Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affektreglering med Tourette syndrom som utgångspunkt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affektreglering med Tourette syndrom som utgångspunkt"— Presentationens avskrift:

1 Affektreglering med Tourette syndrom som utgångspunkt
Najah Khalifa Barnneurolog och habiliteringsläkare. Phd BUP-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

2 Tourette syndrom (TS) Motoriska + vokala tics > 1år
Ticsen orsakar lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden Debut <18 åå

3 TS Motoriska tics: Ögonblinkningar, grimaser, vridningar på huvudet, ryckningar i axlar, armar, ben. Rätta till kläder, glasögon eller dylikt. Självdestruktivitet Vokala tics:Hosta, harkla, snyfta, läten, Skrika ekolali, palilali, koprolali. ”Sensoriska tics” , förkänningar (’premonitory urges)

4 ”Tourettetvång” Många komplexa tics innehåller tvångsdelar
Symmetrikänsla Det skall kännas rätt Obehagskänsla mer än katastroftankar

5 Orsaker – avvikelser avseende
Strukturer i hjärnan: pannlober basala ganglier Nätverk: cortex-striatum-thalamus-cortex Signalämnen: dopamin, glutamat, GABA, serotonin, noradrenalin, acetylcholin, opioider

6 TS N Khalifa 2000 4479 skolbarn i Ludvika, Smedjebacken 7-15 år
Tourettes syndrom 0,6%, Kroniska motoriska tics 0.8%, Kroniska vokala tics 0,4%, Övergående tics 4.8% = 6.6% Nästan 50% av alla barn som går i särskolan har tics

7 Neuropsykologiska problem hos barn med TS
Variationen i begåvningen är stor: IQ = 95 (57-125) 16 % har IQ <70 Svårt med exekutiva funktioner, visuospatial konstruktionsförmåga, minne, verbal flöde lägre självkänsla än populationen i övrigt.

8 Arbetsterapeutbedömning

9 Samsjuklighet TS (%) A D H D 68 CD/ODD: 24 Autism/Asperger 20 Depression 20 OCD 16 Sömnstörning 28 Inlärningsproblem 82 ALLA DIAGN. 92

10 Child Behaviour Check List 7-15 år

11 Familjens rangordning av symtomen
Raseriutbrott % Hyperaktivitet/uppmärksamhet % Inlärningsproblem % Tvång % tics %

12 Internationell TS databas
3.500 TS fall i 22 länder   37% ilska kontrollproblem.   <10% ilska kontrollproblem hos de som har enbart TS Freeman 1999

13 Affekter Affekten är direktkopplad till en specifik typ av stimuli, vilken ger en särskild form av känslosvar Utvecklingen av känslorna står i nära samband med utvecklingen inom det kognitiva området och binds samman med hjälp av talspråk och tänkade Känslorna byggs upp av individens erfarenheter och påverkas starkt av dennes tankar.

14 Affekter Det finns ett antal grundläggande affekter, som fungerar från vi är små: Glädje Förvåning Intresse Ledsnad Förakt Motvilja Fruktan Skam Vrede

15 Affektsmitta Affekt smittar - vi känner av varandras känslor. Det gör vi genom så kallade spegelcellsfunktioner Alla barn är födda med förmågan till affektsmitta. Det är det första ledet i empatiutvecklingen

16 Ilskeutbrott hos barn Inträffar < 1/3 barn i åldern 3-12 år
Vanligast i åldern 3-5 år (75%) Minst vanliga i åldern 9-23 (4%) Pojkar > flickor (3:1) 65% av utbrott är okontrollerbara  94% hemma  92% förälder som mål Utlösare: Får höra "nej" (81%), Oväntad förändring i planer (75%)

17 Ilskeutbrott vid TS: Hos barn med Tourette syndrom har 37% problem med ilska någon gång i livet Påverkar funktionen i vardagliga livet

18 Hjärnan och affektreglering
Problem med affektreglering är kopplat till svårigheter i ventromediala prefrontala cortex som dämpar reaktioner i amygdala

19 Affektreglering Att förlora kontrollen kan det leda till: Våldsam
Slag Sparkar Bett Skadegörelse Våldsam självskada Verbalt

20 Aristotle Anyone can become angry, that is easy...but to become angry with the right person, at the right time, for the right purpose, and in the right way...this is not easy.”

21 Möjliga orsaker till aggression vid TS
Tic svårighetsgrad Psykosocial stress Komorbida psykiska störningar Medicinering biverkningar / interaktioner Sensoriska överkänslighet Familj dysfunktion

22 Tics -Aggression Aggressionsutbrott verkar vara oberoende av svårighetsgrad av tics. Kan vara en kombination av olika stressfaktorer: utmattning efter tics, avbrytande av ticsen Barn blir retade, känner sig annorlunda och oönskade, kan orsaka ångest------MER TICS Tonåren MER TICS Barn rapporterar också obekväma, nervösa, konstiga känslor (rädsla, avsky, tvivel) eller som de kommer att explodera innan en tics kommer.

23 Komorbida samsjuklighet
ADHD-TS Inlärningssvårigheter-TS ASD-TS OCD- TS ( "trion" TS-ADHD-OCD”) Sömnstörning-TS Affektiva tillstånd-TS ODD/CD-TS Ätstörning-TS

24 Tics- Självskadande beteende
Förekommer till 17-22% vid TS. SB relaterats både till OCD symtom och till svårighetsgrad av tics. Farmakologisk beh.: SSRI, neuroleptika, antiepileptika Litium Naltrexon-fallbeskrivningar vid självdestruktivitet

25 Sensoriska överkänslighet
Hörsel Ljus Smak Färg Beröring

26 Bedömning av illskeutbrott TS
Beskriv: Frekvens Svårighetsgrad Varaktighet Utlösande faktor Sammanhang

27 Behandling av aggressionsutbrott vid TS
  Psychoeduction   Föräldraträning. PMT.   Familjeterapi , FFT   Social träning   Anger Management program. ART   Dialektisk beteendeterapi, DBT   Anti-mobbning program   Fysisk träning, kost, sömnhygien

28 TS-agressivitet och PMT
Föräldrar tränas för att påverka barnets beteende i hemmet. Bygger på interaktionsteorier föräldrar – barn Studie med 48 barn och ungdomar med TS + kontrollgrupp och Parent Management Training: En klar reduktion av explosivt beteende, men ingen reduktion av tics. Schahill 2006

29 Uppsala modellen NPBE- Tourette team
Föräldrautbildning 1- Grundkurs vid 3 tillfällen 2- Fortsättningskurs vid 5 tillfällen

30 Grundkurs Träff 1: TS, vad innebär diagnos, prognos, miljöfaktorer
Träff 2: Behandling, Tips & råd Träff 3: Att leva m TS, strategier som kan lindra ticsen och minska stress. Anhörigas erfarenheter

31 Fortsättningskurs Träff 1: Att prata m sitt barn om tics/TS Träff2: Konflikter och problemlösning Träff 3: Att prata om tics/TS med andra Träff 4: Föräldrastress och egenvård Träff 5: Positiva teman och anpassning

32 Träff 1 Att prata m sitt barn om tics/TS
Prata med sitt barn om känslighet- För mkt av det goda Prata m sitt barn om tics rent allmänt Prata m sitt barn när det finns aktuella problem, i en hel situation Prata om habit reversal och annan behandling

33 Träff 2 Konflikter och problemlösning
Genomgång av 5 principerna 1- ändra situationen 2- Lära barnet alternativt beteende 3- Förstärka alternativt beteende 4- Avlägsna befintliga förstärkare 5- Använd negativa konsekvenser på oönskat beteende

34 Träff 3 Att prata om tics/TS med andra
Hur mkt vill man berätta? Öka förståelse för barnets känslighet Gränser och uppfostran Prata m andra närstående Syskonbemötande/släkten Prata med negativt inställda personer

35 Träff 4 Föräldrastress och egenvård
Stress och sårbarhet modellen Vad är det som stressar? Hur kan man reducera stressen i vardagen? Hur kan man vårda sig själv rent allmänt? För och nackdelar för barnet? Hur kan man som föräldrar underlätta för varandra och undvika konflikter? Kan man det?

36 Träff 5 Positiva teman och anpassning
Barnet och hans/hennes tics är inte bara ”ett problem” Hur kan man använda ticsen till att skapa positiva stunder med sitt barn? Informera om behandling Samarbeta med barnet i behandling på ett positivt sätt

37 Habit reversal Definiera tics Träna att känna igen
Bestämma bra motbeteende Träna motbeteende Uppmuntra användning av metoden Naturliga vinster av behandlingen

38 Behandling av impulsivitet vid TS
ADHD: CS, atomoxetin, alfa-agonist OCD: SSRI, atypisk neuroleptika, klomipramin Depression/ångest: SSRI, TCA, bupropion Bipolär störning: Lithium, valoproat, karbamazepin, atyp. neuroleptika

39 Behandling av illskeutbrott vid TS
Atypiska neuroleptika: risperidon, aripiprazol, olanzapin, ziprasidon, quetiapin SSRI: fluoxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, paroxetin Antiepileptika / MoodStabilizers: Litium, valproat, lamotrigin, karbamazepin, topiramat Andra: psykostimulantia, klonidin

40 Positiva sidor vid TS En andel har - ssk god verbal begåvning
musikalisk talang många beskrivs ha stor noggrannhet och energi Kända personer som sannolikt hade TS WA Mozart Samuel Johnson

41 Internet länkar www.lul.se/infoteket www.attention-riks.se
(olika handlingsprogram)

42

43

44

45 Tack


Ladda ner ppt "Affektreglering med Tourette syndrom som utgångspunkt"

Liknande presentationer


Google-annonser