Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transaktionsrapportering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transaktionsrapportering"— Presentationens avskrift:

1 Transaktionsrapportering 2007-04-23
Helena Haukeland Telefon

2 Vad innebär de nya reglerna?

3 Syftet med transaktionsrapportering
främja marknadernas integritet kontrollera att värdepappersinstituten agerar hederligt, rättvist och professionellt vilket innebär: kontrollera marknadsaktörernas uppförande i handeln, framförallt gentemot konsument upptäcka och utreda marknadsmissbruk beräkningar enligt art 33 och genomlysningskraven

4 Artikel 25 i MiFID värdepappersinstituten ska bevara all relevant information om transaktioner i minst fem år värdepappersinstituten ska rapportera viss information om transaktioner till den behöriga myndigheten den behöriga myndigheten ska byta rapporter med myndigheter i andra medlemsstater

5 Vad ska bolagen rapportera?
all information specificeras i förordningen som datum, tid, pris, volym, instrumentidentitet och motpart information om kunder myndigheterna kan dessutom begära ytterligare information under förutsättning att: - rapporten avser instrument som har specifika egenskaper som saknas i befintliga fält eller - handelsmetoderna har inslag som behöver beskrivas och beskrivningen saknas i befintliga fält

6 Oavsett om transaktionen utförts på en reglerad marknad eller inte…
Buy Sell Reglerad marknad Exekvering Köp Sälj Värdepappers- bolag B bolag C Värdepappers- Order bolag A Kund Order Transaktion Transaktion Transaktion Diskussion om transaktionsbegreppet Alla köp och sälj transaktioner, dock ej: Aktielån Lösen av optioner eller covered warrants Primärmarknadstransaktioner (som nyemissioner, teckning etc.) i överlåtbara värdepapper: värdepapper, utom betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, t.ex. a) aktier och andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier, b) obligationer eller andra skuldförbindelser, inklusive depåbevis för sådana värdepapper, c) alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån noteringar för överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, t.ex. c) alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån noteringar för överlåtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.

7 Hur ska informationen rapporteras?
av värdepappersinstitutet eller tredje part som handlar för dennes räkning, genom ett ordermatchnings- eller rapportsystem som godkänts av den behöriga myndigheten eller av den reglerade marknad eller MTF-plattform i vars system transaktionen genomfördes i elektroniskt format på FI:s webbplats finns information om rapporteringen Dokument på webben, revideras. Prenumerera!!

8 Vilka ska rapportera till FI och vilka ska inte?
alla svenska värdepapperinstitut alla svenska filialer för utländska värdepappersföretag där moderföretaget finns inom EES Ska inte rapportera till Sverige: utländska filialer för svenska värdepappersinstitut fjärrmedlemmar till de svenska börserna värdepappersföretag utanför EES

9 Hur samverkar tillsynsmyndigheterna?
En rapport som kommer till en myndighet ska skickas vidare: till myndigheten för den mest relevanta marknaden för det finansiella instrumentets likviditet till myndigheten i hemlandet om rapporten kommer från en filial och detta land inte avstått från att ta emot rapporter senast följande arbetsdag (gäller från 1 november 2008) begäran om information från en annan behörig myndighet ska besvaras inom en dag

10 Principer för rapportering enligt CESR
Köp/sälj indikator: om värdepappersinstitutet är principal, fylls fältet i utifrån institutets eget perspektiv. Om bolaget agerar som agent fylls fältet utifrån kundens perspektiv. Motpart: när motpart inte är ett värdepappersinstitut, en reglerad marknad, en MTF eller en central motpart rapporteras inte det andra benet i affären. Myndigheten får endast en rapporterad affär för denna transaktion. Kund id: ska fyllas i om värdepappersinstitutet agerar som agent och myndigheten efterfrågar kund id. Riskless principal agent eller principal affär? Hur definiera Own Account?

11 Principer för rapportering enligt CESR, forts
kund vs. motpart som ”Customer/Client” en rapport beskriver ett ben i en transaktion där benet representerar transaktionen utifrån ett par perspektiv (Agent/Principal) användandet av ”Customer/Client” relaterar ej till kunden på vilket uppdrag värdepappersinstitutet agerar i en transaktion kan det definieras två roller kunden motparten Se vidare FI:s scenarier för rapportering!

12 FI:s arbete med systemet för transaktionsrapportering

13 Tidplan MiFID/TRS-implementeringen på www.fi.se /MiFID
Bakgrund Förstudie Huvudstudie Implementering 2004 2005 2006 Tidplan MiFID/TRS-implementeringen på /MiFID

14 Projektet på FI under implementeringen
genomförs i fyra etapper ska resultera i färdigt system stor tidspress kraven inte helt klara samarbete med branschen samarbete med Norden och Litauen CESR TREM

15 Exempel på aktiviteter som pågår
samarbete med Norden och Litauen utveckling av inrapportering och avstämning instrumentregister / instrumentfil bygge av prototyp och analys kundinformation förutsättningar för att ta fram statistik och rapporter CESR: referensdatabas, interrimslösning utväxling av transaktioner mellan länderna transaktionsinnehåll och definition av transaktion

16 Samarbetet Norden och Baltikum
FI har erbjudit övriga Norden och Baltikum del i projektet ett in/ut-projekt (interface) och ett projekt för hela systemet tidplan och händelser samarbetsavtal klara leveranser efter varje etapp referensgruppsmöten varje månad sedan september kravspecifikationer, promemorior och annan information på sedan oktober termkatalog och XML-schema för rapporterande bolag, TREM:s principer beaktade

17 Samarbetet Norden och Baltikum forts
jämförelser mellan länderna om implementering av MiFID skillnader mellan länderna, åtminstone i början, om exempelvis OTC-derivat räntemarknaden unik kundidentitet och depånummer

18 Beräkningar kostnadsallokering för användandet av CESR hub
utväxlad transaktionsdata ska beräknas beräkningar som följer av art 33 och 34 går att delegera till tredje part (exempelvis en reglerad marknadsplats) första beräkningarna av data görs mellan 1 april 2006 och 31 mars 2007 publiceras första handelsdagen i juli 2007 systemet i framtiden

19 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Vägledningsdokument/FAQ under 2007 Internationellt arbete mellan tillsynsmyndigheter inom EU Norden Information på direktlänk: ”MiFID (nya vp-regler)” och ”transaktionsrapportering (TRS)” Avtal Möten och workshops Instruktioner 1. För markören över bilden. När markören blir en hand befinner du dig över en länk med mer information. 2. Klicka på länken för att få fram informationen. 3. Klicka på ”«Tillbaka” ovanför tidsplanen för återställa bilden. Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft November 2006


Ladda ner ppt "Transaktionsrapportering"

Liknande presentationer


Google-annonser