Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.innovationsradet.se En innovativ förvaltning för bättre effektivitet och kvalitet Nationell utbildningsadministrativ konferens 25 september 2012 Michiko.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.innovationsradet.se En innovativ förvaltning för bättre effektivitet och kvalitet Nationell utbildningsadministrativ konferens 25 september 2012 Michiko."— Presentationens avskrift:

1 www.innovationsradet.se En innovativ förvaltning för bättre effektivitet och kvalitet Nationell utbildningsadministrativ konferens 25 september 2012 Michiko Muto

2 www.innovationsradet.se Förvaltningspolitiskt mål En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. (prop. 2009/10:175)

3 www.innovationsradet.se Innovation och kvalitet •Det behövs nya idéer, lösningar och tillvägagångssätt för att undanröja onödig byråkrati, förenkla människors vardag och för att få ännu bättre resultat och en effektivare användning av skattebetalarnas pengar. •Ytterligare effektivitetsvinster bör kunna göras genom fler innovativa lösningar i offentlig tjänsteproduktion. •Myndigheternas kontinuerliga arbete med att utveckla verksamheten utifrån medborgarnas och företagens behov är avgörande för att uppnå ökad kvalitet och produktivitet.

4 www.innovationsradet.se uppdraget •Stödja och stimulera innovations- och förändrings- arbete i offentlig verksamhet som kan resultera i betydande förbättringar för medborgare och företag. •Ha helhetsperspektiv och beakta erfarenheter av och förutsättningar för ett mer systematiskt arbete med värdeskapande, kvalitet och produktivitetsutveckling.

5 www.innovationsradet.se ledamöter • Dan Eliasson (ordf.), GD Försäkringskassan • Birgitta Böhlin, tf GD Tillväxtverket • Carola Lemne, VD Praktikertjänst • Thomas Rolén, kammarrättspresident i Sthlm • Håkan Sörman, VD SKL

6 www.innovationsradet.se Många skäl att tänka nytt •Mer behöver göras för mindre pengar •Nya förutsättningar t.ex. mängden info och möjligheten att hantera mycket data •Krav och förväntningar ökar – legitimitet •En välfungerande offentlig sektor är en konkurrensfördel

7 www.innovationsradet.se ”Vår rapport är en enträgen uppmaning till det politiska systemet och hela samhället att ge frågor om Sveriges konkurrenskraft, omställningsförmåga och attraktivitet högre prioritet. Sverige har en grundläggande styrka, men vår ekonomiska historia visar att vi också är sårbara.” Globaliseringsrådet

8 www.innovationsradet.se

9

10

11 Vad är en innovativ offentlig verksamhet? Nya betydande förändringar av •tjänster och varor, •processer, •organisationsmetoder eller •sätt på vilka organisationen kommunicerar med användarna.

12 www.innovationsradet.se

13 Produkt- och serviceinnovationer förändrar en offentlig tjänsts form och innehåll.

14 www.innovationsradet.se Processinnovationer förändrar det sätt en tjänst produceras och tillhandahålls. 267 dagar 130 dagar 20082010 ASYLPROCESSEN

15 www.innovationsradet.se Organisatoriska innovationer förändrar de organisatoriska ramarna för produktion och tillhandahållandet av offentlig service.

16 www.innovationsradet.se Systeminnovationer förändrar den offentliga sektorns roll, identitet och relationer till omgivningen.

17 www.innovationsradet.se Strategiska policy-innovationer förändrar politikens faktabaserade grundval – ny syn på problemen leder till omdefiniering av mål och medel.

18 www.innovationsradet.se I en innovativ förvaltning… 1.Förstår man dem man är till för. 2.Arbetar man öppet med andra. 3.Utmanas rådande synsätt. 4.Vågar man ta fler risker. 5.Går man från idé till faktisk förändring.

19 www.innovationsradet.se 1. Förstå dem man är till för •tar reda på behov, önskemål m.m. •använder informationen i verksamheten •tydliggör internt syftet med verksamheten •lyssnar till medarbetarna

20 www.innovationsradet.se 2. Arbeta öppet med andra •Vilka samverkanspartners har man? Borde man prova andra? •Samarbetet på arbetsplatsen – vilka rumsliga och materiella förutsättningar finns? Används möjligheterna? Vad vet ni om resultaten? •Innovationsupphandling •Ut med era data – låt andra jobba!

21 www.innovationsradet.se 3. Utmana rådande synsätt •Rättssäkerhet + innovation = Sant •Varför gör vi den här uppgiften? •Är någon annan bättre lämpad att utföra en viss uppgift? •Kan medborgaren/företagaren i högre grad vara delaktig i tjänstens utförande? •Måste vi ha fyra beslutsnivåer? •Tjänstemannarollen – ingår utveckling?

22 www.innovationsradet.se 4. Våga ta fler risker •Kan dialogen med politikerna utvecklas i denna del? Klargör t.ex. vilka risker man inte får ta. •Avgränsa tydliga pilotprojekt – avbryt i tid. •Organisationskultur – har vi verkligen högt i tak? Premieras goda idéer? Är det OK att testa och att göra fel?

23 www.innovationsradet.se 5. Från idé till faktisk förändring •Groddstrategin •Kopiera •Partnerskap •Nätverk •Open-source

24 www.innovationsradet.se Samverkan INNOVATIONSRÅDETS ARBETE HUR KAN MAN UTVECKLA? DIALOG HUR SER DET UT? Kvalitets- och effektivitetsanalys er i olika sektorer Enkät till myndigheterna Styrsystem i kommun – förstudie skolan WORKSHOP 1 myndighetschefer WORKSHOP 3 myndighetschefer Är befintligt generellt regelverk ett hinder för innovation? Forskningsöversikt om lean WORKSHOP 2 myndighetschefer Lean i offentlig verksamhet Processer som inkluderar flera myndigheter - miljötillstånd Processer som inkluderar flera myndigheter - miljötillstånd Litteraturstudier Andra länder Konferens om innovation 18/9 i Västerås Konferens om innovation 18/9 i Västerås Mäta medborgarnytta genom s.k. livshändelser Intern styrning och systemsyn

25 www.innovationsradet.se kontakt www.innovatiosradet.se info@innovationsradet.se


Ladda ner ppt "Www.innovationsradet.se En innovativ förvaltning för bättre effektivitet och kvalitet Nationell utbildningsadministrativ konferens 25 september 2012 Michiko."

Liknande presentationer


Google-annonser