Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop återtagning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop återtagning"— Presentationens avskrift:

1

2 Workshop återtagning 2012-12-06
Bildspelet avser främst återtagning enligt KkrL.

3 Återtagning Viktiga begrepp
Kreditbelopp Den del av kontantpriset som anstånd lämnas med eller det lånade beloppet Kreditkostnad Det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra kostnader som konsumenten ska betala med anledning av krediten, dock med undantag för notariatsavgifter Kreditfordran Summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden Annuitetslån Ett fast belopp för ränta och amortering tillsammans. Avbetalningarna är lika stora under hela lånets löptid. Inget restbelopp finns. 1. Lånebeloppet 2. Den totala kostnaden för lånet. Räntor och avgifter helt enkelt 3. Hela fordran, lån, räntor och avgifter

4 Återtagning Praktiska handgrepp
1. Granska ansökningshandlingarna 2. Ta fram Jetformblanketterna (9360 a-d) 3. Fyll i de uppgifter som efterfrågas - var observant på yrkanden om dröjsmålsränta och kostnader - Bestäm dag för återtagningsförrättning - Beräkna reduceringsbeloppet 1. Dubbelkolla så att förutsättningarna för återtagning verkligen föreligger. Ta fram checklistan för återtagning, bilaga 2. Vid oklarheter bör fogde kontaktas. Vilken lag är tillämplig KkrL eller LAN? OBS! Fundera även på om egendomen kan utgöra beneficium. Observera att egendomen antingen helt utgör beneficium eller inte alls. Det blir aldrig fråga om att förbehålla visst belopp för att anskaffa annan egendom (44 § KkrL hänvisar inte till 5 kap. 4 § UB, jfr även kommentar till KkrL s. 305). 2. Finns under underrätta - återtagningsmål 3. Mycket framgår av ansökningshandlingarna och i kontraktet. De blanketter som är aktuella för ifyllnad när målet kommer in är underrättelsen till svaranden om sökt återtagning och underrättelsen till sökanden om utsatt förrättning i återtagningsmål, se bilaga 3. Ränta: Möjligheten att få ränta enligt KkrL är begränsad till R+8. Var noga med att titta på yrkandet. Någon motsvarande begränsning finns inte i LAN. Kostnader: Kan enligt KkrL endast få 310 kr för eget arbete eller ombuds arbete (40 § 5 st KkrL, som hänvisar till förordning 2010:1857 om ersättning för vissa kostnader i mål om handräckning). Ersättning för utsökningsavgift utgår med 600 kr (40 § 4 st KkrL). Skälig kostnad för transport av varan utgår (bedöm själv vad som är skälig kostnad) (40 § 4 st KkrL). Utgift för inställelse till förrättning medges om kreditgivaren har behövt inställa sig för att tillvarata sin rätt (40 § 4 st KkrL som hänvisar till förordning 1982:805 om ersättning av allmänna medel till vittnen. Kan få ersättning för resa, uppehälle, traktamente och förlorad arbetsinkomst). Ersättning enligt LAN, se bl.a. 9 § 5 st - Dag för återtagningsförrättning. I exemplet planerar vi förrättning till I underrättelsen sätter vi sista dag för betalning några dagar innan förrättning

5 Återtagning Reduceringsbeloppet
Reduceringsbeloppet = ränta för tid efter återtagningen Betald del av räntan Obetald del av räntan Betald del av krediten Obetald del av kreditbeloppet En återtagning kan jämställas med en betalning i förtid. Köparen ska inte behöva betala den del av kreditkostnaden som hänför sig till tiden efter återtagningen. Ett reduceringsbelopp ska därför beräknas. Detta tillgodoräknas köparen genom att den obetalda delen av kreditfordringen minskas med reduceringsbeloppet. Köparens skuld minskas alltså med den räntekostnad som avser delposter som förfaller i tiden efter återtagningen. 24 36 Här sker återtagning

6 Återtagning Beräkning av reduceringsbelopp
78-regeln - lika stora avbetalningar hela tiden = Annuitetslån Faktisk avräkning - när den sista avbetalningen är mycket större, sk restbelopp, eller olika stora avbetalningar Reduceringsbeloppet kan beräknas på två olika sätt. 1. 78-regeln används när alla avbetalningar är lika stora under hela låneperioden = annuitetslån. Beräkningen av reduceringsbeloppet sker då matematiskt enligt formeln R = t(t+1)c n(n+1) 2. Faktisk avräkning krävs när det enligt avbetalningskontraktet kvarstår ett restbelopp, som vanligtvis är mycket större än övriga avbetalningsbelopp. Beräkningen görs då enligt excelmall.

7 R = reduceringsbeloppet t = återstående antal amorteringar
Återtagning 78-regeln R=t(t+1)c n(n+1) R = reduceringsbeloppet t = återstående antal amorteringar n = totalt antal amorteringar c = total kreditkostnad (ränta, avgifter etc) minskat med uppläggningsavgiften Enligt 36 § KkrL gäller ”konsumenten ska betala ränta och andra kostnader för kredit för tiden fram till förtidsbetalningen, men inte för tiden därefter”. Detta innebär att värdet för (t) skulle behöva innehålla decimaler; om återtagning äger rum mellan två förfallodagar. Kravet på Kronofogdemyndigheten är att tillämpa god kreditgivningssed, och med hänsyn till att sökanden inte har rätt att kräva mellanskillnaden av svaranden så torde en jämkning vid beräkningen av (t) vara godtagbar, såtillvida som beräkning kan göras med hänsyn till närmast liggande ordinarie förfallodag. När (t) beräknas, så kan räntan räknas fram till och med den i tiden närmast liggande ordinarie förfallodagen. Ett exempel: Om återtagning sker den 15 i månaden, och ordinarie förfallodag är den 27, räknas räntan fram till och med den 27:e. Om återtagning istället äger rum den 5 i månaden, räknas räntan fram till den närmast föregående ordinarie förfallodagen.

8 Återtagning Vår återtagning
1. Hur många månader återstår att betala vid utsatt återtagningsförrättning? Utläs av kontraktet när första betalningen sker (här 30 sept 2009) Räkna hur många betalningstillfällen som passerat innan förrättningen. Lägg sedan till även den förfallodag som förfaller närmast efter förrättningen. 30 sept dec 2012 = 40 betalningstillfällen Totalt antal betalningstillfällen 72 Återstående betalningstillfällen: 72 – 40 = 32 t = 32 Här är vi ute efter att ta reda på hur många avbetalningar som återstår vid tidpunkten för själva återtagningen. I formeln är det ”t” vi är ute efter. ”t” får vi ut genom att summera de förfallodagar som ligger i tiden efter återtagningsförrättningen, se uppställning i bilaga 6. Kom ihåg att räkna även närmast påföljande förfallodag efter förrättningen som förfallen, om det är den som ligger närmast i tiden i förhållande till planerad dag för återtagning (se bild 5 för närmare förklaring). Återtagning sker den 20 december 2012, 40 betalningstillfällen är förfallna. 32 återstår. ”t” är därför 32.

9 Vår återtagning t = återstående antal amorteringar (32 st) första ff , förrättning , man räknar fram till nästa ffdag = 40 mån har förfallit, då återstår 32 n = totalt antal amorteringar (72 st) c = total kreditkostnad exklusive uppläggningsavgift ( kr) 1. R=t(t+1)c 2. R = 32(32+1) R = n(n+1) (72+1) 4. R = 4785 Visa forts. på hur blanketterna fylls i.

10 Återtagning Praktiska handgrepp
4. Räkna fram vad svaranden har att betala för att undgå återtagning = + obetald del av kreditfordran + dröjsmålsränta + sökandens kostnader i målet - reduceringsbeloppet 5. Uppskatta värdet av återtagningsgodset

11 Att betala 121215 Obetald del av kreditfordran 101 976 kr
Grundavgift kr Reduceringsbelopp kr kr Att betala exkl. ränta kr Ränta per uppgår enligt xränt till 2099 kr. Lägg även till yrkad ränta per ansökningsdagen 487 kr. Att betala inklusive ränta kr ( ) OBS! Vid återtagningstillfället räknas räntan fram till det datumet, alltså Se exempel i blankettset. Fyll i underrättelse till sökanden. Exempel på avslagstexter om yrkandena är för höga, se bilaga 3 Fyll även i protokollet för återtagningsförrättningen. Räkna där fram räntan till återtagningsdagen

12 Återtagning Praktiska handgrepp
6. Om värdet av återtagningsgodset understiger svarandens skuld, skicka underrättelse till sökanden och svaranden, i annat fall kontakta sökanden och kräv mellanskillnaden. 7. Förbered protokoll och bevis 8. Se till att sökanden närvarar med bärgare 9. Upprätta protokoll (och bevis, om återtagning kom till stånd) 6. Med andra ord; sätt ut förrättning 7. Räkna fram räntan till förrättningsdagen. Vid faktisk avräkning justeras även reduceringsbeloppet, se återtagning exempel 2.

13 Vår återtagning ex. 2 Samma förutsättningar som tidigare men det finns ett restbelopp om kr. Annuitetsbeloppet är kr. Räkna ut R och fyll i blanketterna. Se exempel faktisk avräkning, bilaga 5.

14 R vid underrättelsetillfället 15/12
Dagar kvar till avbetalningsdag = Dagar kvar till ordinarie betalningstillfälle. I vårt exempel skedde ordinarie betalning den 30 varje månad. Vid betalningstillfället den 15 december är det 15 dagar kvar till ordinarie avbetalningsdag. När det gäller faktisk avräkning är det den månad som godset återtas som ska anges, inte återstående antal amorteringar som i 78-regeln.

15 Att betala 121215 Obetald del av kreditfordran 101 976 kr
Grundavgift kr Reduceringsbelopp kr kr Att betala exkl. ränta kr Ränta per uppgår enligt xränt till 2099 kr. Lägg även till yrkad ränta per ansökningsdagen 487 kr. Att betala inklusive ränta kr ( ) OBS! Vid faktisk avräkning ska inte bara räntan, utan även reduceringsbeloppet räknas om vid återtagningstillfället (121220), se exempel i bifogat blankettset. Fyll i underrättelse till sökanden. Fyll även i protokollet för återtagningsförrättningen. Räkna där fram räntan till återtagningsdagen

16 R vid återtagningstillfället 20/12
Nu är det endast 10 dagar kvar till ordinarie avbetalningstidpunkt. Reduceringsbeloppet blir då något lägre.

17


Ladda ner ppt "Workshop återtagning"

Liknande presentationer


Google-annonser