Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan"— Presentationens avskrift:

1 Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan
Centrumregionen - Göteborgs Stad, AIR – SU/VGR och Handitek

2 Projektet - från idé till verklighet
Centrumkompetens arrangerar en föreläsning med Monica Rydén Boendestödjares intresse föder projektidé Projektbeskrivning, kostnader antas FoU i Väst bidrar med forskarstöd – handledning för utvärdering genom NHV

3 Projektets genomförande
10 boendestödjare och klienter 10 handledningstillfällen 2008 3,5 utbildningsdagar Personligt lån Handi/Handifon Utvärdering med slutrapport Projektet deltar vid nationell Boendestödskonferens 27 maj 2008 FoU i Väst bjuder in till seminarie om projektet 2009 samt kommer att på sin hemsida tillhandahålla slutrapporten

4 Utvärdering - Fokus Boendestödjarna - deras roll som handledare /stöd
Klienterna - ökad självständighet / aktivitetsnivå och därmed ökad livskvalitet

5 Utvärdering - genomförande
Intervjuer av boendestödjarna Sammansällning av dokumentation under projektets gång – presenteras i tre delar

6 Samtalsintervjuer med boendestödjarna
Tre tillfällen under projekttiden Uppstartsfas – mars / april 2008 Mellantid – september / oktober 2008 Efter projektets slut – januari / februari 2009

7 Dokumentation under projekttiden del 1
CAN skattning av samtliga klienter - Innan klienten har fått Handi/Handifon - Efter projektets slut

8 Camberwells Assassment of Need – CAN skattning
Klargör, beskriver klientens aktuella situation och hur olika behov är tillfredsställda/icke tillfredsställda Utgår ifrån både klientens och personalens, anhörigas uppfattning

9 Skattningsformuläret
Uppdelat i 22 olika behovsområden Minst två personer skattar samtidigt – klient och personal, anhörig

10 Behovsområden BOSTAD FÖDA HEMMETS SKÖTSEL HYGIEN DAGLIG SYSSELSÄTTNING
FYSISK HÄLSA PSYKOTISKA SYMTOM INFORMATION OM HÄLSA OCH BEHANDLING EMOTIONELLA BESVÄR, ÄNGSLAN, DEPRESSION EGEN SÄKERHET ANDRAS SÄKERHET ALKOHOL DROGER/MEDICINER SOCIALA KONTAKTER NÄRA RELATIONER SEXUELL FUNKTION BARNOMVÅRDNAD / BARNOMSORG GRUNDLÄGGANDE SKOLFÄRDIGHETER TELEFON M.M. TRANSPORT EKONOMI SOCIALA FÖRMÅNER / BIDRAG

11 Frågor En övergripande fråga Ev fördjupande frågor
Områdena inleds med en övergripande fråga och om behoven är tillgodosedda på området går man vidare i frågeformuläret Ex. behovsområde – Bostad. Saknar personen en fast bostad? Klienten har adekvat bostad = 0 Inga problem

12 Exempel på svarsalternativ
0 = Inga problem (dvs. inget behov) 1 = Inga / måttliga problem (tillgodosett behov – tack vare insatser/behandling) 2 = Allvarliga problem (inte tillgodosett behov, oavsett om insatser/behandling finns/inte) 9 = Ej känt

13 Analys Identifikation av behov utifrån flera perspektiv
Möjlighet att se likheter / skillnader i klientens, personalens, anhörigas uppfattning

14 Dokumentation under projekttiden del 2
Checklistor Boendestödjarna dokumenterar arbetet med Handi/Handifon vid varje tillfälle de träffar klienten

15 Checklistan Närvarande Tidsåtgång Plats Funktioner i Handi/Handifon
Hemuppgift Användarfrekvens VAS skala Annat stöd Övrigt

16 Dokumentation under projekttiden del 3
VAS-skalor Klienten får själv fylla i upplevd nytta med Handi/Handifon vid varje tillfälle

17 Visuell Analog Skala - VAS
En skala vilken man genom att peka/markera kan skatta en upplevelse Två extremer: Ex. minsta tänkbara nytta största tänkbara nytta

18 VAS skalan i projektet Klienten svarar på frågan:
- I vilken utsträckning tycker du att du har nytta av Handi/Handifon? Klienten markerar sedan en punkt på skalan

19 Klienterna i projektet
Ingen homogen grupp – de kognitiva svårigheterna varierar Flera positiva exempel

20 Publikation av rapporten
På FoU i Väst hemsida under våren

21 Hjälpmedelsförskrivning
I Göteborg: Sker via individens hälso- och sjukvårdsanvariga Om man bor i eget boende – primärvårdens ansvar i första hand / hemsjukvårdens ansvar i vissa fall Om man bor i gruppboende – alltid kommunens ansvar Mer information om förskrivning finns på Hjälpmedelsinstitutet -


Ladda ner ppt "Handi i Centrum – ett samverkansprojekt mellan"

Liknande presentationer


Google-annonser