Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BOLOGNAPROCESSEN vad är det och vad kommer den att innebära?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BOLOGNAPROCESSEN vad är det och vad kommer den att innebära?"— Presentationens avskrift:

1 BOLOGNAPROCESSEN vad är det och vad kommer den att innebära?
Madeleine Rohlin och Kerstin Petersson Odontologiska fakulteten Malmö högskola

2 Varför Bologna? Bologna i Emilia-Romagna (norra Italien)
Första universitetet i Europa 1088 – latin universitas – helhet, det hela, sammanfattning I Bologna dominerades universitetet av juridik - juristskola

3 BOLOGNAPROCESSEN ● Initiativ 1998 av Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien ● Bolognaprocessen föds 1999 för att främja rörlighet främja anställningsbarhet främja Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent ● Mellanstatligt samarbete – ej juridiskt bindande ● 45 länder deltar i processen (2005)

4 Main purposes of higher education
Preparation for life as active citizens in a democratic society Personal development Preparation for the labour market The development and maintenance of a broad, advanced knowledge base A framework for qualification of the European higher education area 2004

5 Högre utbildning regleras på 5 nivåer
EHEA 45 länder i Bolognasamverkan Nationellt i Sverige Högskolelag och Högskoleförordningen

6 Purposes and nature of the framework of qualifications of the EHEA
International transparency International recognition International mobility of learners and graduates

7 Ny struktur för utbildning och examina
Utgångspunkter: Öka rörligheten nationellt och internationellt Öka tydligheten och jämförbarheten Öka kvaliteten i utbildningarna Värna friheten och flexibiliteten i systemet Värna möjligheterna till livslångt lärande

8 Högre utbildning regleras på 5 nivåer
• EHEA 45 länder i Bolognasamverkan Nationellt i Sverige Högskolelag- och förordning ● Lärosätesnivå Utbildningsstruktur och kursplanesystem, villkor för examina, stöd för pedagogisk utveckling ● Programnivå Utbildningsstruktur och examensmål ● Kursnivå Kursplaner med mål, genomförande och bedömning av studenternas prestationer

9 Ny struktur för utbildning och examina
Tre nivåer Grundnivå Avancerad nivå Forskarnivå Nivåindelning av examina: Generella/konstnärliga/yrkesexamina Utformas enligt samma struktur

10 Ny struktur för utbildning och examina
Nya examensbeskrivningar Förväntade studieresultat Användbara för kvalitetssäkring och bedömning av kompetens Förväntade studieresultat beskrivs i termer av: - Kunskap och förståelse - Färdighet och förmåga - Värderingsförmåga och förhållningssätt

11 Ny struktur för utbildning och examina -forts.
Nya examensbeskrivningar Förväntade studieresultat Användbara för kvalitetssäkring och bedömning av kompetens Förväntade studieresultat beskrivs i termer av: - Kunskap och förståelse - Färdighet och förmåga - Värderingsförmåga och förhållningssätt Nivåbestämning av och mål för kurser Förväntade studieresultat för en kurs beskrivs på motsvarande sätt

12 Självständigt arbete för samtliga examina
Ny struktur för utbildning och examina forts. Exakt poängomfattning på examina Självständigt arbete för samtliga examina Poäng enligt ECTS-systemet högskolepoäng/läsår

13 Examensstruktur Generella examina: Högskoleexamen 120 högskolepoäng
Grundnivå Högskoleexamen 120 högskolepoäng Kandidatexamen 180 högskolepoäng Avancerad nivå Magisterexamen 60 högskolepoäng Masterexamen 120 högskolepoäng

14 Masterexamen och magisterexamen
Ny masterexamen på avancerad nivå Två års utbildning efter en treårig examen på grundnivå Tillgodoräknande i forskarutbildningen 30 högskolepoäng självständigt arbete Initialt vid universitet och högskolor med vetenskapsområde, övriga högskolor efter prövning Magisterexamen – ett år på avancerad nivå efter en treårig examen på grundnivå

15 Examensstruktur forts.
Yrkesexamina: Grundnivå Avancerad nivå Principer för yrkesexamina: - Utbildning som leder till reglerat yrke - Vissa andra skäl - Vissa yrkesexamina utgår och ersätts av generella alt. konstnärliga examina

16 Examensstruktur forts.
Examina på forskarnivå: Licentiatexamen 120 högskolepoäng Doktorsexamen 240 högskolepoäng

17 Stöd till samverkan Myndigheten för nätverk och samarbete (NSHU)
ska stödja samordning och erfarenhetsutbyte avseende: utvecklingsarbete inför en ny utbildnings- och examensstruktur pedagogisk utveckling

18 Vad innebär Bolognaprocessen för odontologiska utbildningar?

19 Gemensamma struktur för högre utbildning
Nivåindelningar Grundnivå 3 år Avancerad nivå 2 år Forskarnivå > 3 år Examensbenämningar Högskoleexamen 2 år Kandidatexamen 3 år Magisterexamen 3+1år Masterexamen 3+2 år Doktorsexamen 3+(1)2+(4)3 år

20 Gemensamma struktur för högre utbildning
Införandet av ett gemensamt poängsystem European Credit Transfer System (ECTS) Från 1 juli 2007 är 1p = 1,5 hp 1 termins (20 veckors) studier = 30 hp

21 Gemensamma struktur för högre utbildning
Målbeskrivningar av alla utbildningar och kurser uttryckta i lärandemål Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt I Sverige har Dublin Descriptors omtolkats till dessa målkategorier. Program och kursansvariga inom all högre utbildning i Sverige har under det senaste året jobbat jättemycket med att målbeskriva alla utbildningsprogram och också kurser. Den 15 mars var alla utbildningsplaner och kursplaner klara, för utbildningar och kurserer som påbörjas hösten 2007.

22 Vad innebär Bolognaprocessen för odontologiska utbildningar?
Grundnivå Tandhygienistutbildningen Tandteknikerutbildningen Avancerad nivå Tandläkarutbildningen Forskarnivå

23 Vad innebär Bolognaprocessen för odontologiska utbildningar?
Generella examina Högskoleexamen (2 år) Kandidatexamen (3 år) Magisterexamen (3+1år) Masterexamen (3+2 år) Doktorsexamen (3+2+3 år ?) Yrkesexamina Tandhygienistexamen Tandteknikerexamen Tandläkarexamen

24 Hur kan en yrkesexamen motsvara en generell examen?
För att en generell examen skall kunna kopplas till en yrkesexamen krävs vetenskaplig kompetens Denna uppnås huvudsakligen genom att göra ett självständigt vetenskapligt arbete

25 Vad innebär Bolognaprocessen för odontologiska utbildningar?
Högskoleexamen Tandhygienistexamen Tandhygienistexamen med ett påbyggnadsår Kandidatexamen Tandteknikerexamen Tandläkarutbildningen på grundnivå Magisterexamen Tandteknikerexamen + 1 år Tandhygienist kand examen + 1år Masterexamen Tandläkarexamen Masterkurs: Biofilms in health care and the environment

26 Nätverket för odontologi - Bolognaprocessen
Vi diskuterar hur vi förhåller oss till Bolognaprocessen vid de olika utbildningsenheterna

27 Nätverket för odontologi - Bolognaprocessen
Vad krävs för att få ut en masterexamen i samband med tandläkarexamen? Vilket värde är det för våra utbildningar att integrera generella examina i våra yrkesexamina? Vem vill ge och ta magister- respektive masterexamen efter tandhygienist- respektive tandteknikerexamen? Vill vi ha gemensamma nationella utbildningar? Vill vi ha valbara kurser förlagda på olika orter? Hur kan vi utveckla nationellt lärarutbyte?

28 Nätverket för odontologi - Bolognaprocessen
Vad krävs för att få ut en masterexamen i samband med tandläkarexamen? I Sverige är tolkningen av de Europeiska rekommendationerna mycket strikt. Det krävs en uttagen kandidatexamen (eller motsvrande) med 15hp (10 veckor) självständigt arbete för att påbörja avancerad nivå. För masterexamen krävs sedan ytterligare 30 hp (20 veckor) självständigt arbete.

29 Citat högskoleförordningen SFS 2006:1053 sid 57-58
Masterexamen Omfattning Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

30 Plasschaert A.J.M et al. Curriculum structure and the European Credit Transfer System for European dental schools: Part I. Eur J Dent Educ 2006; 10: Page 124 In dentistry, therefore, such a Bachelor’s degree could be an academic award only and it would not qualify the graduate to engage in the practice of dentistry in any form. Students could, for example, take a Bachelor’s degree at one Dental School and  undertake a Master’s programme of two further years’ education at another. It could also be possible for students who realised they did not wish to become a dentist to leave after 3 years and yet obtain a Bachelor’s degree, which could be followed with study at the Master’s level in another subject area. Based on these legal provisions, the proposed ADEE Dental Programme will be comprised of 5 years of full time education, equivalent to 300 ECTS credits and leading to a Dental Master’s degree.

31 Bolognaprocessen – Bergenkommunikén
Fördjupning av de tre delmålen inkl. fortsatt utveckling av ENQA och arbetet med ”qualifications framework” Kopplingen mellan högre utbildning och forskning prioriteras Den sociala dimensionen dvs. studenternas praktiska möjligheter att studera lyfts fram Bolognaprocessens externa dimension Nästa ministermöte i London 2007

32 Exempel på www-sites http://www.enqa.eu/
(European Association for Quality Assurance for Higher Education )

33 VERKSAMHETSOMRÅDE Högskoleverksamhet
MÅL Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot studenternas efterfrågan och även mot arbetsmarknadens behov.

34 Internationalisering av högre utbildning
En värld i förändring Ökad internationell rörlighet Ökat internationellt inslag i många yrken Ökad global konkurrens Internationalisering av högre utbildning Bidrar till utbildningens kvalitet Främjar kulturell förståelse Lång tradition av internationellt utbyte


Ladda ner ppt "BOLOGNAPROCESSEN vad är det och vad kommer den att innebära?"

Liknande presentationer


Google-annonser