Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbanken och finansiell stabilitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbanken och finansiell stabilitet"— Presentationens avskrift:

1 Riksbanken och finansiell stabilitet
Lärarseminarium november 2011

2 Fotograf Cate Gillion/The guardian den 12 september 2011
Finansiell stabilitet – en förutsättning för ett säkert och effektivt betalningsväsende Fotograf Cate Gillion/The guardian den 12 september 2011

3 90-talskrisen blev startskottet
Vi lärde oss först efter en kris… …men var trots det den första centralbanken att sätta upp en separat avdelning för finansiell stabilitet och publicera en stabilitetsrapport.

4 Det finansiella systemet – hur hänger det ihop?

5 I Sverige utgörs det finansiella systemet av följande aktörer…

6 Det finansiella systemet är känsligt
Banker är sårbara och instabila Omvandlar kortfristig finansiering till långsiktig och illikvid utlåning -> risk för uttagsanstormning. Finansiella marknader är sårbara Är beroende av förtroende för att fungera Bankerna är sammankopplade Lånar pengar av varandra – kreditrisk Överför pengar mellan varandra Spridningsrisker Bankerna är beroende av väl fungerande system Allmänheten är beroende av väl fungerande betalningsinstrument och betalningstjänster

7 Varför har Riksbanken i uppdrag att främja finansiell stabilitet?
Central roll i betalningssystemet Driftar RIX-systemet Ger ut sedlar och mynt Riksbanken har en särskild roll som lender of last resort Finansiell stabilitet en förutsättning för penningpolitik Ett delat ansvar Finansinspektionen, Riksgälden, Finansdepartementet

8 Bedömning av finansiell stabilitet – en ständigt återkommande process

9 Identifiering och bedömning av risker
Följa bankerna Analysera låntagarna Övervaka den finansiella infrastrukturen Följa utveckling av betalningsinstrument Följa utveckling i omvärlden

10 Exempel på områden som Riksbanken tittar på…
Bankernas utlåning Hushållens skulder Företagskonkurser Bankernas kreditförluster De finansiella infrastrukturerna Betalningsinstrument

11 Bedömning av motståndskraft
Kan det finansiella systemet motverka en störning Hantera en störning Begränsa spridningen av en störning Bank Kapital och likviditetssituation Finansiella marknaden Förtroende mellan marknadsaktörer Transparens Risker Infrastrukturen Spridningsrisker

12 Stresstest av motståndskraft leder fram till en stabilitetsbedömning
Kan systemet upprätthålla sina funktioner I en normal situation I samband med en oväntad störning Stresstester av banker Utvärderingar av finansiella infrastrukturer utifrån internationellt uppsatta principer

13 Ett förebyggande arbete som resulterar i följande aktiviteter
Påverkar genom kommunikation Rapporten Finansiell Stabilitet Tal, presentationer Dialog med bankerna, infrastrukturerna och marknaderna Internationella fora Utvärderingar av de finansiella infrastrukturer Påverka lagar, regler och andra normer Remisser, tal, konferenser, referensgrupper… Löpande samarbete med andra myndigheter både nationellt och internationellt

14 Riksbankens arbete i en krissituation
Generella likviditetsstärkande åtgärder På längre löptid än normalt Acceptera fler säkerheter än tidigare Fler finansiella institut som tillåts låna av Riksbanken Erbjuda lån i annan valuta än svenska kronor För att få låna krävs… Säkerheter med värderingsavdrag Straffränta Likviditetsstöd till enskilda institut på särskilda villkor För att få likviditetsstöd krävs… Systemviktiga Solventa

15 Riksbankens arbete i en krissituation
Varför stötta en bank? Betalningssystemet måste fungera Insättningar och lån måste kunna göras Risk för spridning – ”banksmitta” Inbyggd instabilitet i banker Kostnaderna av en bankkris kan bli stora

16 Riksbankens arbete i en krissituation
Kommunikation och kontakt med aktörer Lika viktig som åtgärden i sig Strävar efter att öppet och tydligt kommunicera informationen till Myndigheter Marknadsaktörer Allmänhet

17 Riksbankens arbete i en krissituation
Samarbete med myndigheter och andra centralbanker Finansinspektionen - finansiell tillsyn och reglering Riksgälden – insättningsgaranti och stödmyndighet enligt bankstödslagstiftning Finansdepartementet – stöd till banker som har konsekvenser för statsbudgeten Andra centralbanker Internationella organisationer

18 Finanskrisen – vad hände?
Bostadsbubblan i USA sprack under 2007 Förtroendekris – vilka banker hade de dåliga lånen? Bankerna blev mindre villiga att låna ut till varandra Lehman Brothers i konkurs i september 2008 Bankerna slutade att låna ut till varandra Vilket resulterade i att bankerna fick stora problem med sin marknadsfinansiering Resultatet blev en global finansiell kris

19 Finanskrisen i Sverige
De svenska bankerna hade små exponeringar mot amerikanska huslån… …men drabbades ändå då de är beroende av (utländsk) marknadsfinansiering Dessutom stora exponeringar mot Baltikum

20 Riksbankens åtgärder under finanskrisen
Underlättade för bankerna att få likviditet Lämnade nödkrediter (Kaupting och Carnegie) Tillät fler säkerheter för lån i Riksbanken Gav längre löptider för lån i Riksbanken Ingick swapavtal med Fed (USA) För att svenska banker ska kunna låna dollar Swappavtal med Lettland och Estland Samarbetsavtal med Island

21 Finansiell stabilitet framöver
Internationell samordning Nya Europeiska myndigheter Nya regelverk Nya standarder Kraftfullare verktyg

22 Våra publikationer om finansiell stabilitet


Ladda ner ppt "Riksbanken och finansiell stabilitet"

Liknande presentationer


Google-annonser