Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Imperativ Programmering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Imperativ Programmering"— Presentationens avskrift:

1 Imperativ Programmering
SMD038 Imperativ Programmering 4.0 poäng Jan-Åke Lehto A3311 (72299)

2 SMD038 Kursinnehåll I kursen ingår: Fem räkneövningar Fem duggor (quiz) En laboration Tentamen Betygskala är 5, 4, 3 eller Underkänd. För att bli godkänd krävs godkänt resultat på (min 15/25): Räkneövningar Duggor Laboration Tentamen Betygsgränser (x poäng): 100  x  90 = 5 090 > x  80 = 4 080 > x  70 = 3 070 > x = U

3 SMD038 Resultat räkneövning torsdag 6/9
Alla godkända De grupper som inte hade alla medlemmar med fick 50% av uppnådd poäng (i det här fallet 2,5 poäng). De som inte gjort alla uppgifter men mer än hälften fick 3 poäng.

4 SMD038 Laborationsintroduktion
Introduktionen syftar till ni skall få bekanta er med de miljöer ni kommar att arbeta i, samt sätta upp en miljö där ni dokumenterar ert arbete: Java Development Kit (JDK) Emacs eller annan editor Arbete vid terminal (DOS) BlueJ Forte (IDE) HTML Gör en enkel hemsida med en applet för ditt arbete i kursen, där du sedan redovisar dina övningar och laboration. Bekanta dig med Java-omgivningen på NT och UNIX datorerna. Lös uppgifter från boken: t.o.m. Kapitel 3

5 Att lära sig programmera...
...är frusterande!!! Ett enkelt fel kan ta flera timmar att fixa! Problemet är inte att det är svårt utan att det är ett nytt sätt att tänka. Lösningen: ”Divide and Conquer”

6 SMD038 Arbetstakt Håll takten! Se till att du inte kommer efter!
Det är väldigt svårt att hinna ifatt!

7 SMD038 Lektion Variabler Typer Värden Tilldelningar Arrayer Strängar
Aritmetik Konverteringar Villkor Slingor Metoder

8 En klass i Java Varje klass bör läggas i en fil för sig
Enklare att hitta Enklare att felsöka Enklare att förstå En publik klass per fil! Innehåller variabler och metoder. public class HelloWorld { String hello = ”Hello”; public int getHello() { return hello; }

9 Vad finns i klassen? public class Test {
public final static int MIN_KONSTANT = 7; // Konstant private static int gemensamVariabel = 42; // Klassvariabler public static int getGemensamVariabel() { // Klassmetod return gemensamVariabel; } public static int setGemensamVariabel(int nyttVarde) { // Klassmetod gemensamVariabel = nyttVarde; public static void main(String[] arg) { // Huvudmetod

10 Vad finns i objektet? public class Test {
private int minVariabel; // Instansvariabel // 1 per objekt public Test() { // Konstruktorer minVariabel = 9; } public int getMinVariabel() { // Instansmetod return gemensamVariabel; // 1 per klass public int setMinVariabel(int nyttVarde) {// Instansmetod minVariabel = nyttVarde; // 1 per klass

11 Klasser och Objekt i minnet
I minnet lagras mallen för ett objekt med allt som är gemensamt för objekt av en viss klass. Alla metoder Statiska variabler, tex klassvariabler och konstanter För varje objekt av en viss typ (klass) lagras sedan enbart det som är enskilt för varje objekt Instansvariabler

12 Variabler... ...speglar ett objekts tillstånd.
...kan vara av enkel eller komplex typ. ...bör inte synas utåt! public class Test { // Variabler av enkel typ private int i = 8; private real r = 0.7; private boolean b = true; // Variabler av komplex typ private String hello = ”Hello”; private int[] vektor = { 1, 2 }; }

13 Variabler... Primitiva typer Heltal Flyttal byte (8 bitar)
short (16 bitar) int (32 bitar) long (64 bitar) Flyttal float (32 bitar) public class Test { // Variabler av enkel typ private int i = 8; private real r = 0.7; private boolean b = true; // Variabler av komplex typ private String hello = ”Hello”; private int[] vektor = { 1, 2 }; }

14 Variabler... Primitiva typer Tecken Sanningsvärden char (16 bitar)
unicode ‘a’ Sanningsvärden boolean (8 bitar) true false public class Test { // Variabler av enkel typ private int i = 8; private real r = 0.7; private boolean b = true; // Variabler av komplex typ private String hello = ”Hello”; private int[] vektor = { 1, 2 }; }

15 Variabler... Variabelnamn
Måste börja med en bokstav inklusive ‘_’ och ‘$’ Får inte vara samma som nyckelord i Java ( t.ex. int, public) public class Test { // Variabler av enkel typ private int i = 8; private real r = 0.7; private boolean b = true; // Variabler av komplex typ private String hello = ”Hello”; private int[] vektor = { 1, 2 }; }

16 Tilldelningar … = Ger värden till variabler
För att använda en variabel ger man den ett värde. Värdet måste vara av den typ som variabeln deklarerats (i vissa fall konverteras värdet automatiskt). public class Test { // Variabler av enkel typ private int i = 8; private real r = 0.7; private boolean b = true; // Variabler av komplex typ private String hello = ”Hello”; private int[] vektor = { 1, 2 }; }

17 Komplexa datatyper… Array (vektor)
En lista av värden som kan vara primitiva datatyper eller komplexa. Initialiseras för tal till 0 sanningsvärden till false tecken till ‘\u0000’ public class TestaBok{ public static void main (String[] argv) { String[][] bibliotek = new String[3][2]; // biblioteket är en lista av böcker // varje bok har en författare och titel int index=0; for (index=0; index<=1; index=index+1) { bibliotek [index] [0] = "James Gosling"; bibliotek [index] [1] = "Java Tutorial" + " part " + (index+1) ; System.out.flush(); } // for index=0; for (index=0; index<=1; index=index+1) { System.out.print ("Bok " + (index+1) + ": " + bibliotek [index] [1]); System.out.println(" skriven av " + bibliotek [index] [0]); } // main } // TestaBok

18 Strängar … Ändlig följd av tecken
Dubbla citationstecken innebär sträng. Escapesekvenser för att skriva ut tecken som inte kan skrivas ut i en sträng eller kan ses \n ny rad \t tabulatortecken \” public class Test { // Variabler av enkel typ private int längd; private boolean b = true; // Variabler av komplex typ private String hello = ”Hello”; System.out.println(”Jag heter ” + ”\”” + ”Jan-Åke” + ”\””); }

19 Operatorer … Operatorer arbetar på ett eller flera argument eller operander Aritmetik * multiplikation / division (OBS! Om bägge talen int så sker heltalsdivision!) % modulo (divisionsrest) + addition (av tal och strängar) - subtraktion public class Test { // Variabler av enkel typ private int längd; private boolean b = true; int a = 12/9; // a = ? float a = 5.0/9.0; int b = 12%9; // b = ? }

20 Konverteringar … Implicit (automatiskt)
int a = 200; float b = a; men ej int c = b; Explicit int c = (int) b; Tecken char tkn = (char) a; public class Test { // Variabler av enkel typ int i = 8; real r = 0.7; float f = i; // implicit int i2 = (int) f; // explicit }

21 Men det är inte alltid så!
Metoder Funktioner... ...returnerar ett värde, tex ett objekts tillstånd. Procedurer... ...förändrar ett objekts tillstånd. Men det är inte alltid så! Försök dock ha regeln att separera på metoder som returnerar något och de som förändrar något!

22 Funktioner... ...returnerar ett värde.
...bör inte förändra tillstånd på objekt! ...bör vara korta. public class Test { int getNumber() { return 42; } String getHello() { return ”HelloWorld”;

23 Procedurer... ...förändrar ofta ett objekts tillstånd.
...bör vara korta, precis som funktioner. public class Test { private hello = ”Hello”; private int number = 9; void setHello(String s) { hello = s; } void setNumber(int i) { number = i;

24 Huvudmetoder i Java... ...startar upp ett program.
...måste deklareras som ”public static void main(String[])” för att systemet skall hitta den. ...kan finnas en per klass. Även om man inte använder dem annat än för felsökning. ...körs med java-kommandot. java HelloWorld // Klassen HelloWorld public class HelloWorld { public static void main(String[] arg) { // Här börjar programmet }

25 Villkorssatser if (...) ... if (...) { } else { }
if (currentTime>rast) { openDoors(); } else { explainSomething(); }

26 Villkorssatser switch (<variabel>) { case <värde> : ...
continue; // tex return; // tex default : } switch (antalLungor) { case 0 : write(”Game Over!”); return; case 1 : write(”Be careful!”); continue; default : write(”Smile!”); }

27 Slingor // Vid känt antal upprepningar
for (<initiering>;<villkor>;<sats>) { ... } // Till exempel for (int i = 0; i<10; i++) System.out.println(i);

28 Slingor // När antal upprepningar ej är känt, 0 eller fler
while (<villkor>) { ... } // Till exempel while (!file.isFull()) file.write(”SMD038 var här och rotade.”);

29 Slingor // När antal upprepningar ej är känt, 1 eller fler do { ...
} while (<villkor>); // Till exempel file.write(” SMD038 var här och rotade.”); } while (!file.isFull());

30 K I S S KISS Keep It Simple, Stupid!
Det funkar bättre ju enklare du gör det! Börja ALLTID med någonting LITET som FUNGERAR!!! K I S S

31 Java - Introduktion Exempel
/** * Namn calls Hej and prints the entered name * Usage: java Namn <name> * Jan-Åke Lehto ver.1 Sept 5th, 2001 */ import java.io.*; class Namn { public static void main (String[] namn) { Hej.skriv(); System.out.println(" "+namn[0]); } // main } // Namn

32 Java - Introduktion Exempel
/** * Hej prints "Hejsan!" * Jan-Åke Lehto ver.1 Sept 5th, 2001 */ import java.io.*; class Hej { public static void skriv() { System.out.println("Hejsan!"); } // skriv } // Hej

33 Java - Introduktion Exempel
janhej-9>javac Hej.java janhej-9>javac Namn.java janhej-9>java Namn Jan-Åke janhej-9>Hejsan! janhej-9> Jan-Åke

34 SMD038 Dugga måndag 10/9 Allt material t.o.m. kapitel 3 ingår.
Kunna visa hur ni skapar filer, kataloger, och hur ni gör från det att ni får en programmeringsuppgift till dess att den körs (exekveras). Dvs från papper till dator till körbart program. Rita ett enkelt klassdiagram (arvsträd) baserat på Objektorienterad systemutveckling i ett nötskal (Intro till OO). Lite om olika datatyper och vad som händer beroende på deklaration av dessa typer.

35 En klass är ... ...en mall för att skapa objekt.

36 En klass och objekt ... Superklass: Motorfordon Subklasser: Motorcykel
Buss Bil Lastbil Personbil Privatbil Taxibil Objekt: Den roströda Saaben ABC123

37 En klass och objekt ...

38 SMD038 Frågor?

39 System.in Hur man läser in hela rader från terminalen...
br är en java.io.BufferedReader - läser hela rader av bokstäver från en annan Reader isr är en java.io.InputStreamReader - läser UNICODE bokstäver en InputStream, dvs förvandlar byte till bokstäver System.in är en java.io.InputStream - läser bytes från terminalen import java.io; ... InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in); BufferedReader br = new BufferedReader(isr); String line = br.readLine();

40 Paus 3 minuter rast


Ladda ner ppt "Imperativ Programmering"

Liknande presentationer


Google-annonser