Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transporthandlingar - enligt lag och avtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transporthandlingar - enligt lag och avtal."— Presentationens avskrift:

1 Transporthandlingar - enligt lag och avtal

2 Transporthandlingar enligt lag och avtal
Rättigheter och skyldigheter vid transport på väg styrs av lagar och konventioner. För inrikes transporter styr Lagen om inrikes vägtransport (1974:610) För internationella transporter styr CMR-konventionen. På dem bygger de vanligaste fraktavtalen: Alltrans 2007 Incoterm

3 Transporthandlingar enligt lag och avtal
Det gemensamma för de båda lagstiftningarna är att de behandlar: Vilka uppgifter som en fraktsedel ska innehålla. Skyldigheter transportören och avsändaren har gentemot varandra om godset blir skadat.

4 Transporthandlingar enligt lag och avtal
De stora skillnaderna mellan Lagen om inrikes vägtransport och CMR-konventionen är: Att fraktsedel SKA upprättas enligt CMR- konventionen i TRE exemplar. Vilka uppgifter som SKA framgå på en fraktsedel.

5 Lagen om inrikes transport
Denna lag gäller godsbefordran med fordon på väg mellan eller inom orter i Sverige, om avtalet avser befordran mot betalning. Lagen gäller inte: Brevbefordran Begravningstransporter Befordran av flyttsaker Eller om transporten faller under fördraget den 9 maj om internationell järnvägstransport eller som en järnväg i annat fall utförs inom Sverige. Alla ovanstående undantag utom det sista gäller även i CMR-konventionen.

6 Branschavtal Det finns många olika branschavtal. Det vanligaste för transporter heter Alltrans 2007 Gäller vid: Svensk inrikes och internationell godsbefordran med fordon på väg. Lagring av gods. Övriga tjänster som: Andra uppdrag med fordon och maskiner såsom lyftning, grävning, montering mm. Uppdrag inom logistikområdet, tjänster o uppdragsgivarens lokaler, gods- och materialflödeshantering. Förmedling av uppdrag. Rådgivning inom transport och logistik. Innehållet i Alltrans 2007 är att reglera skyldigheter och rättigheter som avsändare och transportör har. Avtalet i sin helhet hittas på

7 Branschavtal Innehållet i Alltrans 2007 är följande:
Allmänna bestämmelser Ansvarsbestämmelser vid transport Lagring av gods Övriga tjänster Gemensamma bestämmelser

8 Branschavtal Allmänna bestämmelser Omfattning Utförande Fordon
Beräkning av tid Transportschema Ekonomi Betalning Befrielsegrunder – Force Majeure mm Uppsägning När avtalet gäller. För transport av Farligt gods och Levande djur mm måste speciell överenskommelse göras. Beräkning av vägsträcka Lastnings- och lossningsförhållanden Ändring eller tilläggsarbeten Ersättning Dröjsmålsränta Kreditvillkor

9 Branschavtal Ansvarsbestämmelser vid transport Tillämpningsområde mm.
Transportörens ansvar vid transport Allmän begränsning i Transportörens ansvar Ansvarsbegränsning vid särskild risk Avsändarens allmänna ansvar Lastsäkring och lastvikt Avsändarens ansvar – Farligt gods Skada på gods Dröjsmål Skador på annan egendom än godset Transportören är ansvarig för skador, minskningar eller förluster från att ha mottagit godset tills det är levererat. Om gods inte levererats 30 dagar efter överenskommen tidpunkt alternativt 60 dagar efter godsets mottagande kan mottagaren begära ersättning som om det är förlorat. Transportörens ansvar är för inrikes transport 150kr/kg och internationell transport 8,33 SDR samt ersättning för fraktkostnad.

10 Branschavtal Lagring av gods Lagringsuppdragets uppkomst
Lagringsansvarets varaktighet Kontroll av godset i samband med lagring Uppdragsgivarens ansvar Transportörens ansvar som lagerhållare Dröjsmål Undantag

11 Branschavtal Övriga tjänster. Ansvar för övriga tjänster
Gemensamma bestämmelser. Instruktioner till transportören Försäkring Beloppsbegränsning vid annat uppdrag än transport Äganderätt till godset Panträtt Reklamation Preskription Tvist Transport Lagring och övriga tjänster Underlåtelse att väcka talan i tid Kvittningsförbud och genkäromål Transport Lagring och övriga tjänster

12 Branschavtal Exempel på andra avtal och bestämmelser: Incoterm
CONTAB 2003 Allcont 2004 Bulk 91 Allbud 98 SLAM 95 Bohag 2010 och KONTOR 2003 Anläggningsmaskiner AB 04 NSAB 2000 CMR Mer information hittas bland annat i Åkerihandboken.

13 Anbudet bör vara skriftligt.
Transportavtal Nästan varje gång man offererar ett transportpris tvingas man utgå från en del antaganden och osäkra förutsättningar. Det är därför viktigt att anbudet kompletteras med uppgifter som reglerar ansvarsförhållande och övriga förutsättningar mellan köpare och säljare, t.ex. drivmedelstillägg. Anbudet bör vara skriftligt.

14 Exempel på ett anbud Källa:Åkerihandboken 2011

15 Exempel på ett transportavtal
Källa:Åkerihandboken 2011

16 Ersättningar vid transporter
Transportören är ansvarig för att gods levereras i tid. Om godset är försenat får transportören som mest betala skadestånd som motsvarar fraktkostnaderna. Om det är inskrivet en leveranstid i avtalet och godset dröjer mer än 30 dagar från detta kan mottagaren begära ersättning för förlorat gods. Om det INTE är inskrivet en leveranstid i avtalet och godset dröjer mer än 60 dagar från att transportören mottog godset kan mottagaren begära ersättning.

17 Ersättningar vid transporter
Ersättning för förlorat gods (helt eller delvis) ersätts med som mest 150kr/kg. Mot en tilläggsavgift kan avsändaren ”försäkra” godset och då få en Skälig ersättning för förlorat gods. (marknadsvärde) Transportören är inte ansvarig för gods som t.ex. transporteras på öppen lastbil utan pressening om det förstörs av regn OM avsändaren godkänt transportsättet. Det är viktigt att innan transporten utförs komma överrens om vilka ansvarsförhållanden som gäller. Enklast är att använda sig av ett av de många branschavtal som finns som grund för det egna avtalet.

18 Ersättningar vid transporter
Vid leverans av godset ska förare och mottagare tillsammans undersöka godset för att kontrollera att inget saknas eller är skadat. Om något är skadat eller saknas ska det noteras på fraktsedeln innan påskrift. Om det inte görs vid leveranstillfället kan inte mottagaren begära ersättning för synliga skador eller saknat gods. För icke synliga skador och inte synligt saknat gods kan mottagaren begära ersättning senast SJU vardagar efter leverans. Måste vara skriftlig begäran! För internationella transporter gäller sju dagar, söndagar och andra allmänna fridagar oräknade.

19 Ersättningar vid transporter
Samma regler och tider gäller om föraren av någon anledning levererar godset utan att mottagaren är närvarande. Vid försenad leverans har mottagaren 21 dagar på sig att begära ersättning för förseningen. Måste vara skriftlig begäran!

20 Fraktsedel Fraktsedelns funktion är bland annat:
Bevis för avsändaren att godset överlämnats till fraktföraren. Bevis på vilket skick godset var vid mottagandet. Instruktion till transportören.

21 Fraktsedel En fraktsedel ska upprättas om avsändare eller fraktförare begär det. Om en fraktsedel upprättas gäller följande: Ska upprättas i flera exemplar. Ska undertecknas av fraktförare (föraren). Om den inte är undertecknad har den ingen bevisverkan. Ännu viktigare vid internationella transporter! Ska överlämnas till avsändare i samband med att godset lastas.

22 Fraktsedel En fraktsedel ska innehålla följande uppgifter:
Avsändarens namn och adress Fraktförarens namn och adress Ort och dag för mottagandet av godset samt bestämmelseorten Mottagarens namn och adress Antalet kollin samt deras särskilda märken och nummer eller däremot svarande godsbeskrivning. Om det handlar om farligt gods ska dess benämning anges samt instruktioner för detta. Enligt Lagen om inrikes vägtransport (1974:610)

23 Fraktsedel Om avsändaren eller fraktföraren begär det kan följande uppgifter finnas med på fraktsedeln: ort och dag för upprättandet gängse benämning på godsets art och förpackningssättet godsets bruttovikt eller annat uttryck för dess mängd kostnader hänförliga till befordringen, såsom frakt, tilläggs avgifter, tullavgifter och andra kostnader som uppkommer under tiden från avtalets ingående till dess godset utlämnas anvisningar som behövs för att tull- och andra offentliga föreskrifter skall kunna fullgöras förbud mot omlastning

24 Fraktsedel Om avsändaren eller fraktföraren begär det kan följande uppgifter finnas med på fraktsedeln: kostnader som avsändaren åtager sig att betala beloppet av efterkrav som skall uppbäras när godset utlämnas enligt 33 § uppgivet värde av godset samt belopp vilket motsvarar i 36 § angivet särskilt intresse av riktigt utlämnande avsändarens anvisningar till fraktföraren om försäkring av godset avtalad tid inom vilken befordringen skall vara fullgjord förteckning över handlingar som överlämnats till fraktföraren I fraktsedeln får ytterligare uppgifter som är relevanta läggas till.

25 Fraktsedel En fraktsedel kan se ut som nedan.

26 CMR-konventionen CMR = "Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route" (franska) CMR-fraktsedel Vilket betyder: ”Konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg” Gäller vid godsbefordran på väg när avsändarorten och mottagarorten befinner sig i olika stater/länder. Konventionen gäller i alla nordiska länder och så gott som alla europeiska länder, inklusive Ryssland.

27 CMR-konventionen Avtalet ska bekräftas genom att en fraktsedel utfärdas. Den ska bestå av TRE exemplar. Det första exemplaret ska avsändaren ha, det andra följer med godset och det tredje behåller transportören. När godset är lossat anses uppdraget och avtalet uppfyllt och avslutat.

28 CMR-Fraktsedel En CMR-fraktsedel ska innehålla följande uppgifter:
De feta texterna är tillägg mot vad Lagen om inrikes vägtransporter kräver En CMR-fraktsedel ska innehålla följande uppgifter: Ort och dag för utfärdandet Avsändarens namn och adress Fraktförarens namn och adress Ort och dag för mottagandet av godset samt bestämmelseorten Mottagarens namn och adress Gängse benämning på godsets art och på förpackningssättet samt i fråga om farligt gods dettas allmänt vedertagna benämning. Antalet kollin samt deras särskilda märkning och nummer. Godsets bruttovikt. Kostnader kring frakten, som tex frakt, tilläggsavgifter, tullavgifter och annat som kan uppkomma fram till leverans. Erforderliga anvisningar beträffande tull- och andra formaliteter. Meddelande om att transporten faller in under denna konvention.

29 CMR-Fraktsedel I förekommande fall ska CMR-fraktsedeln innehålla följande uppgifter: Förbud mot omlastning. Kostnader som avsändaren åtager sig att betala. Beloppet av efterkrav som skall uppbäras när godset utlämnas. Godsets deklarerade värde samt belopp motsvarande särskilt intresse av leveransen. Avsändarens anvisningar till fraktföraren om försäkring av godset. Avtalad tid inom vilken befordringen skall vara fullgjord. Förteckning över handlingar som överlämnats till fraktföraren.

30 CMR-konventionen Ogiltighet av avtalsvillkor som strider mot CMR-konventionen: Om man i ett avtal lägger in villkor som strider mot CMR-konventionen så är de ogiltiga. Dock är resten av avtalet giltigt. Speciellt villkor som innebär att bevisskyldigheter eller rätten till att få utbetalt från försäkring är ogiltiga.

31 Fraktförarens ansvar Fraktföraren är ansvarig för allt som chaufförerna gör. Fraktföraren är skyldig att kontrollera godsets skick och att uppgifterna på fraktsedeln stämmer. Skulle något inte stämma ska det antecknas på fraktsedeln innan avsändaren skriver under. Om godset är dåligt förpackat eller skadat bör det inte lastas utan lämnas hos avsändaren. Fraktföraren är inte skyldig att kontrollera att innehållet i tulldokument eller andra handlingar som medföljer godset stämmer (bortsett från fraktsedeln).

32 Fraktförarens ansvar Under transporten är det fraktföraren som ansvarar för att godset förblir helt och kommer fram i avtalad tid. Skulle godset skadas under transporten är det fraktföraren som får stå för skadorna. Om förpackningen på godset är bristfällig blir det avsändaren som får stå för kostnaderna, inkl skador på annat gods, fordon eller personer.

33 Fraktförarens ansvar Fraktföraren är ansvarig om gods försvinner, skadas eller minskas under transporten. Fraktföraren är också ansvarig för eventuella skador som beror på dröjsmål. Fraktföraren är inte ansvarig för skador på gods som fraktas på öppen lastbil utan presenning, av t.ex. regn, om avsändaren godkänt transportsättet.

34 Flera fraktförare Om det vid en transport är flera fraktförare som är involverade i transporten och det uppstår skador eller förseningar gäller följande: Alla transportörer är ansvariga för hela transporten. När godset övergår från en fraktförare till en annan gäller samma regler som vid mottagandet. Godsets skick ska undersökas och även mängden. Om det finns synliga skador eller minskning ska det noteras på fraktsedeln. Annars antas godset vara i ursprungligt skick. Fraktförare nr 2 ska ge fraktförare nr 1 ett kvitto med datum och underskrift. Han ska även skriva namn och adress på det andra exemplaret av fraktsedeln. (enligt CMR-konventionen)

35 Flera fraktförare Vid skada/försening ska den fraktförare som haft ansvaret vid skadetillfället stå för hela kostnaden. Om två fraktförare är ansvariga för skadan/förseningen fördelas kostnaden mellan dem på samma sätt som transporten är fördelad mellan dem.

36 Flera fraktförare Om det inte går att avgöra exakt tillfälle fördelas kostnaden mellan alla transportörer i det förhållande som transporten är fördelad. Den som utför halva transporten får stå för halva kostnaden. Om en av fraktförarna är oförmögen att betala sin andel av kostnaden ska kostnaden fördelas mellan de övriga på samma sätt som ovan.

37 Avsändarens ansvar Ansvarar för alla eventuella kostnader som kan uppstå till följd av att uppgifterna som avsändaren ger transportören är felaktiga. Som t ex: felaktiga tullhandlingar dåligt emballage som resulterar i att annat gods skadas

38 Förarens ansvar - Lastning
Det är ditt ansvar som förare att kontrollera att det gods som finns angivet på fraktsedeln stämmer överens med vad som levereras. Du ska också undersöka godsets och förpackningens synliga tillstånd. Upptäcker du något som inte stämmer ska du anteckna detta på fraktsedeln. Kan du inte kontrollera godset ska du anteckna detta på fraktsedeln. Vid internationell transport är det viktigt att avsändaren signerar CMR-fraktsedeln.

39 Förarens ansvar - Under transporten
Under transporten är det transportören som har ansvaret för godset. Blir det skadat är det normalt transportören som står för skadorna. Är godset bristfälligt förpackat är det dock avsändaren som står för skadorna.

40 Förarens ansvar - Godsets utlämnande
När transporten nått mottagaren ska godset lämnas ut. När godset överlämnas till mottagaren ska denna kvittera på fraktsedeln att godset är mottaget. Mottagaren får ett exemplar av fraktsedeln.

41 Förarens ansvar - Godsets utlämnande
Har skador uppkommit under transporten ska detta antecknas på fraktsedeln. Du ska normalt aldrig lämna ut gods till en mottagare om inte denne är närvarande. Är du tveksam bör du ta kontakt med din transportledare eller avsändaren av godset.

42 Dokument som ska följa med godset:
Fraktsedel Transportkort - Gäller vid transport av farligt gods. Godsdeklaration Dispenshandlingar - Gäller vid dispenstransporter.


Ladda ner ppt "Transporthandlingar - enligt lag och avtal."

Liknande presentationer


Google-annonser