Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsekonomisk analys i miljön – Hur kan vi jobba med det? Stefan Jendteg, Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsekonomisk analys i miljön – Hur kan vi jobba med det? Stefan Jendteg, Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Samhällsekonomisk analys i miljön – Hur kan vi jobba med det? Stefan Jendteg, Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne stefan.jendteg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane

2 Bästa möjliga resursanvändning? Måluppfyllelse måste kunna mätas Måluppfyllelse (nytta) ↔ kostnader för resursinsatser Konsekvensanalys Sätt pris på miljön!

3

4 Förtätning eller bygga på åkermark? 3 430 hektar bebyggts 1996–2005 Exploateringstakten 3 ggr större 2005 än 1996 Skånsk åkermark kl 9: 206 000 kr/ha = 707 mkr Källa: Jordbruksverket 2006, 2010.

5 Priser och värden i miljön Nötskrikans ekonomiska värde: 35 000 kr/par Värdet av rekreation: 220 kr/besök (alt: reskostnadsmetoden 44kr/mil) Värdet av en våtmarks EST: 4-5 mkr Samhällsekonomisk analys i miljömålsarbetet: Kulturmiljön Riksantikvarieämbetets rapport 2008:2 Kostnadseffektiva miljömålsåtgärder Dikning, rensning och restaurering av åar och sjöar Energieffektivisering i kommunerna Findus utsläpp i Vegeån Målarmusslans värde

6

7

8 Är målarmusslan värd 50 mkr? Pilotstudie i Fyleån Åtgärder för cirka 8 mkr vs Bättre vattenkvalitet (även i kr) Ökad biodiversitet (även i kr) Högre rekreationsvärde (även i kr) www.ucforlife.se

9 Miljökapital & Miljöskuld Mål: Partikel-, kvävedioxid-, CO 2 -utsläpp och buller ska minska Konsekvenser av att inte nå målet: Kort- och långsiktiga miljöskulder, minskat miljökapital Samhällskostnader för buller i Skåne 1,3 mdkr/år (Miljösamverkan Skåne, 2010) Partiklar från trafik 92–207 mkr/år i Sthlm (VTI 2009) Åtgärder: Spårvägar, BRT, godståg, cykelvägar, fossilfri energi

10 Helsingborgs cykelplan Kostnad Nytta Investeringar, drift, underhåll 2,9 Minskad restid & reskostnad 4,9 Bättre hälsa, lägre vårdkostnad 2,5 Ökad trafiksäkerhet 0,2 Mindre utsläpp, buller, slitage 1,0 Totalt per år, miljoner kr 2,9 8,6

11 Helsingsborgs Energiplan Beräknad minskning av CO 2 via energi- effektiviserande åtgärder till 2035: 4,3 miljarder ton Ekonomisk värdering: 4,7 miljarder kr

12 Samhällsekonomiskt värde av biogasproduktion från gödsel Kr per kWh producerad energi: Sydsverige -0,04 – 0,45 Mellansverige -0,05 – 0,16 Osäkerhet i värderingen av samt skillnader i miljöeffekter pga temperatur och djurslag Källa: AgriFood Economics Centre 2012.

13

14 ”Destruction of the planet may be the price for a healthy economy…” Hur mycket CO 2 släpper vår fossilbränsle- baserade infrastruktur under sin livslängd till 2060? Cirka 500 mdr ton (~725 mdr kr!) Kina 182 mdr USA & EU 148 mdr Källa: Future CO 2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure. Science, 10 September 2010.

15 Skånska åtgärder för miljömålen 2012-2016 Fem utmaningar: Hållbara transporter i Skåne Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser Skydd av Skånes natur- och kulturvärden Hållbar konsumtion i Skåne

16 15 strategiskt viktiga åtgärder av totalt 76 Ökad andel kollektivtrafikresande Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter Hänsyn till klimatförändringar i fysisk planering Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten Begränsad exploatering av åkermark Framtagande av vatten- och avloppsvattenplaner Skydd av kommunala och större privata dricksvattentäkter Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer Värdetrakter och landskapsperspektiv i fokus Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade natur- och kulturvärden Säkerställande av tillgången till allemansrättslig mark Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling Information för en giftfri vardag Minskning av avfallsmängden www.skanesmiljomal.info, www.skanskaatgarderformiljomalen.se

17 Exempel på analys av åtgärd: Ökad andel kollektivtrafikresande Åtgärd: Förbättrad kollektivtrafik Ansvariga: Skånetrafiken, kommunerna, Trafikverket Förväntade miljöeffekter + indikatorer? Förväntade sociala/hälsoeffekter + indikatorer? Förväntade ekonomiska effekter + indikatorer? Resursinsatser + finansiering?

18 Ökad andel kollektivtrafikresande via förbättrad kollektivtrafik Förväntade miljöeffekter: Minskade utsläpp, buller, vägslitage Indikatorer: Resestatistik, trafikräkning, luftkvalitet, resenärers upplevelser Förväntade sociala/hälsoeffekter: Förbättrad hälsa och säkerhet Indikatorer: Resestatistik, trafikräkning, luftkvalitet, resenärers upplevelser Förväntade ekonomiska effekter: Minskad restid/reskostnad, vårdkostnad Indikatorer: Resestatistik, trafikräkning, luftkvalitet, resenärers upplevelser Resursinsatser och finansiering: Inom befintlig verksamhet


Ladda ner ppt "Samhällsekonomisk analys i miljön – Hur kan vi jobba med det? Stefan Jendteg, Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser