Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktiskt tvärvetenskapande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktiskt tvärvetenskapande"— Presentationens avskrift:

1 Praktiskt tvärvetenskapande
? Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den

2 Kursmål • redogöra för dagens miljö- och utvecklingsproblematik och begreppet hållbar utveckling, samt uppvisa specialiserad kunskap om ett specifikt fall eller område inom ämnet Hållbar utveckling; • ge exempel på olika synsätt och ideologier inom miljö- och utvecklingsområdet; • redogöra för historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på miljö och utveckling; • föra in en existentiell dimension i miljö- och utvecklingsdiskussionen; • redogöra för och argumentera kring vetenskapens/teknikens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för hur de används; • uppvisa god färdighet i att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom området; • formulera ett personligt förhållningssätt till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar och därigenom stärkt sin förmåga att möta en föränderlig omvärld.

3 (Tvär)vetenskande Seminarieserien Funktion
Att stimulera och utmana er – Kritiskt och kreativt tänkande i fokus Att skapa en röd tråd och knyta an till de andra delkurserna genom att använda deras verktyg och litteratur på nya sätt. Att komplimentera perspektiv och verktyg i de andra delkurserna Att skapa förutsättningar för ett väl genomfört projektarbete eller tvärvetenskaplig uppsats.

4 Kritiskt/analytiskt tänkande
Fredag Tvärvetenskap – komplexitet, förundran och Hållbar Utveckling 28 jan. Förberedelse: Seminarieuppgift Fredag Praktiskt (tvär)vetenskapande – 25 feb. Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den Förberedelse: Seminarieuppgift 2 Fredag Konstruktiv kreativitet, vetenskap och personliga förhållningssätt Bortom tro och vetande– Språk, mening och visioner 11 mars Förberedelse: Seminarieuppgift 3 Torsdag Exkursion och studieresa till en inspirerande plats 17 mars FRAMFLYTTAD!!! Måndag Gemensam Uppstart och brainstorm – projekt och uppsatsarbete 28 mars 9-12 Torsdag Att arbeta tvärvetenskapligt för en hållbar utveckling 31 mars Förberedelse: Seminarieuppgift 4 Kreativt/nytt tänkande

5 PLAN för DAGEN Historier, sammanhang och systemtänkande
Systemtänkande och slutet på världen som vi känner den - Att förbereda och utföra en intervju Praktisk tvärvetenskap – undvik fallgropar och fastna inte i klyftan Lunch! Praktisk tvärvetenskap – prata, lyssna, rita, prata. Olika lärstilar – VARK test En blick in i framtiden

6 Sätt att förklara verkligheten

7 Sätt att förklara verkligheten

8 Sätt att förklara verkligheten
Händelse Mönster, trender Systematiska Strukturer Mentala modeller Vad var det som hände? Vad har hänt den senaste tiden? Har vi befunnit oss i en liknande situation tidigare? Vilka krafter bidrar till dessa mönster och trender? Vad i vårat sätt att tänka gör att dessa mönster och trender bevaras?

9 Sätt att förklara verkligheten
Torka Händelse Mönster, trender Systematiska Strukturer Mentala modeller Events Patterns, Trends Systemic Structures Mental Models Graf över minskad vattentillgång

10 Färg Möbel Verktyg

11 Systemtänkande är mycket...
Systemdynamik (badkars dynamik) Konceptuell Modellering Mentala modeller Organisationell inlärning Populationsdynamik Kaosteori Lämplig förenkling och kommunikation av en irreducerbar verklighet. Urgammalt.. Förenar intution och vetenskap

12 En systemtänkare.. ser helheten
ändrar sitt perspektiv ofta och därmed ser nya hävstångspunkter i komplexa system tänker på hur mentala grundantaganden skapar våran framtid belyser vikten av att tänka långsiktigt hittar var oanade konsekvenser framträder fokuserar på underliggande strukturer istället för att lägga skulden på någon

13 Systemtänkande Sources, Stocks, Sinks and flows Återkoppling
Fördröjning Icke-linjära effekter Tröskelvärden Positiva och negativa kausala samband Rita upp exempel på tavla... Bara för att två indikatorer går åt samma håll under de senaste 20 åren betyder det inte att det finns ett samband.. Kan finnas en annan indikator som påverkar dem istället... Rita upp så att de ser hur de ska rita också...

14 Konceptuell Modellering
Ord Bilder Diagram

15 Orsak och verkan Linjär approach Om A Då B System approach

16 Causal Loop Diagram Causal - Orsak och verkan förhållande Loop -
Sluten cirkel av orsak och verkan

17 Causal Loop Diagram - Notation
Population dödlighet Andel av populationen som kan föda Genomsnittlig livslängd + - R B födelsetal Loop-notation: Positiv (förstärkande) Loop Negativ (Balancerande) Variabel 1 Varianel 2 + Länk polaritet Kausal Länk

18 Kausalt samband eller korrelation?
Korrelationer representerar inte systemets struktur. Kausala diagram bör endast innehålla (vad du tror är) genuint kausala förhållanden. Ej korrekt + Glass försäljning Mordfrekvens .Causation versus Correlation Correlations do not represent the structure of the system. Causal diagrams must include only (what you believe to be) genuine causal relationships. .Polarity Positive link polarity (+) if X increases, Y will always he higher than it would have been. Negative polarity (-) if X increases, Y will always he lower than it would have been. .What kind is this loop? 1. The right method, carefully tracing the effect of a disturbance around the loop, will often reveal a wrongly labeled polarity and will help you and your audience to grasp the meaning and mechanism of the loop. 2. The fast way to tell if a loop is positive or negative is to count the number of negative links in the loop. If the number of negative links is even, the loop is positive; if the number is odd, the loop is negative. .Variables Names 1. Should Be Nouns or Noun Phrases A causal diagram captures the structure of the system, not its behavior—not what has actually happened but what would happen if other variables changed in various ways. 2. Variable Names Must Have a Clear Sense of Direction Choose names for which the meaning of an increase or decrease is clear, variables that can be larger or smaller. Without a clear sense of direction for the variables you will not be able to assign meaningful link polarities. 3. Choose Variables Whose Normal Sense of Direction Is Positive .Name Your Loops .Indicate Important Delays in Causal Links Delays are critical in ci eating dynamics Delays give systems uneitua, can create oscillations, and are often responsible for tradeoffs between the short- and long-run effects of policies. Your causal diagrams should include delays that are important to the dynamic hypothesis or sign ificaiit relative to your time horizon. As shown in F chapter 11, delays always involve stock .Tips for Causal Loop Diagram Layout To maximize the clarity and impact of your causal diagrams, you should follow some basic principles of graphic design. 1.Use curved lines for information feedbacks. Curved lines help the reader visualize the feedback loops. 2. Make important loops follow circular or oval paths. 3. Organize your diagrams to minimize crossed lines. 4. Don’t put circles, hexagons, or other symbols around the variables in causal diagrams. Symbols without meaning are “chart junk” and serve only to clutter and distract. 5. Iterate. Since you often won’t know what all the variables and loops will be when you start, you will have to redraw your diagrams. .Choose the Right Level of Aggregation Causal loop diagrams are designed to communicate the cunttal feedback structure of your dynamic hypothesis. They are not intended to be descriptions of a model at the detailed level of the equations. Having too much detail makes it hard to see the overall feedback loop structure and how the different loops interact. Having too little detail makes it hard for your audience to grasp the logic and evaluate the plausibility and realism of your model. .Don’t Put All the Loops into One Large Diagram .Make the Goals of Negative Loops Explicit All negative feedback loops have goals. Goals are the desired state of the system, and all negative loops function by comparing the actual state to the goal, then initiating a corrective action in response to the discrepancy. Make the goals of your negative loops explicit. Making the goals of negative loops explicit is especially important when the loops capture human behavior. .Distinguish between Actual and Perceived Conditions

19 Kausalt samband eller korrelation?
Korrelationer representerar inte systemets struktur. Kausala diagram bör endast innehålla (vad du tror är) genuint kausala förhållanden Korrekt Ej korrekt + Mordfrekvens Glass Försäljning Glass försäljning Mordfrekvens + + .Causation versus Correlation Correlations do not represent the structure of the system. Causal diagrams must include only (what you believe to be) genuine causal relationships. .Polarity Positive link polarity (+) if X increases, Y will always he higher than it would have been. Negative polarity (-) if X increases, Y will always he lower than it would have been. .What kind is this loop? 1. The right method, carefully tracing the effect of a disturbance around the loop, will often reveal a wrongly labeled polarity and will help you and your audience to grasp the meaning and mechanism of the loop. 2. The fast way to tell if a loop is positive or negative is to count the number of negative links in the loop. If the number of negative links is even, the loop is positive; if the number is odd, the loop is negative. .Variables Names 1. Should Be Nouns or Noun Phrases A causal diagram captures the structure of the system, not its behavior—not what has actually happened but what would happen if other variables changed in various ways. 2. Variable Names Must Have a Clear Sense of Direction Choose names for which the meaning of an increase or decrease is clear, variables that can be larger or smaller. Without a clear sense of direction for the variables you will not be able to assign meaningful link polarities. 3. Choose Variables Whose Normal Sense of Direction Is Positive .Name Your Loops .Indicate Important Delays in Causal Links Delays are critical in ci eating dynamics Delays give systems uneitua, can create oscillations, and are often responsible for tradeoffs between the short- and long-run effects of policies. Your causal diagrams should include delays that are important to the dynamic hypothesis or sign ificaiit relative to your time horizon. As shown in F chapter 11, delays always involve stock .Tips for Causal Loop Diagram Layout To maximize the clarity and impact of your causal diagrams, you should follow some basic principles of graphic design. 1.Use curved lines for information feedbacks. Curved lines help the reader visualize the feedback loops. 2. Make important loops follow circular or oval paths. 3. Organize your diagrams to minimize crossed lines. 4. Don’t put circles, hexagons, or other symbols around the variables in causal diagrams. Symbols without meaning are “chart junk” and serve only to clutter and distract. 5. Iterate. Since you often won’t know what all the variables and loops will be when you start, you will have to redraw your diagrams. .Choose the Right Level of Aggregation Causal loop diagrams are designed to communicate the cunttal feedback structure of your dynamic hypothesis. They are not intended to be descriptions of a model at the detailed level of the equations. Having too much detail makes it hard to see the overall feedback loop structure and how the different loops interact. Having too little detail makes it hard for your audience to grasp the logic and evaluate the plausibility and realism of your model. .Don’t Put All the Loops into One Large Diagram .Make the Goals of Negative Loops Explicit All negative feedback loops have goals. Goals are the desired state of the system, and all negative loops function by comparing the actual state to the goal, then initiating a corrective action in response to the discrepancy. Make the goals of your negative loops explicit. Making the goals of negative loops explicit is especially important when the loops capture human behavior. .Distinguish between Actual and Perceived Conditions Medel Temperatur

20 Ansats och metoder i Klimatkrig
Kvalitativa/kvantitativa? Naturvetenskaplig/humanistisk/samhällsvetenskaplig/annat? Brygger de klyftan?

21 A B C D Relevant (för HU) Hög Akademisk Kvalitet Låg Akademisk
Irrelevant (för HU)

22 A B C D Intressant Oanvändbar Användbar Ointressant
Ur akademisk synvinkel A B Oanvändbar Utanför akademin Användbar utanför akademin C D Ointressant Ur akademisk synvinkel

23 Relevant (för HU) A B Ointressant Intressant C D Irrelevant (för HU)

24 LUNCH!

25 En Återkkopplingsmodell för HUB

26 Tips på feedback… Vad är utmärkande/speciellt med denna visualisering?
Vad hjälper dig att förstå Welzers resonemang bättre? Vad är otydligt? Skulle man kunna komplettera med något?

27 Vad är funktionen med att rita systemkartor/mindmaps?
Hjälper det dig att fördjupa din förståelse? Vilka fördelar/nackdelar finns?

28 Skulle Welzers text gynnas av systemkartor/mindmaps eller ej?
Kan ni komma på några andra bra metoder för att belysa författares resonemang eller förstå sig på ”verkligheten” lite bättre?

29 Upplägg Januari Februari Mars April Maj Juni
Miljö- och utvecklingsstudier: värderingar, världsbilder och visioner, 15 hp Livsfilosofi och det moderna samhället eller Människan och Maskinen, 7,5 hp (Tvär)vetenskapande seminarieserie och uppsatsskrivande eller projektarbete, 7.5 hp

30 Vårterminen 2011 VVV artikelanalys Uppsats/Projekt val VVV PM
Projekt/Uppsats klar LF/MM HUB 1 - Dekonstruktion HUB 3 – personligt narrativ LF/MM VVV Entrebiljett LF/MM Slut VVV Synsättsanalys VVV Essä och PM1 Cemus konferens, mässa och festival HUB 2 - Systemkarta

31 Reflektion Vad har du lärt dig av uppgiften dagens seminarie? Något som var extra svårt, utmanande? Vad var enklare? Vad har du lärt dig under VVVs och HUBs första delar? Vad var extra intressant? Vad kändes helt nytt? Vad kunde gjorts bättre? Vad saknas hittills?


Ladda ner ppt "Praktiskt tvärvetenskapande"

Liknande presentationer


Google-annonser