Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att ställa krav på tillgänglighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att ställa krav på tillgänglighet"— Presentationens avskrift:

1 Att ställa krav på tillgänglighet
Funkas tillgänglighetsdagar 2012 Clas Thorén Clas Thorén Consulting Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

2 Syftet med offentlig upphandling
Syftet med offentlig upphandling är att förse statliga myndigheter, kommuner och landsting med produkter och tjänster som gör att de kan utöva sin verksamhet till största möjliga nytta för medborgare och företag. En upphandling är effektiv när det som upphandlats får den avsedda effekten i myndighetens verksamhet till lägsta resursåtgång i bred bemärkelse. Effekten uppstår vid användningen. Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

3 Vad är tillgänglighet? Accessibility: “extent to which products, systems, services, environments and facilities are able to be used by people from a population with the widest range of characteristics and capabilities to achieve specified goals in a specified context of use” (ISO 26800). Överlappar användbarhet Överlappar ergonomi Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

4 Anskaffningsprocessen
Förstudie Upphandling Leverans Drift Användning Avtalsförvaltning / Uppföljning Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

5 Förstudie Problem? Behov?
Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

6 Förstudie 1. Definiera önskade effekter
Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

7 Förstudie Önskade effekter
Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

8 Förstudie 1. Definiera önskade effekter 2. Behovsanalys - Verksamhet
Användare Anställda Medborgare Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

9 Användaren måste vilja och kunna använda det som upphandlas
annars uppstår inte effekten varken hos myndigheten eller hos medborgaren Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

10 Förstudie 1. Definiera önskade effekter 2. Behovsanalys - Verksamhet
Användare Anställda Medborgare 3. Marknadsanalys - Produktutbud - Tjänsteutbud - Leverantörsstruktur - Affärsmodeller - Priser Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

11 När uppstår tillgängligheten?
Hos leverantören, i fabriken (ex. mus) Hos leverantören, vid konfiguration (tillverkning mot order) Vid kundanpassning (ex. SAP) I utveckling enligt kontrakt (ex. webbplats) Vid användning (vissa tjänster) Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

12 Upphandling Välja upphandlingsform Utforma förfrågningsunderlag
Definiera krav på leverantören och på det som ska upphandlas Utvärdera anbudsgivarna Utvärdera anbuden Kontrollera att skallkraven är uppfyllda Bedöma hur börkraven är uppfyllda Ev. förhandla Tilldelningsbeslut Teckna kontrakt Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

13 Leverans Installation Konfiguration Kundanpassning Sätta parametrar
Utbildning Leveransgodkännande Betala faktura Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

14 Avtalsförvaltning Löpande kontroll att leverantören uppfyller avtalade åtaganden Löpande kontroll att avtalad specifikation upprätthålls, dvs - De krav på produkten / tjänsten som parterna enligt avtalet överenskommit att den ska möta - De krav som produkten / tjänsten uppfyller enligt förfrågningsunderlaget och leverantörens anbud - Leverantörens beskrivningar av produkten / tjänsten - Allmänt tillämpade normer enligt svensk och internationell standard med relevans för avtalad produkt / tjänst Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

15 Anskaffningsprocessen
Förstudie Upphandling Tillämpa LOU Leverans Drift Användning Avtalsförvaltning / Uppföljning Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

16 Vad säger lagen om tillgänglighet?
LOU 6 kap 1 §: ”När det är möjligt bör specifikationerna bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga användares behov.” Motsvarande text i förslag till nytt upphandlingsdirektiv: ”För alla upphandlingar där kontraktsföremålet ska användas av personer, vare sig av allmänheten eller personal vid den upphandlande myndigheten, ska de tekniska specifikationerna, utom i vederbörligen motiverade fall, fastställas för att ta hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för funktionshindrade eller formgivning med tanke på samtliga användares behov. Om obligatoriska kriterier avseende tillgänglighet för funktionshindrade antas genom en unionsrättsakt ska de tekniska specifikationernas tillgänglighetskriterier utformas med hänvisning till den rättsakten.” Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

17 Tillgänglighetskrav kan förekomma som
Uteslutningskriterium Krav på teknisk och yrkesmässig kompetens Obligatoriska krav (skall-krav) Utvärderingskriterier (bör-krav) Tillkommande kontraktsvillkor Preciserade krav vid avrop från ramavtal Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

18 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet
T. ex. Anbudssökande/anbudsgivare ska ha metoder och yrkesmässig kapacitet för att säkra kvaliteten avseende tillgänglighet hos levererade tjänster för berörda målgrupper. Beskriv hur ni uppfyller kravet, t.ex. genom att beskriva - den organisatoriska strukturen, t.ex. om leverantören har en särskild enhet för tillgänglighet; - leverantörens processer, inklusive kvalitetssäkring, t.ex. om tillgänglighet är en integrerad del i utvecklings- och produktionsprocesserna; - verktyg och teknisk utrustning för att säkerställa att produkter och tjänster är tillgängliga; - förekomsten av en fastställd policy om tillgänglighet, känd och tillämpad av relevant personal; - personalens utbildnings- och yrkeskvalifikationer med avseende på tillgänglighet; - tidigare erfarenhet av arbete med tillgänglighet, styrkta genom referenser. Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

19 Skall- och börkrav - ISO 9241-20 Riktlinjer för tillgänglig IKT
- ISO Tillgänglighet för programvaror - US Access Board (2001, under omarbetning) - WCAG 2.0 - ETSI SR V5.1.3 ( ) Lista över tillgänglighetsstandarder - ISO/IEC JTC 1 SWG Accessibility Inventory Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

20 Mandat 376 European accessibility requirements for public procurement of products and services in the ICT domain Uppdrag till de europeiska standardiseringsorganisationerna att ta fram: Europastandard (EN) med funktionella tillgänglighetskrav att användas i offentlig IT-upphandling i EU Teknisk rapport om verifiering av kravuppfyllelse Stöd och vägledning för upphandlare (fritt tillgänglig webbplats) Samordning med USA Färdig Kan bli obligatorisk att använda (förslag till ny direktivtext!) Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

21 Att verifiera kravuppfyllelse
Krav: Produkten ska ha egenskapen X. Är kravet uppfyllt? JA NEJ JA NEJ BESKRIVNING JA NEJ BESKRIVNING SANNINGSFÖRSÄKRAN EGENDEKLARATION ISO/IEC 17050 TREDJEPARTSDEKLARATION Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

22 Leveranskontroll Kontroll mot ställda krav
Testmetod enligt standard (om metod angivits) Testmetod enligt kontrakt - Expertgenomgång - Test med användare Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

23 Avtalsförvaltning / Uppföljning
Att följa upp det som leverantören har åtagit sig att göra enligt kontraktet Uppföljning kan gälla - Krav på leverantören, t.ex. upprätthållande av kompetens - Krav på produkter och/eller tjänster Kontraktsvillkor ISO vid större driftsåtaganden. Reglerar bl.a. hur tjänster kan förbättras Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

24 Avtalsförvaltning / Uppföljning (forts)
Kammarkollegiets vägledning ”Kontraktsuppföljning – säkerställ goda affärer genom att följa upp” Tillgänglighet i socialt ansvarsfull upphandling: Miljöstyrningsrådets CSR-kompass Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén

25 Tack för att du lyssnade!
Funkas tillgänglighetsdagar 2012, Clas Thorén


Ladda ner ppt "Att ställa krav på tillgänglighet"

Liknande presentationer


Google-annonser