Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi firar 10år som förening!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi firar 10år som förening!"— Presentationens avskrift:

1 Vi firar 10år som förening!
Årsstämma

2 Dagordning § 1 Stämmans öppnande § 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Val av stämmoordförande § 4 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare § 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare § 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst § 7 Fastställande av röstlängd § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse § 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning § 10 Beslut om resultatdisposition § 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna § 12 Fråga om arvode åt styrelseledamöterna och revisor för nästkommande verksamhetsår § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter § 14 Val av revisorer och revisorssuppleant § 15 Val av valberedning § 16 Strykes § 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende § 18 Stämmans avslutande

3 § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt resultatdispositon – Ekonomi 2011
Intäkter Medlemmarna (47) har i avgifter betalat in: kr Hyresgäst (1) lägenhet samt lokal (3) har i hyror betalat in: kr Kostnader kr för driftskostnader kr för underhåll och reparationer kr för avskrivningar på fastighet samt inventarier kr för räntekostnader på lån Lån Föreningen har 2 lån på tillsammans kr. Dessa amorterades i mars 2012 ned till kr 3

4 § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt resultatdispositon – Ekonomi 2011
Årets resultat     Poster av engångskaraktär   Mäklararvode såld hyreslägenhet Arvode bokslut p.g.a. byte av ek. förvaltare Renovering hyreslägenhet samt hyreslokal   Förändrade räntevilkor   Ökade räntekostnader       Resultat exklusive förhöjd ränta samt engångsposter:   4

5 § 10 Beslut om resultatdisposition
Balanserat resultat Årets resultat Återföring från fond för yttre underhåll Överföring till fond för yttre underhåll I ny räkning överföres till balanserat resultat 5

6 § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Förslag på ordinarie Madelene Sundqvist omval Peter Leidhammar omval Astrid Börjesson omval Ola Wessely nyval Kajsa Lindman nyval Förslag på suppleanter Katarina Sandberg nyval nyval

7 Förslag på externrevisor
§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleant samt § 15 Val av valberedning Förslag på externrevisor Ulf Bjarne Förslag på revisorsuppleant Förslag på valberedning

8 Genomfört under 2011 och början 2012
Genomlysning av Fläktfrågan Värmeintrimmning Försäljning av en av hyresrätterna Renovering av den återstående hyresrätten (Föreningen har en hyresrätt kvar.) Ny lokalhyresgäst och ombyggnation i och med denna (vid tvättstugan) Byte av ekonomisk förvaltare Uppstart av Hemsidan Nytt cykelförråd Vindsröjning OBS! Det är allas ansvar att hålla tomt i vindsgångarna. Att rensa och föra bort skräp är en onödig kostnad för föreningen. Vattentrycksmätningar

9 Ventilation Brf Timmerhögen: Så här fungerar vår ventilation.
1. 1. 2. Tilluft Luft transpor Frånluft Assisterat självdrag. När det är kallare utomhus än inomhus så skapar temperaturskillnaden ett undertryck i frånlufts ventilations kanalerna som mynnar ut i det som ser ut som två stora skorstenar på taket. Två fläktar, som sitter under skorstenarna, används när utomhustemperaturen blir över +5 grader. Så här reglerar du din ventilation Snurra ut / dra isär 3. 3. 5. 5. 9

10 Ventilation Brf Timmerhögen: Vad har styrelsen gjort och varför?
Vad har gjorts? 2009 genomförde Energum energipartner AB en energideklaration av fastigheten och fick i uppdrag att komma med förslag på åtgärder för att sänka energikostnaderna: 1. installera nya frånluftsdon 2. byta till frånluftsfläktar som kan temperatur styras 3. avinstallera fläkten till det som tidigare varit torrkrum 4. eventuellt installera frånluftsvärmepump. 2010 skickade Energum ut förfrågningsunderlag anbud inkom frånDynamite och Pool ventilation 2011 beslutades att Dynamite skulle anlitas men det visade sig att Dynamite pga personalväxling inte längre var kapabla att genomföra arbetet. 2011 skickade Energum ut ett nytt förfrågningsunderlag där endast åtgärd 1-3 efterfrågades. Optimal energi, MN vent och Hemluft var och inspekterade fastigheten. Optimal energi ställde sig frågande till om det som eftersöktes i förfrågnings underlaget var de mest lämpliga åtgärderna. 2012anlitas Fastighetsägarna att göra en oberoende bedömning av de förslag på åtgärder som Energum gjort. Enligt Fastighetsägarna kunde åtgärd 2 endast genomföras om man tog hänsyn till att de befintliga murade ventilationsgångar har sprickor i väggarna. Därför får inte de nya fläktarna byggda för mycket tryck, detta påverkar även valet av frånluftsdon som är möjliga att installera. I Energums förfrågningsunderlag nämndes aldrig begränsningar pga konstruktionen hos de befintliga ventilationsgångarna. Efter kritiken från Fastighetsägarna beslutade styrelsen att avbryta arbetet med att byta ventilations system. Vad tänker styrelsen göra åt ventilationen. Vi behöver ta ett mer samlat grepp om underhållet, eventuellt kommer nya frånluftsdon att installeras liknande det arbete som föreslogs i Optimal energis anbud.

11 Ventilation Brf Timmerhögen: Ditt ansvar som boende!
Stadgarna säger §12 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Föreningen svarar för husets skick i övrigt. Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens inredning och utrustning - såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar; svagströmsledningar; Bostadsrättshavaren svarar för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare bostadsrättshavare såsom reparationer, underhåll, installationer mm. Det vill säga du får inte täppa igen ventilations kanaler i din lägenhet. Om någon som tidigare har bott i lägenheten har gjort det så är det ditt ansvar att återställa ventilationen i gott skick. Detta gäller även spisfläktar. 11

12 Uppstart av Hemsidan www.timmerhogen.se Här hittar du bl.a.:
Information om föreningen Information till nyinflyttade Årsredovisningar Kontaktlista Namn på styrelsen Är det något du saknar? 12

13 Pågående, planerat och idéer för 2012
Pågår: Vattenläcka (med stöd från Fastighetsägarna) Framtagande av Underhållsplan (med hjälp av Fastighetsägarna) Avtalsförhandlingar med lokalhyresgäster (med hjälp av Fastighetsägarna) Idéer: gärna i projektform - vi behöver hjälpas åt Införa ’Fixa med huset dag’ Barnvagnsrum Sopsortering Snygga till takterrasserna Söka bygglov för balkonger mot Timmermansgatan Avfallskvarnar ...

14 Inkomna motioner Vattentrycket Bredband

15 Ha en härlig sommar! önskar Styrelsen


Ladda ner ppt "Vi firar 10år som förening!"

Liknande presentationer


Google-annonser