Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är ett lag? Två eller fler människor ………. PDD-270.SW

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är ett lag? Två eller fler människor ………. PDD-270.SW"— Presentationens avskrift:

0 Roller för gruppens medlemmar
Lag: Roller för gruppens medlemmar PDD-270.SW

1 Vad är ett lag? Två eller fler människor ………. PDD-270.SW
Först, vad är ett lag? Hur kan du beskriva det? Vi kan vara överens om att det består av två eller fler människor, men det är bara början. Det omfattar mycket mer än så… PDD-270.SW

2 Lag Kan vara stort (30) som distriktets ledarskapsgrupp
Kan vara litet (3) som klubbens medlemskommitté Lagens storlek variera mycket. De kan vara storta som distriktets ledarskapsgrupp med 30 personer. Eller de kan vara små som klubbens medlemskommitté. PDD-270.SW

3 Lag Kan vara kortvariga som en evenemangskommitté
Kan vara långvariga som en stående PR-kommitté Den tid ett lag existerar kan också variera. Från kort tid, som till exempel en evenemangskommitté, till lång tid, som till exempel en stående PR-kommitté. PDD-270.SW

4 Definition av lag "Ett lag är en grupp människor som arbetar mot ett gemensamt mål." Alla grupper är inte lag, såvida de inte uppfyller denna definition av lag: Ett lag är en grupp människor som arbetar mot ett gemensamt mål. I allmänhet kan man säga att ett lag bildas med anledning av att en person inte kan uppnå målet på egen hand. PDD-270.SW

5 Framgångsrika lag Arbetar tillsammans mot ett mål
Förstår betydelsen av gruppens uppgift Ömsesidig respekt för medlemmarna Många olika färdigheter/erfarenheter Individuell kommunikationsstil Lag kan arbeta mot ett gemensamt mål, men uppnår inte sina mål. Låt oss titta på några kännetecken för ett framgångsrikt lag. Som beskrivits i definitionen är ett lag en grupp av människor. Varje person är en individ som har sina egna prioriteringar, men som medlemmar i gruppen har de kommit överens om att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Lagets medlemmar bör förstå att gruppens uppgifter är relevanta i förhållande till målen. Lagets medlemmar har ömsesidig respekt för gruppens medlemmar, vilka delar sitt engagemang för målen. Gruppen har nytta av medlemmarnas mångfald gällande färdigheter och erfarenhet. Varje individuell medlem har sitt eget sätt att kommunicera och agera i gruppen. Nästa bild visar de dynamiska och interaktiva roller som du kommer att se i alla grupper. PDD-270.SW

6 Gruppdynamik: Roller som människor spelar i grupper
Konstruktiva roller Stödjande roller Ej produktiva roller De roller som människorna spelar i grupper är dynamiska, det vill säga de kommer att förändras beroende på diskussionens ämne och en person kan spela fler roller i samma grupp. Konstruktiva roller förflyttar gruppen mot handlingar och resultat. Stödjande roller hjälper gruppen att samarbeta väl eller får gruppen att tänka positivt i processen. Ej produktiva roller hindrar gruppen från att uppnå sina mål. Grupper som blir framgångsrika lag har i allmänhet människor som spelar konstruktiva och stödjande roller. PDD-270.SW

7 Konstruktiva roller PDD-270.SW
Låt oss först titta på de konstruktiva rollerna. PDD-270.SW

8 Konstruktiva roller Söker efter information eller åsikter
Ger information eller åsikter Förtydligar Söker efter information eller åsikter - Kontrollerar fakta och känslor i gruppen. Ger information eller åsikter - Erbjuder fakta eller allmänna slutsatser som är avgörande eller relaterar sin erfarenhet till gruppens problem. Förtydligar - Formulerar om för att förtydliga och ge bättre förståelse. PDD-270.SW

9 Konstruktiva roller (forts.)
Initierar - föreslår idéer, processer och inriktning Förklarar - utvecklar koncept mer i detalj Informerar - bekantar gruppen med nya idéer eller nya gruppmedlemmar Initierar - föreslår idéer, processer och inriktning Förklarar - utvecklar koncept mer i detalj Informerar - bekantar gruppen med nya idéer eller nya medlemmar i gruppen PDD-270.SW

10 Konstruktiva roller (forts.)
Summerar - Summerar handlingar och påpekar avvikelser från målet För gruppen till dess prioriteringar Summerar - Summerar vad som har hänt och påpekar avvikelser från målet. För gruppen tillbaka till dess prioriteringar eller uppgifter. PDD-270.SW

11 Konstruktiva roller (forts.)
Utvärderar - Jämför gruppens prestationer med standard Ifrågasätter det praktiska, logiken eller fakta. Utvärderar - Jämför gruppens prestationer till gällande standard eller ett antal olika standard. Ifrågasätter det praktiska, logiken eller fakta. PDD-270.SW

12 Stödjande roller PDD-270.SW
Stödjande roller hjälper gruppen med dess uppgifter och att nå målen. De hjälper också gruppen att samarbeta. PDD-270.SW

13 Stödjande roller Harmoniserar - Medlar meningsskiljaktigheter bland medlemmarna, löser oenighet och lindrar spänning i samband med konflikter Harmoniserar - Medlar meningsskiljaktigheter bland medlemmarna. Försöker att lösa oenighet och lindrar spänning i samband med konflikter. PDD-270.SW

14 Stödjande roller Kompromissar eller medlar - Föreslår möjliga lösningar Uppmuntrar - Uppmuntrar andra att fortsätta att vara involverade. Kompromissar eller medlar - Föreslår möjliga lösningar eller infallsvinklar, vilka tillgodoser de flesta behov. Uppmuntrar - Uppmuntrar andra att fortsätta att vara involverade. PDD-270.SW

15 Stödjande roller Stödjer - Berömmer alla
Ordningsman - håller kommunikationen öppen Stödjer - Berömmer alla goda prestationer och allas insatser. Ordningsman - Håller kommunikationen öppen genom att se till att även de tysta medlemmarna kommer till tals eller genom att föreslå regler för kommunikation. PDD-270.SW

16 Ej produktiva roller PDD-270.SW
Ej produktiva roller fokuserar på individuella behov och hindrar gruppen från att uppnå resultat. Ett framgångsrikt lag kan ha människor som ibland spelar denna roll. Det är viktigt att ta itu med deras beteende och kontrollera hur det hindrar gruppen från att uppnå målen. PDD-270.SW

17 Ej produktiva roller Aggressiv Blockerar Tillstår PDD-270.SW
Aggression visas genom att kritisera eller att skylla på andra och genom att vara fientligt inställd till gruppen eller någon av dess medlemmar. Blockering sker när någon hindrar gruppens process, till exempel berättar om egna upplevelser som inte har att göra med gruppens uppgifter eller genom att argumentera på ett överdrivet sätt. Den som tillstår använder gruppen som bollplank eller för att uttrycka olämpliga åsikter. PDD-270.SW

18 Ej produktiva roller (forts.)
Tävlar Söker erkänsla Vädjar Den som tävlar försöker att producera de bästa idéerna, att tala mest eller att få fördelar. Den som söker erkänsla försöker att skapa uppmärksamhet om sig själv genom att tala högt, presentera ovanliga idéer eller annorlunda uppträdande. Den som vädjar presenterar förslag som är relaterade till personlig filosofi eller problem, liknande korridorpolitik. PDD-270.SW

19 Ej produktiva roller (forts.)
Spexar Söker sympati Den som spexar använder humor för att få uppmärksamhet samt härmar och stör gruppens arbete. Den som söker sympati försöker att få sympati från gruppen för personliga motgångar. PDD-270.SW

20 Ej produktiva roller (forts.)
Återhållsam Förnedrar Återhållsamhet visas genom att inte delta, inte visa intresse, dagdrömma eller klottra. Den som förnedrar agerar på ett sätt som nedvärderar eller kritiserar andra. PDD-270.SW

21 Hur är ditt lag? Spelar lagmedlemmarna konstruktiva roller?
Spelar lagmedlemmarna stödjande roller? Finns det några medlemmar som spelar ej stödjande roller? Be åhörarna att tänka på ett lag de är medlemmar i. Ställ frågor och led diskussioner om de roller som presenterats. Fråga dem hur de kommer att minimera de ej produktiva rollerna eller styra om dessa medlemmar till konstruktiva eller stödjande roller. PDD-270.SW

22 Bedöm ditt lag Aktivitet: Dela ut bedömningen PDD-270.SW
Genomför aktiviteten - Personlig bedömning av roller du i allmänhet spelar i en grupp. PDD-270.SW

23 Rätta svar? Det finns många rätta svar
Rätt svar för din grupp är kombinationen av roller som behövs för att uppnå lagets mål och att samarbeta på ett harmoniskt sätt. Läs det som står på bilden. PDD-270.SW

24 Sammanfattning De roller medlemmarna i en grupp spelar kan vara:
Konstruktiv - Fokuserad och uppnår uppgiften Stödjande - Fokuserad på att förbättra det sätt gruppen samarbetar på Negativ (ej produktiv) - Fokuserad på personliga behov Läs det som står på bilden. PDD-270.SW

25 Gruppdynamik: Roller Är dynamiska - samarbete mellan gruppens medlemmar Är flexibla - Medlemmarna kan spela mer än en roll och kan ändras beroende på situation Är nödvändiga - För att kommunicera effektivt och för att uppnå mål Läs det som står på bilden. PDD-270.SW

26 Avslutning När människor samlas i ett lag, delar sina drömmar och fokuserar på att nå sina mål tillsammans är möjligheterna stora att de kommer att uppnå sina mål! Som avslutning, läs det som står på bilden. PDD-270.SW

27 Citat Underskatta aldrig förmågan i en liten grupp av engagerade människor att förändra världen. De är faktiskt de enda som någonsin har gjort det. Margaret Mead, antropolog, forskare och författare Läs citatet PDD-270.SW


Ladda ner ppt "Vad är ett lag? Två eller fler människor ………. PDD-270.SW"

Liknande presentationer


Google-annonser