Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gode män och förvaltare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gode män och förvaltare"— Presentationens avskrift:

1 Gode män och förvaltare
Inger Fältros Lundgren Kommunjurist Sekreterare i överförmyndarnämnden i Luleå kommun

2 Överförmyndaren Måste finnas i alla kommuner Ensam öf eller nämnd
Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO

3 Överförmyndarens uppgifter
Jaha,herr Karlsson då skall vi se Ansöker hos tingsrätt Föreslår lämpliga ställföreträdare Beslutar om byte Samtycker till åtgärder Tillsyn över ställföreträdare Beslutar om arvoden Lämnar råd Karlsson, god man

4 Vilken lagstiftning är tillämplig?
Föräldrabalken Förmynderskapsförordningen Förvaltningslagen Offentlighets- och sekretesslagen Ärvdabalken Äktenskapsbalken Sambolagen Lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning m.m. m.m.

5 Ställföreträdare Förmyndare God man Förvaltare

6 Barn

7 Vårdnad av barn, 6 kap FB Vanligtvis är båda föräldrarna eller en av dem barnets vårdnadshavare Innebär ”det juridiska ansvaret” för barnets person (mat, kläder, fostran, utbildning, tillsyn osv.) Den faktiska vårdnaden kan utövas av annan (enbart en förälder eller familjehem) Socialnämnden ansvarar för dessa frågor.

8 Överflyttning av vårdnad
Till enbart den ene föräldern eller till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare Utses av tingsrätten på begäran av föräldrarna eller socialnämnden Särskilt förordnade vårdnadshavare blir också förmyndare

9 Förmynderskapet Avser den ekonomiska delen av föräldraskapet
förvalta barnets tillgångar och företräda det i angelägenheter som rör tillgångarna Den som är underårig eller har förvaltare får inte vara förmyndare Överförmyndaren har tillsyn.

10 Ändring av förmynderskapet
Behövs om förmyndaren är underårig eller har förvaltare förmyndaren av annan orsak inte är lämplig Även medförmyndare kan förordnas Tingsrätten beslutar på talan av bl.a. överförmyndaren (10:18 FB)

11 God man för barn Om förmyndaren
pga sjukdom eller av annan orsak inte kan utöva förmynderskapet (11:1 FB) eller har del i samma dödsbo eller annars motstridiga intressen (11:2 FB) ska överförmyndaren förordna god man för barnet.

12 = föräldrarna är förmyndare
Legala förmynderskap = föräldrarna är förmyndare Huvudregel: Fri förvaltning Samtycke av öf krävs för vissa åtgärder; fast egendom, sätta barnet i skuld, arvskifte, understöd till anhörig, driva rörelse Kontrollerad förvaltning vid - tillgångar > 8 bb (ca ) - villkor i arv, gåva, testamente eller förmånstagarförordnande Skärpande föreskrifter kan beslutas av öf

13 Förordnade förmynderskap
Huvudregel: Kontrollerad förvaltning Samtycke av öf krävs för samma åtgärder som för legala förmyndare spärrade konton redovisningsskyldighet

14 Godmanskap

15 Förutsättningar för godmanskap
Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för henne.

16 Samtycke till godmanskap
Den enskilde ska själv samtycka till att godmanskap anordnas. Samtycke krävs inte om den enskildes tillstånd hindrar att hans mening inhämtas. Läkarintyg är då nödvändigt

17 Allmänna förutsättningar
Ålderdomssvaghet Demenssjukdomar Hjärnskador Funktionshinder Psykiska störningar Allvarligt alkohol- eller narkotikamissbruk och liknande förhållanden Hög ålder inte sällan med någon demenssjukdom är den vanligaste anledningen till att ett godmanskap aktualiseras. Om en person vårdas enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) eller LVM (Lagen om vård av missbrukare) är det sällan någon tvekan om att grundrekvisiten för att få god man är uppfyllda. Om någon tillhör en s.k personkrets inom LSS (Lagen om särskild stöd och service) är detta också en stark indikation på att så är fallet. Spelmissbruk ligger i gränslandet, men kan kanske vara ett skäl till att förordna god man eller kanske ännu hellre förvaltare. Personer med läs- och skrivsvårigheter tillhör troligen inte de som bör få god man (om detta är den enda problematiken) utan bör få hjälp genom andra samhällsinsatser (finns hovrättsfall som talar i den riktningen).

18 Allmänna förutsättningar ?
Spelmissbruk ? Krisreaktioner ? ADHD ? Läs-och skrivsvårigheter ? Dålig datavana ? Ungdomligt oförstånd ? Slösaktigt leverne ? Bohemisk livsstil ?

19 En godman kan Bevaka rätt Förvalta egendom Sörja för person

20 Bevaka rätt Socialtjänsten Försäkringskassan Skatteverket Kronofogden
Arbetsförmedlingen CSN Ansöka Överklaga beslut Delägare i dödsbo Företräda vid fastighetsaffärer

21 Förvalta egendom Ansvara för huvudmannens tillgångar, t.ex:
Ta hand om inkomster Betala räkningar Lämna fickpengar Placera medel Förvalta fast och lös egendom, fritidshus

22 Ekonomin Enskilds medel ska i skälig omfattning användas för hans uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

23 Sörja för person Besöka huvudmannen Ha koll på: Boendeformen
Sysselsättning och fritid Hälsoläget Socialtjänst, kontaktperson, personligt ombud Ev. anhöriga och annat nätverk som finns Ideella organisationer Motverka ensamhet Goda levnadsvillkor

24 Samtycke från den enskilde
Godmanskap innebär ingen inskränkning av huvudmannens rättshandlingsförmåga. Samtycke krävs därför om det kan ges. Samtycke krävs inte vid vardagliga och återkommande utgifter. Läkarintyg kan visa att huvudmannens rättshandlingsförmåga är så nedsatt att relevant samtycke inte kan ges Ok, fröken Jansson, då är vi överens om att köpa ett nytt kylskåp till dig ! Godmanskap innebär ingen inskränkning av huvudmannens rättskapacitet. Detta innebär att huvudmannen i princip har möjlighet att företa samma rättshandlingar som vem som helst. Spärrar på konton gäller inte gentemot huvudmannen. Överförmyndarens samtycke krävs inte om huvudmannen själv företar en rättshandling trots att godmanskap är anordnat. Gode mannen skall alltid enligt huvudregeln ha huvudmannens samtycke innan gode mannen företar några rättshandlingar å huvudmannens vägnar. För olika vardagliga och återkommande åtgärder såsom betalning av hyra krävs inte huvudmannens medgivande. Det är bara när det är någonting utöver det vanliga som skall företas, t ex inköp av en dyrare kapitalvara. Om huvudmannens hälsa försämras på så sätt att ett relevant samtycke inte längre är möjligt att erhålla kan det vara nödvändigt att skaffa ett läkarintyg som påvisar huvudmannens tillstånd. Anledningen därtill är att gode mannen därigenom kan förstå hur stora befogenheter(hur stor behörighet ?) han har att agera på egen hand. Ett sådant läkarintyg är definitivt att föredra framför ett förvaltarskap om bristande samtycke föreligger från en huvudman med nedsatt rättshandlingsförmåga, men utan att det finns någon direkt risk för skadliga rättshandlingar på eget initiativ från vederbörande. I övrigt kan problematiken med bristande samtycke delas upp i två huvudspår beroende på hur stor huvudmannens rättshandlingsförmåga egentligen är. Om huvudmannen har sin rättshandlingsförmåga i behåll kan man utgå ifrån att denna var intakt redan vid det tillfälle han själv ansökte om eller förklarade sig positivt inställd till godmanskap. I ett sådant fall kan det förstås vara tveksamt till om ett godmanskap överhuvudtaget borde ha anordnats. I den praktiska verkligheten är sådant dock inte ovanligt, inte minst i kommuner där socialtjänsten arbetar aktivt för att ”göra sig av med” sin ”egnamedelsförvaltning” och överförmyndaren inte har kraft eller kunskaper att ifrågasätta ett sådant förfarande inför tingsrättens prövning. Tyvärr är det sällan som tingsrätten ex officio går in och synar förutsättningarna för godmanskap i sömmarna om överförmyndaren tillstyrkt att god man skall förordnas. Om huvudmannen har stötte delen av sin rättshandlingsförmåga kvar och han inte ger gode mannen samtycke till rättshandlingar som bedöms nödvändiga och han inte heller i övrigt är samarbetsvillig eller rent av agerar på egen hand på så sätt att gode mannens uppdrag försvåras, bör man enligt min mening överväga om inte godmanskapet skall avvecklas. I fall där huvudmannen vägrar att lämna sitt samtycke samtidigt som rättshandlingsförmågan är rejält nedsatt kan förvaltarförordnande övervägas, särskilt om huvudmannen begår för honom ekonomiskt skadliga rättshandlingar.

25 Samtycke från överförmyndaren
Uttag från överförmyndarspärrade konton Vid vissa placeringar, t.ex. aktier (bankkonton och fonder är fria) Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt Inteckning av fast egendom Ta upp lån Ingå borgensförbindelse Driva rörelse med bokföringsskyldighet Delta i bodelning/arvskifte

26 Gode mannen får inte Ge bort huvudmannens egendom
Undantag; personliga presenter vars värde är godtagbart med hänsyn till hans ekonomi Understöd till anhörig eller andra som står huvudmannen nära, om öf lämnar samtycke. Sammanblanda ekonomierna

27 - när det inte räcker med god man
Förvaltarskap - när det inte räcker med god man

28 Vad kan man göra ? Byta god man Utöka eller begränsa godmanskapet
Det här håller inte längre ! Byta god man den avgående är skyldig att kvarstå tills ny tillträder Utöka eller begränsa godmanskapet Avveckla godmanskapet Förvaltare, ev. begränsat uppdrag En anledning till att godmanskapet inte fungerar kan vara att det inte motsvarar huvudmannens, faktiska behov. Både gode mannen och huvudmannen kan initiera en utökning eller en begränsning av förordnandet. Mer vanligt är att huvudmannens agerande kan leda till att man får börja att fundera på ett förvaltarskap, i vart fall om det föreligger en koppling mellan de problem som ligger bakom huvudmannens nedsättning i sin förmåga att klara sig själv och eventuellt skadliga rättshandlingar som han vidtar. Problemen kan förstås i något fall bero på att gode mannen och huvudmannen helt enkelt inte passar för varandra. En god man har rätt att utan förklaring begära att bli entledigad från godmanskapet. han är dock skyldig att kvarstå som god man tills överförmyndaren funnit en ersättare. Om huvudmannen har tillräckligt mycket kvar av sin rättshandlingsförmåga för att kunna klara sig själv kan det ibland vara lika bra att avveckla godmanskapet.

29 Förvaltarskap Förutsättningar för god man uppfyllda
Fara för skadliga rättshandlingar Läkarintyg krävs alltid Den enskilde tappar sin rättshandlingsförmåga i de delar förvaltaren har behörighet OBS! Ingen omyndigförklaring För att förvaltarskap skall kunna bli aktuellt skall samma grundförutsättningar som för godmanskap föreligga. Förvaltarskap anses som väldigt ingripande och skall inte användas om det räcker med god man eller insatser från t ex socialtjänsten, advokat, banktjänster etc. Om huvudmannen företar en rättshandling inom ramen för förvaltarskapet kan rätthandlingen på talan av förvaltaren troligtvis förklaras ogiltig. Överförmyndaren skall varje år överväga om det kan finnas anledning att låta förvaltarskapet gå över till godmanskap. Ett sådant beslut kan sedan tas av rätten. Ett förvaltarskap kan som tidigare sagts bli nödvändigt när en psykiskt sjuk person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande, att det hotar hans ekonomi och sociala existens. Det kan vara fråga om en manodepressiv person som under sina maniska perioder köper, säljer eller beställer olika saker, eller skuldsätter sig eller på andra sätt raserar sin ekonomi. Det kan även vara fråga om en gammal person som under tryck utifrån förmås att ge bort pengar eller underteckna skuldförbindelser. Om det är fråga om ett förvaltarskap med full behörighet kan huvudmannen sägas helt förlora kontrollen över sina tillgångar. Förvaltarskapet kan dock inskränkas på olika sätt och t e x endast omfatta viss egendom. Enligt huvudregeln har också huvudmannen tillgång till egna inkomster. Den rätten kan dock tas bort om det skulle visa sig nödvändigt. Omyndigförklaringen togs bort 1989 och skillnaden med förvaltarskap är bl a att den som har förvaltare har kvar sin rösträtt. Jag tror dock inte att det för den enskilde upplevs som någon större skillnad. I vart fall inte då det är fråga om ett ”fullt” förvaltarskap.

30 Vad gör en förvaltare ? Har behörighet att göra samma saker som en god man men behöver inte den enskildes samtycke Även en förvaltare ska förstås eftersträva att komma överens med den enskilde.

31 Allmänna förutsättningar
” … …. om det behövs, ……” Kan man lösa behovet på något annat sätt bör det utesluta förordnande med stöd av 11:4 FB ”god man skall förordnas först sedan man konstaterat att hjälpbehovet inte kan tillgodoses inom ramen för samhällets vård- och biståndsinsatser i övrigt." (förarbeten)

32 Behovet Hur komplicerad är situationen?
Kan det lösas genom mindre ingripande åtgärder? Värna även den personliga integriteten!

33 Finns andra möjligheter?
Närstående Hemtjänst Dagverksamhet Personlig assistent Kontaktperson Personligt ombud - med flera Fullmakt Banktjänster Advokat Mäklare Redovisningsbyrå - med mera Fullmakten kan vara utformad så att den helt kan ersätta ett godmanskap. Det kan också räcka med att den gäller på bank eller post. Det beror på vilket behov som finns i det enskilda fallet. Hjälp av advokat är i första hand att rekommendera när hjälp behövs tillfälligt, t ex vid en rättstvist. Det är naturligtvis i absoluta undantagsfall och i så fall för mer eller mindre förmögna personer som det är tänkbart att anlita en advokat för mer traditionella godmansuppgifter. Banktjänster är numera mest vanlig när det gäller hjälp med penningplacering o dyl. I vissa fall kanske det räcker med att skaffa s k autogiro för att betala de räkningar som är aktuell Socialtjänsten kan hjälpa till med att betala räkningar och fördela medel för löpande utgifter genom att man beviljar bistånd enligt SoL i form av s.k ekonomisk förmedlingshjälp (kallas ibland också för ”egna medel”). Personliga ombud är kommunanställda personer som skall hjälpa psykiskt sjuka personer med olika myndighetskontakter. De skall i första hand ha en samordnande funktion och kan säkert ibland vara ett alternativ till godmanskap när behovet av ett sådant finns på grund av att den enskilde måste ha kontakt med en mängd olika myndigheter och behovet synes relativt tillfälligt. I äktenskapsbalken finns regler som säger att en make för de löpande hushållskostnaderna kan lyfta medel från den andre makens konto om denna är oförmögen att göra detta själv. Som tidigare framgått är godmanskap ingalunda något självändamål. Om det finns ett väl fungerande socialt nätverk kring en person som kan hjälpa till i ekonomiska angelägenheter, kanske det inte behövs någon god man.

34 LSS, särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
15 § Till kommunens uppgifter hör att 1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är, 2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda, 3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag, 4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller studier,

35 LSS, fortsättning 5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 §, 6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett förmyndarskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra, samt 7. samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder.

36 Vad gör inte en förvaltare?
Beslut i socialtjänst- eller sjukvårdsfrågor Val av bostadsform (i normalfallet) Innehållet i medicinsk vård (men transplantationer!) Vårdnadsfrågor Upprättande av testamente Ingå äktenskap

37 Den enskildes rätt Även vid förvaltarskap får den enskilde
sluta avtal om tjänst förfoga över arbetsinkomst om inte tingsrätten har beslutat något annat

38 Ansökan om god man/förvaltare
Huvudmannen Make eller sambo Närmaste släktingar Överförmyndaren Anmälan om behov: Socialnämnden Hälso- och sjukvården Till tingsrätten

39 Yttrande Tingsrätten begär, om det behövs, yttrande från: Huvudmannen
Make, Sambo Barn Andra närstående Överförmyndaren Vårdinrättning Socialtjänsten Hos tingsrätten Om någon annan än huvudmannen själv ansökt om god man är det en självklarhet att huvudmannen skall få yttra sig och redogöra för hur han ställer sig till god man innan ett beslut om anordnande tas. När det gäller anhöriga och andra närstående så är det lämpligt att låta dessa yttra sig om huvudmannen själv inte förstår vad saken gäller och det finns ett läkarintyg som visar att så är fallet. Det är naturligtvis inte meningen att närstående personer skall ”köras över” och ställas inför ett fullbordat faktum när godmanskapet redan är anordnat. Närstående har visserligen rätt att överklaga tingsrättens beslut, men för att undvika onödigt arbete och frustration hos närstående bör de få säga sitt innan beslut tas. Enligt min mening är det inte lämpligt att ta in yttrande från anhöriga eller andra närstående om huvudmannen själv har ansökt om god man. Det borde i så fall vara hans privatsak. Av någon anledning är domstolarna betydligt generösare än överförmyndarna att ta in yttrande i sådana fall. Måhända förhåller det sig så att domstolarna anser att arvsberättigade personer skall få möjlighet att yttra sig innan det vidtas åtgärder som kan påverka deras arvsrätt. I de fall som överförmyndaren inte ansöker själv om god man skall överförmyndaren yttra sig. Detta brukar gå till på det viset att överförmyndaren med överlämnande av handlingarna i ärendet till tingsrätten tillstyrker att godmanskap anordnas och yrkar att viss person förordnas som god man. I många fall kan det dock vara bra att ta in yttrande från sociala myndigheter eller vårdinrättning i syfte att få rätt omfattning på godmanskapet och även att välja ”rätt” god man.

40 Läkarintyg eller annan likvärdig utredning begärs av tingsrätten vid
förvaltarskap, och godmanskap när den enskilde inte lämnat samtycke Socialstyrelsens blankett: Är den enskildes tillstånd sådant att han/hon uppenbarligen inte förstår vad saken gäller? ja nej FB 11 kap 17 § Innan rätten anordnar förvaltarskap skall den inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd. Detta gäller även i ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 §, när den enskilde inte har lämnat sitt samtycke.(*) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om sådan utredning som avses i första stycket.(**) Lag 1994:1433. (*) Utredningskravet omfattar inte ärenden om byte av förvaltare eller god man. (**) Om närmare krav på läkarintyg m.m., se förordningen (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare och Socialstyrelsens föreskrifter. Jfr NJA 1993 s. 109 och RH 1993:35.

41 Lämplig ställföreträdare
Rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna Myndig Kronofogdens register Belastningsregister Referenser

42 Tingsrätten beslutar att inrätta godmanskap eller förvaltarskap
omfattningen av uppdraget (bevaka rätt, förvalta egendom, sörja för person) att förordna ställföreträdare för den enskilde till uppdraget Beslutet går att överklaga till hovrätten.

43 Nytt uppdrag för sf Vad behöver göras?
Besöka huvudmannen, komma överens Kontakt med nära anhöriga Särskild postadress? Bank Försäkringsbolag Vård/omsorgspersonal Alltid tillvarata den enskildes intresse!

44 Samarbete vårdpersonal och god man
Möte angående Medicinskt tillstånd Gode mannens uppgifter Regler på boendet Vem ska göra vad?

45 Redovisning Ställföreträdaren Lämna redovisning senast 1 mars årligen
På heder och samvete Sammanställa inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Bifoga verifikat, kvitton Överförmyndaren Granska och godkänna Besluta om arvode Anmärka mot förvaltning Entlediga olämplig sf

46 Arvoden till god man/förvaltare
Redogörelse över nedlagd tid Kostnadsersättning Huvudmannen eller kommunen betalar? Överförmyndaren beslutar Beslutet överklagbart till tingsrätten Huvudmannen betalar om: bruttoinkomster över 2,65 x pbb eller Tillgångar över 2 x pbb

47 Jäv Kan en god man även vara personlig assistent?
Kan en vuxen son som bor hemma hos föräldrarna ha mamma som god man? Kan en god man vara delägare i samma dödsbo som huvudmannen?

48 Sekretess hos öf Den enskilde, makan eller sambon och närmaste släktingar har rätt att ta del av alla handlingar ang. sf-skapet (11:7 FB) Sekretess för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men (32:4 OSL) Sekretessen gäller i högst 20 år Öf ska lämma utdrag ur registret om det begärs. Sekretessprövning ska göras.

49 Tystnadsplikt för sf? Varken förordnade ställföreträdare (förmyndare, gode män och förvaltare) eller legala förmynderskap (föräldrar) omfattas av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om tystnadsplikt!

50 Tillsyn Formella: God man/förvaltare Överförmyndaren
Kommunens revisorer Länsstyrelsen JO Informella: Anhöriga Grannar Hemtjänst Kontaktperson Andra i personens närhet

51 Öf rätt att begära uppgifter
Socialnämnder och andra myndigheter är skyldiga att på begäran lämna öf de uppgifter som behövs för tillsyns-verksamheten. Även banker har samma skyldighet

52 Socialtjänstförordningen
5 kap. 3 § Socialnämnden skall anmäla till överförmyndaren om den finner 1. att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon, 2. att någon inte längre bör ha förvaltare, eller 3. att förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt.

53 Förordning om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården
2 § Verksamhetschefen skall ansvara för 1. ……… 2. ……… 3. att överförmyndaren underrättas när en intagen person kan antas behöva god man eller förvaltare enligt föräldrabalken samt när ett förvaltaruppdrag bör upphöra, 4. att om en patient som lämnar eller avser att lämna sjukhuset är farlig för någon annans personliga säkerhet eller sitt eget liv, någon närstående till patienten omedelbart underrättas och att, om patienten är farlig för viss person, även denna samt, om det behövs, lämplig myndighet omedelbart underrättas.

54 ”Farliga” huvudmän Svårigheter att hitta personer som vill ta uppdraget Kan innebära att det inte går att anordna förvaltarskap

55 Sf:s skadeståndsansvar
Sf är ersättningsskyldiga gentemot den enskilde för skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat (12:14 FB) Talan måste väckas inom 3 år från det uppdraget avslutades Även ersättningsskyldig mot godtroende 3:e man i vissa fall (11:6 FB)

56 Öf:s skadeståndsansvar
Kommunen ansvarig bl.a. för personskada, sakskada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, skada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Regleras i skadeståndslagen

57 När uppdraget tar slut Avslutas vid dödsfall, byte av ställföreträdare, upphörande av godmans/förvaltarskapet. Gode mannen lämnar slutredovisning Handlingar skickas till behörig mottagare 3 års frist för skadeståndsanspråk


Ladda ner ppt "Gode män och förvaltare"

Liknande presentationer


Google-annonser