Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kraftnät, november Ediel- och avräkningskonferensen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kraftnät, november Ediel- och avräkningskonferensen"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kraftnät, 24-25 november Ediel- och avräkningskonferensen
En gemensam Nordisk slutkundsmarknad 2015! Peter Kornmann, Vattenfall Norden

2 En gemensam Nordisk slutkundsmarknad 2015!
Kundorienterad elmarknad 2015 Full harmonisering i norden I harmoni med utvecklingen inom EU (2020?) En kundorienterad marknadsmodell Kunden i centrum, vad tycker kunden? Resultat svenska kundundersökningar Enkelhet i alla led, för kunden och för marknadens aktörer Frågor

3 NordREG´s målsättning om en gemensam Nordisk slutkundsmarknad 2015
En mer kundorienterad elmarknad med hög grad av konkurrens mellan elhandelsföretagen Integrerad nordisk marknad effektivare än fyra nationella Ett steg emot integrerad europeisk elmarknad Unik möjlighet att hitta effektiva lösningar i olika frågor Övergripande mål Öppen för alla kunder Kundernas förtroende; samma konsumentskydd oavsett elhandelsföretagets hemvist Enkelt för elhandelsföretagen att verka i alla nordiska länder; låga instegsbarriärer Marknadsmodellen och processerna ska vara “future proof” Process mot en gemensam slutkundsmarknad 2015

4 Samma kundgränssnitt bör gälla i alla nordiska länder
NordREG´s förslag , konsekvenser av samfakturering ska analyseras 1(2) NordREG anser att kundgränssnittet på den gemensamma nordiska marknaden 2015 ska vara baserat på “Supplier centric model” Samma kundgränssnitt bör gälla i alla nordiska länder Faktureringsmodellen en nyckelfråga

5 Frivillig samfakturering – alternativ där varje land tar eget beslut
NordREG´s förslag , konsekvenser av samfakturering ska analyseras 2(2) Q1, 2011 – efter analys tar NordREG ställning i frågan om obligatorisk samfakturering Frivillig samfakturering – alternativ där varje land tar eget beslut Nätföretaget ska möjliggöra samfakturering via elhandelsföretaget om elhandelsföretaget så önskar – nätföretaget kan inte säga nej, eller; Om nätföretaget accepterat samfakturering via ett elhandelsföretag måste samma erbjudande gälla alla elhandelsföretag Slutsats vid frivillig samfakturering För elhandelsföretag som är verksamma i flera nordiska länder gäller olika villkor beroende på vilket alternativ respektive land tillämpar Elhandelsföretag kan avstå ifrån samfakturering; inget krav på förändring Detta kan innebära att nätföretagen måste ha processer och IT-system som gör det möjligt att producera två informations-mängder för fakturering, Egen nätfakturering till kund Information till elhandlaren som i sin tur fakturerar kund en kombinerad faktura

6 Konsekvenser av beslut om frivillig eller obligatorisk samfakturering
Pris och produktfrågor Om beslut obligatorisk samfakturering: Elhandlaren ansvarar Om beslut frivillig samfakturering: Elhandlaren eller Elnät ansvarar Kundservice nät Nätavtal ELHANDEL ELNÄT Faktura nättjänster Förfrågningar/klagomål Avtal/Faktura nyanslutning Pris och produktfrågor Avbrott/störningar Kundservice elhandel Fältservice/servisändring Elavtal – start/avslut leverans Faktura elleverans Mätning/mätvärdesrapport. Förfrågningar/klagomål Leveranskvalitet = Kunden

7 En gemensam Nordisk slutkundsmarknad 2015!
Kundorienterad elmarknad 2015 Full harmonisering i norden I harmoni med utvecklingen inom EU (2020?) En kundorienterad marknadsmodell Kunden i centrum, vad tycker kunden? Resultat svenska kundundersökningar Enkelhet i alla led, för kunden och för marknadens aktörer Frågor

8 Work in progress* De allra flesta avreglerade länderna inom EU har valt en marknadsmodell där elleverantören är den primära kontakten, som kunden har ett avtal med och får en gemensam faktura från Land Avreglerat Avtal Elhandel Nät Faktura Elhandel Nät Ansvar mätning Kundkontakt Struktur** Elhandel Nät Frankrike Ja Nej Nät Elhandlare flesta frågor 10 170 (8) ERDF 95% UK Elhandlare eller tredje part 10 (6) 18 (14) Italien alla frågor 60 140 (11) Spanien 30 350 (5) Tyskland 1998- Nät eller tredje part 1000 800 (21) 4 TSO Irland i.u. 2 1 Holland Elhandlare via tredje part Elhandlare primärt 29 (3) 10 (3) Portugal Ja, avreglerad marknad Nej, vid köp av el från Nät Nej, avreglerad marknad Ja, vid köp av el från Nät Belgien ja 25 Österrike Ja/NejElhandlare bestämmer *källa: Svensk Energi, Elforsk, SWECO och ”holländskt nyhetsbrev” **( ) = antal dominerande bolag > kunder

9 En gemensam Nordisk slutkundsmarknad 2015!
Kundorienterad elmarknad 2015 Full harmonisering i norden I harmoni med utvecklingen inom EU (2020?) En kundorienterad marknadsmodell Kunden i centrum, vad tycker kunden? Resultat svenska kundundersökningar Enkelhet i alla led, för kunden och för marknadens aktörer Frågor

10 På det stora hela tycks kunderna anse att kontakten med elmarknaden fungera bra men modellen med två olika parter är rörig och kunderna har inte full kontroll Resultat Slutsatser Kunderna har inte klart för sig skillnaden mellan elhandelsföretag och elnätsföretag Att få två fakturor betraktas som krångligt fakturorna uppfattas som svåra att läsa och förstå, delvis p g a att elhandelsföretag och elnätsföretag redovisar olika perioder på sina fakturor   Rapporten ger inget svar på frågan om elnätsföretaget eller elhandelsföretag bör vara den huvudsakliga kontakten Intresset för elbranschen är (mycket) lågt ”El ska finnas när man behöver den” En faktura skulle förenkla för kunden Branschen har fortfarande problem att kommunicera med kunderna, t ex: svårt att göra prisjämförelser p g a att företag anger sina priser vid olika konsumtionsmängder branschens terminologi är inte etablerad hos allmänheten som använder begrepp som elleverantör, elbolaget, elföretaget respektive ”företaget som har hand om nätet” *Kundundersökning I Svensk Energi´s regi maj 2010: kvalitativ utförd av Synovate, fyra fokusgrupper med 5-7 personer/grupp i sverige blandade åldrar, representerande olika boendeformer, men samtliga ansvariga för elräkningen i respektive hushåll

11 En faktura föredras av en majoritet i Sverige men var tredje person vet inte eller tycker inte det spelar någon roll om de får en gemensam eller två separata fakturor* Fråga 1: Om du tänker på elfakturor. Vad föredrar du att få ...- en faktura från elhandelsföretaget och en faktura från elnätsföretaget, - en gemensam faktura, - spelar ingen roll, -vet ej? Bas: Samtliga Elforsk rapport juni 2009 Sverige, visar att kunder i grannländerna tycks ha en något mer restriktiv inställning till samfakturering jämfört med Sverige. Man tror visserligen att vinsterna skulle vara stora för kunderna men är osäker på kostnaderna och lösningen av praktiska problem. *Kundundersökning I Svensk Energi´s regi juni 2010: kvantitativ utförd av Skop, 1007 telefonintervjuer bland personer i Sverige, 16 år och äldre © Synovate 2010 11

12 De flesta tycker inte att det spelar någon roll om kontakten är via elhandels- eller elnätsföretaget* Fråga 3: Om du skulle ha en gemensam kontakt för alla elfrågor. Skulle du föredra att den kontakten är – Elhandelsföretaget, - Elnätsföretaget, - Vet inte vilket/-Spelar ingen roll Norsk Energibarometer utförd under 2008 visar liknande resultat: 35% av respondenterna föredrar elhandelsföretaget som kontaktpunkt medan 16% skulle föredra nätföretaget. För 42% spelar det ingen roll *Kundundersökning I Svensk Energi´s regi juni 2010: kvantitativ utförd av Skop, 1007 telefonintervjuer bland personer i Sverige, 16 år och äldre © Synovate 2010 12

13 En gemensam Nordisk slutkundsmarknad 2015!
Kundorienterad elmarknad 2015 Full harmonisering i norden I harmoni med utvecklingen inom EU (2020?) En kundorienterad marknadsmodell Kunden i centrum, vad tycker kunden? Resultat svenska kundundersökningar Enkelhet i alla led, för kunden och för marknadens aktörer Frågor

14 Understand the complexity – Roles/Responsibilities, Business processes and Data Exchange ”ETSO/EFET/ebIX – The Harmonised Electricity Market Role Model”* – relevant for structuring No shortcuts – there is a need for understanding of relationship between roles/responsibilities, processes and data exchange to optimise market set up * ETSO DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE INFORMATION HEREIN WILL NOT INFRINGE ANY RIGHTS OR ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. * Copyright © ETSO All Rights Reserved.

15 Simplification for market actors – Processes and IT systems in scope for assessment
Contract and Master Data Management Move in/Start supply and contract renewal, Move out/End of supply, Supplier switch, New installation, Connection/Disconnection and Technical Master Data management Process included Meter Reading from receiving to ready for billing/settlement, all systems for meter reading data collection Billing to cash from meter reading to cash, including product/price management, payment and dunning Process excluded Marketing and Sales Risk/Portfolio management Balancing/Settlement Field Service (Grid Engineering and Construction, Grid Maintenance and Operations, Workforce Management/Service Order management)

16 Data management and data exchange
Starting point/prerequisites for keeping common Nordic process design and IT development as simple as possible. Supports simplicity for customers and market actors Processes Harmonized Nordic processes and common national legislation Start/end supply process (e.g. supplier switch, move in/out) de-coupled from meter reading process Multi language/currency at Customer Service and billing Billing Customer billing based on actual consumption Combined billing from supplier to customer Simplified grid billing from DSO* to Supplier Data management and data exchange No technical data at Supplier No customer master data at DSO National hubs for central storage or routing to market partner database *Distribution System Operator

17 En gemensam Nordisk slutkundsmarknad 2015!
Kundorienterad elmarknad 2015 Full harmonisering i norden I harmoni med utvecklingen inom EU (2020?) En kundorienterad marknadsmodell Kunden i centrum, vad tycker kunden? Resultat svenska kundundersökningar Enkelhet i alla led, för kunden och för marknadens aktörer Frågor

18 Extrabilder Supplier Centric Model (SCM) – Keep total set up simple. Departure from this principle puts more pressure on all market actors leading to increased complexity and cost Information management / Process Nordic model today Supplier centric model Voluntary combined bill Simplified Supplier DSO Contract Customer Customer/Supplier Supplier switch X Move in/out Data management Technical data X? Customer data Billing Customer service Full service Bill/Supplier switch/compla-int, contract Connection Outage Quality of delivery *) Prerequisites* Start/end supply process (e.g. supplier switch, move in/out) de-coupled from meter reading process Multi language/currency at Customer Service and billing Customer billing based on actual consumption Simplified grid billing from DSO* to Supplier National hubs for central storage or routing to market partner database

19 Prerequisites, see previous slide
Extrabilder Supplier Centric Model (SCM) – Keep set up of logical systems and Information flows simple. Departure from this principle puts more pressure on all market actors leading to increased complexity and cost SUPPLIER DSO** DSO CRM Sales Billing Calls/Correspondence (Start/End Supply, Contract extension, Product change, etc) Request for start supply Consumption (pull/on request) Invoices MR database DOM Service Provider Req. for supplier start supply Banks Payments Confirm new Contract/End of Supply Device Change Meter stands Request for contract extensions Confirmation new Contract/End of Supply GAP capacity bill Meter Reading database Data hub MPA/Data hub MDC Service Provider Device configuration order Outage/Service Order GAP Information / Invoice Device configuration request Consumption Request Device configuration Publish/WWW Customer service system/WWW Customer Customer DSO WWW PoD* MRO Supplier Meter Operator Supplier GAP/MPA system *PoD = Point of Delivery **Distribution system operator Prerequisites, see previous slide

20 administrator/operator responsible/aggregator Metered data collector
Extrabilder Supplier Centric Model (SCM) – Keep set up of business processes and IT simple. Departure from this principle puts more pressure on all market actors leading to increased complexity and costs SUPPLIER Meter administrator/operator Metered data responsible/aggregator Grid Access Provider Metered data collector Meter Point Administrator Customer Service Responsible Billing/Collection Agent DSO Customer Available PoDs Start/End of supply Request consumption/meter values New connection/Outage and Quality of Supply Meter readings Online Invoice Request customer data Collected meter data Report Meter reading order/configure-ration Report outage Grid invoice no mass processing Energy Sales Balance Supplier (Preparation of Energy Products and Billing) Customer Service Responsible (Energy Sales) Billing Agent (Execution of Energy Billing) Collection Agent) (Customer Financials/ Collection Service) Mass print/ distribution Self Service Central Meter Point database/service (storage/routing, authorization) Central Meter value storage/routing settlement Outage Service (“112-number, sms, web etc.) Meter (PoD) Prerequisites, see previous slide


Ladda ner ppt "Svenska Kraftnät, november Ediel- och avräkningskonferensen"

Liknande presentationer


Google-annonser