Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt?"— Presentationens avskrift:

1 Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt?
Aktiekunskapskurs

2 Ung Privatekonomi Initiativtagare och huvudsamarbetspartners
Samarbetsföretag

3 Vad ska man tänka på? Avkastning/risk Tid, intresse, kunskap
Ditt sparande Hur lång tid Din privatekonomi

4 Din privatekonomi Budget Går din budget ihop?
Kan du spara in på något? Inkomster Studielån Studiebidrag Lön Övrigt Summa Kostnader Hyra El Mat Kläder/skor Hygien Telefon/Internet Hemförsäkring Hemutrustning (dator, tv mm.)

5 Småköpen som gröper ur din plånbok
Glasspinne (en per dag under sommaren á ca 15 kr) kr Chokladbitar (tre stycken á 10 kr tre ggr per vecka) kr Chips, 200 gr (två per vecka á ca 22 kr) kr Läsk, 33 cl (en per dag á 10 kr) kr Mineralvatten, 50 cl (fyra stycken per vecka á 16 kr) kr Veckotidning (en per vecka á ca 25 kronor) kr Du hade istället kunnat spara totalt kronor, kr/månad

6 Olika sparformer Värdepapper Bank Obligationer Fonder Aktier
Sparkonto Obligationer Premieobligationer Aktieindexobligationer Fonder Räntefonder Blandfonder Aktiefonder Aktier Andra sparformer Olja Försäkringar Valuta Fastigheter Hockeybilder

7 Aktier – avkastning, tid och risk En krona investerad 1945 – december 2007
Aktier 3101 kr Obligationer 61,1 kr Bank 46,4 kr Priser 18,7 kr 1945 2007

8 Aktier – avkastning, tid och risk En krona investerad 1997 – december 2007
Aktier, 2,6 kr Obligationer 1,9 kr Bank, 1,4 kr Priser, 1,2 kr 1997 2007

9 Vad är en aktie? En ägarandel i ett aktiebolag A-aktie B-aktie

10 Olika sätt att spara i aktier
Enskilda företag Investmentbolag Fonder

11 Börsen – en second hand shop
Var handlar du? Börsen – en second hand shop

12 Hur går handeln till? Köpare/säljare Aktiemäklare Börsen
Avräkningsnota Kontoutdrag Order Aktiemäklare Registrering Order Börsen Avslut

13 Omvärldsfaktorer och marknaden
Företagsvinster Företagsköp Utbud och efterfrågan Räntor/konjunkturen Utdelningar Utländska börser Rykten/spekulationer

14 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell
Förstå vad du köper Vilken är företagets affärsidé? Vilka produkter/tjänster säljer företaget? Vilken marknad säljer företaget sina produkter på? Vilka är företagets konkurrenter? Hur ser företagets framtidsutsikter ut?

15 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell
Sök information Intern information Årsredovisningar och delårsrapporter Företagets hemsida Företagsbesök/presentationer/träffar Extern information Dagstidningar och veckotidningar Analyser Radio/TV/Internet

16 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell
3. Hur länge kan du avvara pengarna? Börsen har historiskt sett stigit Höga transaktionskostnader vid många affärer Kortsiktiga svängningar

17 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell
4. Spara regelbundet Omöjligt att pricka in toppar och bottnar Lätt att falla i psykologiska gropar Pris Köp 1 Snittkurs: 100 kr 100 Köp 2 Snittkurs: 89 kr Köp 5 Snittkurs: 81 kr 80 Köp 4 Snittkurs: 77 kr Köp 3 Snittkurs: 75 kr 60

18 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell
5. Sprid dina risker Investera i olika företag Investera 5-7 olika branscher Investera i olika marknader Undvik belåning Risk Bolagsrisk Marknadsrisk 1 Antal bolag 25

19 Vilken aktiemäklare väljer du?
Banker Nätmäklare

20 Att handla

21 Att välja aktiemäklare
Hur mycket och ofta kommer du att handla? Vilka tjänster vill du ha tillgång till? Jämför courtage och minimicourtage

22 Courtage – mäklarens provision
0,15 % i courtage och minimicourtage 9 kr 1 affär för 5000 kr = 9 kr 1 affär för kr = 120 kr Mäklare 2 0,12 % i courtage och minimicourtage 89 kr 1 affär för kr = 89 kr 1 affär för kr = 96 kr

23 Aktiemarknadens uppgift
Aktiemarknadens syften delas in i tre huvudkategorier: Samhälle Bidra till en effektiv fördelning av resurser Bidra till spridning av ägandet Ökar insynen i börsbolagen Företag Tillhandahåller kapital för växande företag Individen Bidrar till möjligheten för privatpersoner att spara effektivt

24 Grundprincip I ”En krona idag är mer värd än en krona imorgon”

25 Grundprincip II Avkastningen hos varje investering har två dimensioner: Investeraren skall ersättas för den tid denne skjuter upp sin konsumtion Investeraren ska ersättas för den risk investeringen innebär

26 Avkastningskravet Ersättning för tid = riskfri ränta
Ersättning för risk = riskpremie Riskfri ränta = avkastningskrav på exempelvis statsskuldsväxlar Riskpremie = avkastningskrav - riskfri ränta

27 Aktier – avkastning, tid och risk En krona investerad 1945 – december 2007
Aktier 3101 kr Obligationer 61,1 kr Bank 46,4 kr Priser 18,7 kr 1945 2007

28 Aktier – avkastning, tid och risk En krona investerad 1997 – december 2007
Aktier, 2,6 kr Obligationer 1,9 kr Bank, 1,4 kr Priser, 1,2 kr 1997 2007

29 Förädlingsprocessen Resurser Produkter Förädlingsprocessen Leverantör
Kunder Kostnader Intäkter Resultat

30 Resultaträkning i sammandrag
Nettoomsättning, rörelsens intäkter Kostnad för sålda varor, råvaror, personal, distribution etc. Bruttoresultat Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Minoritetens andel av resultatet Resultat efter skatt 2006 2005 7000 -5900 1100 -400 700 -160 540 -284 256 -77 -5 174 5850 -5073 777 -380 397 -140 257 -50 207 -62 -5 140 Källa: Aktieboken 2006/2007

31 Balansräkning i sammandrag
2006 2006 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen Obeskattade reserver Periodiseringsfond Långfristiga skulder Lån mm. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder mm. Summa Eget kapital och skulder Tillgångar Anläggningstillgångar Maskiner, fastigheter mm. Omsättningstillgångar Kassa, kundfordringar, varulager mm. Summa Tillgångar 1790 500 100 3553 599 174 5343 1373 80 1050 1550 1290 5343 Källa: Aktieboken 2006/2007

32 Vad påverkar aktiens värde
Företagsanalys Prisrörelser Fundamentala faktorer Tekniska faktorer Relativ analys Likviditetsströmmar Aktie/Bolaget Omvärldsfaktorer ”Marknaden”

33 Relativ analys Vid relativ analys jämförs nyckeltal för det aktuella bolaget med liknande bolag i Sverige och/eller utomlands

34 Företagsanalys Ekonomisk ställning JEK/aktie Soliditet Likviditet
Lönsamhet Vinst/aktie Avkastning på eget kapital Utdelning Direktavkastning Utdelningstillväxt eller Effektivavkastning Kursnivå P/E tal PEG tal P/S tal

35 Ekonomisk ställning Justerat eget kapital (JEK)
JEK/aktie Eget kapital + 70% obeskattade reserver Eget kapital + 70% obeskattade reserver antal aktier

36 Ekonomisk ställning, forts.
Likviditet Soliditet Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder JEK Balansomslutning

37 Lönsamhet Vinst/aktie Resultat efter finansnetto – 30% skatt
Avkastning på eget kapital Resultat efter finansnetto – 30% skatt Antal aktier Resultat efter finansnetto Justerat eget kapital

38 Kursförändring + utdelningar
Direktavkastning Utdelningstillväxt eller effektivavkastning Utdelning per aktie Aktuell aktiekurs Kursförändring + utdelningar Investerat kapital

39 Kursnivå P/E tal Aktuell aktiekurs Vinst per aktie PEG tal P/S tal
Vinsttillväxt i % Aktuell aktiekurs Försäljning per aktie

40 Vad påverkar aktiens värde
Företagsanalys Prisrörelser Fundamentala faktorer Tekniska faktorer Relativ analys Likviditetsströmmar Aktie/Bolaget Omvärldsfaktorer ”Marknaden”

41 Betavärde – ett riskmått
Hur rör sig kursen i jämförelse med övriga marknaden? Betavärde 0 = rör sig helt oberoende av övriga marknaden Betavärde 1 = rör sig exakt som övriga marknaden Om marknaden stiger med 10% Aktie Betavärde Stiger aktien med Företag Ett AB 0, % Företag Två AB % Företag Tre AB 1, %

42 Index – något att jämföra med
Ett index visar hur det går totalt sett för till exempel ett land, en region eller en bransch Viktat index – stora företag påverkar genomsnittet mer än små Oviktat index – alla företag påverkar genomsnittet lika mycket PI eller GI Handelsbara index Benchmarkindex All-shareindex, listindex och sektorindex

43 Olika index Några av de mest vanliga indexen
OMXS – Stockholm All Share OMXS30 – 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen AFGX – Affärsvärldens generalindex Listindex OMXS Small Cap OMXS Mid Cap Sektorindex SX10 Energi SX15 Material SX20 Industri SX25 Sällanköpsvaror

44 Vad påverkar aktiens värde
Företagsanalys Prisrörelser Fundamentala faktorer Tekniska faktorer Relativ analys Likviditetsströmmar Aktie/Bolaget Omvärldsfaktorer ”Marknaden”

45 Teknisk analys Grundar sig i historiska kursrörelser
Likviditetsströmmar Betalningsströmmar till och från institutionella placerare Nyemissioner Nyintroduktioner Uppköp Sammanslagningar

46 Grafer och trender

47 Dagliga kursrörelser

48 Att vara aktieägare Som aktieägare har du rätt att:
Delta och rösta på bolagsstämman Ta del av företagets eventuella vinst Företrädesrätt vid ev. avknoppningar av dotterbolag Delta i de flesta typer av emissioner Som aktieägare är du skyldig att: Betala skatt på den eventuella utdelning du får Betala skatt på eventuella reavinster vid försäljning Deklarera ditt aktieinnehav i deklarationen

49 Aktiebeskattning Tre sätt aktieaffärer beskattas på:
Förmögenhetsskatt 1,5 % (av belopp överskjutande tkr) Utdelningsskatt 30 % Reavinstskatt 30 % Exempel vid försäljning med vinst: Sålt 150 kr Köpt -100 kr Vinst = 50 kr Skatt: 0,3x50 kr = 15 kr

50 Nyemission Nyemission - ägartillskott Exempel 1:2 Antal aktier Kurs
Värde Gamla aktier 200 200 40 000 Nytecknade aktier 100 100 50 000 Nytt teoretiskt värde 167 Totalt 300 ? ?

51 Fondemission Fondemission – stärker aktiekapitalet i företaget
Exempel 1:3 Antal aktier Kurs Värde Före emission 3 100 300 Efter emission 4 75 300

52 Split Split – delar aktien i flera delar Exempel 1:3 Antal aktier Kurs
Värde Före split 1 600 600 Efter split 3 200 600

53 Split Det finns även omvänd split Exempel 3:1 Antal aktier Kurs Värde
Före split 3 10 30 Efter split 1 30 30

54 Börsen – en second hand shop
Var handlar du? Börsen – en second hand shop

55 Hur går handeln till? Köpare/säljare Aktiemäklare Börsen
Avräkningsnota Kontoutdrag Order Aktiemäklare Registrering Order Börsen Avslut

56 Reglerad marknad vs. handelsplattform
Reglerade marknaden Stockholmsbörsens Nordiska lista (OMX) Large cap Mid cap Small cap Nordic Growth Market (NGM) NGM Equity Handelsplattformer Stockholmsbörsens First North NGM MTF Aktietorget Göteborgslistan m.fl.

57 Nordiska listan - krav 3 års verifierbar historia
Normen 500 aktieägare – EUR Normen 25 % av aktierna i allmän ägo Marknadsvärde min. 1 miljon EUR Delas in i listor efter marknadsvärde Large Cap Mid Cap Small Cap

58 List- och branschindelning
Marknadsvärde Large Cap 1 miljard EUR Mid Cap 150 miljoner EUR Small Cap under 150 miljoner EUR Branschtillhörighet Information Technology Consumer Disrectionary Telecommunication services Och flera…

59 Olika typer av aktier Tillväxtaktier Teknologi Telekom Cykliska aktier
Skog Verkstad Räntekänsliga aktier Finans Fastigheter Defensiva aktier Läkemedel Dagligvaror

60 Fatta köpbeslut En aktie kan vara köpvärd när:
Kurstillväxten varit långsammare än försäljnings- och vinsttillväxten P/E talet är historiskt lågt Bolagets ekonomiska ställning är god Den förväntade avkastningen är hög

61 Fatta säljbeslut En aktie kan vara värd att sälja när:
Kurstillväxten varit snabbare än försäljnings- och vinsttillväxten P/E talet är historiskt högt Bolagets ekonomiska ställning är mindre god Den förväntade avkastningen är låg Eller när: Du väljer bland bättre investeringsalternativ Du har nått ditt mål/delmål med ditt sparande

62 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell
Förstå vad du köper Vilken är företagets affärsidé? Vilka produkter/tjänster säljer företaget? Vilken marknad säljer företaget sina produkter på? Vilka är företagets konkurrenter? Hur ser företagets framtidsutsikter ut?

63 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell
Sök information Intern information Årsredovisningar och delårsrapporter Företagets hemsida Företagsbesök/presentationer/träffar Extern information Dagstidningar och veckotidningar Analyser Radio/TV/Internet

64 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell
3. Hur länge kan du avvara pengarna? Börsen har historiskt sett stigit Höga transaktionskostnader vid många affärer Kortsiktiga svängningar

65 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell
4. Spara regelbundet Omöjligt att pricka in toppar och bottnar Lätt att falla i psykologiska gropar Pris Köp 1 Snittkurs: 100 kr 100 Köp 2 Snittkurs: 89 kr Köp 5 Snittkurs: 81 kr 80 Köp 4 Snittkurs: 77 kr Köp 3 Snittkurs: 75 kr 60

66 Hur ska man tänka då man köper aktier? En femstegsmodell
5. Sprid dina risker Investera i olika företag Investera 5-7 olika branscher Investera i olika marknader Undvik belåning Risk Bolagsrisk Marknadsrisk 1 Antal bolag 25

67 Orange ångest eller rik pensionär?
Fonder och PPM Orange ångest eller rik pensionär?

68 Att spara Avkastning/risk Tid, intresse, kunskap Ditt sparande
Hur lång tid Din privatekonomi

69 Vad är en fond? En fond kan beskrivas som en låda full med värdepapper som ägs av många investerare. Varför välja aktiefond istället för egna aktier?

70 Fördelar med fondsparande
Vilka fördelar finns det med att fondspara? Enkelt Riskspridning Professionell förvaltning Valmöjlighet Månadssparande

71 Vad kostar det? Avgifter
När avkastning visas är alltid alla avgifter borträknade. Jämför likvärdiga fonder, Sverigefond med Sverigefond och skogsfond med skogsfond Förvaltningsavgiften TKA (Totalkostnadsandel) TER (Total Expense Ratio) Insättnings och uttagsavgift

72 Att fondspara Hur öppnar du ett fondkonto? När kan du ta ut pengarna?
Hur vet du hur mycket dina fondandelar är värda?

73 Olika fondtyper Investeringsfonder delas in i två kategorier:
Värdepappersfonder Specialfonder Typer av värdepappersfonder: Räntefonder Blandfonder Aktiefonder Typer av specialfonder: Hedgefonder

74 Olika värdepappersfonder
Aktiefonder Minst 75 % av pengarna i aktier Sparande på minst års sikt Placerar i minst 16 olika företag

75 Olika värdepappersfonder
Blandfonder Placerar både i aktier och räntepapper Inga bestämmelser om fördelning

76 Olika värdepappersfonder
Räntefonder Placerar endast i räntebärande värdepapper Korta räntefonder (kortare än 1 år) Långa räntefonder (3-4 år)

77 Aktiefonders genomsnittliga avkastning de senaste 9 åren, 1999-2007
Avkastning i aktiefonder Aktiefonders genomsnittliga avkastning de senaste 9 åren,

78 Räntefonders genomsnittliga avkastning de senaste 9 åren, 1999-2007
Avkastning i räntefonder Räntefonders genomsnittliga avkastning de senaste 9 åren,

79 Olika fondtyper Investeringsfonder delas in i två kategorier:
Värdepappersfonder Specialfonder Typer av värdepappersfonder: Räntefonder Blandfonder Aktiefonder Typer av specialfonder: Hedgefonder

80 Övriga värdepappersfonder
Etiska och ideella fonder Indexfonder Fond-i-fond

81 Specialfonder Vilka regler gäller?
Måste godkännas av Finansinspektionen Handla med derivat Använda sig av blankning Handla onoterade bolag

82 Risknivå i olika fondtyper
Hög Branschfonder Länderfonder Regionala aktiefonder Risk Globala aktiefonder Blandfonder Räntefonder Låg Specialisering Hög

83 Fondförvaltare

84 Fördelar med fondsparande
Vilka fördelar finns det med att fondspara? Enkelt Riskspridning Professionell förvaltning Valmöjlighet Månadssparande

85 Vad kostar det? Avgifter
När avkastning visas är alltid alla avgifter borträknade. Jämför likvärdiga fonder, Sverigefond med Sverigefond och skogsfond med skogsfond Förvaltningsavgiften TKA (Totalkostnadsandel) TER (Total Expense Ratio) Insättnings och uttagsavgift

86 Aktörer på fondmarknaden
Värdepappersfonden Ägs gemensamt av andelsägarna Fondbolaget Bestämmer vad som skall köpas och säljas i fonden Får representera fonden på bolagsstämman Förvaringsinstitutet Tar hand om fondens tillgångar och genomför fondbolagets order om besluten följer lagen och de riktlinjer som finns för fonden.

87 Aktörer på fondmarknaden
avtal Andelsägarna Fondbolaget avtal avtal Fonden Förvaringsinstitutet

88 Är ni redo för pensionen?

89 Jobb ger pension Vad ger pension? Inkomst (deklarerad)
Inkomstgräns  kronor Övre gräns kronor Annat Studier Plikttjänst Barnår A-kassa Sjukpenning Föräldrapenning Förtidspension

90 Pension – vad betyder begreppen?
Individuellt pensionssparande (IPS) Tjänste- och avtalspension Allmän pension Tjänstepension Inkomstpension 16 % 18,5 % Premiepensionen 2,5 %

91 Vad är PPM? PPM = Premiepensionsmyndigheten
Du får spara i upp till fem olika fonder Du kan när som helst kostnadsfritt byta till andra fonder I dagsläget ca 780 olika fonder. Om du inte gör något? Premiesparfonden - 7:e AP-fonden

92 Ett val kan göra stor skillnad
10 % kr 5,0 % kr 2,5 % kr 4 500 kr avsätts årligen mellan åldrarna 20 år – 65 år

93 Finns det några hjälpmedel?
Faktablad Rating Rådgivning Din bank eller ett oberoende fondbolag Information, tävlingar och spel

94 Unga Aktiesparare – bäst på aktier
Webben är vår självklara mötesplats Forum med aktietips och möjlighet att ställa frågor Kunskapsbanken Karriär och lediga jobb Medlemsförmåner Utbildningar Aktiespararna Och mycket, mycket mer…


Ladda ner ppt "Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt?"

Liknande presentationer


Google-annonser