Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitalandelsmetoden, klyvningsmetoden och förvärvsmetoden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitalandelsmetoden, klyvningsmetoden och förvärvsmetoden"— Presentationens avskrift:

1 Kapitalandelsmetoden, klyvningsmetoden och förvärvsmetoden
Grundläggande koncernredovisning: En sammanfattning av, och jämförelse mellan, de tre vanligaste konsolideringsmetoderna Kapitalandelsmetoden, klyvningsmetoden och förvärvsmetoden Ekonomistyrning II, SLU, HT2013, Fredrik Hartwig Fredrik Hartwig

2 Tre olika konsolideringsmetoder
Förvärvsmetoden (ÅRL, RR 1:00, IFRS 3,) Klyvningsmetoden (ÅRL, RR 1:00, IAS 31) Kapitalandelsmetoden (ÅRL, RR 1:00, IAS 28) Vi använder ÅRL och Redovisningsrådets standards. IASB:s standards (dvs IFRS/IAS) utgår vi således inte från. Fredrik Hartwig

3 Exempel Ett enkelt exempel kommer att användas för att belysa likheter och skillnader mellan dessa tre olika konsolideringsmetoder. Förkortningar: MB = Moderbolag DB = Dotterbolag IB = Intressebolag BR = Balansräkning EK = Eget kapital KBR = Koncernbalansräkning ÅR = Årets resultat RR = Resultaträkning KRR = Koncernresultaträkning MI = Minoritetsintresse JV = Joint Venture Fredrik Hartwig

4 Exempel forts. AB Bil, som är MB i Bilkoncernen, förvärvar 40% av aktierna i AB Däck för 400 den 1/1 år X1. BR i Bilkoncernen innan förvärv BR i AB Däck 31/12 BR i Bilkoncernen 31/12 år X1 Tillg år X (innan AB Däck är inkluderat) EK Tillg Aktier i AB Däck Skulder EK Övr. tillg Skulder EK 7700 BR i AB Däck innan förvärv Skulder 600 Tillg EK RR i Bilkoncernen år X1 Skulder RR i AB Däck år X1 (innan AB Däck är inkluderat) Intäkter 5000 Intäkter -Kostnader Kostnader Res. f. skatt 2100 Res. f. skatt -Skatt 100 -Skatt ÅR ÅR 6000 Fredrik Hartwig

5 Förvärvsmetoden Används för att konsolidera DB i koncernredovisningen
Ett MB-DB-förhållande uppstår enligt huvudregeln när MB direkt och/eller indirekt har mer än 50 procent av rösterna i DB. Metoden får används endast i koncernredovisningen och inte när MB (som är juridisk person) upprättar sitt bokslut. Fredrik Hartwig

6 Förvärvsmetoden forts.
Hur ser KBR ut? Direkt efter förvärvet → 100 % av DB:s tillgångar och skulder visas i KBR. KBR avspeglar med andra ord hur stora tillgångs- och skuldvärden som MB kontrollerar vilket kan ses som rimligt då det som kännetecknar ett MB-DB-förhållande just är att MB, pga det bestämmande inflytandet över DB, kontrollerar DB. EK-kapitalökningen i DB efter förvärvet syns i KBR. Minoritetens andel av EK i DB särredovisas. Fredrik Hartwig

7 Förvärvsmetoden forts.
Hur ser KRR ut? 100 procent av DB:s intäkter, kostnader och resultat visas i KRR. Minoritetens andel av koncernresultatet reducerar majoritetens andel av koncernresultatet. Minoritetens andel av koncernresultatet särredovisas i KRR. DB:s utdelningar till MB elimineras i KRR. Den ”avkastning” som MB får från DB synliggörs alltså i KRR genom MB:s andel av resultatet i DB och inte via den utdelning som MB får från DB (eftersom utdelningen som sagt elimineras i KRR). Fredrik Hartwig

8 Förvärvsmetoden forts.
Tillämpning av förvärvsmetoden Upprätta en KBR och KRR för år X1 i enlighet med förvärvsmetoden utifrån exemplet på sida 4. Förvärvsanalys MI 31/12 år X1 = DB:s EK * MI-andel Köpeskilling MI 31/12 år X1 = 3000 * 60% = 1800 -FEK 1000 * 40%i = 400 i = Observera att förvärvsmetoden nyttjas vid konsolidering av DB. Vid DB-MB-förhållanden överstiger MB:s aktieinnehav i de allra flesta fall 50% av aktierna/rösterna i DB. Minoritetsandelen i KRR = 2000 * 60% = 1200 Fredrik Hartwig

9 Förvärvsmetoden forts.
BR i Bilkoncernen 31/12 år X AB Däck Eliminering Eliminering KBR 31/12 år X1 (innan AB Däck är inkluderat) Aktier i AB Däck Övriga tillg EK MI Skulder RR i Bilkoncernen år x1 (innan AB Däck är inkluderat) KRR år X1 Intäkter -Kostnader Res. f. skatt -Skatt ÅR Majoritetsandel Minoritetsandel Fredrik Hartwig

10 Förvärvsmetoden forts.
I slutet av år X1 gäller följande: EK är 8500 i koncernen efter AB Däck har infogats i KBR och 7700 innan AB Däck har infogats i KBR. 8500 – 7700 = 800 = det positiva bidrag som innehavet i AB Däck ger till koncernens EK. Detta positiva bidrag på 800 till koncernen är hänförligt till MB:s andel (40%) av EK-ökningen i AB Däck (som uppgår till 2000) → 40% * 2000 = 800. Fredrik Hartwig

11 Klyvningsmetoden Används för att i koncernredovisningen konsolidera IB som bedrivs gemensamt (via avtal) med andra bolag (sk joint ventures). Joint ventures = företag under gemensam ledning (som inte är DB även om majoritetsägande föreligger) Fredrik Hartwig

12 Klyvningsmetoden forts.
Metoden får användas endast i koncernredovisningen och inte när juridisk person upprättar sitt bokslut. Klyvningsmetoden ska användas i koncernredovisningen om inte kapitalandelsmetoden används. Fredrik Hartwig

13 Klyvningsmetoden forts.
Hur ser KBR ut? Direkt efter förvärvet → (givet exemplet) 40% av IB:s tillgångar och skulder visas i KBR. KBR avspeglar med andra ord hur stora tillgångs- och skuldvärden som koncernbolagen kontrollerar vilket kan ses som rimligt då de olika ägarbolagen vid JV har stort inflytande över verksamheten i det gemensamt ägda bolaget. 1 EK-kapitalökningen i IB efter förvärvet syns i KBR. Minoritetsintresse uppstår inte då vi endast redovisar vår andel av tillgångar och skulder. Fredrik Hartwig

14 Klyvningsmetoden forts.
Hur ser KRR ut? (Givet exemplet) 40% av IB:s intäkter, kostnader och resultat visas i KRR. IB:s utdelningar till koncernbolagen elimineras i KRR. Den ”avkastning” som koncernbolagen får från IB synliggörs alltså i KRR genom koncernbolagens andel av resultatet i IB och inte via den utdelning som koncernbolagen får från DB (eftersom utdelningen som sagt elimineras i KRR). Fredrik Hartwig

15 Klyvningsmetoden forts.
Tillämpning av klyvningsmetoden Upprätta en KBR och KRR för år X1 i enlighet med klyvningsmetoden utifrån exemplet på sida 4. Förvärvsanalys Köpeskilling -FEK 1000 * 40% = 400 Fredrik Hartwig

16 Klyvningsmetoden forts.
BR i Bilkoncernen 31/12 år X AB Däck Eliminering Eliminering KBR 31/12 år X1 (innan AB Däck är inkluderat) Aktier i AB Däck Övriga tillg (1) EK (2) MI Skulder (3) RR i Bilkoncernen år x1 (innan AB Däck är inkluderat) KRR år X1 Intäkter (4) -Kostnader (5) Res. f. skatt (6) -Skatt (7) ÅR (8) Majoritetsandel Minoritetsandel (5) 2900 * 60% = (6) 2100 * 60% = (7) 100 * 60% = 60. (8) 2000 * 60% = 1200. (1) 3500 * 60% = (2) 3000 * 60% = (3) 500 * 60% = 300. (4) 5000 * 60% = 3000 Fredrik Hartwig

17 Klyvningsmetoden forts.
I slutet av år X1 gäller följande: EK är 8500 i koncernen efter AB Däck har infogats i KBR och 7700 innan AB Däck har infogats i KBR. 8500 – 7700 = 800 = det positiva bidrag som innehavet i AB Däck ger till koncernens EK. Detta positiva bidrag på 800 till koncernen är hänförligt till koncernens andel (40%) av EK-ökningen i AB Däck (som uppgår till 2000) → 40% * 2000 = 800. Fredrik Hartwig

18 Kapitalandelsmetoden
Används för att i koncernredovisningen konsolidera IB. Ett bolag definieras som IB enligt huvudregeln när rösteandelen ligger mellan 20%-50%. Metoden ska användas i koncernredovisningen. Metoden får användas i juridisk person i sk IAS-företag (ÅRL 4 kap § 13a). Fredrik Hartwig

19 Kapitalandelsmetoden forts.
Hur ser KBR ut? Direkt efter förvärvet → (givet exemplet) 40% av skillnaden mellan IB:s tillgångar och skulder visas i KBR. Att på detta sätt redovisa skillnaden mellan tillgångar och skulder kan ses som rimligt då inflytandet över IB:s tillgångar och skulder är begränsat. EK-kapitalökningen i IB efter förvärvet syns i KBR. Minoritetsintresse uppstår inte då vi endast redovisar vår andel av skillnaden mellan tillgångar och skulder. Fredrik Hartwig

20 Kapitalandelsmetoden forts.
Hur ser KRR ut? (Givet exemplet) 40% av skillnaden mellan IB:s intäkter och kostnader visas i KRR. IB:s utdelningar till koncernbolagen elimineras i KRR. Den ”avkastning” som koncernbolagen får från IB synliggörs alltså i KRR genom koncernbolagens andel av resultatet i IB och inte via den utdelning som koncernbolagen får från DB (eftersom utdelningen som sagt elimineras i KRR). Fredrik Hartwig

21 Kapitalandelsmetoden forts.
Tillämpning av kapitalandelsmetoden Upprätta en KBR och KRR för år X1 i enlighet med kapitalandelsmetoden utifrån exemplet på sida 4. Förvärvsanalys Köpeskilling -FEK 1000 * 40% = 400 Kapitalandel = Andel i IB Kapitalandel 31/12 X1 = 3000 * 40% = 1200 Kapitalandel 1/1 X1 = 1000 * 40% = 400 Ökning av kapitalandel = 1200 – 400 = 800 Resultatandel före skatt = 2100 * 40% = 840 Skattandelen = 100 * 40% = 40 Resultatandelen efter skatt = 2000 * 40% = 800 Fredrik Hartwig

22 Kapitalandelsmetoden forts.
BR i Bilkoncernen 31/12 år X AB Däck Eliminering Eliminering KBR 31/12 år X1 (innan AB Däck är inkluderat) Aktier i AB Däck Kapitalandel Övriga tillg EK MI Skulder RR i Bilkoncernen år x1 (innan AB Däck är inkluderat) KRR år X1 Intäkter -Kostnader Res. f. skatt -Skatt ÅR Majoritetsandel Fredrik Hartwig Minoritetsandel

23 Kapitalandelsmetoden forts.
I slutet av år X1 gäller följande: EK är 8500 i koncernen efter AB Däck har infogats i KBR och 7700 innan AB Däck har infogats i KBR. 8500 – 7700 = 800 = det positiva bidrag som innehavet i AB Däck ger till koncernens EK. Detta positiva bidrag på 800 till koncernen är hänförligt till koncernens andel (40%) av EK-ökningen i AB Däck (som uppgår till 2000) → 40% * 2000 = 800. Fredrik Hartwig


Ladda ner ppt "Kapitalandelsmetoden, klyvningsmetoden och förvärvsmetoden"

Liknande presentationer


Google-annonser