Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 mars

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 mars"— Presentationens avskrift:

1 Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 mars
Släps avloppsförening, ekonomisk förening Avlopp Fiber

2 Dagordning Föreningsstämma
1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 2. godkännande av röstlängden 3. val av en eller två justeringsmän 4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 5. fastställande av dagordningen 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår 11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 14. val av valberedning 15. övriga ärenden som ska tas upp på̊ föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

3 Föreningsstämma Dagordning 1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 2. godkännande av röstlängden 3. val av en eller två justeringsmän 4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 5. fastställande av dagordningen

4 6. Styrelsens årsredovisning
Föreningsstämma 6. Styrelsens årsredovisning

5 Verksamhetsberättelse
Föreningsstämma Verksamhetsberättelse 6. Styrelsens årsredovisning

6 Föreningsstämma Resultaträkning 6. Styrelsens årsredovisning

7 Föreningsstämma Balansräkning 6. Styrelsens årsredovisning

8 Föreningsstämma Resultatdisposition 6. Styrelsens årsredovisning

9 Revisionsberättelse
Föreningsstämma Revisionsberättelse 6. Styrelsens årsredovisning

10 Föreningsstämma Dagordning, forts. 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

11 Föreningsstämma Dagordning, forts. 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

12 Föreningsstämma Dagordning, forts. 10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår Styrelsens förslag: Medlemsavgift kr 2014

13 Föreningsstämma Agenda, forts. 11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 14. val av valberedning

14 Bengt Hedlund Valberedningen

15 Styrelsen 2013 Styrelse 2013 valdes på årsmötet 2013-03-14
Föreningsstämma Styrelsen 2013 Styrelse 2013 valdes på årsmötet Carl Sandén, omval (ordförande) 1 år Marcus Cristenson, omval år Hans Anhede, omval år Håkan Tauson, omval år Irene Herrmann, nyval år Jonas Herbertsson, nyval år Inga styrelsesuppleanter valdes Valberedningen

16 Revisorer 2013 Revisorer 2013 valdes på årsmötet 2013-03-14
Föreningsstämma Revisorer 2013 Revisorer 2013 valdes på årsmötet Jonas Cullberg, omval år Marie von Essen, nyval år Valberedningen

17 Valberedningens förslag
Föreningsstämma Valberedningens förslag Styrelse 2014 Irene Herrmann, omval (ordförande) 2 år Carl Sandén, omval ledamot år Håkan Tauson, omval ledamot år Kvarstår Marcus Cristenson vald till 2015 Hans Anhede vald till 2015 Jonas Herbertsson vald till 2015 Valberedningen

18 Valberedningens förslag, forts.
Föreningsstämma Valberedningens förslag, forts. Revisorer 2014 Marie von Essen, omval år Göran Söderberg, nyval år Valberedningen

19 Valberedning Bengt Hedlund, omval sammankallande Lars Härngren, omval
Föreningsstämma Valberedning Bengt Hedlund, omval sammankallande Lars Härngren, omval Valberedningen

20 Föreningsstämma Agenda, forts. 11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 14. val av valberedning

21 Föreningsstämma Agenda, forts. 15. övriga ärenden som ska tas upp på̊ föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

22 Torsdagen den 19 mars Stormöte

23 Agenda Stormöte Allmänt – Irene Herrmann & Carl Sandén
Avlopp Fiber Agenda Stormöte Allmänt – Irene Herrmann & Carl Sandén Teknikinfo – Hans Anhede & Håkan Tauson Förfrågningsunderlag – Hans Anhede Anbud – Hans Anhede Slutanbud – Hans Anhede Samarbetspartner – Hans Anhede Anslutningsavgift – Hans Anhede & Carl Sandén Fonderade medel – Carl Sandén Beslut om genomförande – Irene Herrmann Tidplan – Hans Anhede Organisation – Hans Anhede Hemsidan – Irene Herrmann & Marcus Cristenson Frågor – Alla Avslutning

24 Avlopp Fiber 1. Allmänt Optioner Option är en garanti att ansluta till avloppsnätet i framtiden Optioner är giltiga så länge årlig medlemsavgift erläggs Anslutningskostnaden per option blir faktisk kostnad uppräknad med index, dock lägst samma som övriga medlemmar Medlemsantal 137 st medlemmar 129 st avlopp, 107 st fiber och 46 st optioner Förrättning 2 april enligt separat kallelse

25 2. Teknikinfo Avtal Samråd Natura 2000 Strandskydd Överenskommelser
Avlopp Fiber 2. Teknikinfo Avtal Samråd Natura 2000 Strandskydd Överenskommelser

26 Avlopp Fiber Översiktkarta Exkl. Brandshult Exkl. Dalslyckan

27 Avlopp Fiber Ritning VA00-A Ritning VA00-A

28 Avlopp Fiber

29 Anslutning till kommunalt spillvatten
Avlopp Fiber Anslutning till kommunalt spillvatten

30 Avlopp Fiber VA-avtal

31 Avlopp Fiber Avtal pumpbrunn

32 Skanova / Telia Öppen fiber
Avlopp Fiber Skanova / Telia Öppen fiber

33 Avlopp Fiber Samråd

34 Avtal och överenskommelser
Avlopp Fiber Avtal och överenskommelser Avloppsanslutningar Fiberanslutningar Vattenledningar Optionsanslutningar

35 3. Förfrågningsunderlag
Avlopp Fiber 3. Förfrågningsunderlag Info Innehåll

36 Avlopp Fiber Anbudsinbjudan Samt delvis löpande.

37 Avlopp Fiber Anbudsinbjudan

38 Förfrågningsunderlag
Avlopp Fiber Förfrågningsunderlag Orienteringsritning Administrativa föreskrifter Teknisk beskrivning Ritningsförteckning Anbudsformulär BAS-P Övrig dokumentation

39 AB 04

40 Avlopp Fiber 4. Anbud Info Plan

41 Anbudsförfarande 10 st entreprenörer tillfrågade
Fiber Anbudsförfarande 10 st entreprenörer tillfrågade 10 st entreprenörer svarade ja 4 st lämnade anbud Förhandlingar pågår

42 5. Slutanbud Förhandlingar Reservationer Villkor Förrätttning Avlopp
Fiber 5. Slutanbud Förhandlingar Reservationer Villkor Förrätttning

43 6. Samarbetspartner Kungsbacka kommun Skanova Fortum Vattenföreningar
Avlopp Fiber 6. Samarbetspartner Kungsbacka kommun Skanova Fortum Vattenföreningar

44 Kostnader avlopp & fiber.
Kostnader egen fastighet indikativt Avlopp Cirka kr Pumpbrunn inkl. pump Grävning från tomtgräns Lägenhetsavgift ingår i anslutningsavgift Fiber (samförläggning) Cirka – kr Kundenhet Blåsning från skåp in i fastigheten Inkl. moms

45 Kostnader avlopp & fiber, forts
Totalt avlopp + fiber Cirka kr / anslutning Inkl lägenhetsavgift Beslut om fortsatt projektgenomförande Inkl. moms

46 Kostnader & Intäkter Kostnader Anbud Anslutningsavgift Arvode
Avlopp Fiber Kostnader & Intäkter Kostnader Anbud Anslutningsavgift Arvode Bredbandsskåp Ersättning Ersättning ej medlemmar Fonderade medel Lantmäteriet Oförutsett Opennet Pumpstation SKT Transtema Intäkter Avlopp Ekenässkolan Fiber Kungsbacka kommun Fortum / Skanova / Telia Kassa Medlemsavgift Optioner Vattenledning

47 Avlopp Fiber 7. Anslutningsavgift Anslutningsavgift – kr Förfallodatum 30/ BankGiro Medlemsavgift enligt beslut Förfallodatum 31/ BankGiro Vatten Förfallodatum 30/4 2014

48 Avlopp Fiber 8. Fonderade medel Fonderade medel är en avsättning i samfälligheten för oförutsedda utgifter under driften

49 9. Beslut om genomförande
Avlopp Fiber 9. Beslut om genomförande

50 Avlopp Fiber 10. Tidplan

51 11. Organisation i byggskedet
Avlopp Fiber 11. Organisation i byggskedet

52 Avlopp Fiber 12. Hemsidan

53 Avlopp Fiber 13. Frågor

54 Avlopp Fiber 14. Övrigt Förrättning den 2 april 2014 kl

55 Tack för uppmärksamheten!
Släps avloppsförening, ekonomisk förening


Ladda ner ppt "Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 mars"

Liknande presentationer


Google-annonser