Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-11-27 KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen KUB-projektet Presentation Norrbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-11-27 KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen KUB-projektet Presentation Norrbotten."— Presentationens avskrift:

1 KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen KUB-projektet Presentation Norrbotten

2 Projektidé och syfte Det kommunala perspektivet ska bli en självklar del av den nationella bosättningsprocessen. KUB-projektet

3 KUB-projektet

4 NISKI Nätverk för interkommunal samverkan i introduktionen
134 kommuner 46 % av Sveriges kommuner 68 % av Sveriges befolkning KUB-projektet

5 Basfakta KUB-projektet
Beställare och styrgrupp: Nätverket NISKI Projektägare: Norrköpings kommun Projekttid: – Kostnad/budget: Finansiering: § 37-medel Målgrupp: Nyanlända inom etableringsreformen Projektledare: Lena Nordqvist Sjöborg KUB-projektet

6 Projektorganisation KUB-projektet
Finansiärer Länsstyrelser Beställare och referensgrupp NISKI Ansökande kommuner Projektägare Norrköpings kommun Styrgrupp Arbetsutskott Utvärderare Projektledare Extern referensgrupp Samverkansgruppens arbetsgrupp Bosättning

7 Projektets mål Projektet ska
Tydliggöra kommunernas olika behov, förutsättningar och ansvar för att ta emot nyanlända externt mot statliga aktörer Tydliggöra kommunernas ansvar och påvisa möjligheter i bosättningsprocessen internt kommunerna Underlätta för kommunerna att ta fram kommunpresentationer KUB-projektet

8 Aktiviteter i projektet
Behovs- och idéinventering - kartläggning, enkätundersökning, intervjuer Besök i de olika regionerna Inventera pågående och tidigare bosättningsstrategier/bosättningsprojekt Samarbeta med Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt och Informationsverige.se Sammanställa och kommunicera strukturella hinder Presentera goda exempel Ge förslag till lösningar KUB-projektet

9 KUB-projektet

10 Mottagare av resultaten
Nyanlända inom etableringsreformen Kommunerna Arbetsförmedlingen Migrationsverket Länsstyrelserna SKL NISKI KUB-projektet

11 KUB-projektet har varit med och bidragit till..
Att bosättningsprocessen blir sammanhållen, effektiv, tydlig och transparent för såväl nyanlända som samverkande aktörer Att det finns samverkansformer, rollfördelningar och/eller verktyg som inkluderar lösningar för anvisade, personer som bosätter sig på egen hand, personer som flyttar vidare marknadsföring av inflyttningskommuner/regioner information/verktyg som ger bra förutsättningar för val av boendeort kommunikation mellan samverkande aktörer förutsättningar för planering och ett bra mottagande för kommunerna bostadsanskaffning KUB-projektet

12 Just nu/på gång Delge resultat vid konferenser/nätverksträffar
Kommunintervjuer Ta fram och presentera goda/lärande exempel Samarbete med Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt – workshops mm Samarbete med informationsverige.se KUB-projektet

13 Intervjufrågor KUB-projektet
Intervjufrågor Strategisk kommunalt arbete Samarbete med bostadsföretag Överenskommelsearbetet Mottagningsarbetet Samarbete med lokala AF KUB-projektet

14 Resultat från webbenkäten
Svarsfrekvens 95 % Västerbottens län – 87 % 13 kommuner svarade Resultat från webbenkäten

15 Kommunalt bostadsbolag
Överenskommelse/samarbete Har kommunen överenskommelse/samarbete om tillgång till bostäder för nyanlända flyktingar med Kommunalt bostadsbolag Privat hyresvärd Resultat från webbenkäten

16 Resultat från webbenkäten
Tillgång till bostäder Hur svårt/lätt är det för kommunen att få tillgång till bostäder för nyanlända flyktingar? 1 rum och kök Resultat från webbenkäten

17 Resultat från webbenkäten
Tillgång till bostäder Hur svårt/lätt är det för kommunen att få tillgång till bostäder för nyanlända flyktingar? 2-3 rum och kök Resultat från webbenkäten

18 Resultat från webbenkäten
Tillgång till bostäder Hur svårt/lätt är det för kommunen att få tillgång till bostäder för nyanlända flyktingar? 4 eller fler rum och kök Resultat från webbenkäten

19 Resultat från webbenkäten
Hinder för att ta emot på anvisning Vi har för lite samarbete med hyresvärdar för tillgång till bostäder till nyanlända Resultat från webbenkäten

20 Resultat från webbenkäten
Hinder för att ta emot på anvisning - Den statliga ersättningen till kommunen är otillräcklig Resultat från webbenkäten

21 Ur budgetpropositionen för 2013
”Prestationsbaserad grundersättning Regeringen avser att se över reglerna för grundersättningen till kommuner som sluter avtal med staten om flyktingmottagande.” KUB-projektet

22 Kommunala hyresvärdar
Hinder för att ta emot på anvisning ..accepterar inte etableringsersättning som godkänd inkomst för hyreskontrakt Privata hyresvärdar Kommunala hyresvärdar Resultat från webbenkäten

23 Resultat från webbenkäten
Hinder för att ta emot på anvisning Det är svårt att matcha tillgängliga bostäder med flyktinghushållens storlek/behov Resultat från webbenkäten

24 Ensamkommande flyktingungdomar
Hinder för att ta emot på anvisning- Konkurrens om tillgängliga lägenheter Ensamkommande flyktingungdomar Flyktinganhöriga Resultat från webbenkäten

25 Resultat från webbenkäten
Hinder för att ta emot på anvisning- Arbetsförmedlingens information om nyanlända i samband med förfrågan till kommunen om anvisning är otillräcklig Resultat från webbenkäten

26 ”Har hänt att flyktingen lämnat abo för flera månader sedan och kommunen ändå får en förfrågan utifrån ett underlag gjort i samband med PUT (Af i N-köping har inte vetat att flyktingen lämnat abo). Detta innebär att kommunen låser en lght för 2-4 månader för en flykting som redan befinner sig i en annan kommun. Går dessutom en massa tid i onödan för alla inblandade.” KUB-projektet

27 Resultat från webbenkäten
Hinder för att ta emot på anvisning- De allmänna kommunikationerna på orten/i regionen är otillräckliga Resultat från webbenkäten

28 Resultat från webbenkäten
Hinder för att ta emot på anvisning Tillgängligheten till handläggare/funktioner inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är för liten Resultat från webbenkäten

29 Resultat från webbenkäten
Hinder för att ta emot på anvisning Kapaciteten att ta emot nyanlända är osäker eftersom personalstyrkan som arbetar med flyktingmottagning har minskat Resultat från webbenkäten

30 Resultat från webbenkäten
Hinder för att ta emot på anvisning Möjlighet till arbete i kommunen/regionen är liten Resultat från webbenkäten

31 Resultat från webbenkäten
Hinder för att ta emot på anvisning Vi saknar en kommunövergripande strategi för planering och beredskap för mottagning av nyanlända flyktingar Resultat från webbenkäten

32 Underlätta att ta emot på anvisning
Kommunen får statlig ersättning för uppkomna tomhyror i samband med anvisningsprocessen Resultat från webbenkäten

33 Ur budgetpropositionen för 2013
”Ersättning för tomhyror En möjlighet införs för kommuner att få upp till kronor per familj för hyreskostnader som uppstått i samband med en bosättningsanvisning och innan den nyanlände flyttar in” KUB-projektet

34 Underlätta att ta emot på anvisning
Nyanlända blir självförsörjande genom etableringsersättningen och har inte behov av kompletterande försörjningsstöd Resultat från webbenkäten

35 Underlätta att ta emot på anvisning
Kortare tid mellan att kommunen har accepterat en anvisning och den nyanlända flyttar in till kommunen Resultat från webbenkäten

36 Underlätta att ta emot på anvisning
Differentierad statlig schablonersättning till kommunen beroende på den nyanländes utbildningsbakgrund Resultat från webbenkäten

37 Resultat från webbenkäten - Underlätta
Tydligare ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedling och kommun Resultat från webbenkät

38 Resultat från webbenkäten
Samarbete Hur bedömer ni samarbetet är mellan Arbetsförmedlingens centrala bosättningsfunktion och kommunen? Resultat från webbenkäten

39 ”AF:s bosättning i Västerbotten = Joakim och han är fantastisk och en utmärkt samarbetspartner; trevlig, kunnig och vill väl!” ”Har fungerat bra. Lätta att nå och bra dialog. Underlagen behöver dock förbättras. Kommunen är t.ex. angelägen om att få info om den nyanlända har genomgått hälsoundersökning.” KUB-projektet

40 Resultat från webbenkäten
Samarbete Hur bedömer ni samarbetet är mellan Migrationsverkets bosättningsfunktion och kommunen? Resultat från webbenkäten

41 ”Migrationsverkets bosättningsfunktion är ett föredöme - fungerar alldeles utmärkt”
KUB-projektet

42 Resultat från webbenkäten
Dialog och samarbete Hur bedömer ni att dialogen och samarbetet är mellan Länsstyrelsen och kommunen kring frågor om bosättning av nyanlända flyktingar? Resultat från webbenkäten

43 ”De är en bra och viktig samtalspartner där man kan få hjälp med info, bolla frågor, påverka och som ensam handläggare i kranskommun få mycket stöd.” KUB-projektet

44 Resultat från webbenkäten
Lokal överenskommelse (LÖK) Har kommunen och Arbetsförmedlingen en lokal överenskommelse om samarbete och ansvarsfördelning kring nyanlända invandrare som omfattas av lagen om etableringsinsatser? Resultat från webbenkäten

45 Resultat från webbenkät
Frågor om bosättning eller bostäder Behandlar den lokala överenskommelsen frågor om bosättning eller bostäder för nyanlända flyktingar? Resultat från webbenkät

46 Några effektiviseringsförslag från Västerbottenskommunerna
”Överlåt till Migrationsverket att erbjuda kommunplacering till flyktingen, då blir det färre inblandade aktörer och då snabbar man upp bosättningsprocessen.” ”Avgift för de som börjat få etableringsersättning och fortfarande finns i Migrationsverkets lägenheter. Påskynda flyttningen till de som ska till annan kommun.” KUB-projektet

47 ”Kommunerna kan även samverka med privata aktörer” ” Få till överenskommelser med fastighetsbolag och hyresvärdar.” KUB-projektet

48 Lena Nordqvist Sjöborg
Kontaktuppgifter Projektledare Lena Nordqvist Sjöborg KUB-projektet


Ladda ner ppt "2012-11-27 KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen KUB-projektet Presentation Norrbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser