Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRBUNDSMÖTE! Linköping 12 maj 2012 10:30 – 15:30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRBUNDSMÖTE! Linköping 12 maj 2012 10:30 – 15:30."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRBUNDSMÖTE! Linköping 12 maj 2012 10:30 – 15:30

2 MÖTETS ÖPPNANDE Fredrik Torberger FÖRBUNDSSTYRELSEN

3

4

5 DAGENS PROGRAM 1.Mötets öppnande 10:30 2.Fastställande av röstlängd 3.Fråga om kallelse 4.Val av mötesfunktionärer 5.Fastställande av föredragningslista 6.Förbundsstyrelsen Om arbetet med förslaget Presentation av avtals- förslaget 1.Frågetorg 2.LUNCH 12 6.Plenum 13:00 Besvarande av frågor från torget Diskussion 7.Kårtid 8.Beslut 15:00 9.Mötets avslutande 10.Slut 15.30

6 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

7 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG •Mötesordförande: Björn Lindgren •Sekreterare: Sven Nilsson, Carim Schröder •Justerare: Lina Andersson, Jimmie Norberg •Rösträknare: Lina Andersson, Jimmie Norberg, Marcus Reinhold, Eddie Hecktor

8 FÖRBUNDSSTYRELSEN Uppdrag med arbetet Förutsättningar för arbetet

9 UPPDRAG FÖR ARBETET Riktlinjer givna på förbundsråd och förbundsmöte 2011 •NSF ska vara ett självständigt och organiserande scoutförbund. •Samtliga medlemmar i NSF avger medlemslöftet från tolv års ålder, precis som idag. •Att vara medlem i Scouterna, den nya riksorganisationen, är frivilligt. •Medlemmar i NSF ska ha rätt att kalla sig scouter. •NSF ska ha ett eget medlemsregister för internt bruk.

10 FÖRUTSÄTTNINGARFÖR ARBETET Ett FS enigt med givna riktlinjer •NSF bör vara en del av scoutgemenskapen och IOGT-NTO-rörelsen •NSF är uppskattat av omvärlden och har stor makt att påverka utifrån antal •Omvärlden har förändrats (demokrati) •Ny hierarki •Något avtal måste bli den första versionen •Ett avtal mellan vänner och organisationer •Hitta balansen mellan frihet och gemenskap

11 FÖRBUNDSSTYRELSEN Presentation av avtalsförslaget - intentioner samt bekräftade ändringar

12 § 1 Parter Formalia § 2 Bakgrund ● Bekräfta att SSRs roll som garant för svensk scouting överförs till Scouterna ● Klargör kraven på samverkansorganisation ● Bekräftar att NSFs profil och medlemskriterier är fortsatt fullt gångbara för rätten till scouting (jmf idag)

13 § 3 Ekonomi 1:2 ● Klargör att Scouterna tar ut en medlemsavgift från medlemmarna i samverkansorganisationen, administrerat av NSF ● Pengarna går till utveckling, demokrati, kommunikation internt-externt, central administrationochWOSM/WAGGGS ● NSF söker och administrerar sitt statsbidrag ● NSF ansvarar för kårstöd till våra kårer

14 § 3 Ekonomi 2:2 Medlemsavgiften ● Hittills 50kr/medlem till SSR ● Nuvarande förslag: ca 180 kr/medlem ● NSFs tillskott till SSR motsvarar just nu ca 130 kr/medlem inklusive medlemsavgiften ● Reell ökning av kostnader ca 50 kr/ medlem, ca 300 000 kr ● Medlemsavgiften till Scouterna beslutas av stämman. ● NSF kan välja hur medlemsavgiften till Scouterna ska finansieras. Uttag från kårer eller annan finansiering.

15 § 4 Administration ● Alla NSFs medlemmar blir medlemmar i Scouterna ● Kårens normalstadga godkänns av Scouterna ● NSF godkänner kårstadgar på delegation ● Ändringar godkänns av båda organisationer ● NSF avgör om en ansökande kår beviljas medlemskap

16 § 4 Administration – ändring 1 Originaltext i § 4.1 Anslutning av medlemmar ”Om en scoutkår som är medlem Scouterna ansöker om medlemskap i NSF ska NSFs styrelse godkänna detta.” Ändring bekräftad av Scouterna ”Scoutkår som önskar inträde i NSF ansöker om detta hos NSFs styrelse"

17 § 4 Administration – ändring 2 1:2 Ändring bekräftad av Scouterna Enligt definitionen av medlemskap i Scouterna skall varje medlem finnas upptagen i Scouternas medlemsregister. (Scouternas stadgar 2011-11-20 §4.1) Scouternas styrelse ansvarar för att det finns medlemsregister. En samverkansorganisation kan administrera medlemsregister för anslutna scoutkårer. Scoutkårer ansvarar för att informationen i medlemsregistret är korrekt för de medlemmar som är anslutna till kåren. (Scouternas stadgar 2011-11-20 §4.4)

18 § 4 Administration – ändring 2 2:2 NSF ansvarar för att medlemmar och kårer finns i ett medlemsregister, vid anslutningstillfället benämnt Madicken. Information om scoutkårer och medlemmar i NSF förmedlas till Scouternas medlemsregister i samverkan mellan parterna. Ingen kår ska behöva hantera mer än ett register. NSF har rätt att ta del av och använda sig av den information om de egna medlemmar som finns i Scouternas medlemsregister. Formerna för detta kommer att utredas vidare. För riktlinjer kring kommunikation till respektive medlemmar, se § 6.5

19 § 4 Administration – ändring 3 Originaltext § 4.5 Utträde Ändring bekräftad av Scouterna ”Scoutkår som utträder ur NSF fortsätter att vara medlem i Scouterna till dess att utträde begärs. En förening som utträder ur scouterna förlorar rätten att benämna sin verksamhet scouting eller annat namna inkluderande ordet scout i någon form.”

20 § 5 Lokal samverkan 1:2 ● Definition av scoutkår ● Kåren kan vara ansluten till samverkansorganisation ● Distrikt i Scouterna och/eller motsvarande struktur i NSF ● Kårstöd: utbildning, rekrytering, arrangemang, rover/utmanarscoutverksamhet ● NSF-kårer kan ansluta sig till Scouternas distrikt

21 § 5 Lokal samverkan 2:2 ● Vid avveckling av NSF-distrikt BÖR kårerna ansluta sig till annat distrikt. ● NSF beslutar själva om denna organisering av distrikt. ● I regionerna samverkar personal respektive ideella ● NSFs kårer tar inte del av de regionala resurserna men samverkar ideellt

22 § 6 Kommunikation 1:2 ● NSF och Scouterna får använda varandras varumärken i enlighet med utformade riktlinjer och NSFsvärderingar ● Endast NSF-kårer har rätt att använda NSFs varumärke ● Scouterna ska presentera NSF som en del av deras verksamhet ● Riktlinjer för den gemensamma kommunikationen ska tas fram

23 § 6 Kommunikation 2:2 ● Försäljningen av produkter är reglerad sedan tidigare ● NSF kan fortsätta sälja produkter med NSF-logotyp etc, inklusive Nykter scout ● Scouterna kan kommunicera direkt med sina medlemmar. Detta skall samordnas med NSF ● Kommunikationen till hela scoutrörelsen sker genom Scouterna

24 § 7 Samverkan mellan NSF och Scouterna ● Årlig avstämning av avtalet ● Scouterna ansvarar för att avstämning sker ● Minst en kontaktperson i respektive styrelse ● NSFs kårer har samma status på Scouternas stämma som direktanslutnakårer ● NSF har som förbund fem observatörplatserpå stämman

25 § 7 Samverkan - ändring Originaltext ”Scouternas och NSFs styrelser utser minst varsin person som är kontaktperson för löpande kontakt om samarbetet.” Ändring bekräftad av Scouterna ”Scouternas respektive NSFs styrelse utser minst en kontaktperson vardera. Dessa för löpande en dialog om samarbetet.”

26 § 8 Övrigt 1:3 ● NSF ställer sig bakom målsättning och värderingar uttryckta i Scouternas stadgar ● Scouterna erkänner NSF:s specifika profil och det mervärde NSF tillför sina medlemmar som det kommer till uttryck i NSF:s stadgar. ● Tvister löses primärt genom samtal, därefter i Stockholms tingsrätt

27 § 8 Övrigt 2:3 ● Den part som fattar beslut som påverkar ingånget avtal är skyldig att initiera omförhandling. ● Allmän uppsägningstid 18 månader ● 3 månaders uppsägningstid för båda parter, efter att uppsägande part meddelat orsaker samt gett motparten tid till åtgärder.

28 § 8 Övrigt 3:3 ● I extremfall kan Scouternas styre omedelbart upphäva samverkansavtalet, följt av att ärendet lyfts på kommande stämma. ● Om samverkan avbryts förlorar vi rätten att kalla vår verksamhet för scouting

29 Vad innebär inte av avtalet? ● Att vi nu förlorar en garanterad rätt att kalla vår verksamhet scouting – vi har aldrig haft en sådan garanti ● Att vi förlorar en garanterad rätt att vara del av WOSM/WAGGGS via SSR, där vi varit i minoritet ● Att vi totalt sett förlorar inflytande – tvärtom vinner kårerna inflytande genom sin fulla rösträtt på stämman, med bibehållet FM för NSF ● Att Scouterna Riksorganisationen får rätten att ändra NSFs stadgar

30 FS analys av avtalet Hur väl har målbilden uppnåtts?  NSF ska vara ett självständigt och organiserande scoutförbund.  Egna stadgar  Eget förbundsmöte  Egen ekonomi inklusive statsbidrag  Egna konsulenter  Eget medlemsregister

31 FS analys av avtalet Hur väl har målbilden uppnåtts?  NSF ska vara ett självständigt och organiserande scoutförbund.  Samtliga medlemmar i NSF avger medlemslöftet från tolv års ålder, precis som idag. □ Att vara medlem i Scouterna, den nya riksorganisationen, är frivilligt.  Medlemmar i NSF ska ha rätt att kalla sig scouter.  NSF ska ha ett eget medlemsregister för internt bruk.

32 Vad kostar det oss? ● Att ha 100% kontroll över marknadsföring ● Exklusiv rätt till vår medlemsdata ● Friheten från att vara medlem i Scouterna ● Högre avgift jämfört med SSR-avgiften (just nu) ● Ytterligare ett årsmöte att delta på Vad får vi? ● Fortsatt scoutgemenskap ● Rätten att bedriva scouting ● Fortsatta stordriftsfördelar ifråga om utveckling och marknadsföring ● Ökad exponering av profilen ● Tillgång till ekonomiska resurser genom sponsorerna ● Ökad exponering av våra anläggningar ● Direkt kårvis inflytande på svensk scouting FS analys av avtalet

33 Avtalets svagheter idag ● Mixen mellan formellt och vänskap ● Inslag av standardformuleringar ● Nybörjarkänsla

34 FS analys av avtalet Alternativ Scenario 1: Fulscouting Scenario 2: Scouting på licens Scenario 3: Bibehåll SSR Scenario 4: Teckna avtalet Scenario 5: Direktanslutning

35 FS analys av avtalet Inflytande Självständighet Scenario 4: Teckna avtalet Scenario 1: Fulscouting Scenario 2: Scouting på licens Scenario 5: Direktanslutning Scenario 3: Bibehåll SSR

36 DAGENS PROGRAM 1.Mötets öppnande 10:30 2.Val av mötesfunktionärer 3.Förbundsstyrelsen Om arbetet med förslaget Presentation av avtals- förslaget 4.Frågetorg 5.LUNCH 12 6.Plenum 13:00 Besvarande av frågor från torget Diskussion 7.Kårtid 8.Beslut 15:00 9.Mötets avslutande 10.Slut 15.30

37 DAGENS PROGRAM 1.Mötets öppnande 10:30 2.Val av mötesfunktionärer 3.Förbundsstyrelsen Om arbetet med förslaget Presentation av avtals- förslaget 4.Frågetorg 5.LUNCH 12 6.Plenum 13:00 Besvarande av frågor från torget Diskussion 7.Kårtid 8.Beslut 15:00 9.Mötets avslutande 10.Slut 15.30

38 DAGENS PROGRAM 1.Mötets öppnande 10:30 2.Val av mötesfunktionärer 3.Förbundsstyrelsen Om arbetet med förslaget Presentation av avtals- förslaget 4.Frågetorg 5.LUNCH 12 6.Plenum 13:00 Besvarande av frågor från torget Diskussion 7.Kårtid 8.Beslut 15:00 9.Mötets avslutande 10.Slut 15.30

39 DAGENS PROGRAM 1.Mötets öppnande 10:30 2.Val av mötesfunktionärer 3.Förbundsstyrelsen Om arbetet med förslaget Presentation av avtals- förslaget 4.Frågetorg 5.LUNCH 12 6.Plenum 13:00 Besvarande av frågor från torget Diskussion 7.Kårtid 8.Beslut 15:00 9.Mötets avslutande 10.Slut 15.30

40 MÖTETS AVSLUTANDE Fredrik Torberger FÖRBUNDSSTYRELSEN

41 MÖTETS AVSLUTANDE Fredrik Torberger FÖRBUNDSSTYRELSEN

42 MÖTETS AVSLUTANDE Fredrik Torberger FÖRBUNDSSTYRELSEN

43 MÖTETS AVSLUTANDE Fredrik Torberger FÖRBUNDSSTYRELSEN


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRBUNDSMÖTE! Linköping 12 maj 2012 10:30 – 15:30."

Liknande presentationer


Google-annonser