Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detta är en mall som kan ge stöd i arbetet med att ta fram vilka informationsmängder vårdgivaren ska ansluta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detta är en mall som kan ge stöd i arbetet med att ta fram vilka informationsmängder vårdgivaren ska ansluta."— Presentationens avskrift:

1 Detta är en mall som kan ge stöd i arbetet med att ta fram vilka informationsmängder vårdgivaren ska ansluta.

2 Workshop kring användningsfall och nyttor med NPÖ
Resultatet av workshopen ska ge anslutande vårdgivare användningsfall och nyttor av en NPÖ-anslutning, samt vilka informationsmängder som bör tillgänggöras

3 Workshop Förslag på struktur: Inledande presentation av NPÖ
Ta fram en gemensam målbild av NPÖ införandet. Vilka ”hot och hopp finns”. Vilken målgrupp deltar i denna workshop? Identifiera användningsfall och nyttor utifrån din verksamhets perspektiv. Vad är möjligt att förverkliga genom en anslutning till NPÖ?

4 Inledande presentation av NPÖ

5 Nationell eHälso-strategi
”Mina Hälsotjänster” Nationell eHälso-strategi NPÖ Pascal (Läkemedel) Säkerhetstjänster HSA SITHS RIV, TIS, VTIM, NI År 2006 antog alla landsting och regioner den nationella IT-strategin för vård och omsorg som tagits fram av socialdepartementet, SKL, Socialstyrelsen m fl. I strategin står följande: Medborgare, patienter och anhöriga har enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation. De erbjuds bra service och är delaktiga i vården utifrån individuella förutsättningar Personal inom vård och omsorg har tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar deras dagliga arbete Ansvariga för vård och omsorg har ändamålsenliga IT-stöd för att följa upp patientsäkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhetsstyrning och resursfördelning I Fokus har nu byts från It strategi till strategi för : Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Därför har Nationella IT-strategin bytt namn till Nationell eHälsa. Vi lämnar det tidigare tunga fokus på teknik, IT-lösningar och infrastruktur. Årlig gemensam kostnadsbudget på 300 miljoner kronor. NPÖ ingår i denna strategi under insatsområde 5. Patientdatalag 5

6 Vad är NPÖ? Nationell Patientöversikt, NPÖ, är en IT-lösning som innebär att anslutna vårdgivare har gjort delar av sina elektroniska patientjournaler tillgängliga för andra vårdgivare. Rent praktiskt innebär det att hälso- och sjukvårdspersonal hos en vårdgivare, får bereda sig tillgång till elektroniska patientjournaler hos andra vårdgivare om: patienten samtycker aktuell patientrelation föreligger och uppgifterna kan antas ha betydelse för vården av patienten.

7 NPÖ

8 Demonstrationsmiljö NPÖ
Länk till demomiljö

9 Informationsmängder NPÖ innehåller tio Informationsmängder:
Uppgifter om vård- och omsorgstagaren, till exempel personidentifikation, närstående, tolkbehov, företrädare etc Diagnos Ordinerade och förskrivna läkemedel samt Apotekens läkemedelsförteckning över utlämnade mediciner Genomförda och inbokade vård- och omsorgskontakter Vård- och omsorgsdokument, till exempel epikriser, intagnings-, dag- och öppenvårdsanteckningar och öppenvårdssammanfattning Undersökningsresultat, t ex från klinisk kemi, mikrobiologi, EKG och bilddiagnostik Uppmärksamhetssignal, med uppgifter om patientens överkänslighet mot läkemedel, allvarlig sjukdom/behandling, smitta eller andra vårdbegränsningar Patientens funktionstillstånd (PADL, funktionsnedsättning) Vård- och omsorgsplaner Vård- och omsorgstjänst, det vill säga uppgifter om primärvård, specialistvård, (hemtjäns)t, hemsjukvård,(LSS och/eller särskilt boende) parantes för det vi idag inte har laglig möjlighet att visa När en vårdgivare ska införa NPÖ behöver de bestämma vilka informationsmängder de ska börja med att ansluta. Landstingen har tillsammans tagit fram en rekommenderad ordning för informationsmängderna. (Se nästa bild) Ovan visas de 10 informationsmängderna som är möjliga att ansluta till NPÖ.

10 Rekommenderade informationsmängder
Infomängd (infotyp) Innehåller uppgifter om Vård- och omsorgstagare Personidentifikation, personnummer, namn, kön, ålder samt adress Vård- och omsorgskontakt Genomförda kontakter och planerade kontakter Händelser utan patientkontakt Diagnos Kroniska-, huvud- samt bidiagnoser Läkemedel ordinerade & förskrivna samt utlämnade Av vårdgivarna ordinerad och förskrivna läkemedel Information om utlämnade läkemedel via Läkemedelsförteckningen Vård- och omsorgsdokument Dokumenttyper (nuvarande): Epikris, intagningsanteckning, daganteckning, öppenvårdsanteckning, öppenvårdssammanfattning, <Specialitet> anteckning och övrigt dokument Undersökningsresultat (kemi/mikro/bild/ekg/konsult-övriga) Klinisk kemi och mikrobiologi Rekommenderade informationsmängder Programstyrgruppen vårdtjänster bjöd den 4 april 2011 i Göteborg in representanter från landsting/regioner till en workshop. En av aktiviteterna var att bedöma – rösta på - vilka informationsmängder som måste prioriteras för att uppnå verksamhetsnytta. Resultatet från workshopen vidarebearbetades med hjälp av användare av Nationell Patientöversikt och följande förslag till rekommendation presenterades för programstyrgruppen för vårdtjänster den 17 maj, 2011.

11 Användningsfall av NPÖ
Vid överflyttning av patient mellan vårdgivare kan informationsöverföring underlättas och minska tiden i telefon, fax och fysiska möten. Hälso- och sjukvårdspersonal kan ta del av vårdgivares ordinerade och förskrivna läkemedel via NPÖ. Vård av annan vårdgivares patient. Journalanteckningar från läkarrond skrivs i ett vårdsystem, övriga vårdgivare kan efter patientens samtycke ta del av patientinformationen via NPÖ Hälso- och sjukvårdspersonal inom hemsjukvården kan förbereda vårdtillfällen, om patienten ger samtycke Hälso- och sjukvårdspersonal kan ta del av vårdgivares ordinerade och förskrivna läkemedel via NPÖ. Om en patient skrivs ut från en vårdgivare, och man har då ordinerat läkemedel eller ändrat dosering, kan det boende eller mottagning där patienten vårdas se ändringen via NPÖ.  Hälso- och sjukvårdspersonal inom hemsjukvården kan förbereda vårdtillfällen, om patienten ger samtycke. Genom att få t.ex. diagnos varför en patient har en kateter. Eller ta del av orsaken till sår och se omläggningsordinationer. Journalanteckningar från läkarrond skrivs i ett vårdsystem, övriga vårdgivare kan efter patientens samtycke ta del av patientinformationen via NPÖ. T.ex. i de fall läkaren är anställd av landstinget går rond på kommunalt boende och dokumenterar i landstingets journal. Vid överflyttning av patient mellan vårdgivare kan informationsöverföring underlättas och minska tiden i telefon, fax och fysiska möten. Om en patient skrivs ut från slutenvården till primärvård så kan mottagande enhet efter samtycke ta del av vilka diagnoser som utreddes, vilken vård som utfördes på sjukhuset och vilka prover som togs. Vård av annan vårdgivares patient. För att enkelt kunna ta del av annan vårdgivares patientinformation, t.ex. mediciner, diagnoser och aktuella vårdplaner kan NPÖ användas, vilket ger minskad tid för överrapportering mellan vårdgivare.

12 Ta fram en gemensam målbild av NPÖ införandet
Ta fram en gemensam målbild av NPÖ införandet. Vilka ”hot och hopp finns”.

13 Hot och hopp Hot och hopp Källa: http://metodbanken.wordpress.com
Den här övningen är mycket användbar i början av ett möte, passar bra som uppstart.. Den är överraskande effektiv! Människor med ganska olika åsikter kan få en gemensam bas och samtalen koncentreras till det som känns viktigt. Så här går det till: Var och en funderar enskilt under fem-tio minuter på vad de upplever för hot och vad som ger dem hopp när det gäller införandet av NPÖ. Var och en redovisar sina tankar, vilket antecknas av en utsedd person exempelvis på stora pappersark på väggen, utan att värderas och diskuteras. Sedan reflekterar ni enskilt och därefter tillsammans över vad det är ni ser pappersarken. Ni har nu gjort en gemensam omvärldsanalys som utgångspunkt för ett fortsatt arbete!

14 Målgrupp

15 Målgrupp Vilken målgrupp deltar vid denna workshop?
Konsumenter och/eller producenter? Skillnader i behov? Finns det några med som inte kommer vara konsumenter eller producenter? Diskutera den anslutandes vårdgivarens behov som producent, samt vilka huvudintressenter som finns kring anslutande vårdgivares information i NPÖ. Finns det skillnader i behoven? Kan det ha påverkan på vilka informationsmängder som ansluts?

16 Identifiera användningsfall och nyttor

17 Vilka användningsvall ska vi ta fram för att uppnå nyttor med NPÖ?
Nuläge Risk med nuläget Förbättring/ nyttoeffekt med NPÖ Målgrupp Önskat resultat med NPÖ Informationsmängder som kan stödja användningsfallet Förslag på en metod: Deltagarna har fått en introduktion till NPÖ. För att få skapa användningsfall kan gruppen gemensamt ”brain-storma” vilka användningsfallen man kommer på. Alternativt kan varje deltagare själv skriva ner nuläge, förbättringspotential/ nytta med NPÖ och önskat resultat. Tillsammans i gruppen tittar ni på de användningsfall ni kommit fram till, och gemensamt ser vilka av dem som NPÖ kan bidra med nytta. Och vilka är möjliga att genomföra? Därefter kan deltagarna dela in sig i grupper och arbeta med att ta fram hela användningsfall utifrån nedanstående punkter: Nuläge Risk med nuläget Förbättring/ nyttoeffekt med NPÖ Målgrupp Önskat resultat med NPÖ Informationsmängder som kan stödja användningsfallet När gruppen tagit fram olika användningsfall och prioriterat dessa, så kan man ta fram ett underlag till beslutsfattare för att se en prioritering utifrån verksamheten. Detta underlag kan då sedan lämnas över antingen till beslutsfattare för införandet av NPÖ, alternativt projektgruppen för NPÖ införandet för sammanställning.

18 Inget är omöjligt När du hjälper en annan uppför berget, bestiger du det samtidigt själv!


Ladda ner ppt "Detta är en mall som kan ge stöd i arbetet med att ta fram vilka informationsmängder vårdgivaren ska ansluta."

Liknande presentationer


Google-annonser