Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HTML – vad är det och varför ska vi använda det

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HTML – vad är det och varför ska vi använda det"— Presentationens avskrift:

1 HTML – vad är det och varför ska vi använda det
Och vad är XHTML

2 HTML Markeringsspråk (MarkUp Language) - strukturerar dokument för Webben (World Wide Web) Dokumentet delas upp i komponenter med hjälp av ”element” eller taggar – starttaggar och sluttaggar <p>Detta är ett stycke text</p> <h1>Detta är en rubrik – troligen med stor font</h1>

3 Försök inte att göra ett snyggt HTML-dokument.
HTML beskriver bara strukturen hos dokumentet – inte hur det skall se ut på läsarens skärm. Utseendet styrs i ett separat style-dokument – en .CSS-fil Det är browsern, skärmens upplösning och CSS-filen som slutligen bestämmer hur ditt dokument ser ut

4 HTML4 HTML 4 publicerades 1997. Den finns i tre versioner
HTML 4.0 strict – vilken enbart stödjer strukturella element – utseendet läggs helt och hållet i stilmallar (CSS) HTML 4.0 transitional eller ”loose” innehåller element som på sikt kommer att avvecklas HTML 4.0 frameset – tillåter layout genom att sidan delas upp i frames

5 XHTML – lite fuffare/enklare
XHTML - Extensible HyperText Markup Language I XHTML måste man skriva alla elementnamn och attributnamn med gemener, man alltid använda sluttaggar, <hr></hr> eller <hr/> man sätta citationstecken eller apostrofer runt alla attributvärden. XHTML kan kombineras med CSS och JavaScript XHTML skapades genom att man översatte de tre DTD:erna i HTML 4.01 från SGML till XML. Man måste alltså inte kunna XML för att kunna använda XHTML

6 XHTML dialekter XHTML 1.0. publicerad januari 2000 och innehåller tre dialekter precis som HTML 4 - Transitional, Frameset och Strict XHTML Basic. publicerad december 2000 – avsedd som en minimal uppsättning av element för användning i exempelvis XHTML 1.1. publicerad i maj 2001 – är i stort sett samma sak som XHTML 1.0 Strict. Här finns alltså bara en variant - Strict

7 FILOSOFI Vi jobbar med XHTML Strict
Vi använder HTML-koden enbart för strukturering av dokumentet – inte för formgivning Det är enkelt och kul med HTML

8

9 Notepad2 Gratis och bra

10 CoffeeCupHTML – en bland många

11 PINSAMT!

12

13 HTML-kod genererad av Word blir lätt lite grötig

14 Några HTML-skolor bland många
En fullständig beskrivning av standarden för HTML 4 (4.01) hittar du hos W3C Consortiet.

15 XHTML – Dokumentets grundstruktur
Body - head

16 Grundläggande dokument
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" " <html xmlns=" <head> <title>Basdokument</title> </head> <body> <p>Hello world</p> </body> </html>

17 XML version Deklarationen
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <?xml version="1.0" encoding="ISO "?> Skall alltid placeras överst i dokumentet före alla andra taggar

18 XHTML version <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" " Anger vilken standard som dokumentet följer och var man kan hitta denna standard

19 HTML - taggen Sedan man angett DOCTYPE och XML standard så kommer det egentliga HTML – dokumentet omgivet av starttaggen <HTML> och sluttaggen </HTML> HTML – taggen innesluter taggarna <head>…</head och <body>…</body> <html xmlns=" xml:lang="en" lang="en”> HTML- taggen kan ha språkattribut XMLNS är referens till Extended Markup Language Name Space

20 HEAD Head-taggen markerar en sektion av dokumentet som innehåller overheadinformation – titel, sökord, författarnamn med mera Mellan body-taggarna finns det egentliga dokumentet

21 Ett mycket enkelt exempel

22 Validering

23 Lyckad validering ger en ikon som pris

24 En miss-lyckad vali-dering Samma fil – Vad är skillna-den?

25 HEAD – HUVUDET I huvudet hittar du information om dokumentets titel, sökord, referenser till stildokument och annan information som normalt inte visas av webbläsaren.

26 Head Ligger alltid under taggen <html>
Mellan starttaggen och sluttaggen kan elementen base link meta script style och title finnas

27 BASE Med elementet <base> kan man ange en basadress.
Bilden som finns på adress ” Kan enklare hittas med hjälp av basadressen ” och filnamnet ”bil.jpg”

28 Exempel - base <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.1//EN" " <html xmlns=" <head> <base href=" ></base> <title>Elementet BASE</title> </head> <body> <p>Titta en bil</p> <p><img src="bil.jpg" alt="BIL"/> </p> <p> <a href=" src=" alt="Valid XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" /></a> </p> </body> </html>

29 Link Elementet link används för att referera till externa resurser
Det kan finnas flera Link-element i ett html-dokument En vanlig användning är att ge en referens till .css filer d.v.s filer som information om hur dokumentet skall se ut på skärmen

30 LINK – ett exempel <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.1//EN" " <html xmlns=" <head> <link rel="stylesheet" href="stajl.css" media="screen" type="text/css" /> <title>Elementet LINK</title> </head> <body> <h1>MIN BIL</h1> <p><img src="bil.jpg" alt="BIL"/> </p> <p>Titta en bil</p> </body> </html>

31 LINK – grundläggande Attribut
href – specificerar var resursen finns - href="stajl.css" Det finns ett antal typer av fördefinierade länkar Alternate, Stylesheet, Start, Next, Prev, Contents, Index, Glossary, Copyright, Chapter, Section, Subsection, Appendix, Help och Bookmark. Media – specificerar målmedium – screen är det som gäller om ingenting anges (default) - media="screen" andra media är tty, tv, projection, handheld, print, braille, aural and all. type anger mediatyp – type="text/css" Det kan exempelvis vara text/css eller text/javascript.

32 LINK – ett exempel <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.1//EN" " <html xmlns=" <head> <link rel="stylesheet" href="stajl.css" media="screen" type="text/css" /> <title>Elementet LINK</title> </head> <body> <h1>MIN BIL</h1> <p><img src="bil.jpg" alt="BIL"/> </p> <p>Titta en bil</p> </body> </html>

33 META Meta elementet används för att specificera data kring dokumentet – vem som är författare, nyckelord, övergripande beskrivningar av dokumentet med mera KEYWORDS – nyckelord som kan användas av sökmotorer AUTHOR - författarnamn DESCRIPTION – kort beskrivning – visas av sökmotorn som sammanfattning av dokumentet DISTRIBUTION - specificerar om dokumentet är globalt eller regionalt

34 Meta – exempel <meta name="description" content=”Grundkurs i hur man skriver XHTML-kod” /> <meta name="keywords" content="xhtml, css" /> <META name="author" content=”Ulf Holmgren”/> <META name="copyright" content="© 2007 TFE.”/> <META name="date" content=” ”/>

35 Meta - exempel <-- For speakers of US English -->
<META name="keywords" lang="en-us" content=”color, New York"> <-- For speakers of British English --> <META name="keywords" lang="en" content=”colour, London">

36 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.1//EN" " <html xmlns=" <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>META-ELEMENT</title> <meta name="autor" content="Ulf Holmgren" /> <meta name="Keywords" content="HTML, CSS, easy" /> <meta name="Description" content="This is an easy course in XHTML" /> </head> <body> </body> </html>

37 Script och Style Elementet Style används för att bädda in information om exempelvis fonter, färger, marginaler e.t.c. Denna information bör läggas i ett separat dokument .css Elementet Script används för att bädda in script som styr beteende om sidan – detta behandlas inte i detta sammanhang

38

39 Title Elementet Title används för att identifiera dokumentet – titeln brukar visas övers i det fönster där dokumentet visas <title>XHTML – Title Tag</title> Det får bara finnas en title-tag i dokumentet

40 TEXT – GRUNDERNA Det huvudsakliga innehållet i XHTML-dokument är text – brödtext, rubriker, avgränsande linjer

41 SAMMANfattning Det här avsnittet handlar om <p> brödtexten
<H1> till <H6> rubriker av olika dignitet <br> ny rad utan att skapa ett nytt stycke Speciella tecken % & Förstärkning <em> och <strong>

42 <p> P markerar ett stycke (paragraph) I stycket kan det finnas text och bilder samt inlinekod P används för att strukturera texten – att dela upp den i stycken – man skall inte användas för att formge dokumentet. Detta skall istället göra i ett separat style-dokument Webbläsarna brukar lämna en tom rad mellan dokumentets stycken Får finnas innuti exempelvis följande element: ADDRESS, BLOCKQUOTE, DD, DIV, TD, TH

43 <br> och   Den text som skrivs in mellan starttaggen <p> och sluttaggen </p> betraktas som ett flöde av asciitecken – de radbrytningar som du skriver i editorn kommer inte att visas i webbläsaren. Extra mellanslag och radbrytningar måste markeras med taggen <br> för radbrytning eller  

44 <br>,   och ä
<body> <p>Alternativ 1: Titta en bil Den är jättefin </p> <p>Alternativ 2:<br/>Titta      en bil <br/> den är jättefin</p> </body>

45 Andra specialtecken <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.1//EN" " <html xmlns=" <head> <title>P-ELEMENT</title> </head> <body> <p>¢ cent<br/> ± plus-minus<br/> © copy <br/> µ mikro<br/> £ pund</p> </body> </html> MER:

46 <h1> - <h6> Rubriker
Rubriker finns av sex ”storlekar” Normalt är <h1> störst och <h6> minst, men det styr du i ditt stylesheet <h1>Rubrik 1</h1> <h2>Rubrik 2</h2> <h3>Rubrik 3</h3> <h4>Rubrik 4</h4> <h5>Rubrik 5</h5> <h6>Rubrik 6</h6>

47 Att förstärka delar av texten med <em> och <strong>
<body> <p>Detta är en himla rolig historia:<br/> - har du <strong>julgransfot</strong><br/> - ja de har jag<br/> - hur får du då på dig <em>byxorna</em></p> <p> </body>

48 Citat <blockquote> och <q>
Att markera citat i sin HTML-kod är att sätt att underlätt enhetlig formattering samt att underlätta för synskadade att rätt uppfatta texten De element som används är blockquote och q

49 Citat – ett exempel <body>
<p>Om man Googlar på <q>Roliga citat</q> så kan man hitta följande om Bill Gates</p> <blockquote cite=" 640 kB borde vara tillräckigt för vem som helst</p> </blockquote> <p>och det kan man ju tyckas vara roligt så här i efterhand</p> </body>

50 Ytterligare element för logisk formattering
<p>definition - <dfn>tjur=kopappa</dfn> </p> <p>kod - <code>u=sin(2*pi*200*t</code> </p> <p>exempel - <samp>exempel</samp></p> <p>tangentbord - <kbd>knatter knatter knatter</kbd> </p> <p>variabel - <var>svaret=5</var> </p> <p>citat - <cite>two bee or not two bee</cite> </p> <p>en förkortning - <abbr>t.ex.</abbr> </p> <p>akronym - <acronym>XHTML</acronym> </p>

51 Addresser <address>
Kontaktperson för XHTML-föreningen <br/> Eva Andersson<br/> Skogsstigen 8<br/> Umeå </address>

52 Preformatterad text <p> Detta stycke är oformatterat
och omgivet bara av p- taggarna. Läsaren kommer inte att bry sig om radbrytningar om det fungerar som jag tror att det fungerar, men det tror jag att jag tror att det gör</p> <pre width="20"> Detta block kommer att vara maximalt 20 tecken brett och radbrytningarna kommer att finnas kvarom det fungerar som jag tror att det fungerar, men det tror jag att jag tror att det gör </pre>

53 Div och span är Containrar som används tillsmmans med .CSS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" " <html xmlns=" xml:lang="en"> <head> <title>Div and span ELEMENT</title> <link rel="stylesheet" href="stajl2.css" media="screen" type="text/css" /> </head> <body> <div class="kontainer1"> asd ssdlk ss sfk jkk aj s </div> <div class="kontainer2"> <p> asd ssdlk <span>ss</span> sfk jkk aj s </p> <div class="kontainer3"> </body> </html> body { background-color: #def; margin-left: 30px; margin-top: 20px; } p span {color: green} .kontainer1 {font-family: verdana, arial, sans-serif; color: black;} .kontainer2 {margin-left: 20px;color: yellow;color: blue;} .kontainer3 {margin-left: 30px;color: green;}

54 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
" <html xmlns=" xml:lang="en"> <head> <title>Employee Profile</title> <style type="text/css"> h1 span {color: red} p span {color: green} </style> </head> <body> <h1><span>John Smith</span> Is Employee Of The Month</h1> <p><span>John Smith</span> has been a Project Manager for 10 years.</p> </body> </html>

55 ATT STYRA UTSEENDE HOS TEXTEN
Det finns ett antal taggar som vi inte ska använda

56 HTML – används för logisk formatering inte för utseende
I HTML-dokumentet skall du formattera logiskt Dessa ord ska framhävas Detta är en tabell Detta är en länk Detta är en rubrik MEN du ska inte använda HTML för att styra utseendet hos sidan – du ska inte ange kursiv stil, stilstorlek eller font i HTML – Lämna detta till stilmallen – CSS-dokumentet

57 <h1>Formattering som vi inte ska använda</h1>
<h3>b (fet stil- andra raden)</h3> <p> ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg<br/> <b>sdkl fjöglksdfjgsldfkjgöslgk</b> <h3>big - andra raden</h3> <big>sdkl fjöglksdfjgsldfkjgöslgk</big> <h3>i - kursiv stil - andra raden</h3> <i>sdkl fjöglksdfjgsldfkjgöslgk</i> <h3>small - andra raden</h3> <small>sdkl fjöglksdfjgsldfkjgöslgk</small> <h3>sub - delar av raden</h3> fjöglksdfjgs<sub>sdkl lgk</sub>ldfkjgös <h3>sup - delar av raden</h3> fjöglksdfjgs<sup>sdkl lgk</sup>ldfkjgös <h3>tt - tele type - andra halvan av raden</h3> ldf lsdfjk lf gslf slfk <tt>sdkl fjglksdfjgösldfkjgöslgk</tt>

58 ATT STYRA SIDAN STRUKTUR MED FRAMES
Vi ska inte använda frames – men det kan ju vara kul att veta vad det är Styr utseendet i styledokumentet istället

59 Så här ser index – dokumentet ut i en frames-struktur

60 Och så här blir resultatet

61 ELLER SÅ HÄR

62 EXEMPEL Om du börjar titta på HTML-sidor med dina nya kunskaper kommer du att hitta många konstruktioner som bygger på frames. Ett enkelt exempel hittar du på

63 Validera koden i dina dokument
Om du fått ditt dokument genom validatorn så fungerar det i alla läsare – och om inte så är det inte ditt fel!

64 Skriv in filnamn och tryck på check

65 Ofta blir det ganska många fel

66 Sen blir det rätt Och då får man medalj

67 LÄNKAR och ytterst lite om bilder
Hela idén med HTML är att kunna hoppa mellan dokument

68 En länk åstadkommer att exempelvis en ny fil öppnas i det aktuella fönstret eller (eventuellt) i något annat fönster Länken består av en startpunkt – ett ankare Ett mål – en target och En destination När du klickar på länken kommer du att flyttas till en annan plats –en annan fil, en annan plats i det aktuella dokumentet eller exempelvis till din mail-hanterare.

69 Tre varianter av länkar
<p> <a href="tfn_lista.html">Telefonlista i separat dokument</a> </p> <a onclick="window.open(this.href); return false;" href="tfn_lista.html">Telefonlista i nytt fönster</a> <p><a href="#tfnlista">Telefonlista i detta dokument</a></p> <p>lsd las dlakjs dlad las la lasjd laksj lask lj d flaks dlasj dlaskjd lasj la dlaj dlasd laksdj lksdjlksdjalksd jasklj dlk d</p> <div id="tfnlista"> <ul> <li> - Anders Andersson </li> <li> - Bertil Bertislsson </li> <li> - Caesar caesarsson </li> </ul></div>

70 Tre andra typer av länkar och här dyker det uppe en bild
<body> <p> <a href=" <a mail till Nisse</a> </p><br/> <a href=" SRC="bil6.jpg" ALT="bild på bil"></a><br/> <!--<p>å äö</p>--> </body>

71 Ibland kan det vara bra att strukturera sig lite
ATT SKAPA Listor Ibland kan det vara bra att strukturera sig lite

72 Ordnade listor, oordnade listor och definitionslistor
LISTANS UTSEENDE STYRS I CSS-filen

73 Använd INTE tabeller för att strukturera hela sidor
ATT SKAPA TABELLER Tabeller skall endast användas om man verkligen vill presentera något i tabellform Använd INTE tabeller för att strukturera hela sidor

74 Så här ser grundstrukturen ut för en tabell
<table> <caption>Tabellrubrik</caption> <tr> <th>kolumn <br/> rubrik 1</th> <th><h3>kolumn<br/>rubrik 2</h3></th> </tr> <td>cell 11</td> <td>cell 12</td> <td>cell 21</td> <td>cell 22</td> <td>cell 31</td> <td>cell 32</td> </table>

75 border cellpadding cellspacing summary width
Anger bredden på ramen runt varje element – angivet i pixlar. cellpadding Anger hur mycket ”luft” det skall vara mellan cellens innehåll och ramen cellspacing Anger hur mycket luft det ska vara mellan ramen och nästa cell. summary En text som beskriver tabellens innehåll – texten är inte synlig på skärmen, men kan ev. finnas med om sidan presenteras i talade medier. width Anger tabellens totala bredd i pixlar eller som procent av det fönster där den ligger.

76

77 Border

78 Cellpadding

79 Cellspacing

80 Frame void: Inga sidor. above: Övers. below: Nederst.
hsides: Uppe och nere. vsides: Höger och vänster. lhs: Vänster. rhs: Höger. box: Runt om. border: Runt om.

81 RULE none: default rows: cols: all:
<table border="1" frame="below" rules="rows" summary="Tabell"> none: default rows: cols: all:

82 Basic tags

83 Char format

84 Output

85 Blocks

86 Links

87 Frames

88 Input

89 Lists

90 Images

91 Tables

92 Style

93 Meta Info

94 Programming

95


Ladda ner ppt "HTML – vad är det och varför ska vi använda det"

Liknande presentationer


Google-annonser