Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONALEKONOMI HT 14 AVANCERAD NIVÅ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONALEKONOMI HT 14 AVANCERAD NIVÅ."— Presentationens avskrift:

1 NATIONALEKONOMI HT 14 AVANCERAD NIVÅ

2 Kurser ht 14 Ekonomisk Analys
Ekonomisk teori och metodutveckling 7,5 hp Jan Lindvall Mikroekonomisk analys Anne Boschini Mikroekonomisk teori Ali Ahmed Spelteori Göran Hägg Ekonometri: Panel och tvärsnittsdata Inger Asp Ekonometri: Tidsseriedata Bo Sjö Institutionell teori och analys Peter Andersson Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori Joakim Persson

3 Kurser ht 14 Finansiell ekonomi
Finansiell riskhantering: Portföljteori och derivatinstrument 15 hp Göran Hägg Ekonometri: Tidseriedata 7,5 hp Bo Sjö Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori Joakim Persson

4 Ekonomisk teori- och metodutveckling, 7,5 hp
Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: - redogöra för kritiskt granska nationalekonomiämnets historiska utveckling med avseende på vad som studeras (ämnets domän) och hur det studerats (ämnets metod). - redogöra för olika former av kritik mot nationalekonomi. - redogöra för grundläggande skillnader när det gäller nationalekonomins metod och förhållningssätt jämfört med andra vetenskaper. - beskriva och kritiskt analysera olika tillämpningsområden för modern nationalekonomi. Syfte Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap om nationalekonomiämnets historiska rötter och en förståelse för ämnets utveckling tills idag. För att uppnå detta är ett perspektiv på ekonomiämnet jämfört med andra samhällsvetenskaper ett viktigt inslag, liksom de grundläggande fundament vad gäller antaganden, vetenskapssyn och metodsynsätt som präglat och präglar ämnet. Tonvikten i kursen ligger på vad som särpräglar ekonomiämnet idag – dess brister och förtjänster. Kursinnehåll Kursen behandlar de ekonomiska teoriernas utveckling. Exempel på frågeställningar som tas upp är: - sambandet mellan ekonomisk och ekonomisk-teoretisk utveckling. - ideologiska förändringar och trender. - teoriutveckling och ekonomiämnets domän, dvs vilka fenomen och frågeställningar som studeras. - samband mellan metod, domän och vetenskapssyn . - synen på sådant som ränta, en varas värde, samhälle vs. Individ, vinster, välfärd och välfärdsfördelning. - statens (offentliga sektorns) roll i ekonomin.

5 Mikroekonomisk analys, 7,5 hp
Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: - sammanställa, kritiskt granska och värdera aktuell forskningslitteratur inom mikroekonomiska området, - tillämpa mikroekonomiska teorier inom valda områden. Kursinnehåll Kursen omfattar tillämpningar av mikroekonomisk teori kopplade till forskning inom området. Att självständigt kunna identifiera viktiga frågeställningar och applicera lämpliga analysmetoder är en viktig färdighet inom många arbeten som nationalekonom. Särskild vikt läggs vid att studenterna på ett både djupt och lättfattligt sätt ska kunna granska andras forskning och kunna presentera egna resultat. Kursen ger dessutom uppslag inför examensarbetet.

6 Mikroekonomisk teori, 7,5 hp
Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna : - redogöra för samt med hjälp av matematiska analysmetoder härleda samband inom centrala delar av den mikroekonomiska teorin, omfattande konsumtionsteori, produktionsteori, jämviktsteori samt välfärdsteori. - på teoretisk nivå analysera mikroekonomiska problem med hjälp av dessa teorier. Kursinnehåll I kursen behandlas: - Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom konsumentteorin. Nyttofunktion, indirekt nyttofunktion och utgiftsfunktion. Optimal konsumtion över tiden. CV- och EV- belopp. - Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom produktionsteorin. Produktionsfunktion, kostnadsfunktion på kort och lång sikt. Vinstmaximering på kort och lång sikt. - Partiell jämvikt på en marknad med fullständig konkurrens på kort och lång sikt. Effekten av en störning under naiva och rationella förväntningar. - Jämvikt på en monopolmarknad och effekten av en störning under olika antaganden om monopolistens förväntningar. - Allmän jämvikt, existens och stabilitet. - Välfärdsteorins grunder. Paretokriteriet, paretoeffektivitet och paretooptimalitet. Hicks-Kaldors kompensationskriterium. Paretoeeffektivitet och fullständig konkurrens, välfärdsteorins första och andra teorem. - Marknadsimperfektioner och politiska imperfektioner. Monopol. Externaliteter och Coaseteoremet. Allmänningar. Kollektiva nyttigheter. Second–best teorin. Politiska imperfektioner - von Neumann-Morgensterns teori om förväntad nytta och grunderna i försäkringsteorin.

7 Spelteori, 7,5 hp Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - demonstrera fördjupad kunskap i spelteoretisk teori och metod, - kritiskt granska och sakligt förhålla sig till spelteoretisk forskning, - tillämpa spelteoretisk teori i analysen av ekonomiska problemställningar. Kursinnehåll Kursen behandlar spelteorins grunder med fokus på jämviktslösningar under olika förutsättning. Stor del av kursen kommer ägnas tillämpningar av spelteori i analys av strategiskt beteende. Lösningstekniker för identifiering av Nash-jämvikter. Metoder för att identifiera relevanta Nash-jämvikter Spel med fullständig information. Spel med ofullständig information. Hur konstruera egna spel. Upprepade spel. Analys av förtroenderelationer och opportunistiskt beteende. Analys av rationellt och irrationellt strategiskt beteende. Analys av förhandlingar.

8 Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata, 7,5hp
Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: Självständigt genomföra typiska ekonometriska studier, baserad på panel- och tvärsnittsdata, inom mikro-, makro- och finansiell ekonomi med hjälp av den för frågeställningen mest relevanta ekonometriska metoden. Redogöra för den typ av ekonometriska problem som kan kopplas till heterogenitet, identifikation, selektiva urval och olika former av begränsningar hos datamängden liksom för lösningar på dessa problem. Teoretiskt analysera de vanligaste problemen och dess lösningar i ekonometriska studier baserade på panel- och tvärsnittsdata. Redogöra för val av estimationsmetoder, kriterier och tester som leder till välspecificerade ekonometriska modeller.

9 Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata, forts.
Kursinnehåll Kursen behandlar typiska problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. Den grundläggande linjära regressionsmodellen är starkt begränsad i sina applikationer. Därför går denna kurs vidare med syftet att deltagarna efter kursen självständigt skall kunna analysera och praktiskt genomföra avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som krävs av arbetsmarknaden, för en god masteruppsats, inledande forskarstudier och för att kunna läsa och orientera sig inom modern empirisk forskning. Ett exempel på moment som tas upp är modeller för paneldata där data består av en serie observationer över tiden av samma enhet. Ett annat exempel är modeller där den beroende variabeln är censurerad eller begränsad i någon form så att den t.ex. aldrig kan vara negativ eller endast antar ett fåtal diskreta värden - i det enklaste fallet noll eller ett - för att beskriva ömsesidigt uteslutande val eller utfall. Som exempel på modeller kan nämnas Tobit-, Logit- och Probit-modeller och andra liknande modeller. I samband med dessa modeller diskuteras också ”sample selection” problem, problem som uppkommer när observationer på den beroende variabeln inte har genererats från ett slumpmässigt urval utan har genererats via någon annan process. Ett exempel på det senare är när samplet bara består av försökspersoner som frivilligt anmälde sig till att delta i experimentet, eller bara av de variabler som går att mäta som t.ex. lönerna hos kvinnor som valt att förvärvsarbeta istället för att välja någon annan sysselsättning.

10 Ekonometri: Tidsseriedata, 7,5hp
Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - Självständigt genomföra typiska ekonometriska studier, baserad på tidsseriedata, inom mikro-, makro- och finansiell ekonomi med hjälp av den för frågeställningen mest relevanta ekonometriska metoden. - Teoretiskt analysera de vanligaste problemen och deras lösningar i ekonometriska studier baserade på tidsseriedata. - Redogöra för val av estimationsmetoder, kriterier och tester som leder till välspecificerade ekonometriska modeller. - Redogöra för hur man kan se makroekonomiska och finansiella tidsserier som resultatet av en underliggande datagenererande process och hur det styr modellering, prediktion och inferens.

11 Ekonometri: Tidseriedata forts.
Kursinnehåll Kursen behandlar typiska problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. Den grundläggande linjära regressionsmodellen är starkt begränsad i sina applikationer. Därför går denna kurs vidare med syftet att deltagarna efter kursen självständigt skall kunna analysera och praktiskt genomföra avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som krävs av arbetsmarknaden, för en god masteruppsats, inledande forskarstudier och för att kunna läsa och orientera sig inom modern empirisk forskning. Exempel på moment som tas upp är multivariata ekonomiska tidsserier som ofta är icke-stationära och som dessutom består av olika komponenter som måste identifieras och modelleras. I detta sammanhang behandlas tester för icke-stationaritet och kointegration. Vidare behandlas de vanligen förekommande modellerna för att predicera och analysera ekonomiska system i form av vektor autoregressiva modeller, felkorrigeringsmodeller, osv. Även modeller för tidsvarierande varianser Generalized Autoregressive Heteroscedastic (GARCH) modeller behandlas. Kursen behandlar också problem som kan uppstå i samband med att prissättning, konsumtion och produktion styrs av förväntningar snarare än historiskt realiserade data.

12 Institutionell teori och analys, 7,5hp
Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - Demonstrera fördjupad kunskap i institutionell teori och metod. - Kritiskt granska och sakligt förhålla sig institutionell forskning. - Tillämpa institutionell teori i analysen av ekonomiska problemställningar. Kursinnehåll På kursen kommer institutionell teori presenteras samt användas för att analysera institutioners inverkan på ekonomiska och politiska utfall samt på aktörers beteende. Centralt för kursen är begrepp som ’transaktionskostnader’, ’äganderätt’, ’allmänningens tragedi’, ’rent-seeking’, ’förtroende’, ’opportunistiskt beteende’, ’principal-agent’, ’governance structures’ och ’regleringar’. Centralt är också att studera drivkrafterna bakom institutionell förändring och ekonomisk omvandling. Slutligen kommer frågan om hur människor agerar och interagerar i en komplex värld och hur institutioner kan visas vara ett svar på transaktionskostnader, begränsad information, begränsad rationalitet och beteendemässiga bias som kan uppfattas som irrationalitet.

13 Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori, 7,5hp
Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - redogöra för samt med hjälp av matematiska analysmetoder härleda samband inom centrala delar av den makroekonomiska teorin kring tillväxt. - på teoretisk nivå analysera frågor kring ekonomisk tillväxt med hjälp av dessa teorier. Kursinnehåll Att ge fördjupade kunskaper om ett centralt makroekonomiskt område, ekonomisk tillväxt. Varför vissa länder utmärker sig för låg och instabil ekonomisk tillväxt medan andra visar en mer stabil och hög ekonomisk tillväxt? Hur resonerar nationalekonomer när de bygger teorier för att beskriva och förklara den ekonomiska tillväxten? Vilka policyinstrument- eller slutsatser erbjuder dessa modeller? I kursen behandlas: - Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom ekonomisk tillväxtteori. Sparande, investeringar, kapital, arbetskraft, ”effectiveness of labor”, ”steady state”, ”saddle path” och dynamisk effektivitet respektive ineffektivitet. - Ekonomisk tillväxt i Solow-modellen vari sparande, befolkningsstorlek och teknologisk nivå är exogent bestämd. - Ekonomisk tillväxt i modeller där kapitalstockens storlek bestäms av nyttomaximerande hushåll som fördelar sin inkomst mellan sparande och konsumtion. Härvidlag studeras dels modeller i kontinuerlig tid (Ramsey-modeller) men också så kallade överlappande generationsmodeller (också benämnda Diamond-modeller) där tiden är diskret. - Endogena tillväxtmodeller och hur satsningar på ökad forskning och utbildning påverkar ekonomins utveckling. - Hur nivå på, och förändringar i stocken av, socialt kapital kan inverka på ekonomisk tillväxt.

14 Finansiell riskhantering, 15hp
Mål Efter slutförd kurs skall den studerande kunna: - ha en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om finansiell investering och finansiell riskhantering via portföljdiversifiering samt via derivatinstrument. - ha förmåga att självständigt bygga portfölj- och derivatmodeller i Excel med stöd av enkel VBA programmering. - ha förmåga att självständigt värdera derivatinstrument (forwards, futures, swappar och optioner) samt redogöra för instrumentens olika egenskaper. - ha förmåga att självständigt och kritiskt utforma och implementera investeringsstrategier som såväl syftar till att uppnå riskreduktion som ökad riskexponering vid spekulation. - ha förmåga att självständigt via finansiella databaser inhämta finansiell information, tolka den och kritiskt bearbeta denna med hjälp av statistiska metoder i syfte att konstruera bättre tillgångsallokeringar. - ha förmåga att självständigt och kritiskt utforma policy/strategidokument för förvaltning av finansiella tillgångar som tar hänsyn till kundens behov, marknadsförhållanden samt tillgängliga/tillåtna finansiella instrument och riskhanteringstekniker. - ha förmåga att självständigt och kritiskt utvärdera portföljförvaltning och riskhantering. - ha kunskap om och förmåga att kritiskt reflektera kring irrationellt mänskligt beteende vid finansiell investering, portföljförvaltning, spekulation och riskhantering ("Behavioural Finance").

15 Finansiell riskhantering forts.
Kursinnehåll Kursen omfattar modern finansiell investeringsteori med fokus på investeringsprocessen, avkastningshantering och riskhantering på aktie- och derivatmarknader. De teorier som behandlas är portföljvalsteori och teori om prissättning och värdering av finansiella instrument med tyngdpunkt på aktier och derivatinstrument. I kursen ingår investerings- och riskanalys med stöd av finansiella Excel-modeller och statistiska metoder. Kursen tar ett helhetsperspektiv och behandlar också kvalitativa aspekter på investeringsstrategier, risk och riskhantering. Ett sådant kvalitativt perspektiv är aktuella rön om irrationellt beteende och systematiska felslut ("Behavioural Finance") på finansmarknader. På kursen tas följande upp: - konstruktion av värderings- och riskhanteringsmodeller i Excel, - programmering i VBA i syfte att automatisera inhämtning av finansiell data och automatisering av beräkningar i Excel, - optionsmarknaden och optionsstrategier, - värdering av terminsinstrument, swappar och optioner, - implementering av hedgestrategier, - känslighetsanalys av derivatpositioner via grekerna, - optioners implicita volatiliteter, - portföljvalsteori och beräkning av optimala tillgångsallokeringar med stöd av Excel, - faktormodeller och portföljsammansättning, - pristeorier och bearbetning av ingångsdata, - utvärdering av portföljförvaltning, - policy, policydokument och investeringsprocessen.


Ladda ner ppt "NATIONALEKONOMI HT 14 AVANCERAD NIVÅ."

Liknande presentationer


Google-annonser