Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Påföljder vid alkohol- och narkotikarelaterad brottslighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Påföljder vid alkohol- och narkotikarelaterad brottslighet"— Presentationens avskrift:

1 Påföljder vid alkohol- och narkotikarelaterad brottslighet
Claes Werdinius Ystads Tingrätt

2 Baspåföljder 1. böter 2. villkorlig dom 3. skyddstillsyn 4. fängelse
dagsböter, penningböter  eller normerade böter dagsböter bestäms till ett antal av minst 30 och högst 150, varje dagsbot från och med 50 till och med kronor  2. villkorlig dom prövotid två år 3. skyddstillsyn prövotid tre år övervakning ett år 4. fängelse på viss tid, lägst 14 dagar, eller på livstid fängelsestraff upp till tre månader fotboja

3 Baspåföljder II 5. överlämnande till vård i vissa fall
a. vård av missbrukare b. rättspsykiatrisk vård med eller utan särskild utskrivningsprövning 6. överlämnande till särskild vård av unga a. ungdomsvård b. ungdomstjänst, d.v.s. skyldighet att utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt anordnad verksamhet  i lägst 20 och högst 150 timmar.  c. sluten ungdomsvård, lägst fjorton dagar och högst fyra år

4 Kombinationspåföljder
Villkorlig dom och dagsböter, (huvudregel) högst 200, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte Villkorlig dom med en föreskrift om samhällstjänst, d.v.s. skyldighet att utföra oavlönat arbete i lägst 40 och högst 240 timmar

5 Kombinationspåföljder II
1. Skyddstillsyn och dagsböter högst 200, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte 2. Skyddstillsyn med föreskrift om A. vistelseort eller bostad under viss tid, högst ett år åt gången B. arbetsanställning, annan förvärvsverksamhet eller utbildning C. läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård eller behandling i eller utanför sjukhus eller annan dylik inrättning D. i fall som avses i 2C ovan, skyldighet att lämna blod-, urin- eller utandningsprov för kontroll av att han inte är påverkad av beroendeframkallande medel 3. Skyddstillsyn med en föreskrift om samhällstjänst, d.v.s. skyldighet att utföra oavlönat arbete i lägst 40 och högst 240 timmar 4. Skyddstillsyn och fängelse i lägst 14 dagar och högst tre månader

6 Överlämnande av till särskild vård av unga
Ungdomsvård får förenas med ungdomstjänst eller dagsböter.

7 Överlämnande till rättspsykiatrisk vård
Överlämnande till rättspsykiatrisk vård får förenas med annan påföljd, dock inte fängelse eller överlämnande till annan särskild vård.

8 Grundläggande principer för val av påföljd
Fängelse strängare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn Vid påföljdsvalet fästa avseende vid omständigheter som talar för lindrigare påföljd än fängelse svår kroppskada genom brottet avhjälpande av skadliga verkningar av brottet frivillig självangivelse utvisning ur riket avskedande, uppsägning eller hinder i yrkesutövning hög ålder eller dålig hälsa ovanligt lång tid sedan brottet annan likvärdig omständighet  

9 Skäl för fängelse brottets straffvärde brottets art återfall i brott

10 Unga lagöverträdare Straffmyndiga vid 15 års ålder
15-18 år: synnerliga skäl för fängelse 18-21 år: särskilda skäl för fängelse Fängelse påkallat av brottets straffvärde återfall i allvarlig brottslighet

11 Psykiskt störda lagöverträdare
Allvarlig psykisk störning: fängelseförbud Ingen annan passande påföljd: fri från påföljd

12 Skäl för villkorlig dom
Det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet Förstagångsbrott Engångsföreteelse Påtagliga förbättringar vid återfallsbrottslighet Villkorlig dom i stället för fängelse, om den villkorliga domen förenas med samhällstjänst

13 Skäl för skyddstillsyn
denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet; förutsätter att den tilltalade har behov av övervakning för att avhålla sig från fortsatta brott skyddstillsyn i stället för fängelse om den tilltalades personliga eller sociala situation påtagligt har förbättrats i något hänseende som kan antas ha haft samband med hans brottslighet, den tilltalade undergår behandling för missbruk, skyddstillsynen förenas med kontraktsvård, skyddstillsynen förenas med samhällstjänst. skyddstillsyn får förenas med fängelse om det är oundgängligen påkallat med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller till den tilltalades tidigare brottslighet.

14 Rattfylleribrotten Framförande i alkoholpåverkat tillstånd, eller efter intag av narkotika: Av motordrivet fordon Av spårvagn

15 Rattfylleri Alkoholkoncentration:
0,2 promille i blodet [4,4 mmol/l] eller 0,1 milligram per liter utandningsluft Så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller annat ämne att det kan antas att han eller hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt

16 Grovt rattfylleri Alkoholkoncentration:
1,0 promille i blodet [21,7 mmol/l] eller 0,5 milligram per liter utandningsluft Framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten

17 Strafflatitud för rattfylleribrotten
böter fängelse sex månader Grovt rattfylleri fängelse i högst två år

18 Grovt Rattfylleri: Presumtion
Presumtionen vid grovt rattfylleri är att döma till fängelse, om inte särskilda skäl talar mot detta, d.v.s. grovt rattfylleri är ett s k artbrott Styrkan av presumtionen för fängelse avgörs av karaktären av, och omständigheterna kring brottet Presumtionen för fängelse stärks av hög alkoholhalt (1,5 promille i blodet) hög risk för trafiksäkerheten särskilda fordonstyper buss lastbil moped  återfall inom kanske tre år kan skärpa påföljden

19 Grovt Rattfylleri Villkorlig dom (+ böter)
Äldre personer Svår ångest Stora fysiska och psykiska problem äldre cancersjuka rehabilitering äventyras allvarliga svårigheter i yrkesutövningen Villkorlig dom + samhällstjänst

20 Grovt Rattfylleri: skyddstillsyn
Kontraktsvårdsfallen Rehabilitering äventyras Svårigheter att klara ett fängelsestraff på grund av psykiska problem, handikapp, hög ålder eller liknande Skyddstillsyn+samhällstjänst

21 Narkotikabrott = befattar sig med narkotika enligt följande
Överlåter narkotika Framställer narkotika som är avsedd för missbruk Förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte Anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk Bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel Innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

22 Narkotikasmuggling För narkotikasmuggling döms den som olovligen för in narkotika i landet

23 Strafflatitud för narkotikabrott och narkotikasmuggling
Riktlinjerna för rubriceringen och bedömningen av straffvärdet av narkotikabrott och narkotikasmuggling syftar ytterst till en enhetlig rättstillämpning Ringa brott med hänsyn till art och mängd narkotika böter fängelse högst sex månader Normalgraden fängelse högst tre år Grovt brott fängelse lägst två år och högst tio år

24 Grovt brott bedöms utifrån:
Det har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivs i större omfattning eller yrkesmässigt Det har avsett en särskilt stor mängd narkotika Det har annars varit av särskilt farlig eller hänsynlös art Narkotikabrott är – utom i ringa fall – ett artbrott som normalt skall föranleda ett fängelsestraff Ringa narkotikabrott skall normalt leda till ett bötesstraff

25 Olika narkotikas farlighet i rätts-tillämpningen
Syftar till enhetlig rättstillämpning Kokain är något farligare än amfetamin LSD och Ecstasy är farligare än amfetamin Råopium är en tredjedel så farligt som heroin Metadon är farligare än morfin men inte lika farligt som heroin Marijuana är lika farligt som cannabisharts GHB är lika farligt som Ecstasy men mindre farligt än heroin Rohypnol är lika farligt som GHB och Ecstasy Fentanyl är farligare än heroin

26 Straffskalor för enskilda droger : OH

27 Dopningsbrott Dopningsmedel legaldefinieras som
syntetiska anabola steroider testosteron och dess derivat tillväxthormon kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat, eller av tillväxthormon

28 Dopningsmedel får inte
Införas till landet Överlåtas Framställas Förvärvas i överlåtelsesyfte Bjudas ut till försäljning Innehas, eller Brukas. För dopningsbrott döms den som uppsåtligen bryter mot vad som sägs under föregående   Undantag: medicinskt eller vetenskapligt ändamål

29 Strafflatitud för dopningsbrott
Ringa brott med hänsyn till mängden dopningsmedel samt övriga omständigheter böter fängelse i högst sex månader Normalgraden fängelse i högst två år Grovt dopningsbrott fängelse lägst sex månader och högst fyra år

30 Grovt dopningsbrott bedöms utifrån:
Det har utgjort led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, Det har avsett särskilt stor mängd dopningsmedel Det har annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art 

31 Övrig praxis avseende dopningsbrott
Dopningsbrott är – utom i ringa fall – ett artbrott som normalt skall föranleda ett fängelsestraff Ringa dopningsbrott skall normalt leda till ett bötesstraff Riktlinjerna för rubriceringen och bedömningen av straffvärdet av dopningsbrott syftar ytterst till en enhetlig rättstillämpning


Ladda ner ppt "Påföljder vid alkohol- och narkotikarelaterad brottslighet"

Liknande presentationer


Google-annonser