Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DRUNKNING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DRUNKNING."— Presentationens avskrift:

1 DRUNKNING

2 — ≈15 barn/år i Sverige — För varje dödsfall har man beräknat att det finns ytterliggare 4 drunkningstillbud som leder till bestående skador — 75 % pojkar — akutbesök för varje dödsfall 100% FÖREBYGGBAR…nästan

3 Drunkning tempererat vatten
4-årig flicka Badkar Föräldrar döva. Hittade barnet efter ca 10 minuter Små lungförändringar Inga infektionsproblem Svår CNS-skada

4 FÖRLOPP VID DRUNKNING Apné och bradykardi
Hypoxi och acidos takykardi, bltr Andning laryngospasm Laryngospasmen släpper aspiration APLS

5 EPIDEMIOLOGI < 1 år Badkar 1-4 år Pool > 4 år Naturvatten

6 Predisponerande faktorer: Epilepsi (10 gånger högre risk) Autism
Långt QT-syndrom (ligger sannolikt bakom enstaka drunkningsfall hos barn) Associerade skador: Mindre vanliga hos barn än vuxna; Tid ska inte gå till traumautredning om inte specifik frågeställning När det gäller bakomliggande medicinska riskfaktorer är det känt att barn med epilepsi har ökad drunkningsrisk. Två mindre studier antyder även en ökad risk hos barn med autism. Långt QT-syndrom som orsakar hjärtarytmi ligger sannolikt bakom enstaka drunkningsfall även hos barn (Brenner RA. Prevention of drowing in infants, children and adolescents. Pediatrics 2003;112:440-5)

7 Drunkning, tempererat vatten (allt över 5˚C)
Hypoxemi och ischemi viktigaste faktorer Neuronalskada: Tiden avgörande! Sjunkna barnet hittas inom 1-2 minuter är prognosen vanligtvis god. < 5 minuter finns stora möjligheter att tillfriskna. Allt över 5 minuter = Dåligt > 10 minuter leder nästan alltid till döden eller svåra neurologiska skador Om första andetaget tages inom 3 min efter effektiv HLR = sannolikt bra prognos Hypoxemi = nedsatt syrgashalt i blodet (oxus, sur oxygenium, syre + haima, blod) Ischemi= lokal blodbrist (ischein, hålla tillbaka haima, blod) Ischemisk= orsakad av för liten blodtillförsel. Neuron=nervcell

8 Drunkning, tempererat vatten (allt över 5˚C)
Barn får sällan VF, utan blir alltmer bradykarda. Nivån av CO (cardiac output är avgörande för överlevnad) CO=HFxSV  Att öka HF är vitalt! Ventilation och adrenalin är de enskilt viktigaste åtgärderna Kontrollera upp fysiologin kring slagvolym och barn

9 FÖRDRÖJNING I HLR START
Prediktiva faktorer TIDEN UNDER VATTEN FÖRDRÖJNING I HLR START Dåligt svar på HLR (spontanandning) vid ankomst till akutmottagningen prediktiv

10 Drunkning vintertid:

11 Drunkning vintertid: Skyddsmekanism: - Hur lång tid har man på sig?
Snabb nedkylning av hjärna, lever, njure och hjärta - Hur lång tid har man på sig? Cirka 60 minuter är maximal tid

12 Hjärtsjukdomar hos barn

13 HLR och hjärtsjukdomar hos barn
Rytm: Asystoli 67% PEA, Pulslös elektrisk aktivitet 24% VF/Pulslös VT 9% Små barn får sällan ventrikelflimmer utan alltmer en tilltagande bradykardi som långsamt övergår i asystoli. När barnet har blivet asystoliskt har perioden med vävnadshypoxi därmed varit lång och hjärna, myokard, njurar och lever har fått uttalade skador. Detta speglas i resultaten av återupplivningen. Av de barn som insjuknat under normala tempererade förhållanden och där återupplivningsförsöken startar med en etablerad asystoli, avlider majoriteten trots återupplivningsförsöken och av dem som överlever får samtliga grava hjärnskador. Observera att detta inte gäller barn med asystoli som har drunknat framför allt kallvattendrunkning. För dessa gäller att återupplivningsförsöken inte får avbrytas förrän barnet är normotermt och den cerebrala funktionen har kunnat bedömmas.

14 Hjärtstopp Hjärtsjukdom är sällsynt (≈ 7%) orsak till hjärtstopp hos barn De som drabbas är orsaken: Medfödda strukturella fel Medfödda hjärtfel –arytmier Medfödda fel i hjärtmuskeln och/eller bindväven

15 Hjärtstopp Hjärtsjukdom är sällsynt (≈ 7%) orsak till hjärtstopp hos barn De som drabbas är orsaken: Medfödda strukturella fel Medfödda hjärtfel –arytmier Medfödda fel i hjärtmuskeln och/eller bindväven

16 Aftonbladet Publicerad: 2005-09-07
Åtta barn har dött på två år     26 februari 2004 Erik Englund, 17, avlider under en bandyträning i Kalix.        1 november 2004 Elias Ahlin, 16, dör under en basketmatch.        17 januari 2005 Roman Tomaszewicz, 8, dör i samband med fotbollsspel i Stockholm.         27 januari 2005 Philip Ahlgren, 11, avlider under en fotbollsträning i Landskrona.         17 februari 2005 en 15-årig ishockeyspelare dör på isen i Umeå.         10 april 2005 Michael Kullman, 15, avlider efter en träningsmatch med Hagahöjdens BK.         16 maj 2005 en 11-årig pojke står i mål på Holmaskolan i Malmö när han träffas av en fotboll i bröstet och drabbas av hjärtstillestånd.         16 maj 2005 en pojke som tränat med Älvsjö AIK:s 92:or på Älvsjö IP i södra Stockholm segnar plötsligt ner och slutar andas. Aftonbladet Publicerad:

17 Hjärtproblem bakom plötsliga dödsfall bland unga idrottare
I USA inträffar plötsliga hjärtstopp/år av dem som drabbas är < 35 år Obduktionen har visat: P = Atrial Depolarisation QRS = Ventricular Depolarisation T = Ventricular Repolarisation

18 Hjärtproblem bakom plötsliga dödsfall bland unga idrottare
⅔ av dödsfallen beror på hjärtproblem Hjärtmuskeln onormalt kraftig (hypertrofisk kardiomyopati). Det är den vanligaste orsaken till hjärtstoppet. Kranskärlen i hjärtat kan vara kopplade till hjärtat på abnorma sätt. Rubbning av hjärtats elektriska signaler (”långt QT-syndrom”) Commotio cordis ⅓ hittar man ingen orsak till varför hjärtstoppet inträffat.

19 Hjärtproblem bakom plötsliga dödsfall bland unga idrottare
Dödsfallen sker oftast utan några förvarningar Finns ingen koncensus kring vilket som är det bästa sättet att förebygga dessa tragiska dödsfall Japan och Italien använder EKG Ultraljud? DET FINNS DOCK VARNINGSSIGNALER MAN TITTAR EFTER:

20 Hjärtproblem bakom plötsliga dödsfall bland unga idrottare
Plötslig och oförklarlig svimningsattack under fysisk ansträngning Familjebakgrund där det förekommit oförklarliga dödsfall före 50 års ålder Rikta in sig mot denna specifika grupp Rekommenderas riktad hjärtkontroll De i riskzonen: Läkemedel som stabiliserar hjärtrytmen (betablockerare) ICD Alternativt avstå från idrott

21 Commotio Cordis ”Hjärtstillestånd sekundärt till ett icke penetrerande våld mot bröstkorgen”
Det ses oftast hos barn, men inte enbart, medelålder år. Vanligast en hård baseboll eller en hockeypuck i bröstet. Hastigheten på projektilen, dess hårdhet liksom bröstkorgens eftergivlighet (åldersfaktorn) och skydd spelar roll Rytmrubbning, VF och hjärtstillestånd kan utlösas om man träffas i bröstkorgen över hjärtat inom ett visst specifikt tidsintervall i hjärtcykeln. Överlevnad vid inträffat commotio cordis 15%

22 PATIENTFALL Eskil, 7 dagar normal graviditet och förlossning 3,5 kg Sedan igår ätit sämre, trött Idag plötsligt slapp och blek

23 DUCTUSBEROENDE HJÄRTFEL

24 Barntrauma

25 Könsfördelning

26 BARN OCH TRAUMA Vanligast orsaken till dödsfall hos barn > 1 år -omedelbar -tidig -sen Handläggning enligt ATLS/PHTLS

27 Det finns vissa anatomiska skillnader av betydelse vid omhändertagande av skadade barn
Multitrauma bör oftare misstänkas eftersom barn har kortare avstånd mellan interna organ och tar emot större energiöverföring per kroppsenhet. Diafragma står mer horisontellt och lever/ mjälte skyddas till mindre utsträckning utav revbensbågar. Barns bäcken är grundare och blåsan mer oskyddad. Huvudet är proportionerligt större

28 SKILLNADER BARN OCH VUXEN
Barn har mindre fett och bindväv har fler oskyddade organ har lättare att bli hypoterma har lättare att bli dehydrerade Stabiliserar ofta vitala parametrar vid initialt omhändertagande för att sedan snabbt dekompensera om skador ej diagnostiseras

29 För barn gäller samma arbetsordning och handlingsplan enligt ABCDE som för vuxna.
Det initiala omhändertagandet innebär att man söker och åtgärdar de mest livshotande problemen först. Exakt diagnos är ofta ointressant i akutskedet. Reevaluera ofta

30 Airway …med kontroll av halsryggen
Breathing …med andningsunderstöd Circulation …med blödningskontroll Disability …och förhindra sekundära skador Exposure …men bevara temperaturen

31 PRIMÄRUNDERSÖKNING Airway/cervical spine = Luftväg/halsrygg
Breathing/ventilation = Andning/ventilation Cirkulation = Cirkulation Disability = Oförmåga Expose/Environment = Exponera/skydda SYFTE IDENTIFIERA LIVSHOTANDE TILLSTÅND Sök och behandla det farligaste först, inget finlir (diagnos ointressant & reevaluera så ofta det går!

32 Airway/cervical spine = Luftväg/halsrygg
Anatomi Stort huvud Skallskada vanlig Trauma mot huvudet är den vanligaste orsaken till döds- & funktionshinder hos barn som skadas! Skada halsrygg mindre vanlig (<4år, Down Syndrome) (obs: ”pseudosublux”) SCIWORA (= spinal cord injury without radiological abnormality) = Barn med spinal skada behöver inte ha fraktur! Alltid halskrage ”Ej spineboard om mkt oro”

33 Breathing/ventilation = Andning/ventilation
Benägenhet till hypoxemi Mjuk thorax (  compliance) Kontusion > Fraktur Revbensfraktur  Mkt stort trauma Bedöm : Saturation Andn.ljud Andn.mönster. Normal andningfrekvens: <1år /min 2-5 år /min 5-12 år /min >12 år /min

34 Cirkulation Infart inom kort tid!
ml/kg Ringer eller NaCl, bedöm och upprepa! Blodvolym….. Två-åring : 25% = 0,25x 80x 12kg = 240ml!! (tumregel: vikt = 2 x ålder + 8) Förutom att understödja andningen och ge extra syrgas, är den viktigaste åtgärden vid sviktande cirkulation att skapa venväg för volymexpansion och för farmaka. Kan perifer venväg inte anläggas inom 1-2 minuter, och om situationen bedöms som hotande för barnet, bör intraosseös infart anläggas.

35 Hemodynamic Response to Hemorrhage
% of Control Vasc Resistance 100 Det är ofta svårt att förstå att ett barn kan vara nära en chock! Ett lågt blodtryck kpmpenseras med en ökad hjärtfrekvens, som tolereras mycket bättre av barn (särskilt spädbarn) än vuxna. Barn kan också mycket mer effektivt dra samman sina kärl för att motverka tryckfallet och på så sätt maskera en chock, som sedan kan komma plötsligt och oväntat. De tecken som finns är en förhöjd hjärtfrekvens, ofta med en svag puls och en dålig perifer genomblödning som gör barnets händer och fötter kalla. Dessutom försöker barnet att andas hastigare för att få i sig mer syre. Ett barn som går i chock till följd av blödning och sänkt blodtryck har ofta förlorat 20-25% av sin blodvolym. Det är naturligtvis också viktigt att komma ihåg att 200 ml blodförlust som hos en vuxen betraktas som ringa, innebär en 25% förlust av blodvolymen hos ett barn som väger 10 kg. Barns ytliga kärlförsörjning är rikligare än hos vuxna, varför exempelvis en slitskada mot skalpen (skalpering) som inte är potentiellt livshotande för en vuxen, kan döda ett barn. Blood Pressure Cardiac Output 25% 50% % Plasma Loss

36 Systemic Responses to blood loss in Pediatric Patients Advanced Trauma Life Support
System Mild Blood Moderate Blood Severe Blood Volume Loss Volume Loss Volume Loss (<30%) (30-45%) (>45%) Cardio Heart Rate  Low normal blood Hypotension Vascular Weak, thready pressure Tachycardia peripheral pulses Narrowed pulsepressure then bradycardia Markedly  heart rate Absent peripheral pulses Weak, thready central pulses Central Anxious Lethargic Comatose Nervous Irritable dulled response System Confused to pain Skin Cool Cyanotic Pale, Cold Mottled Markedly Prolonged Prolonged capillary refill capillary refill Urinary Minimal Minimal None

37 Fullgången nyfödd ≈ 300 ml (85ml/kg) 1år ≈ 500-600 ml 3år ≈ 1000 ml
Blodvolym: Fullgången nyfödd ≈ 300 ml (85ml/kg) 1år ≈ ml 3år ≈ 1000 ml 10år ≈ 2000 ml -Förhöjd hjärtfrekvens (svag puls) -Ökad Andningsfrekvens -Dålig perifer genomblödning -Påverkat medvetande

38 Cirkulation Infart inom kort tid!
ml/kg Ringer eller NaCl, bedöm och upprepa! Blodvolym….. Två-åring : 25% = 0,25x 80x 12kg = 240ml!! (tumregel: vikt = 2 x ålder + 8) Förutom att understödja andningen och ge extra syrgas, är den viktigaste åtgärden vid sviktande cirkulation att skapa venväg för volymexpansion och för farmaka. Kan perifer venväg inte anläggas inom 1-2 minuter, och om situationen bedöms som hotande för barnet, bör intraosseös infart anläggas.

39 AVPU Disability = Oförmåga Begränsat neuro status GCS + pupillreaktion
Allvarlig skada = GCS < 8 Faktorer som påverkar outcome: GCS Hypoxemi Hypovolemi/hypotension ( Predictors of outcome in severely head-injured children. White J., et.al. Crit Care Med 2001; 29:534-40) AVPU

40 Expose/Environment = Exponera/skydda
Kroppsyta jämfört med vikt disponerar till hypotermi! Undvik ”Dödens triad”: Hypotermi Acidos Koagulopati

41 Förhindra avkylning

42 SKALLSKADOR Relationen huvud/kropp -acceleration/deceleration mer diffus hjärnskada Svårt att diagnostisera utan CT -skallfraktur -ändrat mentalt status -fokal neurologi -skalp svullnad -låg ålder

43 forts SKALLSKADOR Primär
Sekundär, relaterat till ischemi hypoxi hypotoni Ovanligt med intrakraniella blödningar

44 RYGGMÄRGSSKADOR Ovanligt, <2% Endast 50% har förändringar på rtg Bilbältesolyckor Fria vaket barn utan ömhet över medellinjen ingen intoxikation ingen neurologi inget oklart trauma

45 BUKSKADOR Trubbigt våld (85%) – stora organ Penetrerande våld – ovanligt – tarm Diagnos CT ultraljud palpation (peritonealt lavage) Konservativ behandling vid lever-, njur- och mjältskador

46 BRÄNNSKADOR Luftvägen Utbredning och djup Kärlingång
Parklands formel 4 ml/kg/% RingerAcetat på 24 h 50% på 8 h barn <30 kg, ytterligare ml/kg/d

47 forts BRÄNNSKADOR Tips: Barnets egna handflata motsvarar 1%

48 “Non-accidental trauma”
Glöm inte… “Non-accidental trauma”

49 Vårdpersonal ska vara uppmärksamma på:
När medicinsk hjälp söks sent fastän skadan allvarlig eller omfattande. Akutsjukvården i Sverige är öppen för alla och de flesta vet om detta, Är måna om sina barn hälsa och vänder sig snabbt till hälso- och sjukvård. Om besök/kontakt i första hand gäller annat än skadan, tex. obetydliga infektionsproblem tas upp först mot slutet av konsultationen. När skildringen till hur skadan har gått till är oklar, detaljer saknas och uppgifter går isär. Om berättelsen hur skadan gått till inte överrensstämmer med hur allvarlig skadan är. Om föräldrarna reagerar känslomässigt motstridigt. Den stora majoriteten av alla föräldrar är vid ett akutbesök intresserade av barnet och dess lidande. Om barnet har ett avvikande sätt att vara och samspela med föräldrarna. Barnet kan till exempel verka deprimerat och frånvarande eller visa tecken på rädsla för fysisk kontakt med sina vårdnadshavare. När ett litet barn visar tecken på dålig tillväxt. Barnet kan då under en längre tid haft det svårt socialt och känslomässigt och släpar efter i både kroppslig och mental utveckling jämfört med jämnåriga. Socialdepartementet 2001, Mio-gruppen 2004 När medicinsk hjälp söks sent fastän skadan allvarlig eller omfattande. Akutsjukvården i Sverige är öppen för alla och de allra flesta föräldrar är mycket måna om sina barns hälsa och vänder sig snabbt till hälso- och sjukvården om skada uppkommer. Om besök/kontakt i första hand gäller annat än skadan, tex obetydliga infektionsproblem tas upp först mot slutet av konsultationen. När skildringen till hur skadan har gått till är oklar, detaljer saknas och uppgifter går isär mellan de hjälpsökande vuxna samtidigt som barnet ger en tredje och ännu vagare berätettse om hur skadan har uppstått. Om berättelsen hur skadan gått till inte överrensstämmer med hur allvarlig skadan är. Frakturer på rörben är ovanliga på små barn. Om föräldrarna reagerar känslomässigt motstridigt. Den stora majoriteten av alla föräldrar är vid ett akutbesök intresserade av barnet och dess lidande. Föräldrar som själva har misshandlat kan signalera att de i första hand vill hem så fort som möjligt med barnet. De kan också vara öppet försvarsinriktade och fientliga. Om barnet nar ett avvikande sätt att vara och samspela med föräldrarna. Barnet kan till exempel verka deprimerat och frånvarande eller visa tecken på rädsla för fysisk kontakt med sina vårdnadshavare. När ett litet barn visar tecken på dålig tillväxt. Barnet kan då under en längre tid haft det svårt socialt och känslomässigt och släpar efter i både kroppslig och mental utveckling jämfört med jäämnåriga. Socialdepartementet 2001, Mio-gruppen 2004

50 Riskfaktorer Barnmisshandel finns i alla socioekonomiska skikt och existerar oberoende av religion och miljö men det finns identifierade riskfaktorer som vårdpersonal behöver känna till: Dålig familjeekonomi. Arbetslöshet. Många barn. Låg utbildningsnivå. Känsla av otillräcklighet. Handikappat barn Unga föräldrar Dock är det viktigt att komma ihåg att dessa faktorer allena givetvis inte är avgörande om barnmisshandel existerar i dessa familjer eller inte.

51 Glöm inte… “Non-accidental trauma”
Skador som inte stämmer med anamnes tarm perforation vid fall i trappa svår skallskada vid fall från sängen Svår intrakraniell skada < 2 år ssk subdural hematoma

52 Lagen är solklar Enligt lagen är alla inom socialtjänst och hälso- och sjukvård skyldiga att rapportera minsta misstanke om att ett barn far illa. Blotta misstanken ska anmälas.

53 Barn som far illa

54 Shaking Baby Spädbarnsmisshandel leder ofta till livslånga handikapp
När trötta föräldrar skakar sina barn hårt flera gånger för att få slut på skriken är det spädbarnsmisshandel det är frågan om. Skadorna på spädbarnen är allvarliga. Den mjuka hjärnan klarar inte trycket och hjärnsubstansen smälter gradvis bort. 85 procent av barnen blir blinda eller få leva med livslånga motoriska eller mentala handikapp.

55 Munchausen by proxy Munchausen och är en så kallad factitious disorder, d.v.s., ett syndrom där personen i fråga fabricerar (hittar på) eller framkallar ett fysiskt eller psykiskt sjukdomstillstånd hos sig själv. Personen gör detta för att få sympati, omvårdnad och kärlek. Den här individen ”studerar” därför olika sjukdomars symptom för att sedan på ett mycket övertygande sätt kunna manipulera läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar inom vården i syfte att få den uppmärksamhet som han/hon så innerligt eftertraktar. Munchausen by proxy (ställföreträdare) så utnyttjar individen med störningen någon annan, så som sitt eget barn, en åldring, en patient eller en mentalt handikappad person, d.v.s., någon som inte kan eller har svårt för att föra sin egen talan av någon anledning. Han/hon hittar på ett sjukdomstillstånd eller gör någon annan sjuk bara för att dra uppmärksamhet åt sig själv. (T.ex., Så synd om henne eller, så jobbigt med en dotter/son som alltid är så sjuk) Syndromet har blivit uppmärksammad mer och mer på grund av de barn som har överlevt denna, i många fall dödsbringande misshandel, har samlat fakta och berättat om vad de har fått uppleva.

56 Kan leda till att barnet 1.) får genomgå smärtsamma undersökningar
De fysiska följderna av det klassiska Munchausen by proxy/Munchausen syndrome genom ombud (MSGO): Kan leda till att barnet 1.) får genomgå smärtsamma undersökningar 2.) får onödiga behandlingar t.o.m kirurgiska 3.) ofta eller under längre tid får intas på sjukhus I de mer extrema fallen kan barnet dö! Dödsprocenten 10% Meadow, R (1982): Munchausen syndrome by proxy. Lancet 57:92-98 Dödsprocenten 22% Kaufman KL (1989) Munchausen syndrome by proxy. Child Abuse & Neglect 13(1)

57 INFEKTIONER

58 Ansvarsfall. Vårdfacket Mars 2008
Halv fyra på morgonen kom föräldrarna med sin tjugo månader gamla pojken till sjukhuset. Han hade hög feber och kräkningar och enligt mamman hade han tidigare på natten varit okontaktbar och skrikig. En sjuksköterska kontrollerade pojkens temperatur, syremättnad och puls. Värdena var normala och pojken prioriterades ner från en nivå som innebar tillsyn och ny prioriteringsbedömning var tionde minut till en som innebar ny prioriteringsbedömning var 60:e minut. Familjen lämnades sedan på ett undersökningsrum intill expeditionen med dörren öppen. När sjuksköterskan en timme senare gick förbi rummet satt mamman bredvid britsen som pojken låg på och klappade honom. Sedan slutade sjuksköterskan sitt skift. Tre kvart senare undersöktes pojken av en läkare. Pojken gav ingen blickkontakt och svarade inte på tilltal. Han var blå om läpparna och perifert kall. På bål, rygg och armar hade han små hudblödningar, liksom i ögats bindhinnor. Läkaren misstänkte meningokocksepsis och påbörjade omedelbar intensivvård men pojken avled två timmar senare.

59 Varningssignaler är: att barnet är slött och inte ger samma kontakt som vanligt att barnet inte orkar sitta att barnet inte orkar prata att barnet inte under någon stund på dagen orkar leka att barnet inte piggnar till efter febernedsättande medel att barnet inte vill dricka. att barnet inte kissar.

60 Meninigit (Hjärnhinneinflammation)
Retning i hjärnhinnorna och hjärnans ytliga delar Bakteriell Meningit Viral Meningit Enterovirus TBE virus Herpes simplex Varicella Zoster Vanlig etiologi vid akut bakteriell meningit i olika åldersgrupper: Åldersgrupp: Typ av bakterie: Nyfödda E-coli, Grupp B Strepto- kocker, Listeria 1 mån-7 år: Pneumokocker, Meningokocker, Haemophilus Influenzae typ B (hos ovaccinerade) 7 år – 30 år Meningokocker, Pneumokocker Inflammation

61 Meningit Huvudvärk är ofta det viktigaste symptomet. Det gör också ont när man försöker böja nacken. Riktigt små barn, upp till två år, blir inte alltid styva i nacken och därför måste man värdera allmäntillståndet ordentligt. Feber, nästan alltid hög feber, grader. Hos mycket sjuka kan dock kroppstemperaturen vara normal.. Påverkat allmäntillstånd med uttalad trötthet och svårt att följa med i ett tv-program, till exempel. Det här är ett allvarligt tecken och bör leda till omgående inläggning på sjukhus. Hos barn är det väldigt svårt att bedöma allmäntillståndet. Om du tvivlar, kontakta läkare för undersökning. Småblödningar i huden, ibland stora som knappnålshuvuden och kallas då petekier, eller betydligt större, är ett tecken på att bakterien har spritt sig till blodet. Detta är mycket allvarligt och ska behandlas omgående med antibiotika intravenöst.

62 Meningit Encefalit Inflammation i hjärnhinnorna Inflammation i hjärnsubstansen
Symtom Spädbarn: Slö, irritabel, äter dåligt, kräkningar, feber (dock ej alltid så mkt som äldre barn), Utslag  petechier (små) echymoser (större) hudblödningar Större barn: Högfebril, kraftig huvudvärk, kräkningar (85%), ljus & ljudkänslig, Nackstelhet (inte alla), frossa, medvetandegrumling, kramper (20%), Petechier/Echymoser hos 50% av meningokockmeningiterna Symtom Huvudvärk, feber, ÖLI symtom, SKUMMA symtom, Irritabel, plockighet, personlighetsförändring, desorientering, förlångsamning, kramper, medvetandesänkning Handläggning Nål, puls, tryck Tecken på inklämning? Man vill snabbt ge i.v behandling mot Herpes Simplex (obehandlat dör 70% av de som har herpesencefalit) Ibland med stillsamma förlopp

63

64 Petekier

65 Diagnostik/Behandling:
Sätt nål, Ta blododling, Ge vätska! Kontrollera andning Kontrollera cirkulation LP (får inte fördröja behandlingen mer än ett par minuter) Man har blivet mer restriktiv mot LP vid stark misstanke Särskilt om det finns högt intrakraniellt tryck Risk för inklämning om man tappar likvor Risk för blödning om koagulationen är påverkad 1-3 mån cefotaxim (Claforan®)+ampicillin Äldre barn enbart cefotaxim (Claforan®) Steroidterapi (minskar risken för sequela, speciellt hörselskador) Sequela= (efterföljare) skada, följdtillstånd efter sjukdomsattack eller våld

66 Sepsis Infektion: Det inflammatoriska svaret på närvaron av en patogen mikroorganism. Bakteriemi: Påvisande av bakterier i blodet. Sepsis: Det kliniska syndrom som orsakas av det systemiska inflammatoriska svaret på en infektion. Septisk chock: Sepsis med otillräcklig systemisk cirkulation, trots adekvat vätskesubstition. Tidig diagnos och behandling är livsavgörande: Senare års forskning har visat att tidigt insatt behandling med antibiotika och intravenös vätska, syrgas och hemodynamiska stödjande behandling är livsavgörande vid sepsis. Inadekvat initial antibiotikaterapi vid bakteremi leder till en fördubbling av mortaliteten. Fördröjd adekvat antibiotikabehandling vid septisk chock ökar mortaliteten med 7 procentenheter/timme under de första 6 timmarna. DET ÄR VIKTIGT ATT ALLTID HA TANKEN PÅ SEPSIS MED SIG NÄR MAN UNDERSÖKER EN SVÅRT SJUK PATIENT MED OKLAR DIAGNOS


Ladda ner ppt "DRUNKNING."

Liknande presentationer


Google-annonser