Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våtmarksstrategi och fortsatt arbete HUT Skåne i Sjöbo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våtmarksstrategi och fortsatt arbete HUT Skåne i Sjöbo"— Presentationens avskrift:

1 Våtmarksstrategi och fortsatt arbete HUT Skåne i Sjöbo 2007-09-18
Gösta Regnéll Miljöavdelningen, Vattensektionen

2 De sju våtmarksfunktionerna – uppskattat bred approach
Vattenrening Retention av växthusgaser Vattenhushållning (för fungerande hydrologi) Biotoper Rekreation (inklusive skönhetsupplevelse) och undervisning Produktion av gröda, fisk, jaktbart vilt Landsbygdsutveckling och tätortsutveckling

3 Foto: Gösta Regnéll (Bjärekusten) och Kristina Nolin (dagvattendamm i Lund)

4 Tätortsutveckling: Svalövssjön från SV Foto: Matz Jörgensen 2004

5 Strategin i det stora sammanhanget
Historien Målet hållbar utveckling: miljömässigt, socialt & ekonomiskt – t ex LBU (Ag 21) Miljökvalitetsmålen Folkhälsomålen Vatten- och översvämningsdirektiven

6 Målgrupperna Markägare Verk Departement Regering Riksdag Länsstyrelsen
Region Skåne Vägverket m fl Markägare VV-org Konsulter Kommuner Miljöorganisationer Våtmarksprojekt

7 Våtmarksstrategi för Skåne
Lokalt: Reservera - översiktsplaneringen Knyta samman - se möjligheterna i grönstrukturplanering, i LBU och tätortsutveckling Samarbeta – vattenråd Skydds- & kompensationsåtgärder

8 Exemplet Örjabäcksleden
Copyright: Strövelstorps byalag

9 Våtmarksstrategi för Skåne
Regionalt: Planeringsunderlag – inspiration Planeringsunderlag – restriktioner Söka upp – samverkan, information Medelsfördelning - och utnyttja ägandet

10 Våtmarksstrategi för Skåne
Nationellt: Förenkla lagen. Tillståndsprocessen till lst Se över lagstiftningen om dikningsföretag Förnya stödet – planering & tillstånd Tydliggör ansvarsfördelningen Stimulera kommunerna: Kommunal o lokal naturvård (NIP), ”VIP”?!

11 Framgångsfaktorerna Förankring Rätt väg framåt
Etappindelning (Våtmarkskedjan) Resurser etappvis

12 Resurs för implementering
2,4 Mkr 12 april 2007 från Naturvårdsverket (komplement till Utvald miljö) blev 3,4 Mkr i augusti Länsstyrelsen behåller 1,6 Mkr Länsstyrelsen fördelar 1,8 Mkr

13 Implementering I Länsstyrelsen
upprättar endast länsövergripande planeringsunderlag i samråd m kommuner, LRF m fl (även för restaurering av våta slåtterängar & betesmarker): start skanning, våtmarksregister, webarbete m m. ansvarar för uppsökande och samordnande arbete endast i särsk. betydelsefulla och lämpliga områden för anläggning och restaurering

14 Implementering II Kommuner, (VV)-organisationer, konsulter, enskilda:
Planeringsunderlag: (underlag för att söka) lämpliga lägen, ÖP-relation underlag för konkret större projekt; tillståndsansökan Uppsökande (i utvalt större eller halvstort område) Samordnande (minst två markägare)

15 Beviljade bidrag 6 sept 2007 18 ansökningar (3,25 Mkr);
15 fick dela 1,8 Mkr: 9 kommuner (6 ans) + Vattenriket 6 vattenvårdsorganisationer/vattenråd 1 privat 1 organisation (HUT Skåne)

16 Beviljade bidrag 6 sept 2007 Dominans (>50%) för att söka planeringsunderlag för nya lägen inom avr.områden. ÖP-koppling D:o ”Kilar” (10%) Konkreta projektunderlag (20%) Uppsökande: Broschyrer etc (<10%)

17 Framtida bidrag? 2007: Ev. kommer (litet) mera i oktober.
2008: Osäkert, men vi uppfattar signalerna som positiva. Hur mycket vill ni ha? Tipsa oss före slutet av nov. då vi skall rapportera till NV!

18 Våtmarksstrategi för Skåne
Inspirationsinformation - Invallningsföretag med pumpar

19 Våtmarksstrategi för Skåne
Inspiration ”Storklandskap”

20 Prioriteringsgrunder
Prio hotade arter: Grönfläckig padda och strand- (stink)padda

21 Prioriteringsgrunder
Prio hotade arter: Långbensgroda och lökgroda

22 Prioriteringsgrunder
Prio hotade arter: Lövgroda (t v) och klockgroda

23 Prioriteringsgrunder
Rekreation och friluftsliv Zonering och prioriterade områden Närmare till Naturen i Skåne – Skåne i utveckling. 2003:60

24 Våtmarksstrategi för Skåne
Inspirationsinfo: - ”Kilarna” vid västkustens bukter och vikar; läge för lokal kraftsamling?

25 Restriktionsinfo MIFO-objekt (Miljöfarliga områden)

26

27 Hur kan våtmarker bli en del av den fysiska planeringen?
Översiktsplaner: mål, visioner och ställningstaganden Fördjupade översiktsplaner: Tematiska, t.ex. våtmarksplaner Program: Grönstruktur- och naturvårds- program Policyfrågor: Dagvattenpolicy m m

28 Ur miljömålsenkäten 2006 till Skånes 33 kommuner
1/3 har täckande grönstrukturprogram e.dyl. 1/3 har påbörjat arbete med liknande program 12 dokument hanterar både grön- och vattenområden (8 hanterar endast grönområden, inget hanterar enbart vattenområden) Ingen kommun har dokument som hanterar hur andelen hårdgjord yta i tätorter och tätortsnära områden ska begränsas. Översvämningsrisker?

29 Våtmarksstrategi för Skåne
Fyra styrmedel Lagstiftning Ersättningar Information Ägande

30 Våtmarkstyper och –funktioner

31 Finansieringsmöjligheter 1 Länsstyrelsen
Miljöersättning Investeringsstöd Skyddszonsstöd (& betes- o slåtterstöd) Kommunal o lokal naturvård (fortsättning?) Åtgärdsprogram för hotade arter Vårdmedel för NR & N2000 Fiskevårdsbidraget & Fiskeavgiftsmedel Bygdeavgiftsmedel Kompensationsåtgärder? Skydd & restaurering av sjöar och vattendrag

32 Finansieringsmöjligheter 2 Övriga finansiärer
Kommunerna Markägarna Vägverket m fl exploatörer Region Skånes miljövårdsfond WWF Svensk våtmarksfond (jägarnas) NOKÅS (i skogen) Kompensationsåtgärder

33 Många aktörer i Skåne Aktörer i Skåne Markägare, rättighetsinnehavare
Konsulter Näringsidkare på landet NGO – fiske, byalag, SNF, WWF, jägarna, … Forskare Region Skåne Vägverket Kommuner, kommunförbund, vattenråd Skogsstyrelsen Länsstyrelsen

34

35 Underlagsrapporterna
• Förslag till formuleringar i Våtmarkspolicy • Underlag för en våtmarksstrategi • Planeringsunderlag för våtmarksarbete • Våtmarksarbete i den kommunala planeringen • Önskvärda ändringar av styrmedel för våtmarker • Förhållandena i Danmark som inspirationskälla för arbetet med en våtmarksstrategi för Skåne • Beträdor i England - ett nytt sätt att skapa rekreationsmark i ett jordbrukslandskap • Våtmarkerna och Länsstyrelsens eget arbete

36 Dea Carlsson, Vattenvårdsdir. Södra Östersjöns distrikt:
- Ser man enbart vårt arbete som en uppgift att rapportera till EU missar man själva poängen. Vi vattenmyndigheter har mötts av önskemål och förväntningar om ett nytt arbetssätt – anpassat till svenska förhållanden och behov.


Ladda ner ppt "Våtmarksstrategi och fortsatt arbete HUT Skåne i Sjöbo"

Liknande presentationer


Google-annonser