Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation utvärdering TryggVE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation utvärdering TryggVE"— Presentationens avskrift:

1 Presentation utvärdering TryggVE
Borås FoU Sjuhärad Välfärd

2 TryggVE - Utvärderingen

3 Intern utvärdering – uppföljning  Exempel frågor: Extern utvärdering Exempel frågor: Projektnivå På vilka sätt sker information - utbildning om projektet och dess metodik? I vilken omfattning nås den tänkta målgruppen (personal – verksamheter) av projektet? Hur kommer projektorganisationen på plats och hur uppfattas den i berörda verksamheter? Hur utvecklas och uppfattas ”TryggVE-metodiken”? Sker en implementering av metodiken enligt målsättningar och hur sker den? Patienter och anhöriga Antal TryggVE-patienter som identifierats i olika organisationer. I hur många fall har de olika bedömningsinstrumenten använts? Andel uppföljningar. Förändringar i antal återinläggningar. Vilken betydelse får TryggVE-metodikens användning för upplevelse av trygghet bland patienter och anhöriga? Påverkas patienternas livssituation till följd av TryggVE? Och i så fall i vilka avseenden?

4 Extern utvärdering med såväl en formativ som en summativ ansats.
Den formativa ansatsen innebär att underhandsresultat från utvärderingen återförs med syfte att leda till fortsatt utveckling av TryggVE. Den summativa ansatsen kommer att bedöma resultatet av satsningen på TryggVE-modellen.

5 Delstudie/frågeställning
Metod (del)resultat Projektnivån 1. Hur och när kommer organisationen för TryggVE på plats och i verksamhet? Anteckningar och protokoll. SWOT-analys Ja 2. Kunskap om och nyttjande av TryggVE? Enkäter till personal. 3. Hur uppfattar TryggVE-nätverket projektet? Fokusgrupper 4. Hur utvecklas användningen av ”TryggVE-metodiken”? Ekonomiska konsekvenser av projektet? Information främst från projektledningens statistik Nej? 5. Hur uppfattas TryggVE? Sker implementering? Intervjuer med TryggVE-utförare Patienter och anhöriga 6. Hur uppfattar TryggVE-patienter betydelsen av TryggVE för sin livssituation? TryggVE-patienter intervjuas. 7. Anhörigas uppfattning om konsekvenser av TryggVE Postenkät till anhöriga till TryggVE-patienter Ja?

6

7 TryggVE - Projektnivån

8 TryggVE - Webbenkäter till legitimerad personal och motsvarande.

9 Webbenkät Svarande på enkäten (99 st) Svarande på enkäten (36 st)
 Primärvården Borås   15%  Södra Älvsborgs sjukhus   19%  Borås Stad, stadsdel Väster   45%  Svenljunga kommun   Primärvården Svenljunga   2%   Samrehab Mark-Svenljunga   3%    Alingsås kommun   75%   Alingsås lasarett   3%   Primärvården Alingsås   22% 

10 3) Har du fått information om TryggVE-modellen?
FoU Sjuhärad Välfärd

11 Om ja, på vilket/vilka sätt? (Går att välja mer än ett alternativ)
 A) Via intranätet   6.06%   B) Via ReKo Sjuhärads eller Närvå...   7.07%   C) Information på arbetsplatsträf...   46.5%   D) Via kollegor   38.4%   E) Från representant i TryggVE-pr...   75.8%   F) Via e-post   11.1%   G) På annat sätt (Var vänlig och ...   5.05%   H) ?   3.03%   Summa   192.9%  FoU Sjuhärad Välfärd

12 77% tycker att dom får fortlöpande information om nyheter/utveckling av TryggVE-projektet.
…och 46% säger att dom får informationen från representant i TryggVE-projektet. FoU Sjuhärad Välfärd

13 Hur väl känner du till TryggVE-projektet?
A- Mycket väl B- Väl C- Inte så väl D- Dåligt E- Inte alls

14 Vem har den samordnande rollen för patienterna inom TryggVE-projektet?
    %   A) Primärvårdens äldresjuksköters...   19.2%   B) Kommunens sjuksköterskor inom ...   31.3%   C) Sjuksköterskorna på sjukhusen   D) Vet ej   28.3%   E) ?   2.02%   Summa   100% 

15 57 % anger att dom varit delaktiga i arbetet med en eller flera TryggVE-patienter.
30 % av dessa svarande säger att dom hinner inte erbjuda patienterna som uppfyller kriterierna det särskilda omhändertagandet enligt TryggVE-modellen.

16 Är din uppfattning att TryggVE-patienterna får ett bättre omhändertagande än de multisjuka/multisviktande patienterna tidigare fått?

17 Anser du att TryggVE-patienten blir mer trygg än andra patienter?

18 Får du den information du behöver från andra vård-och omsorgsgivare för att kunna arbeta enligt TryggVE-modellen?     %   A) Alltid   2.02%   B) Oftast   36.4%   C) Sällan   27.3%   D) Aldrig   4.04%   E) Har ej varit aktuellt   30.3%   Summa   100% 

19 TryggVE-projektet pågår i tre år
TryggVE-projektet pågår i tre år. Hur bedömer du möjligheterna att få den arbetsmodellen (TryggVE-modellen) att fungera fortlöpande i arbetet efter att projektet är slut?     %   A) Mycket goda   1.01%   B) Goda   31.3%   C) Mindre goda   26.3%   D) Dåliga   8.08%   E) Har ingen uppfattning   33.3%   Summa   100% 

20 Kommentarer (30 stycken)
Andra gör inte det dom ska. Dvs.alla följer inte arbetssättet. Kan vara organisationer eller personalkategorier. Förmåner/gräddfil saknas för TryggVE-patienterna. 3) Dubbelarbete som ger mer administration.

21 TryggVE -Fokusgrupper

22 Fokusgrupper Engagerade personer som tagit uppdraget som kontaktpersoner.(KP) KP arbetar mycket gentemot respektive profession. KP känner inte alltid till hur deras motsvarigheter arbetar hos de andra parterna. SG och AT är mer vara vid bedömnings-instrument än Ssk. Stöd från projektledare.

23 TryggVE - Intervjuer chefer och utvecklare.

24 Intervjuer chefer och utvecklare
Samverkan är positivt så man gör lika hos alla huvudmän. Behöver synliggöra vad som händer med pat.under hela TryggVE-kedjan. Saknar Näva på SÄS. Betraktas som hälso-och sjukvårdsprojekt. Chefer och andra ”kringpersoner” behöver mer information.

25 Intervjuer fortsättning…
Ger olika bilder av vad TryggVE innebär. Anonymt projekt. Info till går till profession, mindre till ledning och kringpersoner. Konkurrens med andra projekt.

26 TryggVE - Hur utvecklas användningen av TryggVE-metodiken?

27 Redovisade TryggVE patienter
Sept – dec 2011 Jan – april 2012 Södra Älvsborgs Sjukhus 357 350 Sjuhärads-kommunerna 218 238 Primärvården Sjuhärad 100 110 Mitten Älvsborg några

28 - patienternas upplevelse
TryggVE - patienternas upplevelse Helena Hörder, doktorand Göteborgs universitet

29 Deltagare Kön Född Inskrivningsinstans Civilstånd 1 Man 1931
Sjukhus/kommun Ensam (äldreboende) 2 1932 Ensamboende 3 1933 4 Kvinna 1941 Primärvård augusti 2011 Gift 5 1927 Primärvård september 2010 6 1925 Primärvård april 2010 7 1937 Primärvård januari 2012 8 1920 SÄS januari 2010 9 1928 SÄS augusti 2010 10 SÄS mars 2010 71-92 år Intervjutid från 10 min till Medel cirka 50 minuter

30 Resultat Erfarenheter sjukvård Betydelsen av TryggVE
Kontaktsjuksköterskan Bemötande Trygghet Vad inyervjuerna i huvudsak handlade om

31 Erfarenheter sjukvård
Finns där vid akuta behov Personalen gör så gott de kan, men räcker inte till

32 Betydelsen av TryggVE Osäkerhet vad TryggVE innebär
Kontaktsjuksköterskan

33 Kontaktsjuksköterskan
När störa – mer info om när ringa Personlig relation

34 Bemötande Lyssnad på Att få adekvat information
En läkare behandlade mig som en gammal människa som inte förstår. Det tycker jag inte om. Hon pratade över huvudet på mig Dina prover var bra, det låter ju bra, men det är inte fel att veta hur man mår egentligen…

35 Trygghet Sjukvård – vetskap om akut omhändertagande vid behov
Anhöriga och vänner störst roll i vardagen

36 Betydelse Tillgänglighet kvällstid
Personlig kontakt – gärna bli kontaktad Tydligare och mer detaljerad information Svårt för sjukvård att bidra med trygghet i hemmet

37 -anhörigas upplevelse
TryggVE -anhörigas upplevelse

38 Vad svarade de anhöriga?
Tre av fyra vet vad TryggVE innebär. Samtliga uppfattar att deras närstående känner sig trygg med omhändertagandet. Tre av fyra anser att vård ges inom rimlig tid. Två tycker att omhändertagandet är bra. En har inte svarat och en är missnöjd med sin VC. Information om sin närstående är alla nöjda med.

39 Tre av fyra vem som är ansvarig inom sjukvården för deras närstående.
Samarbetet mellan vårdgivarna är alla nöjda med. Samtliga känner sig trygga med det omhändertagande som deras närstående får.

40 Summering, så här långt…
TryggVE är en bra idé! Bemanningsproblem i projektledningen ”Delområdena” i otakt Försening av projektet Styrning och ansvar genomförande? Konkurrens med andra satsningar? Vad får TryggVE-patienterna…?


Ladda ner ppt "Presentation utvärdering TryggVE"

Liknande presentationer


Google-annonser