Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbara Hilda Processen Historien från början och framåt Åtgärderna Energieffektivitet och underhåll Målen Boendeprogram och visionen Hållbara Hilda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbara Hilda Processen Historien från början och framåt Åtgärderna Energieffektivitet och underhåll Målen Boendeprogram och visionen Hållbara Hilda."— Presentationens avskrift:

1 Hållbara Hilda Processen Historien från början och framåt Åtgärderna Energieffektivitet och underhåll Målen Boendeprogram och visionen Hållbara Hilda Erfarenheterna Problem och möjligheter vi brottats med längs vägen Finansieringen Ekonomi och externt stöd Uppföljningen Resultat hittills

2 Vem är Hilda? 768 lägenheter eller 2500 medlemmar
Bostadsrättsförening Rosengård, Malmö 768 lägenheter eller 2500 medlemmar 8st 9-våningshus och 8st 3 våningshus Husen byggda Miljonprogrammet Engagerad och intresserad styrelse Giovanna Brankovic, ordf Thorbjörn Karlsson, sekr

3

4 Processen Historien från början och framåt Det började med ett stambyte.. ”Slutade” med konceptet Hållbara Hilda energi, miljö och social trygghet

5 Utgångsläget Skador i ytterväggar – fasadrenovering pågår, omfogning och hydroforbering Klent isolerat klimatskal, golv, väggar, fönster och tak Läckande rör, ökande skador, höga underhållskostnader varje år, försäkring upphör om ej åtgärd görs – stambyte blir ett måste Inströmning av kall luft vid fönster - Från- och tilluftssystem, utan återvinning Ojämna temperaturer i lägenheterna - Radiatorer är original, utan termostatstyrning

6 Åtgärderna - urvalsförfarande Energieffektivitet OCH underhåll
Verkliga byggnader energiberäknades, åtgärd för åtgärd Återkoppling energi och lönsamhet, i direkt koppling mot avtalen för energi

7 Ventilationsåtgärder, FTX, från och tilluftsaggregat med återvinning
Frånluftsvärmepump, FVP Uteluftsvärmepump Grundvattenvärmepump Spillvattenvärmeväxlare Tilläggsisolering in- eller utvändigt Fönsterbyte Injustering av värmesystem Radiatorbyte och byte UC värme Individuell varm- och kallvattenmätning Solfångare till varmvatten Solceller till el Regnvattenåtervinning Vindkraftverk på tak Dagvattenhantering, öppet dagvattensystem Åtgärdspaket Inom 1-3 år Stambyte FTX-aggregat Individuell varm- och kallvattenmätning Radiatorbyte och byte UC värme Energibesparing 30% Inom 3-5 år Regnvattenåtervinning Solfångare Invändig tilläggsisolering Ytterligare 20% energibesparing Inom 5-10 år Småskalig vindkraftverk alt storskalig, ev grön el Grundvattenvärmepump Solceller Fönsterbyte Dagvattenhantering, öppet dagvattensystem 100% förnybar energi används i föreningen

8 Så här jobbade vi oss framåt
Styrelsen beslutade om stambyte Möjligheter att samtidigt göra annat? Vad är viktigt för föreningen ur energi och miljösynpunkt? Utredning av energiåtgärder genomförs av WSP Upprätta prioriteringsföljd tillsammans, skapa paketlösningar Miljö- och energimål för föreningen sätts Internkanal öppnas för information till medlemmarna Samarbetspartners och bidrag? Förfrågningsunderlag skickades ut Infomöte med medlemmar, boendemedverkan Stämma

9 Bilder från verklighetens Hilda

10

11

12

13 Hildas mål Boendeprogram och visionen Hållbara Hilda
Resurseffektivt och ekonomiskt 100% förnyelsebar energi på sikt Bästa möjliga användning av energin som köps Bekvämt, behagligt och lättillgängligt Förenkla avfallshantering, ökad rörlighet men minskade utsläpp God inomhusmiljö, god inomhuskomfort Rättvist, tryggt och trivsamt Boendemedverkan, informationsutbyte Sociala goda miljöer

14 Varför en vision? Utföra i rätt ordning, vad kan och bör göras för att nå visionen? Dialog och delaktighet med de boende. Tydlighet viktigt. Lättare att söka samarbete med viktiga aktörer och intressenter Lättare att söka externa bidrag

15 Hildas boendeprogram Ökad medvetenhet, intresse och kunskap om hållbar utveckling Dialog och aktiviteter för de boende inklusive styrelsen Exempel på aktiviteter: Elcykelpool Gröna och blå gårdar Hilda dagen Energi- , vatten- och avfallsvecka Studiebesök Klimatcoacher

16 Finansieringen Ekonomi och externt stöd
Energieffektiva system (FTX, radiatorer osv) Värmedrivna apparater Individuell vattenmätning Avfallskvarnar Solceller, solfångare och solhybrid Öppna dagvattensystem Regnvattensystem Gröna gårdar El-arbetsfordon El-cykelpool Boendeprogram Informationsskärmar Demolägenhet och ombyggnationsmässa. Finansieringen Ekonomi och externt stöd EU och nationella medel har sökts. Våga ta större grepp och se vad effekterna blir är av intresse Beviljade bidrag ur 3 fonder (har sökt från fyra) LIFE+ Delegationen för hållbara städer Energimyndigheten och BEBO (Malmö stad hjälpte till med ansökningarna) LIFE+ och HS Rosengård bidrag till åtgärder BeBo-medel är till för uppföljning och utvärdering Hittills beviljade medel ca 11 Mkr

17 Solhybrider – värme och el
ger 350 värme resp 100 el, kWh/kvm och år Då solen skiner används varmvatten i Hilda!

18 Energieffektiviseringsprocessen i Brf Hilda följs upp
Sökt medel via BeBo, beställargruppen bostäder Om ett år ska en skrift om Hilda finnas..

19 Energibesparing börjar synas normalårskorrigerat, 12% besparing från 2008 till 2010

20 Energibesparing börjar synas låghus, block 14-16 där UC och FTX kopplades in under 2010
Radiatorer i badrum kopplade på VVC har kopplats bort vid badrumsrenoveringar

21 Erfarenheterna Informationsspridning till boende ska inte underskattas, ju tidigare desto bättre internkanaler på tv, informationsmöten, utskick i brevlåda, hemsida.. Involvera kommunen så tidigt som möjligt i processen, bevarandeskydd kan ibland ruckas på för underhålls- och energisyften Bäst kostnadseffektivitet erhålls vid samtidig renovering och energieffektivisering, marginalkostnaderna sjunker mellan att välja traditionell renoveringslösning och uppgradera denna till en mer energieffektiv, t ex renovering fasad, fönsterbyte Merkostnaden blir liten för att upprätta flexibilitet inför framtiden t ex extra rördragning utföras i samband med schaktöppning för solvärme, avfallskvarnar Tänk på att fjärrvärme oftast betalas som en effektdel och en energidel bäst att välja avtal efter hur energibesparingarna slår ut över året Ha vilda idéer! Kanske kan andra intressen finnas än hos er själva Utmana era konsulter till att våga tänka i nya banor, leta intressenter för stöttning

22 Vilka står bakom, vem kan vi fråga?
Styrelsen Brf Hilda Giovanna Brankovic, ordf Brf Hilda Thorbjörn Karlsson, sekr Brf Hilda WSP Arne Holmgren, projektledare Jenny Haryd, energisamordnare Charlotte Hauksson, miljöstrateg


Ladda ner ppt "Hållbara Hilda Processen Historien från början och framåt Åtgärderna Energieffektivitet och underhåll Målen Boendeprogram och visionen Hållbara Hilda."

Liknande presentationer


Google-annonser