Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sofia Gylje, ArtDatabanken, CBM Tommy Lennartsson, CBM Centrum för

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sofia Gylje, ArtDatabanken, CBM Tommy Lennartsson, CBM Centrum för"— Presentationens avskrift:

1 Infrastrukturens biotoper - Något att räkna med för bevarande av biologisk mångfald?
Sofia Gylje, ArtDatabanken, CBM Tommy Lennartsson, CBM Centrum för biologisk mångfald

2 Infrastrukturens biotoper - Något att räkna med för bevarande av biologisk mångfald?
Vilka arter nyttjar biotoperna? Deras roll i landskapet och i förhållande till andra biotoper? - Idag - Historiskt Nödvändig biotopkvalité, skötselkrav?

3 Antal rödlistade arter som utnyttjar biotopen Källa: BIUS

4 Antal rödlistade arter som utnyttjar biotopen Källa: BIUS

5 Antal rödlistade arter som utnyttjar väg- och järnvägsmiljöer Källa: Artfakta

6 Antal rödlistade kärlväxter i väg- och järnvägsmiljöer Källa: BIUS

7 Infrastrukturens biotoper i landskapet och i förhållande till andra biotoper

8 Sammanbindande funktion
Väg- & järnvägsbiotoper Anlagda, därför homogena Låg fragmentering Långa linjära Skär igenom olika biotoper Ledningsgator Mosaikartade, homogena endast vad gäller öppenhet (inga träd)

9 Sammanbindande funktion
Vägar historiskt: Hävdades som slåtter- el. betesmark Ofta på sand (isälvsediment) Många funktioner, nära jordbruket (idag packat gods, persontransp.) Har haft enorm betydelse för dagens utbredning av organismer!

10 Sammanbindande funktion Sista tillflyktsort, ersättningsbiotop

11 FÖRR IDAG Slåttermark ●Utdragen slåtter, långsam metod ●Överskottsmark ●Höhantering ●Lindbruk ●Efterbete ●Hamling, stubbskottsäng, strandäng, väg Betesmark ●Rumsligt varierad ●Ved- virkeshuggning etc. ●På lätta jordar, sand ●Vallning ●Skottskogsbruk i lövskog ●Varierande djurantal ●Sen hävd, ofta vartannat år (tvåsäde) i åkergärden Successionsmark ●Sena & upprepade tidiga successioner Åkermark ●Naturgödslad, grunt plöjd ●Lättjordar ●Grön- och brunträdor Naturbetesmark ●Årlig, ofta hård avbetning ●Vanligen bete från maj-juni Slåttermark ● Sällan efterbete eller höhantering Igenväxningsmark ●Med eller utan träd ●Mest i bryn & på mager mark ●Sena successioner med löv (lund) el. gran Produktionsskog, Åker Betad utmark ●Ofta skogsbete

12 IDAG FÖRR Ledningsgator
Öppen svagt betad mark (ved- & virkeshuggning, svagt bete) Öppen torr svagt betad mark (torka, huggning, svagt bete) Ört/blomrik sandig betesmark med gles vegetation Öppna sandfält Betesmark, åkerholmar etc med hagmarksträd Slåttermark & sent betad mark Ledningsgator Täkter Väg/banvallsskärningar Bangård, industri, Alléer Vägrenar Flygfält?

13 FÖRR IDAG Öppen svagt betad mark (ved- & virkeshuggning, svagt bete) Öppen torr svagt betad mark (torka, huggning, svagt bete) Ört/blomrik sandig betesmark med gles vegetation Öppna sandfält Betesmark, åkerholmar etc med hagmarksträd Slåttermark & sent betad mark Skjutfält Matjordstäkt Bergtäkt Slalombacke Reglerade vatten Badstrand Trädgård, urban park

14 Ca 1850 1945 2003

15 Värdväxt* Värdväxt med fjäril * Hävdberoende kärlväxter

16 Sista tillflyktsort, ersättningsbiotop
Fält(säter)gentiana Väddnätfjäril Sandödla m.fl. Hur stor andel i ledningsgator

17 Sköldbaggar på krissla
Svartbent sköldbagge (NT) Cassida ferruginea (VU)

18 Sköldbaggarna fanns förr troligen i svagbetade stäppmiljöer i Centraleuropa och Sverige

19 Sådana miljöer finns knappast längre

20 Vägkanter har blivit ersättningsbiotop

21 Sammanbindande funktion
Sista tillflyktsort, ersättningsbiotop Förstärknings/komplementbiotop

22 Förstärknings/komplementbiotop
Var hittar Svartpälsbi, Anthophora retusa sina livsmiljökrav? Pollen, värme, sandig mark, bar jord Öppna betade dynnära marker Ängar intill sandig mark Förr: Öppen svagt betad ås Betade, slåttrade vägrenar Öppna inlandssandfält Trädesåkrar på sand

23 Förstärknings/komplementbiotop
Pollen, värme, sandig mark, bar jord Öppna betade dynnära marker Små hårdbetade åsfragment Ängar intill sandig mark ?? Idag: Öppen svagt betad ås Betade, slåttrade vägrenar Öppna inlandssandfält Trädesåkrar på sand

24 Förstärknings/komplementbiotop
Pollen, värme, sandig mark, bar jord Sluttande urbana grönytor på sand Öppna betade dynnära marker Ängar intill sandig mark Idag: Sydvända vägslänter Öppen svagt betad ås Täkter Betade, slåttrade vägrenar Skjutfält Öppna inlandssandfält Trädesåkrar på sand

25 Förstärknings/komplementbiotop
Förr

26 Förstärknings/komplementbiotop
Idag

27 Successionsbiotop Sammanbindande funktion
Sista tillflyktsort, ersättningsbiotop Förstärknings/komplementbiotop Successionsbiotop

28 Knytlingsäckmal Nrm

29 Många av infrastrukturens biotoper har kortvarigt ekologiskt värde
T.ex. skogsbilvägar

30 Ekologisk fälla? Sammanbindande funktion
Sista tillflyktsort, ersättningsbiotop Förstärknings/komplementbiotop Successionsbiotop Ekologisk fälla?

31 Ekologisk fälla? Fordon, hög hastighet Ljus Attraktiva livsmiljöer som hävdas fel Värme, föda på väg och järnväg

32 Ekologisk fälla?

33 Ekologisk fälla?

34 Nödvändig biotopkvalité, skötselkrav?

35 Nödvändig biotopkvalité, skötselkrav?
Åtgärdsprogram för hotade arter (Ågp) i odlingslandskap, 37 program, 65 arter

36 Skapa bar exponerad jord (sand)
Nödvändig biotopkvalité, skötselkrav? Skapa bar exponerad jord (sand) Åtgärdsprogram för hotade arter (Ågp) i odlingslandskap, 37 program, 65 arter

37 Gynna örtrikedom och blomning, värdväxter
Nödvändig biotopkvalité, skötselkrav? Gynna örtrikedom och blomning, värdväxter Åtgärdsprogram för hotade arter (Ågp) i odlingslandskap, 37 program, 65 arter

38 Grangärde Finnmark, mitten av juli
Nödvändig biotopkvalité, skötselkrav? Grangärde Finnmark, mitten av juli

39 Frömognad hos kärlväxter (Från Dahlström m.fl. 2007)
Nödvändig biotopkvalité, skötselkrav? Frömognad hos kärlväxter (Från Dahlström m.fl. 2007)

40 Nödvändig biotopkvalité, skötselkrav?
Flygtider hos Ågp-arter. Svart: Fjärilar & oljebaggar; rött: dyngbaggar

41 Nödvändig biotopkvalité, skötselkrav?
Regionalt hotade fjärilar C-län: Hur länge stannar olika arter på värdväxten? (Från Dahlström m.fl. 2007)

42 Rätt tidpunkt Rätt metod Välj rätt vägkant Slå inte överallt!
Nödvändig biotopkvalité, skötselkrav? Örtrikedom, blomning: Rätt tidpunkt Rätt metod Välj rätt vägkant Slå inte överallt! Slå inte varje år!

43 Exponerad sandig (örtrik) mark

44 Öppethållande behövs i sandiga miljöer, t. ex. vägskärningar, f. d
Öppethållande behövs i sandiga miljöer, t.ex. vägskärningar, f.d. täkter, skjutfält

45 Samråd och förnuft vid efterbehandling av täkter, underhåll, ombyggnad etc.

46 Samråd och förnuft vid efterbehandling av täkter, underhåll, ombyggnad etc.
Silvergråvecklare

47 Infrastrukturens biotoper - Något att räkna med för bevarande av biologisk mångfald?
Stor potential Viktiga biotoper från det gamla odlingslandskapet För landskapet Ett måste för vissa ekologiska grupper/biotoper Sand, torr svaghävdad mark, blomresurs, träd etc Dåligt utnyttjad potential Anläggning, efterbehandling etc Skötsel I vissa fall katastrofalt dåligt Många kunskapsluckor men vi vet tillräckligt för att inte vänta!


Ladda ner ppt "Sofia Gylje, ArtDatabanken, CBM Tommy Lennartsson, CBM Centrum för"

Liknande presentationer


Google-annonser