Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella språkprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella språkprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 Internationella språkprogrammet
180 hp

2 Utbildningens övergripande syfte är att:
goda språkkunskaper i de valda språken, samt bred teoretisk kunskap om språk och hur språk används, utveckla studentens kommunikativa förmåga vilket inbegriper kunskap och medvetenhet om olika kulturella referensramar, förbereda studenten för ett yrkesliv i språklig och kulturell mångfald och utveckla förmågan att bygga broar för språklig och kulturell interaktion, utveckla studentens förmåga att kommunicera kunskapernas användbarhet i olika sammanhang samt att omsätta dem i praktiken.

3 Efter avslutat program förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse visa medvetenhet om samband mellan språk, litteratur och kultur utifrån olika perspektiv och kontexter, visa kunskap om relevanta teorier och metoder i språk- och litteraturvetenskap med fördjupning inom valt huvudområde, visa kunskap om aktuella forskningsfrågor inom språk- och litteraturvetenskap,

4 Färdighet och förmåga analysera och tillämpa olika språkliga och mediala former för att kunna relatera den egna samtiden till olika historiska, kulturella, litterära och sociala sammanhang, söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt presentera den för andra i olika sammanhang med hjälp av olika media, utifrån språk- och litteraturvetenskapliga perspektiv göra bedömningar och självständigt formulera frågeställningar inom givna tidsramar med hänsyn till relevanta samhälleliga, kulturella och etiska aspekter, redogöra för sina resultat såväl muntligt som skriftligt i dialog med andra, uppvisa språklig förmåga i det språk som valts som huvudområde som krävs för att självständigt arbeta inom kontexter som rör det relevanta språkområdet,

5 Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa förmåga att i relation till språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga analyser göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, argumentera och problematisera kring språkens roll i samhället samt om människors ansvar för hur språk används, identifiera sitt behov av ytterligare kunskaps- och kompetensutveckling, kritiskt diskutera och analysera olika språkliga situationer och diskurser och argumentera för den egna ståndpunkten på ett strukturerat och sakligt sätt i dialog med andra.

6 Filosofie kandidatexamen inom Internationella språkprogrammet med huvudområdet …

7 Programmets innehåll:
Profilkurser ,5 hp Språk hp Språk hp Valfria kurser/praktikkurs ,5 hp --- Omvärldskunskap hp/termin

8 TERMINSPLAN T1 Profilkurs 1: Språk som identitetsskapare (15 hp)
Profilkurs 2: Språk som kulturbärare (15 hp) T2 Språk 1: Grundkurs (30 hp) T3 Språk 1: Fortsättningskurs (30 hp) T4 Språk 2: Grundkurs (30 hp) T5 Språk 1: Fördjupningskurs (15 hp) Profilkurs 3: Språk, kultur och kommunikation (7,5 hp) Valbar kurs - specialiseringskurs (7,5 hp) T6 Valbar kurs - specialiseringskurs eller praktikkurs (15 hp) Språk 1: Examensarbete (15 hp)

9 SPRÅKKURSERNA Språk 1: huvudområde (90 hp) arabiska, engelska, franska, japanska, spanska, tyska Språk 2: språkbreddning (30 hp) arabiska, engelska, franska, japanska, spanska, tyska italienska, kinesiska, ryska

10 Profilkurs 1: Språk som identitetsskapare (15 hp)
PROFILKURSERNA Profilkurs 1: Språk som identitetsskapare (15 hp) Kursen behandlar hur individuella, sociala, kulturella, religiösa och nationella identiteter skapas genom olika språkliga uttrycksformer. Kursen syftar även till att ge grundläggande analytiska och kritiska perspektiv samt metodologiska språk- och litteraturvetenskapliga redskap. Profilkurs 2: Språk som kulturbärare (15 hp) Utifrån såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv studeras hur kultursyn och språk kan interagera med varandra för att skapa bilder av ’jaget och den andre’. Genom studier av olika språkliga uttrycksätt och former undersöks hur dessa kan påverka människors syn på verkligheten samt omvänt hur denna i sin tur kan påverka språkliga uttryckssätt och former. Profilkurs 3: Språk, kultur och kommunikation (7,5 hp) Utifrån ett språkligt, interkulturellt och transkulturellt perspektiv studeras språkets roll i samhället och människans ansvar för hur språk används i olika sammanhang samt vad språklig diversifiering innebär.

11 KURS I OMVÄRLDSKUNSKAP
integreras i profil- och språkkurserna varje termin (2 hp/termin) progressivt upplägg under hela utbildningen representanter från olika branscher inom arbetslivet, olika myndigheter och organisationer m.fl. medverkar i seminarierna Syfte för såväl studenter som omvärldsrepresentanter synliggöra utbildningens yrkesrelevans och professionsmöjligheter utveckla studentens insikt om och förmåga att kommunicera den humanistiska kompetensens som utbildningen ger skapa kontaktnät för praktikkurs och/eller förberedelse för examensarbete, samt nätverk för framtida yrkesliv

12 VALBAR KURS under T5 (7,5 hp) och T6 (15 hp) specialiserings- och breddningskurser inriktning, förberedelse för examensarbete befintlig kurs vid valfri institution, fakultet eller lärosäte i Sverige eller utomlands

13 PRAKTIKKURS under T6 (15 hp) som alternativ till valbar kurs internationell miljö i regionen eller utomlands empirisk förberedelse inför examensarbete kontaktnät skapas under programmet genom seminarieträffar inom omvärldskunskapen

14 PROGRAMIDENTITET programstudenter har schemalagda programträffar under ledning av ”programledare” varannan vecka första terminen börjar med två profilkurser enbart för programstudenterna kursen i omvärldskunskap omfattar minst tre seminarier per termin för programstudenterna ämnesövergripande seminarier kring profilkurser och examensarbeten

15 OMVÄRLDSANALYS Göteborgsregionen är en region med en omfattande internationell arbetsmarknad internationell yrkesverksamhet kräver god kognitions-, analys och kommunikationsförmåga såväl språkligt som kulturellt SPL erbjuder därför ett språkprogram med fokus på såväl språklig som kulturell kommunikation en sammanhållen programutbildning förväntas ge både förbättrad retention inom grundnivån och ökat intresse för fortsatta studier på avancerad nivå

16 FORSKNINGSANKNYTNING
profilkurserna har forskningsgrund och återspeglar institutionens och fakultetens forskningsområden professorer medverkar i programplanering, undervisning i profilkurser och examensarbeten det teoretiska innehållet i profilkurserna konkretiseras fortlöpande i de påföljande språkkurserna forskarstuderande deltar i undervisningen för att visa fram goda exempel på aktuell forskning och inspirera programstudenterna till fortsatta studier

17 INTERNATIONALISERING
utbildning i två främmande språk och litteraturer inter- och transkulturell kompetens utvecklas programmet förbereder för ett yrkesliv i en internationell miljö i Sverige eller utomlands minst en termin bör förläggas utomlands institutionen erbjuder utlandsförlagda kurser praktikkurs i internationell miljö rekommenderas möjlighet till Erasmus-termin inom målspråksområdet specialiseringskurs vid lärosäte utomlands omvärldskunskap med internationell medverkan

18 SAMVERKAN kursplaner för de tre profilkurserna tas fram i samverkan med bl.a. lingvistik, svenska, litteraturvetenskap kursen i omvärldskunskap ges i samverkan med bl.a. Karriärcentrum, alumner, representanter från näringsliv, internationella organisationer, resebyråer, diplomater de valbara kurserna är för studentens inriktning relevanta kurser vid annan institution eller fakultet utbildningen ger behörighet till och ansluter i progression till fakultetens masterutbildningar på avancerad nivå samverkan med utländska lärosäten där vi har utlandsförlagda kurser eller Erasmus-samverkan


Ladda ner ppt "Internationella språkprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser