Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

och vattenskyddsföreskrifter för Åmåls tätort

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "och vattenskyddsföreskrifter för Åmåls tätort"— Presentationens avskrift:

1 och vattenskyddsföreskrifter för Åmåls tätort
Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Åmåls tätort

2 Syfte med VSO & VSF ”Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en av våra allra viktigaste naturresurser och livsmedel” → Viktigt att skydda vårt vatten! Syftet skydda våra vattentillgångar i ett flergenerationsperspektiv. Citat från första kap i NV:s handbok (2003:6) s 5. Kom ihåg regler för grundvatten sattes av naturen själv, inte av oss, för tals årsedan. VSO områdesavgränsning VSF talar om vad som inte är tillåtet inom VSO. Föreskrifterna ska tillgodose syftet med VSO. Förorening idag → konsekvens senare/framtid ↔ Förebygga Långsam vattenomsättning: Grundvatten 100 år Sjöar 5-10 år Risk för påverkan är tillräckligt för att agera.

3 Hela kommunen 5 områden som kommer att beröras i varsin vattenskydds-process Vilka områden som kommer att beröras av vattenskydd och skyddsföreskrifter. Här ser vi vattendelare – det totala området vilket skall skyddas. OBS! Tösse och Ånimskog är mindre än här pga nya beräkningar/uppgifter.

4 Vattenförsörjning i Åmåls tätort
Åmål ca 2800 anslutna abonnenter Ytvatten – Vänern Reservvattentäkt – nej Befintligt skyddsområde – nej Reservvattentäkt – nej Mer viktigt med skydd för de täkter vi har!

5 Andra kommuner Västra Götaland – 203 kommunala vattentäkter, 37 st fullgott skydd (18 %). Värmland – ca 85 allmänna vattentäkter, knappt hälften fastställt skydd. Från hemsidorna Levande sjöar och vattendrag Delmål 3, Vattenskyddsområden Senast år 2009 skall vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha upprättats för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med större ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler än 50 personer eller distribuerar mer än 10 m³ per dygn i genomsnitt. Grundvatten av god kvalitet Delmål 1, Skydd av grundvattenförande geologiska formationer Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning skall senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som begränsar användningen av vattnet.

6 Avrinningsområde Åmåls täkten

7 Vattenskyddsprocessen
Avklarat arbete Översyn av behovet Ramar för arbetet Utredningsarbete Politisk förankring Arbete framför oss Referensgruppsarbete Tidigt samråd LST Revideringsarbete Samrådsprocess Politiskt beslut om ansökan LST Ansökan till LST Fastställt vattenskyddsområde & skyddsföreskrifter Vattenskyddsprocessen återkoppla till det veronica sagt! ~ arbetar utifrån NV handbok 2003:6 ~

8 Hållpunkt Tidpunkt Referensgruppsarbete 2007-2008 Samråd 2008
Politiskt beslut (ansökan LST) 2009 Ansökan LST Ev. reviderad ansökan Dialog LST

9 Hur går vi vidare? Samråd slutet 2008
Viktigt komma igång med referensgruppsarbetet!

10 Välkomna att delta i referensgrupps arbetet!
För att förbättra vattenskyddet och därmed säkra en långsiktig vattenförsörjning i Åmåls tätort.

11 Syfte m ref.grupp arb. Detalj-/sakkunskap → nya synvinklar → förbättrat vattenskydd Granska, ge råd, rekommendera och motivera förbättringar av det framtagna förslaget för skydd av Åmåls tätorts vattentäkt.

12 Vilka ingår i ref.grupp? Lokala intresseorganisationer
Försökt få representativitet 15 inbjudna

13 Arbetet skall kännetecknas av
Representativitet Dialog och samförstånd Respekt Ansvar Målinriktning Då representanter för de mest berörda ingår i ref.gr. Uppnås lokal representativitet Dialog – här ges tillfälle att reflektera, påverka och låta sig påverkas. Att acceptera andras roller men inte nödvändigtvis deras åsikter kallas respekt. Referensgruppen tar/visar ansvar genom att vara lojala mot lagar och miljömål, mot H2O-processen och mot dem som medarbetarna företräder. Målinriktning betyder att referensgruppen genomför sitt arbete konstruktivt och med fokus på målet (vattenskyddet dvs området och föreskrifterna)

14 Ref. grupp möte Riskinventering ⇒ riskanalys Områdesavgränsning
→ Primär-, sekundär- och tertiärskyddszon Skyddsföreskrifter Ev. Extra möte Vilka verksamheter/företeelser som bör regleras eller inte bör regleras och specificeringsgrad entydigt och precist eller mer generella formuleringar Motivera lämpliga och effektiva åtgärder för att förebygga och begränsa föroring eller risk för förorening av vattensystemet inom avrinningsområdet.

15 ”Regler” för ref.grupp möte
Kallelse Åmåls kommun Material presenteras på mötet Material diskuteras på mötet Muntliga kommentarer vid mötet antecknas Skriftliga kommentarer önskas inom X veckor Kommentarer beaktas o bemöts Revidering av utkast

16 Datum för ref. grupp träffas
Torsdag 6 september 2007 Tisdag 16 oktober 2007 Tisdag 13 november 2007 Eventuellt tisdag 11 december 2007 Lokal = Nortull Tid fm, em, kväll?

17 Information/lästips Naturvårdsverkets handbok 2003:6
Miljösamverkan Västra Götalands handbok Ramdirektivet – vattenmyndigheten LST hemsida Svenskt vattens hemsida Åmåls kommuns hemsida Åmåls kommuns hemsida, under VA kommer en sida skapas

18 Kom ihåg! Vårt mål är att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen inom Åmåls kommun.


Ladda ner ppt "och vattenskyddsföreskrifter för Åmåls tätort"

Liknande presentationer


Google-annonser