Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PSI-direktivet i svensk e-förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PSI-direktivet i svensk e-förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 PSI-direktivet i svensk e-förvaltning
Magnus Enzell Finansdepartementet

2 Bakgrund Den primära faktorn vid regleringen av tillgång till offentlig information har i Sverige varit det demokratiska perspektivet med rättigheten till insyn, snarare än det ekonomiska perspektivet med vidareutnyttjande. Information (handlingar) har setts som en biprodukt av kärnverksamheten. I vissa fall är dock informationsproduktion i sig kärnverksamhet. PSI: Offentlighetsfrågor är både en demokratisk rättighet och en ekonomisk angelägenhet. Myndigheternas datasamlingar har ett värde utanför den offentliga förvaltningen. Genom lång tradition har Sverige dock en relativt väl utvecklad marknad av offentlig information. Dock otydligt reglerad. 2

3 Svensk införlivande av PSI-direktivet
Sverige meddelade kommissionen att direktivet var införlivat i svensk rätt 2005 med hänvisning till TF, SekrL och FörvL Formell underrättelse 23 mars 2007, främst om SPAR Yttrande till KOM: Sverige lovar vita ytterligare genomförandeåtgärder Upphandling av 4 servicebyråer för SPAR PSI-förordning för att förtydliga gällande rätt Överklagande inom ramen för TF 3

4 Arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en ny lag
Kompletterande formell underrättelse 17 oktober 2008 med vidgad kritik, främst normhierarkisk. Sverige hänvisar till regeringsbeslut om att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta fram en lag Regeringen beslutar att det inom Regeringskansliet ska tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur ett korrekt genomförande av PSI-direktivet kan säkerställas bl.a. genom nödvändig författningsreglering i lag. Arbetet ska vara klart senast den 30 juni 2009. 4

5 Uppdraget Arbetsgruppen ska
lämna förslag till nödvändiga förändringar i lag och förordning. departementen ska inventera regelverken inom sina respektive ansvarsområden, bedöma vilka myndigheter som påverkas samt lämna förslag till arbetsgruppen på författningsändringar 5

6 Utgångspunkter för gruppens arbete
Syfte och räckvidd - en ny reglering på området bör på ett tydligt sätt avgränsa den nya regleringens räckvidd gentemot angränsande författningar. Definitioner - begreppens räckvidd och innebörd klargöras i relation till svenska förhållanden Allmänna princip - villkor måste anges för när en myndighet är skyldig att medge vidareutnyttjande utöver offentlighetsuttag enligt offentlighetsprincipen Behandling av begäran om vidareutnyttjande - krav på informationsplikt och skyldighet att ange skäl vid avslag samt möjligheter till överklagande av avslagsbeslut 6

7 Utgångspunkter för gruppens arbete
Tillgängliga format – hänvisning till den parlamentariska E-offentlighetskommittén (Ju 2008:06) Avgiftsprinciper - föreslå hur PSI-direktivets övre gräns för avgiftsuttaget kan regleras i lag. Kartlägga de ekonomiska konsekvenserna av PSI-avgiftsreglering (1 april 2009) E-offentlighetskommitténs ska se över avgiftsförordningen och överväga om en generell skyldighet att lämna ut handlingar elektroniskt innebär att avgiftsregleringen bör vara teknikneutral. Kommittén ska enligt direktiven beakta PSI-direktivets bestämmelser om principer för avgiftsuttag vid utlämnande av allmänt tillgänglig information. 7

8 Utgångspunkter för gruppens arbete
Offentliggörande av villkor och avgifter - tydligt sätt uttrycka räckvidden av den i direktivet reglerade aktiva informationsplikten. Licenser - Statskontorets rapport (Fi2005/1905) om licenser för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn utgör en utgångspunkt för ett förslag om utformning av licenser. Icke-diskriminering och förbud mot exklusiva avtal - en allmän ram för proportionella, öppna och icke-diskriminerande villkor som inte snedvrider konkurrensen. Villkoren ska avse alla former av vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn. Bestämda i förväg, tydliga och allmänt tillgängliga. Väga in Förvaltningskommitténs betänkande. Frågan om hur redan ingångna avtal som ger exklusiv tillgång till offentlig information bör speciellt uppmärksammas. 8

9 Villkor 1: Får inte begränsa tillämpningen av offentlighetsprincipen
Genomförandeåtgärderna kräver en omfattande utredning och noggranna överväganden för att bl.a. säkerställa att myndigheter i sin tillämpning av bestämmelser om vidareutnyttjande av information inte begränsar tillgången till allmänna handlingar i strid mot tryckfrihetsförordningen. 9

10 Villkor 2: Får inte inkräkta på den personliga integriteten
TF ger rätt till att taga del av allmäna handlingar Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran … tillhandahållas den, som önskar taga del därav Rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. 10

11 E-offentlighetskommittén
Parlamentariska E-offentlighetskommittén (Ju 2008:06) ska överväga om det i lag bör införas generell skyldighet för myndigheter att lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form. Ska undersöka hur en sådan skyldighet kan antas påverka riskerna för otillbörliga ingrepp i enskildas personliga integritet. Göra en översyn av avgiftsförordningen och att särskilt överväga om en generell skyldighet att lämna ut handlingar elektroniskt innebär att avgiftsregleringen bör vara teknikneutral. Kommittén beräknas avsluta sitt arbete den 31 december 2009. 11

12 Det behövs ännu fler åtgärder
Konkurrensverket – effektivare regler för den offentliga sektorns försäljning av grunddata – Näringsdep. samordnar Förvaltningskommittén – tydlig gräns mellan det statliga åtagande och marknadens uppgifter – 15 december Institutet för tillväxtpolitiska studier - mekanismer för bl.a. tillsyn och kontroll E-delegation – driva frågor kring elektroniskt informationshantering 12

13 3. Myndigheterna agerar på koncerngemensamma verksamhetsmål
2. Operativ e-delegation koordinerar & följer upp myndigheters arbete 1. Handlingsplan grund för programstyrning inom regeringskansliet Samordning av frågorna inom RK kring Handlingsplanen, Statssekreterargrupp, E-grupp Koordinerad samverkan mellan myndigheterna och samlad uppföljning Styrning av den myndighetsövergripande verksamhetsutvecklingen Uppföljning 13

14 Genomförande av handlingsplanen
14

15 Budgetpropositionen 2009 Regeringen förstärker sin prioritering av e-förvaltningsfrågorna genom att Skapa en operativ e-delegation inriktad på att genomföra regeringens handlingsplan för e-förvaltning. Normeringsarbetet inom e-förvaltning knyts till förverkligandet av regeringens e-handlingsplan och blir ett ansvar direkt för regeringen. Verket för förvaltningsutveckling (Verva) avvecklas den 31 december 2008. 15

16 Budgetpropositionen 2009 om e-delegationen
Syftet är att förverkliga regeringens handlingsplan för e-förvaltning. Ett förstärkt stabsstöd som ger underlag för myndighetsövergripande beslut och operativt stöd. Stödja såväl regeringens som myndigheternas utvecklingsarbete Öka samspelet mellan regeringen, myndigheterna, kommunerna, landstingen och näringslivet. 16

17 Budgetpropositionen 2009 I e-delegationens uppgifter ska bl.a. ingå:
att följa upp och samordna myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt så att målet om enkelhet för medborgare och företagare uppnås, att prioritera projekt inom e-förvaltning, att samordna IT-standardiseringen inom staten, samt att säkerställa att kalkylerade besparingar realiseras. 17


Ladda ner ppt "PSI-direktivet i svensk e-förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser