Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars-Erik Lundkvist, LRF

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars-Erik Lundkvist, LRF"— Presentationens avskrift:

1 Lars-Erik Lundkvist, LRF
Nya CAP 2015 Lars-Erik Lundkvist, LRF

2 Tidsplan Januari 2014: Regeringsförslag om Gårdsstödet sänds ut på remiss Februari 2014(?): Regeringsförslag om nytt landsbygdsprogram (LBP) April 2014: Förslag om nya LFA-gränser från Jordbruksverket Sommaren 2014: Regeringen meddelar kommissionen om svensk tillämpning av gårdsstödet m m Juli 2014: Översyn av nationella stödet presenteras SAM 2015: Nya regler om gårdsstöd, miljö- och LFA-ersättningar etc

3 Viktiga delar i CAP-reformen
Omfördelning av direktstöd (gårdsstöd) Kopplade stöd (max 13% i Sverige) Förhöjt gårdsstöd till unga lantbrukare Förgröning av direktstöd (miljövillkor) Ny stödrättsutdelning eller ej Flexibilitet (budgetmässig) mellan direktstöd och LBP Landsbygdsprogrammets storlek och utformning

4 Regeringens förslag Nationell utjämning av stödrätternas värden
Alternativt bibehållen regionindelning Nötpremie för djur > 12 månader, 800 kr/djur Stöd till unga brukare (per hektar) Nuvarande stödrätter behålls I princip inga avdrag för höga stödbelopp Ännu inga skarpa förslag om landsbygdsprogrammet

5 Principskiss: Nötpeng och förgröning införs direkt medan utjämningen sker successivt

6 EUs budget 2014-2020 (miljarder Euro 7-årsbudget, fasta priser)
Dagens Förändring budget EU Sverige Totalbudget % CAP Direktstöd % -15% Landsbygdspr % -21%

7 JORDBRUKSPOLITISKA ERSÄTTNINGAR 2011 OCH 2012, Mkr 2011 2012
Gårdsstöd LFA-stöd Betesmarker Vallodling Ekologisk odling Kväveläckage Kulturmiljö Övr miljöersättningar Djurvälfärd gris Investeringsstöd, startstöd Förädlingsstöd Landsbygdsutveckling SUMMA Jordbrukets bruttointäkt ca Mkr

8

9 Förgröning av direktstöd (miljövillkor)
Obligatoriskt, 30% av direktstödet Undantag förgröning: Under 15 ha, hela gården gräsmark, EKO-produktion Villkor -Växtföljd, ha 2 grödor, över 30 ha 3 grödor -5% ”eko-areal” (buffertzon, träda, landskapselement m m) *LFA-områden: ”skogsundantag” -Skötsel av permanenta gräsmarker (95%) på landsnivå

10 Effekter av utjämning och nötstöd
Jordbruksverkets beräkningar Om regional/ nationell utjämning Om även kopplat nötstöd Nuvarande nivåer (åker) Region 1 295 256 280 Region 2 236 209 243 Region 3 227 203 204 Region 4 202 185 161 Region 5 192 176 129 Landet 222 200 (snitt) 188

11 Forts. Jordbruksverkets beräkningar
Regional utjämning Inkl kopplat nötstöd Nationell utjämning Nötkött (200 djur) kr Region 1+2: kr 4+5: kr Mjölk (125 mjölkkor) kr 1: kr 4+5: kr Diko (50 kor) +/- 0 1: kr, 3: +/- 0 5: kr Växtodling (200 ha) kr 1: kr, 2: kr, 3: +/- 0, 4+5: kr

12 Utjämning av direktstöd inom länder
Alternativ Full utjämning av gårdsstödet till 2020 = Kommissionens grundförslag. Dagens 5 regioner i Sverige kan behållas. Begränsad utjämning, min 33% utjämning av tilläggsbelopp (Tunnelmodell). Alternativ modell max 30% sänkning av gårdsstödet.

13 Olika modeller för utjämning av gårdsstöd
Gård med genomsnittligt stödrättsvärde, €/ha Stöd efter utjämning: Kommissionens förslag Förändring -40% -20% +20% +54% Tunnelmodell Förändring -15% -10% +3% +13%

14 Typgårdar - effekter av gårdsstöds utjämning och kopplat nötstöd (800 kr/djur)
Kommissionens grundförslag – full utjämning på 5 år inom 5 regioner Tunnelmodell – begränsad utjämning Kommissionens grundförslag samt 800 kr/nötkreatur, 5 eller 1 region

15 Olika modeller för utjämning av gårdsstöd, effekt på gårdsstödet år 5
Full utjäm- Tunnel kr nötstöd ning 5 reg modell 5 reg 1 reg Nöt 130 tjurar 75 ha (slätt) -53% -31% -39% -52% 35 kor 45 tj 66ha (skog) -47% -25% -31% -23% 44 kor 22 tj 93 ha (norr) -26% -19% -11% 0% Mjölk 100 kor 145 ha (slätt) -19% -14% -4% -27% 45 kor 100 ha (norr) -31% -21% -25% -15%

16 Olika modeller för utjämning av gårdsstöd, effekt på gårdsstödet år 5
Full utjäm- Tunnel kr nötstöd ning 5 reg modell 5 reg 1 reg 100 ha gårdar Spannmål 100 ha (slätt) +25% +15% +9% -23% Betor/spannmål (slätt) -9% -9% -24% -46% Stärkelse/spm (slätt) -29% -19% -43% -61% Gris/fågel/lamm (slätt) +25% +15% +9% -23%

17 Effekter av utjämning mellan gårdsstödsregioner
Omfördelningseffekt om dagens 5 regioner slopas Region 1: -20 miljoner Euro (-26 %), ca -650 kr/ha Region 2: - 5 miljoner Euro (-8 %), ca -100 kr/ha Region 3: -7 miljoner Euro (-3 %), ca -50 kr/ha Region 4: +11 miljoner Euro (+8 %), ca +150 kr/ha Region 5: +21 miljoner Euro (+16 %), ca +250 kr/ha

18 Ny fördelning av stödrätter
Det finns möjlighet att behålla dagens stödrätter men också att fördela ut nya. Om ny fördelning ska göras blir 2013 ett referensår och den som brukar marken (SAM-ansökan) 2015 får stödrätterna. Mekanismer finns för nystartare m.m.

19 Landsbygdsprogrammet
Sex fokusområden kompetensutveckling/innovation konkurrenskraft obalanser inom livsmedelskedjan ekosystem (miljöersättningar) resurseffektivitet sysselsättning/landsbygdsutveckling 5% av medel till LEADER

20 Andra frågor i CAP-reformen
Aktiva jordbrukare Småjordbruk Takbelopp stora gårdar Extra gårdsstöd till små gårdar Tvärvillkor (miljö/djurskyddsregler/skötselkrav m m)

21 Unga lantbrukare Obligatoriskt, max 2% av totalt direktstöd
25% påslag på direktstödet upp till max 90 ha ha, alternativt klumpsumma Under 40 år Driften kan ha övertagits max 5 år före ansökan

22 Småjordbrukare Frivilligt, max 10% av totalt direktstöd
Förenklad stödform vid max 1000 euro/år Lägsta belopp för utbetalning kan sättas till euro/år

23 Sverige gårdsstöd, euro/ha (prel)
Åker Bete Åker+bete Tilläggsbelopp Utjämnat åker+bete belopp 2019 Region Region Region Region Region Riket

24 LFA-indelning Jordbruksverket har utrett vilka områden som ska vara LFA-områden framöver. Resultaten är preliminära – vissa revideringar av resultaten kommer att krävas 153 församlingar som idag är LFA-område faller bort enligt utredningen 131 församlingar tillkommer Jordbruksverket har två alternativ på stödområdesindelning med 10 respektive 5 områden Jordbruksverket har i sin utredning utgått från den fakta som fanns i EU-kommissionens förslag till CAP-reform. I samband med den politiska överenskommelsen i juni 2013 blev det dock vissa förändringar som påverkar utformningen. Ett område kan vara LFA-område på tre olika sätt: 1. Områden norr om 62 breddgraden – här sker inga förändringar (annat än för stödområdesindelningen) dvs. alla områden är fortfarande LFA-områden. artikel 18/33(1a) 2. Områden med väsentliga naturliga begränsningar. artikel 19/33(1b) 3. Områden med särskilda begränsningar. artikel 20/33(1c) Jordbruksverket har inte avgjort om områden som framöver faller utanför punkt 2 skulle kunna ingå enligt nummer 3. I dagsläget använder Sverige församlingsindelningen från 1999/2000 (då kyrkan skildes från staten) som administrativ indelningsgrund. Jordbruksverket menar att vi kan fortsätta med samma indelningsgrund men att vi inte längre kan använda del av församling. I dagsläget är vissa församlingar indelade i ”skogsbygd” respektive ”slätt” eller liknande och ”skogsbygd” men inte ”slätt” är LFA-område. Denna förändring gör att flera församlingar inte längre kvalificerar som LFA-område. Jordbruksverket har utgått från tidigare information om att minst 66 % av områdets yta skulle kvalificera som LFA, i den slutliga politiska överenskommelsen gäller dock 60 % vilket innebär att något färre församlingar än 153 faller utanför. Vad gäller indelningen i stödområden finns två förslag; ett med 5 områden och ett med 10 områden. I dagsläget finns 10 stödområden (1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c och 5m). Jordbruksverket säger själva att områdena blir ganska ”plottriga”, dvs. de är inte sammanhängande.

25 LFA-stöd och vallstöd, kr/ha (2014)
Område LFA-ersättning (0-90 ha) Miljöersättning Vall/bete Spannmål Vall/bas Tillägg 1, F 2, 4a 4b 5a 5b 5c, 5 m 9 (slätt)

26 Nationellt stöd (2014) Område 1 2a 2b 3 Mjölk, öre/kg 136 75 63 20
Smågris, kr/sugga Slaktsvin, kr/gris Ägg, kr/höna 14,45 11,70 11,70 1,90 Getter, kr/get Potatis, kr/ha Bär/grönsaker, kr/ha

27 Krav på hävd av jordbruksmark i gårdsstödet
Idag Alternativ Åker Ej fleråriga skott av Vegetation ska slås av årligen sly, buskar och träd Tillräcklig dränering, God dränering ej försumpad Betesmark Hela skiftet ska betas Hela skiftet ska betas årligen årligen

28 Utjämning av direktstöd i Sverige
Utjämningen påverkar alla gårdar Mest påverkas gårdar med tilläggsbelopp Tilläggsbelopp: mjölk, nötkött, socker, stärkelse Tilläggsbelopp motsv ca 30% av totala direktstödet på ca 6,5 mdr kr Nettobelopp som omfördelas är knappt 1 miljard kr 5000 gårdar tappar mer än kr, 250 gårdar mer än kr

29 JORDBRUKSMARK 1950-2010, MILJONER HA

30 ODLING , miljoner ha

31 DJURHÅLLNING 1950-2012 , tusen st

32 MJÖLK, PRODUKTION OCH KONSUMTION 1950-2012, miljoner kg

33 ANTAL MJÖLKGÅRDAR

34 NÖTKÖTT, PRODUKTION OCH KONSUMTION 1950-2012, miljoner kg

35 GRISKÖTT, PRODUKTION OCH KONSUMTION 1950-2012, miljoner kg

36 FÅGELKÖTT, PRODUKTION OCH KONSUMTION 1950-2011, miljoner kg

37 ÄGG, PRODUKTION OCH KONSUMTION 1950-2011, miljoner kg

38 SKÖRDENIVÅER OCH MJÖLKAVKASTNING 1950-2010

39 Diagram 2. Arrendeprisutveckling 1994-2012, index

40 Mjölkpris Sverige 1985-2012, kr/kg

41 Mjölkpris Sverige 1985-2012, kr/kg
(Medelbesättning 1985=27 kor, 2012=71 kor)

42 Nötköttspris (storboskap) Sverige 1985-2012 , kr/kg

43 Pris på nötkött (storboskap) och får&lamm i Sverige 1985-2012 , kr/kg

44 Grisköttspris Sverige 1985-2012, kr/kg

45 Spannmålspris (korn) Sverige 1985-2012, kr/kg

46 Priser på sockerbetor och stärkelsepotatis Sverige
, kr/100 kg

47 Vad innebär förändringarna i budgeten konkret?
Gårdsstödet Minskar med 2-3% i löpande penningvärde. (150 Mkr/år) Landsbygdsprogrammet Minskar med 7-8% i löpande penningvärde. (375 Mkr/år) Totalt jordbruksstöd Minskar med ca 5% i löpande penningvärde. (525 Mkr/år)

48 Spannmål och vall i 8 produktionsområden 2004 och 2011

49 Nötkreatur och mjölkkor i 8 produktionsområden 2004 och 2011

50 Am/dikor och mjölkkor i 8 produktionsområden 2004 och 2011

51 Gårdsstöd i olika länder, euro/ha
Idag Efter utjämning 2019/20 Högst Medel Lägst Högst Medel Lägst Sverige Danmark Tyskland Finland p 230p 200p


Ladda ner ppt "Lars-Erik Lundkvist, LRF"

Liknande presentationer


Google-annonser