Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blanchard kapitel 8 Medellång sikt – AS-AD modellen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blanchard kapitel 8 Medellång sikt – AS-AD modellen"— Presentationens avskrift:

1 Blanchard kapitel 8 Medellång sikt – AS-AD modellen
IDAG: Gifta ihop alla marknader vi diskuterat. Vad bestämmer priser och produktion (samt arbetslöshet, ränta och löner) på kort och medellång sikt.

2 Aggregerat Utbud 8-1 Punkt 1 idag är att härleda AS-kurvan som visar aggregerat utbud (aggregate supply). Denna beskriver sambandet mellan produktion (BNP) och priser och vi kommer att härleda den från pris och lönesättningen. Kom ihåg från förra kapitlet att löne- och prissättnings- relationerna kan skrivas om vi antar att förväntade priser kan avvika från de senare realiserade: Genom att använda dessa, samt relationen mellan produktion och arbetslöshet, som vi diskuterade förra föreläsningen, kan vi härleda en relation mellan prisnivån och produktionen (BNP).

3 Härledning av AS – kurvan
Steg 1: Använde de två relationerna tillsammans för att eliminera W: och , som ger: I ord, prisnivån beror på den förväntade prisnivån och arbetslösheten. Vi antar att prispåslaget  och ”slaskvariabeln” z är konstanta.

4 Härledning av AS – kurvan
Steg 2: Uttryck arbetslösheten i termer av produktionen: Som vi ser, givet mängden personer i arbetskraften, högre produktion minskar arbetslösheten.

5 Härledning av AS – kurvan
Steg 3: Använd u = 1-Y/L för att eliminera arbetslösheten i ekvationen i steg 1. Detta är vår AS — kurva. I ord beskriver den att prisnivån beror på förväntade priser, Pe, och produktionsnivån, Y (och förstås de exogena variablerna , z, och L, som vi tar för givna i analysen).

6 AS – kurvans egenskaper
Två egenskaper hos AS –kurvan är särskilt viktiga: En ökning av produktionen leder till en ökning i prisnivån. Mekanismen bakom detta består av fyra led:

7 AS – kurvans egenskaper
Två egenskaper hos AS –kurvan är särskilt viktiga: En ökning i den förväntade prisnivån leder till en (proportionerligt sett) lika stor ökning i prisnivån. Mekanismen bakom detta har två steg:

8 AS – aggregerat utbud AS - kurvan Prisnivå, P Produktion, Y
Givet den förväntade prisnivån, högre produktion leder till högre priser. Om produktionen är på sin naturliga nivå, blir prisnivån lika med den förväntade. Y=Yn och P=Pe Produktion, Y Prisnivå, P

9 AS - summering AS kurvan lutar uppåt. Högre produktion leder till högre priser. AS kurvan går genom en punkt där Y = Yn och P = Pe. Därmed gäller att: när Y > Yn, så blir P > Pe, när Y < Yn, så blir P < Pe. En ökning av förväntade priser Pe skiftar AS kurvan uppåt och en minskning i Pe skiftar den nedåt. Kom ihåg att AS-kurvan inte är en utbudskurva i vanlig mening, utan en relation mellan priser och produktion som uppstår genom löne- och prissättningsbeteende hos företag och anställda.

10 AS och förväntade prisnivån
Hur ändras AS- kurvan om den förväntade prisnivån, Pe ökar? Pe’ A’ Produktion, Y Prisnivå, P Pe Yn A Slutsats: AS-kurvan skiftar uppåt.

11 Aggregerad Efterfrågan
8-2 AD-kurvan, den aggregerade efterfrågerelationen (aggregate demand relation) beskriver hur prisnivån påverkar produktionsnivån, när denna är ett resultat av jämvikt på varu- och penningmarknaden. Den är inte en efterfrågekurva i vanlig mening. Låt oss repetera ekvationerna för dessa jämvikter:

12 Aggregerad Efterfrågan
Härledning av AD-kurvan Ränta, i LM (P’>P) LM (P) i En ökning av prisnivån leder till en minskning av produk- tionen i IS-LM modellen. IS i’ P’ P Y’ Y Produktion, Y Prisnivå, P AD

13 Skift i AD-kurvan AD Skift i aggregerad efterfrågan
En ökning av offentlig konsumtion ökar efterfrågan och därmed produktionen vid en given prisnivå. AD- kurvan skiftar därmed till höger. AD En minskning av (den nominella) penningmängden ökar räntan och minskar produktionen vid given prisnivå. AD-kurvan skiftar till vänster Prisnivå, P Produktion, Y

14 AD – uppsummering Genom att studera vad som händer om prisnivån varu- och finansmarknadsjämvikterna om prisnivån ändras skapar vi en relation mellan pris och produktion – AD- kurvan. Eftersom högre prisnivå minskar real penningmängd och därmed ökar räntan är sambandet negativt. Penning- och finanspolitik och allt annat som leder till skift i IS eller LM kurvorna skiftar också AD-kurvan.

15 Jämvikt på kort och medellång sikt
8-3 Jämvikten beror på Pe. På kort sikt är Pe givet och P kan avvika från Pe. Sådana avvikelser leder till att Pe revideras och därmed skiftar AS-kurvan.

16 Jämvikt på kort sikt AS AD Kort sikt i AD-AS modellen
Jämvikten ges av korsningen mellan AD och AS – kurvorna. I detta exempel är realiserad prisnivå P>Pe och Y>Yn. Men varu- och penningmarknaderna är i jämvikt. AS Prisnivå, P A P Pe Yn Y Produktion, Y

17 Från kort till medellång sikt
Vid jämvikten A är P>Pe och Y>Yn. Lönesättarna har underskattat prisnivån och reallönen är lägre än vad man tänkt sig. Lönesättarna reviderar upp sina prisförväntningar och sätter högre nominallöner. Med andra ord, AS- kurvan skiftar uppåt. Prisnivå, P AD Pe Yn A P Y AS Processen med skift uppåt fortsätter så länge Y >Yn. Slutsats: Så länge Y>Yn (med andra ord u<un) så ökar priser och löner, produktionen sjunker. På lång sikt återgår produktionen till Yn. Produktion, Y

18 Effekten av en monetär expansion 1
8-4 I ekvationen för aggre- gerad efterfrågan kan vi se att en ökning av mängden pengar, M, ökar output för given prisnivå P. Med andra ord, AD- kurvan skiftar till höger. På kort sikt uppstår en jämvikt vid A’ med högre output och priser. AD A’ AS AD Prisnivå, P P Y Pe A Yn Produktion, Y

19 Effekten av en monetär expansion 2
Eftersom Y>Yn blir priserna högre än förväntat och AS- kurvan börjar skifta uppåt. På medellång sikt uppnås en ny jämvikt vid A’’ där endast priserna är högre. A’’ AD AS AD Prisökningen är proportionell mot penningmängdsökningen så att M/P är återställt. Under anpassningen är räntan lägre. Detta kan analyseras i IS-LM diagrammet där LM-kurvan skiftar nedåt. I takt med prisökningarna skiftar LM-kurvan tillbaka. Prisnivå, P A’ P Pe A Yn Y Produktion, Y

20 Pengars Neutralitet Notera att över tid så anpassas prisnivån efter en monetär expansion (kontraktion) så att den reala penningmängden blir oförändrad. Därmed får den inga långsiktiga effekter på produktion, eller andra reala variabler eller på räntan. Detta fenomen kallas Pengars Neutralitet, nominell neutralitet eller monetär neutralitet (neutrality of money).

21 En minskning i budgetunderskottet
8-5 Dynamiska effekter efter en minskning av budget- underskottet genom mindre offentlig konsumtion. AD AS En minskning av budgetunderskottet leder till först till ett fall i produktionen (AD-skiftar till vänster). P AD’ A’ A A’’ Över tid faller prisförvänt- ningarna och AS skiftar nedåt tills naturlig produktion återigen uppnått. Pga fallande priser skiftar LM- kurvan nedåt. Pe Prisnivå, P Y Yn Produktion, Y

22 En minskning i budgetunderskottet
Efter hela anpassningsprocessen är aggregerad efterfrågan densamma som innan budgetförstärkningen, men sammansättningen är förändrad Inkomster och skatter är oförändrade och därmed den privata konsumtionen. Offentlig konsumtion är lägre, men detta kompenseras fullt ut av högre investeringar. På medellång sikt leder mindre offentliga utgifter till lägre räntor och högre investeringar.

23 Högre priser genom större prispåslag - effekter på naturlig arbetslöshet
WS Arbetslöshet, u Reallön, W/P u Vad blir effekten av högre prispåslag (t.ex. p.g.a. sämre konkurrens eller högre priser på insatsvaror)? Högre prispåslag skiftar prissättnings- kurvan nedåt. Naturlig arbets- löshet ökar och naturlig produktion minskar. PS’

24 Dynamisk anpassning AS AD
Ett högre prispåslag, , leder till högre priser vid en given produktions-nivå. Detta betyder att AS-kurvan skiftar uppåt. Antag att prisförväntningarna inte ändras direkt. Ny kortsiktig jämvikt uppstår då vid vid A’ med produktionen Y’. Den nya naturliga produktionen är vid Y’n . Produktionen är lägre, priserna högre, men produktionen är fortfarande högre än den nya Y’n. AS fortsätter därmed att skifta uppåt p.g.a. förväntade priser fortsätter att öka. Y’n B AD A’ Y’ AS Prisnivå, P Pe A När jämvikten vid B nåtts är anpassningen avslutad, med högre priser och lägre produktion. Yn Produktion, Y

25 Sammanfattning Kort vs. medellång sikt 8-6
Table 7-2 Kortsiktiga och medelfristiga effekter av monetär expansion, offentlig budgetförstärkning genom lägre offentliga utgifter och högre prispåslag Kort sikt Medellång sikt Produktion Ränta Prisnivå

26 Chocker och Propageringsmekanismer
Konjunkturcykler (business cycles) är fluktuationer i produktion med en varaktighet på några år runt en långsiktig trend. Vi definierar trenden som den nivå på produktion som uppstår då sysselsättning och arbetslösheten är på sina naturliga/strukturella nivåer. Med andra ord, produktionsgapet är 0. Ekonomin utsätts ständigt för chocker som påverkar aggregerat utbud och/eller aggregerad efterfrågan och gör att produktionsgapet avviker från 0. Chockerna har, som vi sett dynamiska effekter på produktion, sysselsättning, ränta, investeringar och prisnivån. Dessa effekter brukar kallas ekonomins propageringsmekanism propagation mechanism. Liknas ibland med en gungstol. (Nästan) oavsett vilka stötar (chocker) som träffar den, gungar den på ett karaktäristiskt sätt runt ett balansläge.


Ladda ner ppt "Blanchard kapitel 8 Medellång sikt – AS-AD modellen"

Liknande presentationer


Google-annonser