Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enligt Regionstyrelsens beslut: Etablering av Regiongemensam Funktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enligt Regionstyrelsens beslut: Etablering av Regiongemensam Funktion"— Presentationens avskrift:

1 Enligt Regionstyrelsens beslut: Etablering av Regiongemensam Funktion
Behörighet, Spärr och Logg av vårdinformation Introduktionsmaterial

2 Innehåll Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag
Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

3 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

4 Projektbakgrund Patientdatalagen 2008 Regionsstyrelsens beslut 2009
Projekt: Regiongemensam funktion (RGF) avseende Behörighet, Spärr och Logg

5 Patientdatalagens innebörd för RGF
Patientdatalagen och Föreskrifter Behörighet Spärr Logg Stark autentisering Åtkomst/rättighet Spårbarhet Verksamhetschef ansvarig för behörigheter Patientens rätt att spärra/häva spärr Forcering av spärr Åtkomstkontroll Beskriv eventuellt vad inre och yttre spärr är.

6 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

7 RGFs uppdrag Säkerställa Avseende Bygga upp RGF - projektet Nyttan
Att regionen lever upp till nedanstående delar av Patientdatalagen Säkerställa RGF - projektet Avseende Behörighets-administration Spärr Logg Bygga upp RGFs uppdrag är att säkerställa att regionen lever upp till patientdatalagen på ett sätt som är: Patientsäkert Kostnadseffektivt Med god kvalitet Avseende Behörighetsadministration Spärr och logg av journaldata Uppföljning i system som hanterar vårdinformation RGF bygger upp en regiongemenssam funktion med Fungerande processer IT-stöd Organisation RGF kan beskrivas Hantering av elektronisk patientinformation inom Hälso- och sjukvården inom VGR. RGF ska tekniskt ansvara för att rätt person får tillgång till rätt information. Att utifrån verksamhetschefernas beställning av behörigheter utföra dem. De ansvarar också för att spärrar från patienten läggs och vid behov att spärrar hävs. Antingen på patientens begäran eller vid nödsituation, s.k. forcering av spärr. De ansvarar för att ha telefontjänst gentemot patient och på patientens begäran skicka ut loggutdrag. De kommer att svara på allmänhetens frågor om patientdatalagen. Fungerande processer IT-stöd Organisation Nyttan Kostnadseffektivt Patientsäkert God kvalitet

8 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

9 Patient- och verksamhetsnytta
Patientnytta Verksamhetsnytta En kontaktväg Rådgivning och information tillgänglig via telefon Ökad patientsäkerhet Ökad tillgänglighet Kostnadseffektivt Snabba ledtider Ökad spårbarhet Avlastning för verksamheterna

10 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

11 Förvaltning/Drift RGF - projektet VGR IT / Service Center Behörighetstjänster Spärrtjänster Loggtjänster VGR IT / Service Center har fått i uppdrag att förvalta de regiongemensamma tjänsterna.

12 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

13 Spärr- och logg service
Så når du tjänsterna Användare Tjänsteutbud VGR IT/Service Center Behörigheter Forcera spärr Loggutdrag Behörighet: Elektronisk blankett Personal Sjukhus Primärvård Privata vårdgivare Tandvård VGR IT/Service Center Forcering av spärr: Information och rådgivning; Spärr, Logg, Sammanhållen journalföring och NPÖ Begäran om spärr Begäran om loggutdrag Patient Spärr- och logg service Spärr- och loggservice: 0774 –

14 System som omfattas av tjänsterna
Behörighetsadministration NPÖ Pascal Obstetrix Melior Asynjavisph (i takt med att Medidoc och Journal III ersätts) T4 BFR Spärrhantering* Loggutdrag* System Ytterligare system kan tillkomma. *Tjänsterna hanteras så långt funktionaliteten stödjs av systemen.

15 Behörighetstjänsten behörighet till elektronisk vårdinformation
Verksamhetschef Delegerings-tjänst Elektronisk beställning, med säker inloggning Regiongemensamma rutiner och IT-stöd, hos samlad funktion Nyheter Delegeringstjänst Säker inloggning vid beställning (TjänsteID+) Alla behörighetsbeställningar elektroniskt Lagring av historik Regiongemensamma rutiner, IT-stöd och funktion På detta sätt uppfylls patientdatalagens krav om stark autentisering och spårbarhet, samt Regionstyrelsens beslut om Kostnadseffektivitet, Patientsäkerhet och God kvalitet.

16 Spärrtjänsten spärr av elektronisk vårdinformation
Telefontjänst: Information om spärrens innebörd, konsekvenser och ev. risker Tillhandahåller blankett för begäran av spärr Jag vill spärra min journalinformation Patient Spärr- och logg service En kontaktyta vid behov av forcering av spärr VGR IT/Service Center Registrering av spärr, samt hävning av spärr Vårdpersonal styrker patientens identitet Nyheter Samlad hantering av spärrar Telefontjänst avlastar verksamheter En kontaktyta för patienten En kontaktyta vid forcering av spärr (för nationella system, sammanhållen journalföring)

17 Loggtjänsten logg ur elektronisk vårdinformation
Loggutdrag till patient Loggutdrag begärs via Spärr- och loggservice VGR IT / Service Center utför utdraget och skickar till patient Patient Verksamhetskontroll Avser kontroll av verksamhetschefer och nivåer ovan verksamhetschef Kontroll görs regelbundet med slumpmässigt urval. Förvaltningschef Behörighetsrapport Möjlighet att kontrollera aktiva behörigheter Verksamhetschef Nyheter Samlad hantering för loggutdrag till patient. Loggutdrag beställs via Spärr- och loggservice. Verksamhetskontroll och Behörighetsrapport är nya tjänster

18 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

19 Stegvis införande Nationella vårdtjänster Behörighets-hantering
höst/vinter 2011 Nationella vårdtjänster Behörighets- och spärrhantering för nationella vårdtjänster, Sammanhållen Journalföring (NPÖ och Pascal) Alla behörighetsbeställningar elektroniskt Successiv övergång från lokal hantering till behörighetsadministration hos VGR IT Behörighets-hantering Februari -> september 2012 Juni 2012 Spärr- och Loggservice etableras Alla patienter som önskar spärra sin journal hänvisas till den nya telefontjänsten Spärrhantering Patient har lokala kontaktytor för spärr till juni-12 Spärrhantering övergår till VGR IT i takt med att systemen stödjer spärr: Nationella vårdtjänster: Från höst 2011 Melior: Från version 216 Obstetrix: När funktionalitet för spärr finns Primärvården: Från och med Asynjavisph T4: Från juni 2012 Successiv utveckling av systemens stöd för spärr Logghantering Juni 2012 Loggutdrag till patient via PUO fram till juni -12 Loggutdrag till patient via Spärr- och Loggservice Höst 2012 Loggtjänst: Verksamhetskontroll Loggtjänst: Behörighetsöversikt Rosetta ställer funktionella krav på systemen, som successivt utvecklas f ör att möta patientdatalagens krav.

20 Etablering av regiongemensam behörighetshantering
System Verksamhet Behörighetshantering hos VGR IT / Service Center Nationella vårdtjänster (NPÖ, Pascal) VGR Höst/vinter 2011 BFR Februari 2012 Melior SU, Angered, Frölunda SÄS, Alingsås Vår/sommar 2012 NU, SKAS Maj 2012 Obstetrix SU, SÄS, NU, SKAS, Primärvård Juni 2012 T4 Tandvård September 2012 Asynjavisph Primärvård I takt med att Asynjavisph ersätter Journal III och Medidoc Detaljer kring tidplan finns hos projektet. Hur förflyttningen av behörighetshantering från verksamheter till VGR IT går till hanteras av projektet i samråd med verksamheterna.

21 Spärr-administration
Spärrhantering, NPÖ Patient Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, T o m 31 maj 2012: Spärrblankett finns på webben Spärr-administration Alla spärrärenden handläggs av VGR IT. Forcering av spärr (vårdpersonal): Ring  100 Vårdpersonal

22 Spärrhantering, Melior
Patient Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, Spärr-administration Handläggning av spärrärenden: Version 214: VGR IT ger lokal systemförvaltare i uppdrag att registrera spärr. Från version 216: VGR IT registrerar samtliga spärrar. Forcering av spärr: Version 214: Rutin för forcering är lokalt ansvar. Version 216: Användaren forcerar själv spärr med hjälp av ”aktiva val” Vårdpersonal

23 Spärrhantering, Obstetrix
Patient Svagt systemstöd för hantering av spärr. Vid krav från patient erbjuds pappersjournal som alternativ. Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, Rutiner anpassas successivt utifrån systemens funktionalitet.

24 Spärr-administration
Spärrhantering, T4 Patient Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, Spärr-administration Alla spärrärenden handläggs av VGR IT. Användaren forcerar själv spärr med hjälp av ”aktivt val” Vårdpersonal

25 Spärrhantering, Journal III
Patient Systemet saknar stöd för hantering av spärr. Varje vårdenhet har sin egen databas, och därmed finns inget behov av spärr på vårdenhet. Från införandet av Asynjavisph kommer VGR IT att hantera all spärradministration. Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, Rutiner anpassas successivt utifrån systemens funktionalitet.

26 Spärrhantering, Medidoc
Patient Systemet saknar stöd för hantering av spärr. Varje vårdenhet har sin egen databas, och därmed finns inget behov av spärr på vårdenhet. Från införandet av Asynjavisph kommer VGR IT att hantera all spärradministration. Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, Rutiner anpassas successivt utifrån systemens funktionalitet.

27 Spärrhantering, Asynjavisph
Patient Från 1 juni 2012: Alla patienter som vill spärra hänvisas till Spärr- och loggservice, Spärr-administration Alla spärrärenden handläggs av VGR IT. Användaren forcerar själv spärr med hjälp av ”aktivt val” Vårdpersonal Rutiner anpassas successivt utifrån systemens funktionalitet.

28 Projektbakgrund RGF-projektets uppdrag Nyttan av att ha en regiongemensam funktion Projektet övergår i drift Beskrivning av tjänsterna Tidplan för etablering av regiongemensamma tjänster För ytterligare information

29 Användbara länkar Regionstyrelsens beslut Rapport över regionstyrelsens beslut 2008:14

30 Kontaktuppgifter Erik Westlund Sektionschef Service Desk, Göteborg Telefon:


Ladda ner ppt "Enligt Regionstyrelsens beslut: Etablering av Regiongemensam Funktion"

Liknande presentationer


Google-annonser