Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs i analys av ”gröna” energiprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs i analys av ”gröna” energiprojekt"— Presentationens avskrift:

1 Kurs i analys av ”gröna” energiprojekt
Lönsamhets- och riskanalys med RETScreen® Kurs i analys av ”gröna” energiprojekt Foto: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

2 Mål Introducera metodiken i RETScreen® för lönsamhetsanalys av ett tänkbart ”grönt” energiprojekt Överblicka viktiga finansiella indata Granska nyckeltal för finansiell lönsamhet Studera antagenden för kassaflödesberäkningar Belysa skillnader mellan initialkostnader, enkel pay-back och finansiella nyckeltal Demonstrera RETScreen® arbetsblad: Ekonomisk sammanfattning Visa hur subventioner, produktionsstöd, skatter och andra styrmedel kan beaktas i lönsamhetsanalysen Introducera känslighets- och riskanalys med RETScreen® Demonstrera arbetsbladet Känslighets- och riskanalys i RETScreen® (Version 3.0 eller högre) © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

3

4 Ackumulerat kassaflöde i vindkraftprojekt
Vindkraftpark, Andhra, Indien Levererad förnybar elenergi 40,7 GWh/år Total investering USD Ackumulerat kassaflöde USD År IRR och ROI 20,1% Återbetalningstid för eget kapital 6,7 år Netto nuvärde USD

5 Initialkostnader och återkommande kostnader: Telekommunikation på avlägsen plats som exempel
15 Dieselgenerator+batteri (referensfall): Initialkostnad: $ Årlig kostnad: $ för bränsle* Batteriutbyte vart fjärde år (1 500 $)* Service av dieselgenerator vartannat år (1 000 $)* Solcell (PV)+batteri (föreslaget fall): Initialkostnad: $ Batteriutbyte vart femte år (2 000 $)* Service dieselgenerator Bränsle Kostnad (k$) 10 Batteriutbytet Initialkostnad 5 5 10 15 20 25 År 15 Batteriutbyte Kostnad (k$) 10 Initialkostnad 5 5 10 15 20 25 År *Inflation och bränsleprisökning 2,5% per år © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

6 Bestämning av lönsamhet: Exempel: Avlägsen telekommunikationsanläggning
Hur kan dieselgenerator och solcellsystem jämföras? Dieselgenerator: lägre initialkostnad Solceller: lägre återkommande kostnader Återbetalningstid för eget kapital 3,8 år IRR och ROI 22,3% Netto nuvärde USD RETScreen® beräknar indikatorer som tar hänsyn till intäkter och utgifter över hela projektets livslängd! Ackumulerat kassaflöde USD År © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

7 Kassaflödesberäkningar: Vad gör RETScreen®?
Kassainflöde Sparade kostnader för: bränsle drift- och underhåll periodiskt komponentbyte Subventioner Produktionsbidrag Bidrag för minskade CO2-utsläpp Ackumulerat kassaflöde $ Årligt kassaflöde 40 20 Time (yr) Tid år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tusen USD USD -20 Kassautflöde Investerat eget kapital Amorteringar och räntor Kostnader för: drift och underhåll periodiskt komponentbyte Indikatorer Netto nuvärde Enkel pay-back IRR (internränta) Lånekostnadstäckning Etc. -40 -60 -80 -100 År © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

8 Finansiella indata som används av RETScreen®
Kalkylränta: Ränta som används för omräkning av framtida kassaflöde till nuvärde Energikostnad som undviks: För uppvärmnings- och kylprojekt: Bränslepris i referensfall För elprojekt med försäljning till nät: pris som betalas för såld enhet ”grön” energi (för oberoende producent) eller marginalkostnad (för kraftföretag) © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

9 Nyckel tal (indikatorer) för Finansiell lönsamhet
Enkel pay-back (Enkel återbetalning) Netto nuvärde (NPV) Internränta (IRR & ROI) Betydelse Antal år som krävs för att återvinna extra initiala kostnader med årliga besparingar Totalt värde av projektet i dagens pengar Genomsnittlig avkastning från projektet under dess livstid Exampel 3 års enkel pay-back 1,5 $ millioner NPV 17 % IRR Kriterier Payback < n år Positivt värde indikerar lönsamt projekt Internräntan skall överstiga ett givet värde (bestämt av användaren) Kommentar Kan vara vilseledande Bortser från kapital- kostnader och kassa- flöden på lång sikt Använd vid knapp kassatillgång Bra mått Användaren måste ange kalkylräntan Kan vara vilseledande när kassflödet variererar mellan positivt och negativt © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

10 PV vs diesel-generator*
Jämförelse av indikatorer: Exemplet avlägsen telekommunikationsanläggning Enkel pay-back Netto nuvärde (NPV) Internränta (IRR & ROI) PV vs diesel-generator* 9 år 4 800 $ 22% Beslut Dieselgenerator PV PV * Kalkylränta 12%; 50% lån amorteringstid 15 år, 7% låneränta © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

11 Ackumulerat kassaflöde
Finansiell lönsamhetsindikatorer Exemplet avlägsen telekommunikationsanläggning RETScreen® räknar fram flera indikatorer och visar diagram för ackumulerat kassaflöde i projektet 3,8 års återbetalningstid för eget kapital Ackumulerat kassaflöde USD År © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

12 Hantering av osäkerheter: Känslighets- och riskanalys
På preliminärt stadium finns stor osäkerhet om många indatavärden Hur påverkas projektets lönsamhet av fel i de indatavärden som användaren väljer? © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

13

14

15 Känslighetsanalys Visar hur projektets lönsamhet förändras när två indataparametrar varierar samtidigt Exempel: Initialkostnad 10% högre än uppskattat Energikostnad som undviks 20% högre än uppskattat Kommer internräntan bli högre än de 15% som önskas av användaren? Undviken energikostnad USD/kWh Initialkostnad USD Ja, den blir 15,2% Kombinationer av initialkostnad och undviken energikostnad som ger tillräcklig internränta är skuggade i tabellen. © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

16 Känslighetsanalys: Parametrar
RETScreen® beräknar inverkan på … Internränta (IRR/ROI) Återbetalningstid för eget kapital Netto nuvärde (NPV) …av samtidiga ändringar av (exempelvis) … Levererad förnybar energi & undviken energikostnad Initialkostnad & undviken energikostnad Låneränta & amorteringstid Nettominskning av växthusgaser & ersättning för minskade utsläpp Levererad förnybar energi & produktionsstöd för förnybar energi …med belopp ±x, ±½x, and 0, där x är osäkerhetsområde specificerat av användaren © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

17 Riskanalys Användaren är osäker om värdet av flera parametrar:
Användaren anger osäkerhetsintervall för varje parameter (t ex ±5%) All parametrar avviker samtidigt och oberoende från uppskattat värde Hur påverkas de finansiella indikatorerna ? © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

18 Riskanalys: Monte Carlo Simulering
RETScreen® beräknar frekvensfördelningen för de finansiella indikatorerna (IRR, NPV, och återbetalningstid för eget kapital) genom att räkna för 500 kombinationer av parametervärden Parametrarna varierar slumpartat inom intervall som specificerats av användaren 7% av fallen är internräntan 18,2±0 7% Fördelning av internränta efter skatt Frekvens IRR och ROI efter skatt % © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

19 Riskanalys: Risknivå Risken är endast 10% att internräntan ligger utanför detta intervall 7% of the time IRR is 18.2±0.7% Fördelning av internränta efter skatt Frekvens IRR och ROI efter skatt % © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

20 Riskanalys: Inverkan av parametrar
“Tornado diagram” avslöjar: Vilka parametrar som har störst betydelse Hur förändringar i dessa parametrar påverkar internränta efter skatt, netto nuvärde och tid till positivt ackumulerat kassaflöde Inverkan på internränta Initialkostnad Levererad förnybar energi Låneränta Undviken energikostnad Produktionsstöd Låneandel Amorteringstid sorterad efter fallande inverkan Inverkan av en ökning av parametervärdet, © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

21 Slutsatser RETScreen® beaktar kassaflöden orsakade av initialkostnader, energibesparingar, drift och underhåll, bränslekostnader, beskattning, och bidrag för produktion av förnybar energi eller minskade växthusgasutsläpp RETScreen® beräknar automatiskt viktiga finansiella indikatorer (nyckeltal) för lönsamhet Nyckeltalens känslighet för ändringar av ingångsvärden kan studeras med RETScreen® Indikatorer som beaktar långsiktig lönsamhet som internränta och netto nuvärde är att föredra framför den enkla pay-back metoden © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

22 Frågor? www.retscreen.net
© Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.


Ladda ner ppt "Kurs i analys av ”gröna” energiprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser