidna på IVA uppföljning * Vårdtillfällen totalt under 2006 / = 56,6 % Avlidna på IVA under 2006 1 137 / = 55,8 % * Exklusive siffror från Varberg & Ljungby, då övriga SIR data saknas Innehåll SIRs årsrapport 2006

252 Avlidna på IVA 2006 ? Innehåll SIRs årsrapport 2006

253 Avlidna på IVA 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

254 Primär IVA diagnos - möjlig donator
* G93.5 Hjärnkompression/inklämning. Innefattar även total hjärninfarkt Innehåll SIRs årsrapport 2006

255 Nattlig utskrivning från IVA
Kvalitetsindikator 8 Nattlig utskrivning från IVA Kvalitetsindikator 8 Innehåll

256 Tidpunkt för utskrivning & vårdresultat
Innehåll SIRs årsrapport 2006

257 Könsskillnad? Innehåll SIRs årsrapport 2006

258 Åldersskillnad? Innehåll SIRs årsrapport 2006

259 Avstå & Avbryta behandling
Kvalitetsindikator 9 Avstå & Avbryta behandling Innehåll

260 Inga begränsningar på IVA
Innehåll SIRs årsrapport 2006

261 Avstå behandling på IVA
Innehåll SIRs årsrapport 2006

262 Avbryta behandling på IVA
Innehåll SIRs årsrapport 2006

263 Avstå eller avbryta behandling
Innehåll SIRs årsrapport 2006

264 Inrapporterat per IVA-enhet
SIRs årsrapport 2006 Innehåll

265 Kvalitetsindikator 10 Beläggning Ej data ännu Innehåll

266 Ej riskjusterad mortalitet
Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

267 Urvalsfråga Vårdresultat IVA angivet
Levande / Avliden Uppföljningsbar i SPAR (Svenska Person och Adress Registret) Kumulativ mortalitet baseras på data från SPAR Mortalitet Under intensivvårdstillfället (oavsett när) 1 mån 3 mån efter ankomst till IVA (oavsett var) 6 mån Mortalitetsberäkning baseras på antalet vårdtillfällen, ej på antalet individer Innehåll SIRs årsrapport 2006

268 Ej riskjusterad mortalitet
Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

269 Ej riskjusterad mortalitet
Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

270 Ej riskjusterad mortalitet
Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

271 Ej riskjusterad mortalitet
Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

272 Ej riskjusterad mortalitet
Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

273 Ej riskjusterad mortalitet
Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

274 Ej riskjusterad mortalitet
Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

275 Ej riskjusterad mortalitet upp till 6 månader från ankomsten till IVA
Innehåll SIRs årsrapport 2006

276 Ej riskjusterad mortalitet utifrån vårdtidens längd på IVA
Innehåll SIRs årsrapport 2006

277 Reg. Norra: Överlevnadskurvor
2006 Reg. Norra: Överlevnadskurvor Innehåll SIRs årsrapport 2006

278 Reg. Uppsala/Örebro: Överlevnadskurvor
2006 Reg. Uppsala/Örebro: Överlevnadskurvor Innehåll SIRs årsrapport 2006

279 Reg. Stockholm/Gotland: Överlevnadskurvor
2006 Reg. Stockholm/Gotland: Överlevnadskurvor Innehåll SIRs årsrapport 2006

280 Reg. Västsvenska: Överlevnadskurvor
2006 Reg. Västsvenska: Överlevnadskurvor Innehåll SIRs årsrapport 2006

281 Reg. Sydöstra: Överlevnadskurvor
2006 Reg. Sydöstra: Överlevnadskurvor Innehåll SIRs årsrapport 2006

282 Reg. Södra: Överlevnadskurvor
2006 Reg. Södra: Överlevnadskurvor Innehåll SIRs årsrapport 2006

283 Bortfall APACHE registrering
Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

284 Bortfall APACHE SIR 2001--2006 Innehåll 2007-10-01
SIRs årsrapport 2006

285 Bortfall i APACHE – förbättringstrenden bruten!
? Innehåll SIRs årsrapport 2006

286 Varför är trenden bruten?
Opererad status saknas ”Rapporterat ej fullständig” av den egna enheten Annat? Innehåll SIRs årsrapport 2006

287 Bortfall APACHE registrering
Reg. Norra Bortfall APACHE registrering Sollefteå IVA Östersund IVA Umeå IVA Sundsvall IVA Luleå/Boden IVA Örnsköldsvik IVA Umeå THIVA Umeå NIVA Skellefteå IVA Gällivare IVA Kiruna IVA Kalix IVA Piteå IVA Lycksele IVA Innehåll

288 Sollefteå IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

289 Östersund IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

290 Umeå IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

291 Sundsvall IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

292 Bortfall APACHE registrering
Reg. Uppsala/Örebro Bortfall APACHE registrering Eskilstuna IVA Nyköping IVA Karlstad IVA Arvika IVA Torsby IVA Örebro IVA Västerås IVA Falun IVA Gävle IVA Lindesberg IVA Örebro TIVA Uppsala CIVA Uppsala TIVA Uppsala NIVA Uppsala BRIVA Enköping IVA Karlskoga IVA Hudiksvall IVA Mora IVA Innehåll

293 Eskilstuna IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

294 Nyköping IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

295 Karlstad IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

296 Arvika IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

297 Torsby IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

298 Örebro IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

299 Västerås IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

300 Falun IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

301 Gävle IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

302 Lindesberg IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

303 Bortfall APACHE registrering
Reg. Stockholm/ Gotland Bortfall APACHE registrering KS Huddinge IVA KS Solna CIVA KS Solna NIVA Södersjukhuset IVA Danderyd IVA St Göran IVA Södertälje IVA KS Solna TIVA Visby IVA Astrid Lindgren BIVA Södersjukhuset MIVA Norrtälje IVA Innehåll

304 KS Huddinge IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

305 KS Solna CIVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

306 KS Solna TIVA Skickar ej data för vårdtyp IVA Innehåll 2007-10-01
SIRs årsrapport 2006

307 KS Solna NIVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

308 Södersjukhuset IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

309 Danderyd IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

310 St Göran IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

311 Södertälje IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

312 Bortfall i APACHE registrering
Reg. Västsvenska Bortfall i APACHE registrering SU Sahlgrenska CIVA SU Sahlgrenska TIVA SU Sahlgrenska NIVA SU Östra IVA SU Mölndal IVA Uddevalla IVA Trollhättan NÄL IVA Borås IVA Skövde IVA Lidköping IVA Kungälv Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA Varberg IVA Alingsås IVA Innehåll

313 SU Sahlgrenska CIVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

314 SU Sahlgrenska TIVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

315 SU Sahlgrenska NIVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

316 SU Östra IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

317 SU Mölndal IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

318 Uddevalla IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

319 Trollhättan NÄL IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

320 Borås IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

321 Skövde IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

322 Lidköping IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

323 Bortfall i APACHE registrering
Reg. Sydöstra Bortfall i APACHE registrering Linköping IVA Linköping TIVA Norrköping IVA Jönköping IVA Eksjö IVA Värnamo IVA Västervik IVA Oskarshamn IVA Kalmar IVA Linköping NIVA Linköping BRIVA Innehåll

324 Linköping IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

325 Linköping TIVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

326 Norrköping IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

327 Jönköping IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

328 Eksjö IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

329 Värnamo IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

330 Västervik IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

331 Oskarshamn IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

332 Bortfall i APACHE registrering
Reg. Södra Bortfall i APACHE registrering Lund IVA Malmö IVA Helsingborg IVA Kristianstad IVA Ystad IVA Halmstad IVA Växjö IVA Ljungby IVA Karlskrona IVA Lund BIVA Malmö Inf-IVA Lund TIVA Lund NIVA Karlskrona TIVA Karlshamn IVA Innehåll

333 Lund IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

334 Malmö IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

335 Helsingborg IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

336 Kristianstad IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

337 Ystad IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

338 Halmstad IVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

339 Komplikationer Innehåll

340 Komplikationskoder - SIR
SIR Data 2006 K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer Innehåll SIRs årsrapport 2006

341 Komplikationskoder - SIR
SIR Data 2006 K11 – K20 endast för vårdtyp TIVA Innehåll SIRs årsrapport 2006

342 Komplikation - Inrapporterade
SIR Data Vi blir bättre på att kunna registrera! K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer Innehåll SIRs årsrapport 2006

343 Beakta! Det föreligger stor variation av antalet registrerade komplikationer per enhet Hur tolka detta? Många inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för fullständig uppföljning Få eller inga inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för ofullständig uppföljning SIRs årsrapport 2006

344 Komplikationer - Inrapporterade
Innehåll SIRs årsrapport 2006

345 Komplikationer - Inrapporterade
SIRs årsrapport 2006 Innehåll

346 Komplikationer - Inrapporterade
Innehåll SIRs årsrapport 2006

347 Komplikationer - Inrapporterade
SIRs årsrapport 2006 Innehåll

348 Komplikationer - Inrapporterade
Innehåll SIRs årsrapport 2006

349 Komplikationer - Inrapporterade
Innehåll SIRs årsrapport 2006

350 Komplikationer - Inrapporterade
Innehåll SIRs årsrapport 2006

351 Vårdtyp i SIR Innehåll

352 Vårdtyp i SIR SIR Data 2001 - 2006 Innehåll 2007-10-01
SIRs årsrapport 2006

353 Vårdtyp i SIR - Länsvis SIR Data 2006 Innehåll 2007-10-01
SIRs årsrapport 2006

354 Opererad status Innehåll

355 Är patienten opererad? ”Case-mix”-variabel Ja Nej Bortfall Akut
Planerad inläggning? Oplanerad inläggning? Elektivt Nej Bortfall Ologiskt? Akut opererad och planerad inläggning Innehåll SIRs årsrapport 2006

356 Är patienten opererad? Innehåll SIRs årsrapport 2006

357 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

358 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

359 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

360 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

361 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

362 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

363 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

364 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

365 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

366 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

367 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

368 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

369 Är patienten opererad? 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

370 Vårdtider Innehåll

371 Vårdtid Antal vårdtillfällen Summa Vårdtid (dag) Medelvårdtid (tim)
SD (tim) Medianvårdtid (tim) ≤ 25:e perc (tim) ≤ 75:e perc (dag) Min (min) & Max (dag) Innehåll SIRs årsrapport 2006

372 Vårdtider Innehåll SIRs årsrapport 2006

373 Vårdtider Innehåll SIRs årsrapport 2006

374 Vårdtider Innehåll SIRs årsrapport 2006

375 Vårdtider Innehåll SIRs årsrapport 2006

376 Vårdtider Innehåll SIRs årsrapport 2006

377 Vårdtider Innehåll SIRs årsrapport 2006

378 Vårdtider Innehåll SIRs årsrapport 2006

379 Inskrivningstidpunkt
Innehåll SIRs årsrapport 2006

380 Utskrivningstidpunkt
Innehåll SIRs årsrapport 2006

381 IN-/UT-skrivning per veckodag
Innehåll SIRs årsrapport 2006

382 Vårdtyngd VTL / NEMS / VTS
Innehåll

383 Vårdtyngd VTL NEMS VTS Vårdtyngd Lund Upphör
Nine equivalents of nursing manpower use score Internationellt gångbart VTS Vårdtyngd Sverige Från och med Innehåll SIRs årsrapport 2006

384 Vårdtyngd Totala årsproduktionen
Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

385 Vårdtyngd Totala årsproduktionen
Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

386 Vårdtyngd Totala årsproduktionen
Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

387 Vårdtyngd Totala årsproduktionen
Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

388 Vårdtyngd Totala årsproduktionen
Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

389 Vårdtyngd Totala årsproduktionen
Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

390 Vårdtyngd Totala årsproduktionen
Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

391 VTL per IVA-enhet 2006 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006
Innehåll SIRs årsrapport 2006

392 VTS per IVA-enhet 2006 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006
Innehåll SIRs årsrapport 2006

393 NEMS per IVA-enhet 2006 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll SIRs årsrapport 2006

394 Ålder & Kön ”Case-mix”-variabel Innehåll

395 Barn Innehåll SIRs årsrapport 2006

396 Andel barn på allmän IVA
Samtliga år uppdaterade! Innehåll SIRs årsrapport 2006

397 Barn som vårdas på vuxen-IVA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 SUMMA Antal < 16 år 608 940 996 1 158 1 392 1 481 6 585 Andel (%) 4,9 5,6 5,2 5,0 5,5 5,4 5,3 44% Grundat på antal barn med korrekt, hemligt och reservnummer i SIR Barn som vårdas på BarnIVA 2006 Stockholm Göteborg Lund Total/år Antal 614 649 601 1 864 Innehåll SIRs årsrapport 2006

398 Ålder & könsfördelning
Reg. Norra Ålder & könsfördelning Sollefteå IVA Östersund IVA Umeå IVA Sundsvall IVA Luleå/Boden IVA Örnsköldsvik IVA Umeå THIVA Umeå NIVA Skellefteå IVA Gällivare IVA Kiruna IVA Kalix IVA Piteå IVA Lycksele IVA Innehåll

399 Innehåll SIRs årsrapport 2006

400 Innehåll SIRs årsrapport 2006

401 Innehåll SIRs årsrapport 2006

402 Innehåll SIRs årsrapport 2006

403 Ålder & könsfördelning
Reg. Uppsala/Örebro Ålder & könsfördelning Eskilstuna IVA Nyköping IVA Karlstad IVA Arvika IVA Torsby IVA Örebro IVA Västerås IVA Falun IVA Gävle IVA Lindesberg IVA Örebro TIVA Uppsala CIVA Uppsala TIVA Uppsala NIVA Uppsala BRIVA Enköping IVA Karlskoga IVA Hudiksvall IVA Mora IVA Innehåll

404 Innehåll SIRs årsrapport 2006

405 Innehåll SIRs årsrapport 2006

406 Innehåll SIRs årsrapport 2006

407 Innehåll SIRs årsrapport 2006

408 Innehåll SIRs årsrapport 2006

409 Innehåll SIRs årsrapport 2006

410 Innehåll SIRs årsrapport 2006

411 Innehåll SIRs årsrapport 2006

412 Innehåll SIRs årsrapport 2006

413 Innehåll SIRs årsrapport 2006

414 Ålders & könsfördelning
Reg. Stockholm/ Gotland Ålders & könsfördelning KS Huddinge IVA KS Solna CIVA KS Solna NIVA Södersjukhuset IVA Danderyd IVA St Göran IVA Södertälje IVA KS Solna TIVA Visby IVA Astrid Lindgren BIVA Södersjukhuset MIVA Norrtälje IVA Innehåll

415 Innehåll SIRs årsrapport 2006

416 Innehåll SIRs årsrapport 2006

417 Innehåll SIRs årsrapport 2006

418 Innehåll SIRs årsrapport 2006

419 Innehåll SIRs årsrapport 2006

420 Innehåll SIRs årsrapport 2006

421 Innehåll SIRs årsrapport 2006

422 Ålder & könsfördelning
Reg. Västsvenska Ålder & könsfördelning SU Sahlgrenska CIVA SU Sahlgrenska TIVA SU Sahlgrenska NIVA SU Östra IVA SU Mölndal IVA Uddevalla IVA Trollhättan NÄL IVA Borås IVA Skövde IVA Lidköping IVA Kungälv Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA Varberg IVA Alingsås IVA Innehåll

423 Innehåll SIRs årsrapport 2006

424 Innehåll SIRs årsrapport 2006

425 Innehåll SIRs årsrapport 2006

426 Innehåll SIRs årsrapport 2006

427 Innehåll SIRs årsrapport 2006

428 Innehåll SIRs årsrapport 2006

429 Innehåll SIRs årsrapport 2006

430 Innehåll SIRs årsrapport 2006

431 Innehåll SIRs årsrapport 2006

432 Innehåll SIRs årsrapport 2006

433 Ålders & könsfördelning
Reg. Sydöstra Ålders & könsfördelning Linköping IVA Linköping TIVA Norrköping IVA Jönköping IVA Eksjö IVA Värnamo IVA Västervik IVA Oskarshamn IVA Kalmar IVA Linköping NIVA Linköping BRIVA Innehåll

434 Innehåll SIRs årsrapport 2006

435 Innehåll SIRs årsrapport 2006

436 Innehåll SIRs årsrapport 2006

437 Innehåll SIRs årsrapport 2006

438 Innehåll SIRs årsrapport 2006

439 Innehåll SIRs årsrapport 2006

440 Innehåll SIRs årsrapport 2006

441 Innehåll SIRs årsrapport 2006

442 Ålders & könsfördelning
Reg. Södra Ålders & könsfördelning Lund IVA Malmö IVA Helsingborg IVA Kristianstad IVA Ystad IVA Halmstad IVA Växjö IVA Ljungby IVA Karlskrona IVA Lund BIVA Malmö Inf-IVA Lund TIVA Lund NIVA Karlskrona TIVA Karlshamn IVA Innehåll

443 Innehåll SIRs årsrapport 2006

444 Innehåll SIRs årsrapport 2006

445 Innehåll SIRs årsrapport 2006

446 Innehåll SIRs årsrapport 2006

447 Innehåll SIRs årsrapport 2006

448 Innehåll SIRs årsrapport 2006

449 Ålders & könsfördelning
TIVA-enheter Ålders & könsfördelning SU Sahlgrenska TIVA Linköping TIVA KS Solna TIVA Innehåll

450 Innehåll SIRs årsrapport 2006

451 Innehåll SIRs årsrapport 2006

452 Innehåll SIRs årsrapport 2006

453 Innehåll SIRs årsrapport 2006

454 Diagnoser & Intagningsorsaker
5 st flest förekommande Innehåll

455 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

456 Diagnoser & Intagningsorsaker
Reg. Norra Diagnoser & Intagningsorsaker Sollefteå IVA Östersund IVA Umeå IVA Sundsvall IVA Luleå/Boden IVA Örnsköldsvik IVA Umeå THIVA Umeå NIVA Skellefteå IVA Gällivare IVA Kiruna IVA Kalix IVA Piteå IVA Lycksele IVA Innehåll

457 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

458 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

459 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

460 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

461 Diagnoser & Intagningsorsaker
Reg. Uppsala/Örebro Diagnoser & Intagningsorsaker Eskilstuna IVA Nyköping IVA Karlstad IVA Arvika IVA Torsby IVA Örebro IVA Västerås IVA Falun IVA Gävle IVA Lindesberg IVA Örebro TIVA Uppsala CIVA Uppsala TIVA Uppsala NIVA Uppsala BRIVA Enköping IVA Karlskoga IVA Hudiksvall IVA Mora IVA Innehåll

462 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

463 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

464 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

465 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

466 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

467 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

468 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

469 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

470 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

471 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

472 Diagnoser & Intagningsorsaker
Reg. Stockholm/ Gotland Diagnoser & Intagningsorsaker KS Huddinge IVA KS Solna CIVA KS Solna NIVA Södersjukhuset IVA Danderyd IVA St Göran IVA Södertälje IVA KS Solna TIVA Visby IVA Astrid Lindgren BIVA Södersjukhuset MIVA Norrtälje IVA Innehåll

473 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

474 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

475 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

476 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

477 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

478 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

479 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

480 Diagnoser & Intagningsorsaker
Reg. Västsvenska Diagnoser & Intagningsorsaker SU Sahlgrenska CIVA SU Sahlgrenska TIVA SU Sahlgrenska NIVA SU Östra IVA SU Mölndal IVA Uddevalla IVA Trollhättan NÄL IVA Borås IVA Skövde IVA Lidköping IVA Kungälv Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA Varberg IVA Alingsås IVA Innehåll

481 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

482 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

483 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

484 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

485 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

486 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

487 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

488 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

489 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

490 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

491 Diagnoser & Intagningsorsaker
Reg. Sydöstra Diagnoser & Intagningsorsaker Linköping IVA Linköping TIVA Norrköping IVA Jönköping IVA Eksjö IVA Värnamo IVA Västervik IVA Oskarshamn IVA Kalmar IVA Linköping NIVA Linköping BRIVA Innehåll

492 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

493 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

494 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

495 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

496 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

497 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

498 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

499 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

500 Diagnoser & Intagningsorsaker
Reg. Södra Diagnoser & Intagningsorsaker Lund IVA Malmö IVA Helsingborg IVA Kristianstad IVA Ystad IVA Halmstad IVA Växjö IVA Ljungby IVA Karlskrona IVA Lund BIVA Malmö Inf-IVA Lund TIVA Lund NIVA Karlskrona TIVA Karlshamn IVA Innehåll

501 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

502 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

503 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

504 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

505 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

506 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

507 Diagnoser & Intagningsorsaker
Flest förekommande Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

508 Diagnoser & Intagninsorsaker
5 st med längst vårdtid Innehåll

509 Diagnoser & Intagningsorsaker
Reg. Norra Diagnoser & Intagningsorsaker Sollefteå IVA Östersund IVA Umeå IVA Sundsvall IVA Luleå/Boden IVA Örnsköldsvik IVA Umeå THIVA Umeå NIVA Skellefteå IVA Gällivare IVA Kiruna IVA Kalix IVA Piteå IVA Lycksele IVA Innehåll

510 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

511 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

512 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

513 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

514 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

515 Diagnoser & Intagningsorsaker
Reg. Uppsala/Örebro Diagnoser & Intagningsorsaker Eskilstuna IVA Nyköping IVA Karlstad IVA Arvika IVA Torsby IVA Örebro IVA Västerås IVA Falun IVA Gävle IVA Lindesberg IVA Örebro TIVA Uppsala CIVA Uppsala TIVA Uppsala NIVA Uppsala BRIVA Enköping IVA Karlskoga IVA Hudiksvall IVA Mora IVA Innehåll

516 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

517 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

518 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

519 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

520 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

521 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

522 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

523 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

524 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

525 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

526 Diagnoser & Intagningsorsaker
Reg. Stockholm/ Gotland Diagnoser & Intagningsorsaker KS Huddinge IVA KS Solna CIVA KS Solna NIVA Södersjukhuset IVA Danderyd IVA St Göran IVA Södertälje IVA KS Solna TIVA Visby IVA Astrid Lindgren BIVA Södersjukhuset MIVA Norrtälje IVA Innehåll

527 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

528 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

529 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

530 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

531 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

532 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

533 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

534 Diagnoser & Intagningsorsaker
Reg. Västsvenska Diagnoser & Intagningsorsaker SU Sahlgrenska CIVA SU Sahlgrenska TIVA SU Sahlgrenska NIVA SU Östra IVA SU Mölndal IVA Uddevalla IVA Trollhättan NÄL IVA Borås IVA Skövde IVA Lidköping IVA Kungälv Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA Varberg IVA Alingsås IVA Innehåll

535 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

536 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

537 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

538 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

539 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

540 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

541 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

542 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

543 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

544 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

545 Diagnoser & Intagningsorsaker
Reg. Sydöstra Diagnoser & Intagningsorsaker Linköping IVA Linköping TIVA Norrköping IVA Jönköping IVA Eksjö IVA Värnamo IVA Västervik IVA Oskarshamn IVA Kalmar IVA Linköping NIVA Linköping BRIVA Innehåll

546 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

547 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

548 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

549 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

550 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

551 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

552 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

553 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

554 Diagnoser & Intagningsorsaker
Reg. Södra Diagnoser & Intagningsorsaker Lund IVA Malmö IVA Helsingborg IVA Kristianstad IVA Ystad IVA Halmstad IVA Växjö IVA Ljungby IVA Karlskrona IVA Lund BIVA Malmö Inf-IVA Lund TIVA Lund NIVA Karlskrona TIVA Karlshamn IVA Innehåll

555 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

556 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

557 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

558 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

559 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

560 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

561 Diagnoser & Intagningsorsaker
Längst vårdtid Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll SIRs årsrapport 2006

562 Vad vill Du använda SIR till?
Innehåll SIRs årsrapport 2006


Ladda ner ppt "Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR"

Liknande presentationer


Google-annonser