Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inköp i Västra Götaland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inköp i Västra Götaland"— Presentationens avskrift:

1 Inköp i Västra Götaland
Produkter, varor och tjänster >6 milj/år Inkl köpt vård och läkemedel > 11 milj/år leverantörer fakturor ca 300 ramavtal Regionen omsluter ca 30 miljarder/år ca 40 inköpare

2 Inköpsprocessen Inköpsrådet Upphandling i projektform
Konceptuella fasen Upphandlingsfasen Uppföljningsfasen Sekretess, MBL

3 Inköpsrådet Uppdrag av regiondirektör Utveckla inköpsprocessen
Utse styrgrupper Sätta mål - följa upp Servicedirektör, för-valtningschefer, inköpschef Rapporterar till regiondirektör och utförargrupp Uppdrag till projektledare

4 Upphandling i projektform
Uppdraget Arbetsform Roller

5 Uppdraget Projektledaren utses av inköpschef uppdrag från styrgrupp
Bildar projektgrupp utifrån förslag från styrgrupp Sätter mål - genomför Avrapporterar

6 Arbetsform Projektstyrning Från uppdrag till avrapportering
Uppföljning under avtalstiden Verktygslådan - projekt planera - definiera - värdera - genomföra - leda/kommunicera - dokumentera - bygga team - hantera relationer

7 Roller Inköpsråd Styrgrupp Projektledare Inköpscontroller Inköpare
Materialkonsulent

8 Upphandling - konceptuella fasen
Definiera upphandlingsområdet Analysera avtal Inköps-förbruknings-statistik Kundens behov Marknadsanalys Totalkostnadsanalys - simuleringar Projektorganisationen är etablerad och styrgruppsordförande och projektledare, tillika inköpare, är utsedd

9 Analysera avtal Styrkor - svagheter Efterlevnad
Leverantörs-utvärdering Reklamationer

10 Analys av inköpsstatistik
Hur mycket har vi köpt? Av vem har vi köpt? Har vi köpt utanför avtal? Gjorda köp /avtalsutfästelser Ekonomiska konsekvenser Var finns informationen? leverantörsreskontran -hos leverantören i WESTMAs beställningsportal

11 Behovsanalys Behov / dagens avtal
Nya krav, produkten, funktionen, miljö Nya testade produkter Marknadens erbjudanden

12 Marknadsanalys Vilka leverantörer finns inom området?
Hur ser konkurrenssituationen ut? Priserna och pristrenderna? Hur byggs produktpriset, material-tjänster? Hur vill jag att marknaden ska utvecklas?

13 Totalkostnadsanalys Dagens kostnader - produktpriser och volymer
Beräknade kostnader - bedömda produktpriser och volymer Kalkylering, LCC Underlag för upphandlingsstrategi Underlag för kravspecifikation Används i utvärdering

14 Upphandlingsfasen Kravspecifikationen -allmän orientering -upphandlings-föreskrifter kommersiella villkor -funktionella krav Mallar F1 Anbudsinbjudan - F2 Kravspecifikation - F3 Mall för upphandlingskontrakt

15 Upphandlingsfasen Mottagning och öppning av anbud Utvärdering
Tilldelningsbeslut Ev överprövning, skadestånd Avtal Upphandlingssekretess

16 3.FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET grunden för en bra upphandling
Kravspecifikationens betydelse Kravspecifikationens struktur Specificering av krav på leverantör Specificering av krav på produkt Skall - och bör -krav Rangordning och viktning Miljökrav

17 Kravspecifikationens struktur
Inbjudan F1. Kommersiella villkor och krav F2. Produktkrav F3. Avtalsmall

18 Inbjudan Talar om vad som är på gång

19 Kommersiella villkor och krav
Krav på leverantören Upphandlingsform Sista anbudsdag, anbudets giltighet Betalningsvillkor, valuta, Prisjusteringar, valutajusteringar Försäkringar Leveransvillkor, viten Prover, tester

20 Produktkrav Vara Funktion Egenskaper Miljökrav Systemkrav
Dokumentation Tester Tjänst Beskrivning Åtagande Installation Uppföljning Utbildning Avveckling

21 Avtalsmall Vad innebär avtalet Inga överraskningar

22 Uppföljningsfasen Implementering av nytt avtal
Följa upp avtal mot utfall Samverka med leverantörer Utvärdera leverantörer Uppdatera kravspecifikation

23 Skarpt läge - upphandlingssekretess
Den goda cirkeln Samverkan köpare - säljare 2. Presentation av anbud 3. Tilldelningsinformation 4. Upprättande av avtal 1. Inför kommande upphandling Skarpt läge - upphandlingssekretess Analys Upphandling 7. Mässor 8. Seminarier 9. Idéutbyten 10. Tester och provningar Utveckling 5. Avtalsvård, kommersiellt 6. Avtalsvård, produkt Uppföljning LLi 0606

24 1. Inför kommande upphandling
Den goda cirkeln 1. Inför kommande upphandling Analys Intresserade leverantörer bjuds in till presentation av kommande upphandling. Den bör i vissa fall vara muntlig och kan i vissa fall hanteras via nätet. En väl genomförd presentation kan resultera i att upphandlingsprocessen löper på ett mer planerbart sätt. Möjlighet till analys av alternativa utföranden finns i denna fas. Sondering av kommersiella förutsättningar kan göras. Lli 0606

25 2. Presentation av anbud Den goda cirkeln Upphandling
Anbudsgivaren kan ges möjlighet att muntligen presentera och förtydliga sitt anbud. Har genomgång gjorts med anbudsgivarna före aktuell upphandling blir det naturligt att den enskilde leverantören får presentera sitt anbud. Det ger inköparen möjlighet att direkt klara ut ev oklarheter Lli 0606

26 3. Tilldelningsinformation
Den goda cirkeln 3. Tilldelningsinformation Upphandling Information till anbudsgivare gällande tilldelning bör ske såväl skriftligen som muntligen. Förlorande anbudsgivare får då en direkt information om fattade beslut och sakskälen för dessa Lli 0606

27 4. Upprättande av avtal Den goda cirkeln Upphandling
Juridiskt bindande avtal upprättas med vinnande företag. Avtalet, oavsett om det är ett ramavtal eller specieavtal, bör innehålla en skrivning som reglerar den fortsatta uppföljningen av kommersiella och produktrelaterade frågor. Lli 0606

28 5. Avtalsvård Den goda cirkeln Uppföljning
De kommersiella villkoren i ett ramavtal skall kontinuerligt följas upp. Förutsättningarna för att förändra ett avtalat pris skall finnas redovisade i avtalet. Det kan vara förutbestämda prisjusteringsterminer, valutajusteringar mm. Verkligt gjorda leveranser följs upp mot avtalade leveranser Lli 0606

29 6. Avtalsvård på produktnivå
Den goda cirkeln 6. Avtalsvård på produktnivå Uppföljning Förändringar i avtalat produktsortiment, utgående från såväl köpare som säljare, måste kontinuerligt följas upp och dokumenteras. ”produktförändringar, ändrade produktkrav/behov, förpackningsförändringar” Lli 0606

30 7. Mässor Den goda cirkeln Utveckling
Pågående marknadsutveckling kan avläsas på fackmässor. ”Användare, köpare och säljare ges möjlighet att stämma av utbud mot behov” WESTMA arrangerar vartannat år en mässa ”Vård i Väst” Lli 0606

31 8. Seminarier Den goda cirkeln Utveckling
Seminarier kopplade till specificerade frågeställningar kan skapa förutsättningar för utveckling och förändring. Erfarenheter vunna på ett seminarium vidgar referensramarna. I vissa sammanhang kan även besök hos leverantör tillföra värdefulla insikter Lli 0606

32 Grunden för ett förändrat upphandlingsbeteende skapas i denna process.
Den goda cirkeln 9. Idéutbyten Utveckling Idéutbyten kan utformas på olika sätt. Här finns möjligheter att skapa forum för att testa nya ideer, matcha marknadens kunskaper med vårdens krav och utveckla förfrågningsunderlag. Idéutbyten mellan köpare och säljare kan ske med både avtalsbundna och icke avtalsbundna leverantörer. Grunden för ett förändrat upphandlingsbeteende skapas i denna process. Rätt utformade idéutbyten kan vara en bra hörnsten för ständiga förbättringar. Lli 0606

33 10. Tester och provningar Den goda cirkeln Utveckling
Formerna för hur testning och provning ska göras i regionen bör tydliggöras så att såväl användare, inköpare som leverantörer vet hur detta tillgår. Testnings- och provningsverksamheten kan utvecklas genom att göra ex.vis Frölunda sjukhus till ett ”testsjukhus”. Lli 0606

34 Inköpsmarknaden kräver olika bearbetning
Den goda cirkeln Inköpsmarknaden kräver olika bearbetning Många tänkbara leverantörer God leverantörskunskap, relationer Bevaka leverantörsutvecklingen Benchmarking, leverantörs- klassificering, prestationsmått God marknadskunskap Svängningar på marknaden Följ upp på marknadspriser 1 2 Standarderbjudanden Unika erbjudanden 3 4 Relation Kreativa jämförbara benchmarks Svåra bedömningar vid en leverantör Insikt om leverantörens produktion Kostnadsanalyser baseras på produktions-och ekonomiska faktorer - marknadspriset En tänkbar leverantör Lli 0606


Ladda ner ppt "Inköp i Västra Götaland"

Liknande presentationer


Google-annonser