Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrunden till Pro-Skills Teori och filosofi. Pro-Skills bakgrundsfilosofi Snabba f ö r ä ndringar i v ä rlden kr ä ver mer specialkompetenser + Global.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrunden till Pro-Skills Teori och filosofi. Pro-Skills bakgrundsfilosofi Snabba f ö r ä ndringar i v ä rlden kr ä ver mer specialkompetenser + Global."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrunden till Pro-Skills Teori och filosofi

2 Pro-Skills bakgrundsfilosofi Snabba f ö r ä ndringar i v ä rlden kr ä ver mer specialkompetenser + Global finanskris = Stort antal utsatta m ä nniskor som l ö per stor risk f ö r att bli inaktiva, socialt utslagna och beroende av sociala f ö rm å ner!

3 Dessa m ä nniskor ä r inte outbildade, men eftersom de ä r offer f ö r specifika f ö rh å llanden eller hela samh ä llet uppfattar de sig sj ä lva som maktl ö sa. D ä rf ö r ä r det mycket viktigt att erbjuda dem m ö jlighet att tr ä na p å och f ö rb ä ttra de grundl ä ggande f ä rdigheterna.  Egenmakt Syftet är att stärka och förena människor att aktivt delta i f ö r ä ndringen av f ö rh å llandena i deras liv. Pro-Skills bakgrundsfilosofi

4 WHO:s definition: förmågan till adaptivt och positivt beteende som gör det möjligt för individer att effektivt hantera livets krav och utmaningar viktiga skyddsfaktorer som hjälper människor att inte bli vilsna under motgångar upprätthålla självkänsla och självförtroende, intern kontroll-lokus och en känsla av mening med livet samt socialt stöd från familj, vänner och samhälle. kan riktas mot personliga åtgärder eller åtgärder mot andra, likasåväl mot åtgärder för att förändra den omgivande miljön så att den blir hälsofrämjande. Livkunskap Pro-Skills bakgrundsfilosofi

5 Det påvisade att livskunskapsprogram förbättrar inlärningsprocessen och undervisningsmetoderna. Utbildning i livskunskap baserar sig p å studier som utf ö rts p å s ä ttet m ä nniskan v ä xer och l ä r sig, f ö rv ä rvar kunskaper, attityder, f ä rdigheter och beter sig... Livskunskap inom livsl å ngt l ä rande Pro-Skills bakgrundsfilosofi

6 Utbildning i livskunskap f ö rb ä ttrar sj ä lvf ö rm å gan sj ä lvf ö rm å ga som sj ä lvf ö rtroende f ö r att l ä ra sig sj ä lvf ö rm å ga ä r inte en medf ö dd f ö rm å ga utan den lärs in under livets gång, den kan ö ka eller minska beroende p å h ä ndelser i livet Livsl å ngt l ä rande-processen Pro-Skills bakgrundsfilosofi

7 Egenmakt egenmakt Upprätthålla socialt stöd LIVSKUNSKAP Inlärning LIVSLÅNGT LÄRANDE Hantera händelser i livet SJ Ä LVF Ö RM Å GA EGENMAKT Förändra situationen Pro-Skills bakgrundsfilosofi

8 Livskunskap ä r relaterad till k ä nslan av egenmakt "processen genom vilken m ä nniskor ö kar kontrollen ö ver h ä ndelser som p å verkar deras liv." SJ Ä LVF Ö RM Å GA Sj ä lvreglerande Sj ä lvf ö rm å ga och sj ä lvreglering ä r strikt relaterade till m ö jligheten att anv ä nda sina egna kompetenser och resurser och att aktivera livskunskapen. Å andra sidan ä r livskunskap n ö dv ä ndig f ö r att kunna m ö ta problem och situationer och f ö r att f ö rb ä ttra sj ä lvf ö rm å gan Pro-Skills bakgrundsfilosofi

9 Med fokus p å personliga nyckelkompetenser f ö r hantering av livets h ä ndelser, som byggts upp p å konceptet egenmakt, p å verkar man ä ven kapaciteten hos organisationer, grupper med liknande intressen och samh ä llet att influera livsmilj ö n och h ä lsobeteende. Pro-Skills intresse ligger ocks å i f ö r ä ndringen av samh ä lleliga strukturer. Pro-Skills inl ä rning av grundl ä ggande f ä rdigheter hos socialt missgynnade vuxna str ä var till att fr ä mja ett "inkluderande" perspektiv i samh ä llet. Pro-Skills bakgrundsfilosofi

10 Denna specifika syn p å samh ä llet och p å m ä nniskan utg ö r Pro-Skills- konceptet, som bygger p å s ä rskilda etiska, filosofiska och pedagogiska aspekter. Dessa uppfattningar ska kommuniceras till v å ra deltagare f ö r att erh å lla legitimitet som ett f ö rsta steg mot inl ä rning. Varje m ä nniska har r ä tt att best ä mma ö ver sin egen utvecklings- och inl ä rningsprocess. Pro-Skills bakgrundsfilosofi

11 Dessa filosofiska och etiska principer styr ocks å Pro-Skills metodik och konceptet f ö r livsl å ngt l ä rande. Denna sammanh å llning kan bidra till en f ö r ä ndring i inl ä rningsprocessen och i samh ä lleliga strukturer, inte bara g ö ra m ä nniskor redo f ö r arbetsmarknaden. V å rt m å l med Pro-Skills-utbildningen ä r att skapa merv ä rde i livet och f ö r h ä lsan. Pro-Skills bakgrundsfilosofi

12

13 Pro-Skills-konceptet ä r ett p å g å ende arbete som beh ö ver fortsatt utveckling och f ö rb ä ttring. Vi är medvetna om att det borde integreras i ett bredare interventionsprogram, förbättra intressenters engagemang och sociala dialog på olika nivåer mellan offentliga tj ä nster (social- och h ä lsov å rd), utbildning och dess anordnare att ta itu med de h ö ga m å len f ö r ett mer r ä ttvist och sunt samh ä lle. Pro-Skills bakgrundsfilosofi

14 Genom att testa detta utbildningsförslag, kan utbildare som vill omfamna Pro-Skills- konceptet och filosofin ha möjlighet att diskutera och reflektera över deras roll inom den komplexa inlärningen och de sociala behoven i denna föränderliga värld. Pro-Skills bakgrundsfilosofi


Ladda ner ppt "Bakgrunden till Pro-Skills Teori och filosofi. Pro-Skills bakgrundsfilosofi Snabba f ö r ä ndringar i v ä rlden kr ä ver mer specialkompetenser + Global."

Liknande presentationer


Google-annonser