Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-02-01 Peter Stålnacke Integrationspolitik Ökat mottagande Regional överenskommelse Samordning regionalt – lokalt Frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-02-01 Peter Stålnacke Integrationspolitik Ökat mottagande Regional överenskommelse Samordning regionalt – lokalt Frågor."— Presentationens avskrift:

1 2007-02-01 Peter Stålnacke Integrationspolitik Ökat mottagande Regional överenskommelse Samordning regionalt – lokalt Frågor

2 2007-02-01 Peter Stålnacke Ökat mottagande 2005-2007 Mottagna: Ca 8.700 personer Mottagna: Ca 26 600 personer Behov: Ca 29.600 kommunala platser Källa: Integrationsverket

3 2007-02-01 Peter Stålnacke Ökat mottagande, 2007 Behov av introduktions- platser Antal platser i överens- kommelser Kommun- platser saknas Källa: Integrationsverket

4 2007-02-01 Peter Stålnacke Ökat mottagande, forts. Behov av kommunala introduk- tionsplatser Prognos 2008 Prognos 2007 Utfall 2006 (prel.) Utfall 2005 Utfall 2004 Antal pers. med PUT fr asylprövn. 23.00021.7007.7004.9484.506 Antal pga av tillfällig lagstiftning nov 2005 – april 2006 -- 14.7001000-- Kvotflykt. m PUT & pl. via IV 1.900 1.7001.2341.659 Direktinresta anhöriga mfl till kommun 10.0006.0002.5001.5283.044 Behov av kommunala platser 34.90029.60026.6008.7109.209 Källa: Integrationsverket

5 2007-02-01 Peter Stålnacke Regional överenskommelse

6 2007-02-01 Peter Stålnacke Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser och integration i Norrbottens län ”RÖK:en”

7 2007-02-01 Peter Stålnacke Regional överenskommelse Den regionala överenskommelsen revideras årligen, december månad.

8 2007-02-01 Peter Stålnacke Regional överenskommelse Parterna ska verka för att lokala överenskommelser för samtliga kommuner träffas under 2007. De lokala överenskommelserna bör utformas utifrån lokala förutsättningar och följas upp årligen.

9 2007-02-01 Peter Stålnacke Regional överenskommelse Anordna träffar mellan parternas aktörer och de lokala aktörerna för kunskaps- och informationsutbyte, med olika tema kring integrationsfrågorna.

10 2007-02-01 Peter Stålnacke Regional överenskommelse Följa utvecklingen av SFI-undervisningen i länet, i syftet att kunna samverka kring SFI- frågor utifrån nyanlända flickors, pojkars, kvinnors och mäns behov och förutsättningar.

11 2007-02-01 Peter Stålnacke Regional överenskommelse Parterna skall utveckla samarbetet för att nyanlända kvinnors och mäns kompetens tas till vara så att de kan erbjudas arbete efter kompetens. Detta innebär att parterna också samverkar kring validering av utländsk utbildning och kompetens, samt följer utvecklingen av tillgången på praktikplatser.

12 2007-02-01 Peter Stålnacke Samordning regionalt-lokalt CÖK RÖK LÖK

13 2007-02-01 Peter Stålnacke Övrigt, frågor… Externa hemsidan Jämställdhet Mänskliga rättigheter/Integration Frågor?

14 2007-02-01 Peter Stålnacke Länsstyrelsens åtaganden Länsstyrelsen i Norrbotten skall: Vara sammankallande för parterna i det regionala integrationsarbetet. Inarbeta integrationsperspektivet i program- och styrdokument för det regionala utvecklingsarbetet. Publicera den regionala och de lokala överenskommelserna på den externa och interna hemsidan. Tillhandahålla grundläggande information om jämställdhet mellan flickor, pojkar, kvinnor och män i Sverige till dem som ansvarar för introduktionen.

15 2007-02-01 Peter Stålnacke Ekonomiska ersättningar Grundersättning 534.900 (lika för alla kommuner). Faller ut när överenskommelse tecknas. Utbetalas årligen. Schablonersättning – utbetalas i 2 år –178.300 kr för vuxna (16 till och med 64 år) –109.500 kr för barn under 16 år –65.900 kr för äldre än 65 år –Ersättning för särskilda kostnader – efter ansökan –ekonomisk hjälp (försörjningsstöd/introduktionsersättning), enl § 17 * till personer över 60 år * till personer som saknar försörjningsförmåga pga sjukdom eller funktionshinder vid ankomsten till Sverige –färdtjänst – 65 % av kommunens kostnader, enl § 18 personer över 60 personer med sjukdom eller funktionshinder vid ankomsten till Sverige –Stöd och hjälp i boendet, enl § 18 * personer över 60 * personer med sjukdom eller funktionshinder vid ankomsten till Sverige –Vård i annat hem + skälig ersättning för beredskap, enl § 21 * barn under 18 år utan vårdnadshavare

16 2007-02-01 Peter Stålnacke Ekonomiska ersättningar Ersättning för sjukvårdskostnader, enl § 34, efter ansökan * sjukdom eller funktionshinder direkt efter ankomsten till Sverige, eller efter inkvartering på en förläggning eller i anslutning till uppehållstillstånd * även för varaktig vård som påbörjas efter kommunmottagande om det gäller sjukdom eller funktionshinder som fanns redan vid ankomsten till Sverige * läkarintyg krävs som styrker varaktighet i minst 3 år * lägst 60.000 kr (kommun och landsting tillsammans) under en 12månaders period Ersättning för hälsoundersökning, enl § 35 (fn 1.845kr), efter ansökan * i praktiken för kvotflyktingar och anhöriga som inte varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

17 2007-02-01 Peter Stålnacke Ekonomiska ersättningar Betydande extraordinära kostnader för vårdinsatser, enl § 38, efter ansökan * för kostnader som inte täcks av § 34 och 35 § 26 Betydande extraordinära kostnader (kommunrelaterat), beslut kan inte överklagas. * kostnadskrävande åtgärder för att få fram bostäder eller för onormalt höga bostadskostnader eller för särskilt resurskrävande grupper (många barn eller låg utbildningsnivå) * Integrationsverket har i stor utsträckning prioriterat kvotflyktingmottagning. § 27 ska ersätta initiala kostnader för att underlätta ett ökat och snabbare mottagande, beslut kan inte överklags.

18 2007-02-01 Peter Stålnacke Ord, begrepp, termer, benämningar, klassifikationer, kategorier, uttryck, glosor, o.s.v. Flykting = Utlänning som har sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige. (Jämför asylsökande och kvotflykting.) Kvotflykting = Utlänning som före inresan hit fått uppehållstillstånd inom den av regering och riksdag fastställda flyktingkvoten. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Integrationsverket medverkar vid uttagning av kvotflyktingar. Personer med utländsk bakgrund avser såväl utrikes födda personer som själva har invandrat som personer födda i Sverige med minst en utrikes född förälder. (ur regeringens skrivelse 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet) En person räknas som nyanländ under sin första tid i Sverige, dvs. personen är född utomlands och har varit bosatt och folkbokförd i Sverige i upp till två/tre år.

19 2007-02-01 Peter Stålnacke Mottagandet i Norrbotten Kommuner Antal i ÖK 2006 Mottagna t.o.m. nov 2006 (prel) IV:s fördelningstal för 2007 förslag 2 Har Ök för 2007 Antal i Ök 2007 Arvidsjaur462 37 133 Arjeplog 12 0 Jokkmokk30 32 115 Överkalix3015 29 130 Kalix885 92 10 Övertorneå30 16 130 Pajala30 17 130 Gällivare45 75 145 Älvsbyn5544 41 155 Luleå183174 219 1120 Piteå2511 146 125 Boden5086 147 150 Haparanda 40 0 Kiruna3029 117 130 Norrbotten642411 1 020 12463 Riket 29 600

20 2007-02-01 Peter Stålnacke Nationella målen… Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund. En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för. Prop. 1997/98:16 ”Sverige, framtiden och mångfalden”

21 2007-02-01 Peter Stålnacke Regler för övningen ”fyra hörn” 1.Varje hörn repre- senterar en förklar- ing. 2.Ett hörn är ”öppet” för egen förklaring. 3.Välj det hörn du tycker ger ”bästa förklaringen”. 4.Diskutera med de andra om varför detta hörn är bäst. 5.Presentera de argu- ment ni fått fram. 6.OBS! Inget hörn är egentligen ”fel”, så ni får endast tala för er egen sak och inte argumentera emot något annat hörn. Var positiva, ha kul!

22 2007-02-01 Peter Stålnacke De gånger integrationspolitiken inte fungerat så bra har detta berott på att: Hörn 1: Nyanlända möts av en strukturell diskriminering i kontakten med ex. kommuner, landsting och myndigheter. Hörn 2: Nyanlända har inte de kunskaper i svenska språket som krävs. Hörn 3: De nyanlända saknar samma sociala nätverk som majoritetsbefolkningen har. Hörn 4: Öppet hörn.

23 2007-02-01 Peter Stålnacke De gånger integrationspolitiken inte fungerat så bra har detta berott på att: Hörn 1: Det finns en sorts vardagsrasism, både ”öppen” och ”dold”. Hörn 2: De nyanlända har svårare att skaffa arbete än majoritetsbefolkningen. Hörn 3: Nyanländas utbildning och kompetens valideras lägre än majoritetsbefolkningens. Hörn 4: Öppet hörn.

24 2007-02-01 Peter Stålnacke Antal mottagna och antal i ÖK kommunvis BD, 2007-03-02


Ladda ner ppt "2007-02-01 Peter Stålnacke Integrationspolitik Ökat mottagande Regional överenskommelse Samordning regionalt – lokalt Frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser