Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenbruk i Västerbottens län ”Kassodling i kraftverksmagasin”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenbruk i Västerbottens län ”Kassodling i kraftverksmagasin”"— Presentationens avskrift:

1 Vattenbruk i Västerbottens län ”Kassodling i kraftverksmagasin”
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken Thomas Rydström Länsstyrelsen Västerbotten Miljöenheten Härnösand

2 Kommunikations- sekretariat Sam- hälls- utveck- ling
Organisation 2012 Landshövding Stab Internrevisor Länsråd Administrativ Ekonomi Ledningskansli Kommunikations- sekretariat Lands- bygd Livs- miljö Miljö Miljö- analys Natur- vård Regional tillväxt Sam- hälls- utveck- ling Landshövding vakant tjänst, tf birgitta Heijer sedan Stockholm fått Chris Heister. Olika enheter och jag jobbar på miljöenheten.

3 anmälan (C) eller tillstånd (B)
Anmälningsplikt (C) > 1,5 ton foder/år Kommunens ”miljönämnd” beslutar och har tillsynen. Tillståndsplikt (B) > 40 ton foder/år Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutar. Länsstyrelsen har tillsynen, men lst kan delegera tillsynen till miljönämnden.

4 Kassodlingar i AC med MB-tillstånd
6 aktiva och 2 inaktiva Alla i kraftverksmagasin

5 Tillståndsgivet Malgomaj, 2400 ton foder/år (Tillståndet är tidsbegränsat t.o.m. år 2018) Ankarsund, 1300 ton foder/år Storuman vid Luspholmen, 500 ton fisk/år (omprövning pågår!) Slussfors, 360 ton foder/år Umgransele, 350 ton fisk/år, sabotage 2012! (Daikanvik, 300 ton fisk/år, inaktiv) (Gallejaur, 600 ton foder/år, inaktiv, sabotage 2010)

6 Prövning enligt miljöbalken (MB)
Samrådet sökanden (vu) samråder med lst, övr. myndigheter, nära berörda... (Kassodling = Betydande miljöpåverkan! ==>> Fortsatta samråd m utökad krets.) Vår PRIO-modell för prövning fylls i. VIKTIGT! - Syftet är DIALOG! Inte envägs-information! - Myndighetsansvaret = se till att MKB:n blir bra!

7 Ansökan och prövning Ansökan och MKB upprättas och inges.
Granskning: Remisser och kompletteringar. Kungörelse av ansökan Yttranden bemöts av sökanden Förslag till beslut MPD prövar: Beslut, annons, utställning 5 v. (Beslutet överklagas???) (Beslutet tolkas av tillsynen och sökanden)

8 Tillstånd och villkor beslut enl MB
Tillåtligheten ska avgöras: Ej hinder = Ja! Tillståndsramen: - Fodermgängd + Vinterförvaring Villkoren - FK, utsläpp (P, N, ??), P-halt i recipienten m fl villkor

9 Tillstånd till ABP-behandling (JV)
Aktuella lagar Tillstånd till odling Fiskerilagstiftning: (Lst fiskerikonsulent har prövningsuppdraget) Anm! Lst saknar tillsynsuppdrag! Miljöbalken + fo… (MPD - miljö- och hälsoskydd) inkl. odling, vinterförvaring, avfall, buller, m m Djurskyddslag – ev. förprövning (ej vanligt) Tillstånd till ABP-behandling (JV) ABP-fo. + SJVFS (kat 2 = självdöd fisk)

10 Aktuella lagar för tillstånd till fiskslakteri Gräns för tillstånd >2 000 ton/år
Miljöbalken + fo… (MPD, miljö- och hälsoskydd) Livsmedelslag + fo (SLV) ABP-fo. + SJVFS. kat 3 = blod, fiksrens (JV) Tillkommer ev. prövning av slaktfiskförvaring, - ev. krav på stödutfodring!?

11 Aktuella lagar att följa (tillsyn)
Djurskyddslag + fo + DFS, SJVFS Smittskyddslagar: Epizootilag + fo + SJVFS… Fiskhälsolagar: kontroll + provtagning av husdjur… + ev. övriga regler

12 Snårigheter vid prövningen
Odlingens storlek bestäms av sökanden! MPD begränsar inte storleken när hinder enl. MB saknas! Kommunerna kan styra nyttjandet av vattnen i ÖPL! Få undersökningsmetoder för krv-magasin! Bedömningsgrunderna ej helt användbara! Ej för kassodling i kraftverksmagasin – Ej för etablering! Ej för påverkansfaktorer ss lukt, fett, sediment, buller över vatten… och generellt sett ej för lokala störningar!

13 (forts.) Näringsämnesmodeller kan hjälpa / bidra vid prövningen, om de används rätt! = Konservativt! Ger en grov bild! Ha fingertoppskänsla! Försiktighetsprincipen! > näringsämnesbelastningen (ok) > odlingsutrymmet (svårbedömt!) > miljöpåverkan (ingen hjälp!)

14 Svårt att utreda och kontrollera
Foderanvändning: Metoder för kontroll bör utarbetas! Vad ska granskas - vid tillsynsbesök? - rapportering? Fiskmängd och fisktäthet: Metoder för kontroll? FK (foderkoefficient, foderkonvertering) Kan INTE kontrolleras vid enstaka platsbesök! Mätbart i recipienten: halter av P, N, smitta… Omätbart (beräknas): utsläpp av P, N, fett Okulärkontroller: Observationer noteras, Mjuka parametrar: Enkäter, dialogmöten,

15 Att tänka på! Lokaliseringen – Fokus på lokala störningar! Vid: Utredningar, MKB-beskrivningen, MPD-prövningen Beräkningen av odlingsutrymmet Vad/vem sätter P-taket? Bed.grunderna ger inte svaret! Bättre vetenskapl. grund för bkgnd-halt (P)! Hur beräkna bakgrundsvärdet för dämda sjöar/magasin? Att begränsa odlingarnas storlek! Hur? Vem? Blir det blir bättre med fler men mindre odlingar? Bör hela odlingsutrymmet upp till ”fosfortaket” nyttjas? Försiktighetsprincipen måste tillämpas!

16 Vad är möjligt göra? ? Utarbeta och utvärdera kontrollmetoder!
? Bedömningsgrunder för lokal påverkan! ? ABP-regler för blod anpassas! Undantagsregel för blodutsläpp? Önskvärt? ? Modeller för kustbaserade odlingar! ? Känsligare modeller för näringsämnen! ? Planering för odlingsområden! Etc, m m, osv

17 Tips om MKB:n för ökad tydlighet & snabbare prövning
Sammanställ alla störningar! Störning (fett, sediment, buller…), - planerad skydds- eller begränsningsåtgärd, - ev. villkorsförslag (hänvisa), - ange möjlig alt. / ytterligare åtgärd, - hur kontrolleras åtgärden (parameter + rutin), - hur utvärderas kontrollen.

18 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Vattenbruk i Västerbottens län ”Kassodling i kraftverksmagasin”"

Liknande presentationer


Google-annonser