Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM OCH VUX

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM OCH VUX"— Presentationens avskrift:

1 AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM OCH VUX
PSYKOLOGI B AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM OCH VUX

2 VÄLKOMMEN TILL PSYKOLOGIN!
Många skulle nog hävda att psykologins historia började i slutet av 1800-t, då Sigmund Freud formulerade sina tankar om det mänskliga psyket. Psykologins historia kan å andra sidan sägas sträcka sig lika långt tillbaka som mänskligheten själv. Var man vill gör sitt avstamp är i mångt & mycket en smaksak.

3

4 Det är detta ”något mer” psykologin handlar om!
Ifrågasätta allt? Renè Descartes ( ), är en av tidernas störste tänkare, framhålls av en del som en av psykologins pionjärer. Han ansåg att man ska ifrågasätta allt och ifrågasatte faktiskt om någonting överhuvudtaget existerar. Det vi kallar verkligheten kanske inte är mer verklighet än en dröm. Till slut slog det honom att själva ifrågasättandet av verkligheten har sin grund i en verksamhet som är en produkt av psykisk aktivitet, nämligen tänkandet. Descartes formulering ”jag tänker alltså är jag , eller existerar” blev hans grundläggande princip. Tänkandet var enligt honom det som gör oss alla till en realitet som omfattar något mer än bara en kropp. Det är detta ”något mer” psykologin handlar om!

5 Är psykologin rätt ute eller inte i sin beskrivning av människan?
I samma anda som Descartes måste vi ibland stanna upp och ifrågasätta vetenskapens landvinningar. Annars finns det en uppenbar risk att forskningen tappar sitt fotfäste i förnuft och sunda värderingar. Faktum är att psykologins historia kantas av spektakulära och ibland galna experiment (och kanske av galningar). Genom att i beskrivningen av vad psykologi är också ta med det som är galet – i stället för att ge en mer censurerad bild- skapas bättre förutsättningar för kritiskt tänkande och förutsättningslösa diskussioner, där kunskapen förankras inifrån, i stället för utifrån. Mikael Lundgren

6 Du spelar huvudrollen Välkommen till ett ämne där du spelar huvudrollen. Hoppas att du ska lär dig mer om dig själv & andra. Det är du som är expert på dig själv. Genom din kunskap om dig själv kan du ställning till bokens innehåll och dessutom få bredare bild av människans egenskaper. Var nyfiken, kritisk och låt innehållet fördjupa din expertis! Att blicka ut mot psykets himlakroppar är en resa i ett inre kosmos. Ett kosmos som är minst lika fascinerande, och lika svårt att förstå sig på, som det universum som astronomerna studerar. Mikael Lundgren

7 PSYKOLOGI A OCH B

8 PSYKISK OHÄLSA TESTER FORSKNING DE PSYKOLOGISKA PERSPEKTIVEN
Psykologi B PSYKISK OHÄLSA TESTER FORSKNING DE PSYKOLOGISKA PERSPEKTIVEN

9 Psykisk ohälsa psYKOLOGISKA PROBLEM
STRESS KRISER DEPRESSION ÅNGEST, FOBIER, TVÅNG ÄTSTÖRNINGAR PSYKOSER PERSONLIGHETSTÖRNINGAR MISSBRUK AV ALKOHOL & DROGER SPELBEROENDE

10 PSYKODYNAMISK Psykologi
Är en bred strömning med inflytande både på vardagspsykologi och vår syn på psykiska sjukdomar och störningar Utgår från några av Freuds teorier och har med tiden utvecklats av användarna. Freud menade att aggression och sex styr oss mycket mer än vi vill tro Ibland medvetna ibland omedvetna krafter styr oss Freud betonade hur viktigt den tidiga barndomen är: då grundläggs våra personligheter En del problem kan förstås i ljuset av barndomsupplevelser Ansåg att människan utvecklas av inre konflikter Dynamiskt synsätt; därför kallas den inriktningen för psykodynamisk

11 Psykodynamisk psykologi
Ordet dynamisk står för kraft och rörelse till skillnad från statisk som är dess motsats. Personlighetens uppbyggnad; detet, jaget och överjaget Medvetet, förmedvetet och omedvetet Drömtydning Försvarsmekanismer Psykoanalys

12

13 PSYKODYNAMISKT PERSPEKTIV

14 PSYKODYNAMISKT PSYKOLOGI

15 Den omdiskuterade Freud

16 INLÄRNINGSPSYKOLOGI Kallas också beteendeperspektiven
Har växt fram ur behaviorismen Det är människor och djurs mätbara beteenden som står i centrum. Skiljer sig radikalt från det psykodynamiska perspektivet. Tre forskar har präglat; Ivan Pavlov, B. Watson och F. Skinner Pavlov lade grunden, Watson formulerade en generell teori, 15 år senare=behaviorismen Skinner försökte omsätta teorin i praktiska resultat Dagens beteendepsykologer kända för praktiskt arbete med beteendeterapi, T ex fobier, tvångssymtom, depressioner (KBT=kognitiv beteendeterapi)

17 HUMANISTISK PSYKOLOGI
Detta perspektiv kallas det tredje perspektivet, eller The third force” Inriktar sig på förståelse, inlevelse och tolkning snarare än statistiska samband och lagar Carl Rogers har formulerat en sammanhållen personlighetsteori och en ny syn på psykoterapi Fritz Perl – gestaltterapi Den humanistiska psykologin är ganska bred och en annan viktig person är psykologen Abraham H. Maslow Hans teori är behovstrappan

18 Hävdar att psykologin inte kunde vara något sagnaturvetenskap.
Humanistsk psykologi Hävdar att psykologin inte kunde vara något sagnaturvetenskap. Människor är inte bara fysiska varelser, och det går inte att formulera lagar som gäller alla Människor är för olika Människan är inte dterminerad utan fri Människan har ett brett register av medfödda möjlighetersom under gynsama omständigheter kan förverkligas.En självförverkligad människa karaktäriseras av självständighet, gott självförtroende och hög ansvarskänsla

19 Är en utveckling av inlärningspsykologi
KOGNITIV PSYKOLOGI KOGNITIV betyder tankemässig, och det är människans tankar som är i fokus inom den kognitiva psykologin. När ett stimulus når våra sinnen bearbetas informationen av hjärnan innan responsen utförs. Det som händer däremellan, hjärnans bearbetning, förtjänar särskild uppmärksamhet enl. den kognitiva psykologi. Är en utveckling av inlärningspsykologi Inom kognitiv psykologi står omedvetet inte för information som har bortträngts, utan snarare för sådant som vi inte tänker på eller uppmärksammar.

20 KOGNITIV PSYKOLOGI VAD ÄR ATT TÄNKA?
HUR FÖRESTÄLLER DU DIG DINA TANKAR? ÄR DET LJUD, ORD, DOFTER….? HUR ORGANISERAR OCH ANVÄNDER VI INFORMATION EGENTLIGEN?

21 Man tala om kognitiv beteende terapi = KBT
KOGNITIV PSYKOLOGI Vi tolkar ständigt vår omvärld och denna tolkning påverkar våra känslor och vårt beteende. Forskning och erfarenhet har visat att kognitiv beteendeterapi är värdefulla metoder när det gäller att hjälpa människor till smärtlindring. Man tala om kognitiv beteende terapi = KBT Med kognitiv menar man tänket, dvs. intellektuella funktioner såsom tänkandet, varseblivning, övertygelser, attityder, förväntningar, minne m.m. Människors sätt att tänka har betydelse för hur de kommer att hantera – och lev med – t ex värk & smärta. När vi inte lyssnar till kroppens signaler eller spänner oss ökar ofta symtomen.

22 BIOLOGISK PSYKOLOGI KEMISKT-BIOLOGISKA PERSPEKTIVET
Oftast görs en indelning mellan kropp & själ. Läkarvetenskapen ägnar sig åt kroppen, psykologin handlar om själen. Den biologiska psykologin omfattar dock båda sidor. Mycket gemensamt med läkarvetenskapen, samtidigt som det ständigt finns en koppling till psykiska funktioner.. När vi tänker & känner händer alltid något kemiskt eller biologiskt i vårt nervsystem. Våra tankar & känslor har alltså en kemiskt-biologisk sida också. Vetenskapen om människans hjärna och nervsystem kallas neurologi. Forskning om hjärnans kemi och nya läkemedel går hela tiden framåt.


Ladda ner ppt "AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM OCH VUX"

Liknande presentationer


Google-annonser