Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Daniel Nylén, Institutionen för Informatik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Daniel Nylén, Institutionen för Informatik"— Presentationens avskrift:

1

2 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik
Design 2 C.1 Systemdesign Daniel Nylén, Institutionen för Informatik 2

3 Idealorienterad designteori
Designprocesser styrs inte av några ”naturlagar”. Om designprocesser vore lagbunden verksamhet så skulle ett fortsatt sökande efter en ”äkta” rationalitet vara ett givet studium. Det sätt på vilket en viss designprocess betraktas och bedrivs, är något som har valts Syftet är att föra en diskussion om hur vi bör betrakta designprocesser så att vi dels kan nå en förståelse om praxis som råder, och att dels ge en grund varpå en designer kan utveckla sin karaktär och inte spela en i förväg skriven roll Stolterman försöker skapa ett sätt att se den dolda rationaliteten bakom designprocesser Daniel Nylén, Institutionen för Informatik

4 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik
”Den vita fläcken” De stöd för designprocesser som finns ser oftast designprocessen som administration, analys eller konstruktion Svårare att hitta metoder och teorier som explicit utger sig för att vara ett stöd för skapande arbete t ex problemlösning, problemformulering, värdering, val, kreativitet, intuition m.m. Stolterman utgår i sitt arbete från föregående punkt, vilket han kallar ”den vita fläcken” Daniel Nylén, Institutionen för Informatik

5 Individuellt perspektiv
Om vem? Stolterman ser processen ur ett individuellt perspektiv. Skulle kunna vara ur ett socialt, ekonomiskt etc Daniel Nylén, Institutionen för Informatik

6 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik
Tankefigurer Ett möjligt sätt att diskutera en individuell handlings bakomliggande rationalitet Stabila och ofta kärnfulla sätt att se ”något som någonting” Redskap som vi använder för att kunna få verkligheten begriplig och möjlig att hantera Stolterman använder sig av begreppet för att säga något om handlingsrationalitet och designarbetets praxis En designer lever med en uppsättning tankefigurer. De gör sig gällande i varje specifik designprocess En designer kan sällan uttrycka alla sina tankefigurer explicit Designerns individuella verktyg De kan t ex gestalta grundläggande värderingar, kunskapssyn, människosyn, funktionalitet, effektivitet, skönhet m.m. En samling av disparata ”fixa idéer” eller ”käpphästar” Ex: ”man ska vara ärlig”, ”vridreglage är bra” Daniel Nylén, Institutionen för Informatik

7 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik
Vision När designerns ideal och tankefigurer kofronteras (kolliderar) med en specifik designsituation uppstår och formas en vision Den bild av en önskad design som uppstår när en viss persons tankefigurer konfronteras med en specifik designsituation Det är i visionen som tankefigurerna gestaltas, det är i den som man eventuellt kan se vilka tankefigurer som har påverkat designern Kan vara mostridiga, diffusa och inkonsistenta Olika tanktefigurer slåss om att bli efterlevda Visionen är designerns första designförslag Kan vara både diffus och detaljerad, abstrakt och konkret Daniel Nylén, Institutionen för Informatik

8 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik
Operativ bild Den vision som uppstår befinner sig ofta långt ifrån designsituationen. Designern skapa efterhand utifrån visionen en hanterbar operativ bild Ett konkretiserat första designförslag En gestaltning av hur denna vision skulle kunna konkretiseras Ger designern stöd att utveckla, förfina och testa sin vision Ett redskap för kommunikation med andra intressenter Övergången mellan visionen och den operativa bilden kan stödjas med hjälp av olika tekniker Så småningom övergår den till att bli en detaljerad specifikation för designprocessens produkt Daniel Nylén, Institutionen för Informatik

9 Designprocessens förlopp
Daniel Nylén, Institutionen för Informatik

10 Både process- och produktorienterad
Olika designsituationer skiljer sig åt och ställer olika krav på process eller produktorientering i olika lägen Både process- och produktorienterat designtänkande går att förstå om vi ser dem i skenet av en idealorienterad designteori Daniel Nylén, Institutionen för Informatik

11 Från problemorienterad till idealorienterad
Vem definierar vad som är ett problem? Kan vi istället för att formulera problem se möjligheter? Daniel Nylén, Institutionen för Informatik

12 Att utveckla designförmågan
Det går inte att enkelt styra designprocessens förlopp med metoder En designers skicklighet består inte av att kunna följa ett i förväg specificerat tillvägagångssätt. Skickligheten består istället av en väl utvecklad designförmåga Ett angreppssätt som tillåter en enskild designer att själv göra designstudier för att utveckla sin egen designförmåga Daniel Nylén, Institutionen för Informatik

13 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik
Re-enactment theory Historikern försöker återskapa och själv tänka de tankar som personen i den historiska situationen tänkte Alla designprocesser är unika, men genom att återuppleva en rationell tankekedja skapar vi en förståelse Daniel Nylén, Institutionen för Informatik

14 Daniel Nylén, Institutionen för Informatik
Den rätta känslan Den rätta känslan är inte något som alla har eller som lätt kan erhållas, den måste övas upp och tränas. Det handlar om att utveckla vår designförmåga Daniel Nylén, Institutionen för Informatik


Ladda ner ppt "Daniel Nylén, Institutionen för Informatik"

Liknande presentationer


Google-annonser