Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handläggning av svår sepsis/septisk chock och meningit

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handläggning av svår sepsis/septisk chock och meningit"— Presentationens avskrift:

1 Handläggning av svår sepsis/septisk chock och meningit
Siri Kurland Infektionsklinken 6 maj 2013

2 Patientfall 48-årig man, tid väs frisk.
Söker 27/2 med ett dygns anamnes på svåra smärtor hö bröst och axel. VAS 8. Temp 39,2. Palpöm över bröstet och axel hö Lab: CRP 53, LPK 23,6, TPK 113 Medicinjour friar från kardiell genes. Kirurgjour misstänker viros, hem med Voltaren

3 Patientfall Åter efter ett dygn (28/2) pga fortsatt hög feber och svåra smärtor. Kräkningar och diarre. BT 88/46, puls 110. Lab: CRP 356, LPK 12,1, TPK 109, Krea 270 Rodnad hö axill och hö bröst Diff diagnos? Åtgärd?

4 Patientfall Erhåller antibiotika och vätska Opereras dag 1,2,3,4.
Positivt snabbtest för streptokocker grp A från vävnad i samband med op. Erhåller Gammagard (IVIG) Blododlingar visar växt av Beta-hemolyserande streptokocker grp A Efter operation cirkulatoriskt stabil.

5

6 Sepsis Hypotension Hypoperfusion Organdysfunktion Svår sepsis
Hypotension trots adekvat vätsketillförsel Hypoperfusion Organdysfunktion Septisk chock

7 Kriterier Hypotension Hypoperfusion Systoliskt BT < 90 mmHg
Laktatstegring > 1 mmol/l över normalgränsen Metabol acidos med BE< -5mmol/l

8 Kriterier för organdysfunktion
Lungor Takypné PaO2<7, Sat < 87% CNS Sepsisassocierad Konfusion encefalopati Sänkt medvetandegrad Njurar Oliguri/Anuri Urin<0,5 ml/kg/tim Lever Hyperbilirubinemi Bilirubin > 45 umol/l Koagulation Mikrotromber/Blödn Trombocytopeni<100 INR> 1,5 APTT>60

9 Varför är det viktigt att kategorisera patienter med sepsis?
Mortalitet (%) Sepsis Svår sepsis 20 Septisk chock 46 Progress svår sepsis till septisk chock utvecklas vanligen inom 24 tim efter ankomst till sjukhus. Oftast inom 6 tim (Rangel-Frausto, 1995)

10 När ska jag misstänka sepsis?

11 Symtom Feber och frossa Muskel och ledvärk Illamående och kräkningar
Diarre Buksmärtor Huvudvärk Hosta Utslag Urinvägsbesvär

12 Anamnes Hur insjuknade patienten? Symtom? Kronisk sjukdom
Mediciner/Antibiotika Sjukvårdskontakter Andra sjuka i omgivningen? Utlandsresor? Läkemedelsallergi?

13 Tänk på att: Feber Konfusion – kan misstolkas som CVL
Kan saknas (obs antipyretika/örontermometer) Konfusion – kan misstolkas som CVL ”Funnen på golvet” och ”Sänkt AT” Sekundärt till sepsis Diarre och kräkningar Misstolkas som gastroenterit

14 Status Temp Blodtryck (systoliskt) <90 Puls >90
Observandum Temp Blodtryck (systoliskt) <90 Puls >90 Andningsfrekvens >25 Saturation <90% Mental påverkan, nackstelhet Perifer cirkulation Hudutslag: petekier Urinproduktion ,5 ml/kg/tim

15 Åtgärder och behandling
Antibiotika skall ha givits inom 60 min! Syrgas Vätska, 2 perifera nålar Blodprover, blodgas med laktat Mikrobiologisk diagnostik Antibiotika Övriga prover

16 Syrgasbehandling Saturation 91-95% Näsgrimma 2-3 liter syrgas
Mask 5-15 liter syrgas

17 Vätsketerapi Sätt 2 grövre perifera nålar
Ringer-Acetat (500 ml-)1000 ml inom 30 min Fortsatt vätskemängd och infusionshastighet avgörs av patientens cirkulatoriska svar och tolerans Cirkulationsmål < 1 tim: SBT >90 mm Hg

18 Mikrobiologisk diagnostik
Blododlingar x 2 OBS! Övriga odlingar får aldrig fördröja antibiotika! Urinodling och urinsticka Odla från misstänkt focus Luftvägar; svalg, nasofarynx, sputum sår, abscess, likvor, ledvätska Överväg pneumokock-och legionellaantigen i urin

19 Övriga prover Artärgas med laktat Blodstatus; Hb, Lpk, Tpk CRP
Na, K, Krea Leverstatus P-glukos INR, APTT Överväg hjärtenzymer, EKG

20 Tidsfaktorns betydelse för överlevnad hos patienter med septisk chock
Mortalitet % Antibiotika givet < 30 minuter Antibiotika givet < 1 tim Antibiotika givet > 6tim Tid beräknat från att man har konstaterat hypotension till patienten har erhållit antibiotika. Kumar, Crit Care Med 2006

21 TIME IS ORGAN! Fördröjd antibiotikabehandling ökar dödligheten med 8% per timme under de första 6 timmarna hos patienter med svår sepsis/septisk chock

22 Aminoglykosid Gensumycin, Garamycin, Nebcina, Netilyn
5-7 mg/kg i engångsdos (ev med koncentrations-bestämning efter 8 tim)

23 Antibiotika vid svår sepsis/septisk chock
Okänd sepsis: Claforan 2g + aminoglykosid Detta förutsatt att infektionen ej bedöms utgå ifrån buk eller genitalia Vid suspekt pneumonie: Claforan 2g + makrolid (ex Azitromax 500 mg x 1)

24 Antibiotika vid svår sepsis/septisk chock
Suspekt urosepsis: Claforan 2 g + aminoglykosid Tazocin 4 g + aminoglykosid Underliggande urologisk sjukdom: KAD, avflödeshinder, nefrostomi etc Tienam/Meronem 0,5 g + aminoglykosid ESBL i tidigare odlingar Underliggande urologisk sjukdom enl ovan Nyligen vistats utomlands

25 Antibiotika vid svår sepsis/septisk chock
Suspekt focus i buk eller genitalia: Tazocin 4g + aminoglykosid Tienam /Meronem 1 g + aminoglykosid Nekrotiserande fasciit: Tienam 1 g + Dalacin 600mg x 3 ev + aminoglykosid

26 Antibiotika vid svår sepsis/septisk chock
I normalfallet ges betalaktamantibiotika x 3 men en extra dos bör ges efter halva dosintervallet mellan första och andra dosen med tanke på ökad distributionsvolym

27 Sök infektionsfokus ”Source control”
Sårinfektion- behov av kirurgisk revision? Suspekt nekotiserande fascit-bedömning av plastikkirurg/kirurg/ortoped Suspekt avstängd pyelit: radiologi och avlastning via urolog/röntgen Bukabscess-DT buk och dränering av kirurg Infekterad kärlkateter/pacemaker-avlägsna

28 Övervakning under de första 24 tim av patienten på vårdavdelning
Kontroller Blodtryck Puls initialt 1-2 ggr/tim Andningsfrekvens och saturation glesas ut vid Urinproduktion – sätt KAD förbättring Mentala funktioner Ny läkarbedömning och labprover efter 4-6 tim Blodgas – laktat TPK, PK, APTT

29 När ska man ta kontakt med IVA?
Samråd i ett tidigt stadium!! Kontakta IVA om: SystolisktBT < 90 trots adekvat vätskebolus Saturation< 90% trots 15 l syrgasbehandling Andningsfrekvens >30 trots 15 l syrgasbehandling Laktat oförändrat högt eller i stigande trots adekvat vätskebolus Anuri Koagulopati Medvetandepåverkan

30 Övrig behandling Steroider Buffring Febernedsättande Ej NSAID
Steroidbehandlad patient (Prednisolon >5 mg) ge: Solu-Cortef mg x 1 Buffring Buffra ej om pH > 7,15 Febernedsättande Om patienten påverkad av feber, ge paracetamol Ej NSAID Diuretika Saknas evidens vid nedsatt urinproduktion vid sepsis

31 Bakteriell Meningit

32 Symtom och fynd Huvudvärk Feber Nackstyvhet Illamående/Kräkningar
Medvetandepåverkan Kramper Petekier Pneumonie/sinuit/otit?

33 Status Temp och allmäntillstånd
Nackstelhet – ej obligat (om RLS>3b kan detta saknas) Medvetandepåverkan, motorisk oro, förvirring OBS! Vid hög ICP kan BT stiga och pulsen sjunka Fokalneurologiska symtom: ex abducenspares Hudkostym-petekier, echymoser Pneumonie? Sinuit? Otit? Dokumentera status och klockslag

34 Initial handläggning 1. Syrgas 2. i.v infarter och RingerAcetat
3. Odlingar: Blodx2, NPH, svalg, ev övriga odlingar 4. ”Sepsis blodprover” 5. Lumbalpunktion 6. Steroider 7. Antibiotika Mål: Antibiotika inom 30 min

35 Lumbalpunktion Får ej fördröja insättande av antibiotika (inom 30 min)
Tryckmätning (normalt 6-22 cm H2O) Fem rör fylls med 1-2 ml liquor Baktlab 1 rör: Odling och direktmikroskopi Ev PCR och pneumokockantigen Kemlab 1 rör: Celler(poly+mono), Albumin Glukos (likvor/plasma kvot) Kemlab 1 separat rör: Laktat (läggs på is) Vid suspekt blödning: Hemoglobin och Bilirubin till kemlab Övriga rör läggs i kyl för ev senare diagnostik (PCR mm)

36 Leukocyter Albumin Glukoskvot (likv/plasma) Laktat Normal likvor
poly+mono Albumin Glukoskvot (likv/plasma) Laktat Normal likvor <5x10(6)/l <300 mg/l > 0,4 < 2,3 mmol/l Bakteriell Meningit >500 poly kraftigt förhöjt < 0,4 > 2,3 Viral och Borrelia >5 mono lätt Encefalit TBC (listeria) meningit > mono kraftigt förhöjt

37 Absolut kontraindikation till LP
Kliniska tecken på inklämning Tecken på fokal expansiv intrakraniell process Fokal neurologi, fokala kramper Hemipares Lång eller atypisk anamnes Infektion vid stickstället Sätt in antibiotika omgående!

38 Indikationer för behandling innan LP (fördröjd LP)
Tecken på förhöjt intrakraniellt tryck RLS>=4, kramper, kraftig psykomotorisk oro, fokalneurologi Pågående kramper INR>1,6 (spontant eller Waranbehandling) TPK<30 Petekier/ekkymoser/purpura Suspekt ryggmärgskompression Alltid övr odlingar och antibiotika innan DT!!!

39 Vid kontraindikation till LP eller fördröjd LP
1. Ta övriga odlingar (blod etc) 2. Steroider + Antibiotika ges 3. CT , IVA eller annan åtgärd

40 Behandling Skall vara given inom 30 min
Steroider Betametason (Betapred) 0,12 mg/kg x 4 i 4 dygn Maxdos 8 mg x 4 OBS! Steroider ges innan antibiotika!! Antibiotika Claforan 3 g x 4 iv + Doktacillin 3 g x 4 iv alt. Meronem 2 g x 3 Typ-1 allergi mot betalaktamantibiotika: Moxifloxacin 400 mg x 1 iv + Vancomycin 1 g x 3 iv +/- Eusaprim 20 ml x 2 iv (vid suspekt listeria)

41 Övrig handläggning Vårdas oftast initialt på intensivvården
Smärtlindring - opiater vid behov Lugn och ro - enkelrum Höjd huvudända (30 grader) Sedativa - benzodiazepiner Antiepileptika vid kramper Respirator-normoventilation Ventrikel drän vid högt ICP

42 Webadresser www.infektion.net
Nationella vårdprogram om tidig handläggning av svår sepsis/septisk chock och bakteriella CNS-infektioner Surviving Sepsis Campaign behandlingsrekommendationerfrån workshop 2004


Ladda ner ppt "Handläggning av svår sepsis/septisk chock och meningit"

Liknande presentationer


Google-annonser